O projekcie

Dnia 01.03.2017 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wokół Łysej Góry” jako lider projektu wraz z Lokalną Grupą Działania „Ponidzie” rozpoczęło realizację projektu: „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”. Projekt realizowany jest w partnerstwie z 14 LGD z woj. świętokrzyskiego, na podstawie umowy nr RPSW.10.04.01-26-0081/16-00, podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Projekt skierowany jest do osób powyżej 29 roku życia (na dzień rozpoczęcia udziału w projekcie ukończone 30 lat), z obszarów wiejskich z terenu woj. świętokrzyskiego, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, które nie prowadziły własnej firmy w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

W projekcie mogą wziąć udział:

 1. osoby bezrobotne (I, II profil pomocy określany przez MUP/PUP w czasie wydawania zaświadczenia), poszukujące pracy, bierne zawodowo,
 2. osoby odchodzące z rolnictwa lub członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, których gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych,
 3. osoby z w/w grup znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.
  – kobiety,
  – osoby z niepełnosprawnościami
  – osoby z terenów wiejskich,
  – osoby po 50 roku życia,
  – osoby niskowykwalifikowane,
  – osoby długotrwale bezrobotne.

W ramach projektu Uczestnikom przysługiwać będzie:

– dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 21 000 zł,
– wsparcie pomostowe w wysokości 1 100 zł przez okres 6 miesięcy,
– wsparcie szkoleniowo – doradcze
– catering w czasie trwania szkoleń,
– materiały szkoleniowe.

Rekrutację do projektu „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie” planowana jest z dniem 20 kwietnia 2017 r.

Cel projektu i dane do kontaktu

Celem Projektu jest pobudzenie przedsiębiorczości poprzez zwiększenie liczby mikroprzedsiębiorstw tworzących przez osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo, z osoby odchodzące z rolnictwa na obszarze gmin woj. świętokrzyskiego obejmujących działalność 14 LGD będących realizatorami projektu.

Dofinansowanie projektu z UE: 4 668 879,35 PLN

Zapraszamy do udziału w projekcie.

Szczegółowe informacje:

Dane Beneficjenta:Lokalna Grupa Działania – „Wokół Łysej Góry”

ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny

Osoba do kontaktu: Sabina Gawęcka

tel. 41 26-08-158

e-mail: sgawecka@wokollysejgory.pl

Lokalny Ośrodek Wsparcia Projektu: Lokalna Grupa Działania PONIDZIE

ul. Słabska 13, 28-400 Pińczów

Osoba do kontaktu: Beata Nakonieczna

tel. 41 357-73 47

e-mail: biuro@lgdponidzie.pl

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

REGULAMIN REKRUTACJI

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

FORMULARZ REKRUTACYJNY

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

OŚWIADCZENIE PROFIL POMOCY

OŚWIADCZENIE OSOBY BIERNEJ ZAWODOWO

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO

DOKUMENTY UCZESTNIKA PROJEKTU

REGULAMIN PRZYZNANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH

WNIOSEK O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO

BIZNES PLAN. docx

OŚWIADCZENIE O POMOCY DEMINIMIS

UMOWA O PRZYZNANIE WSPARCIA

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

UMOWA O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO

KARTA OCENY BIZNES PLANU

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWO-DORADCZYCH

LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie


Wszystkich zainteresowanych zapraszamy w dniu 20 kwietnia 2017roku o godzinie 11.00 na spotkanie informacyjne odnośnie projektu LGD-owskie wparcie w biznesowym starcie .
Miejsce spotkania siedziba Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania PONIDZIE
ul. Słabska 13 Pińczów (Budynek PGKiM)
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 41 357 73 47 lub bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia
Serdecznie zapraszamy
Każdy uczestnika spotkania otrzyma drobny upominek.

Uwaga! LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie.


Wszystkie osoby zainteresowane projektem,, Lgd-owskie wsparcie w biznesowym starcie,, informujemy, że formularze rekrutacyjne będą przyjmowane w biurze LGD Ponidzie na ul.Słabskiej 13 do dnia 22 maja do godz. 15.00
Chętnych pozyskaniem dofinansowania serdecznie zapraszamy.

Komunikat dotyczący wydłużenia naboru do projektu „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”.


Informujemy, że przedłużamy termin naboru w ramach projektu „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”. Nabór trwał będzie do 31 maja 2017 r.Formularze przyjmujemy do godz 15.00.

Informacja do projektu „LGD – owskie wsparcie w biznesowym starcie”


Informujemy, że termin naboru uczestników do projektu „LGD – owskie wsparcie w biznesowym starcie” zostaje przedłużony do dnia 14 czerwca 2017 roku do godz. 15:00.
Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014-2020.
Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja o przedłużeniu terminu składania wniosków rekrutacyjnych do projektu „LGD – owskie wsparcie w biznesowym starcie”


Informujemy, że przedłużamy termin naboru w ramach projektu „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”. Nabór trwał będzie do 30 czerwca 2017 r. do godziny 15.00.
Jeżeli jesteś kobietą po 30 roku życia i chciałabyś założyć działalność gospodarczą ,a twoje gospodarstwo rolne nie przekracza 2 ha przeliczeniowych szczególnie serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie.
Uwaga! Po wpłynięciu 120% ilości zakładanej liczby uczestników przed terminem zakończenia naboru rekrutacja zostanie zamknięta.

Uwaga! Rekrutacja uzupełniająca do projektu „LGD – owskie wsparcie w biznesowym starcie


Trwa rekrutacja uzupełniająca do projektu „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”. Zapraszamy do składania formularzy rekrutacyjnych osoby:

 1. odchodzące z rolnictwa oraz członków ich rodzin (Rolnik ubezpieczony w KRUS lub jego domownik, których gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych, który wykonuje działalność rolniczą, lecz w momencie przystąpienia do projektu składa oświadczenie o zamiarze podjęcia pozarolniczej działalności gospodarczej i w efekcie realizowanych działań nastąpi przejście z systemu ubezpieczeń społecznych rolników (KRUS) do ogólnego systemu ubezpieczeń (ZUS)) zarejestrowane jako bezrobotne (I lub II profil pomocy)
 2. z orzeczeniem o niepełnosprawności
  które mają ukończone 29 lat i chcą rozpocząć własna działalność gospodarczą w jednej z gmin objętych realizacją projektu.
  Termin rekrutacji:
  Rekrutacja będzie prowadzona do momentu osiągnięcia określonych w projekcie wskaźników.
  Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na naszej stronie w zakładce DOTACJE NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ /LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie.
  Więcej informacji znajdziesz tutaj Rekrutacja uzupełniająca
  Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach,
  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
  na lata 2014-2020.
  Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wyniki prac Komisji Rekrutacyjnej.

Uprzejmie informujemy, że w procesie rekrutacji do LOWP „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie” wpłynęło 16 formularzy rekrutacyjnych. Wszystkie przeszły pozytywną ocenę formalną i
zostały przekazane do oceny merytorycznej.
Każdy formularz rekrutacyjny został oceniony przez dwóch wybranych losowo członków Komisji Rekrutacyjnej i doradcę zawodowego. Wynik oceny każdego z formularzy rekrutacyjnych jest średnią ocen uzyskanych w czasie oceny. Informacja o wynikach oceny zostanie przekazana każdemu Wnioskodawcy, którego formularz podlegał ocenie.
W wyniku zakończonej oceny 15 wniosków w tym 4 kobiety i 11 mężczyzn (zgodnie z Regulaminem projektu) zostało zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Jeden wniosek został umieszczony na liście rezerwowej.
Listy formularzy zakwalifikowanych do projektu, listy rezerwowe oraz listy formularzy niezakwalifikowanych do projektu znajdują się tutajLista wniosków zakwalifikowanych Lista wniosków zakwalifikowanych rezerwowaInformujemy, iż o dalszych etapach uczestnictwa, osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną poinformowane w najbliższym czasie drogą telefoniczną.

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014-2020.
Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja dla uczestników projektu ,,LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”.


Przypominamy uczestnikom projektu pn,,LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie’’,że kompletne biznesplany należy przygotować oraz złożyć do biura Lokalnej Grupy Działania Ponidzie z siedzibą na ul. Słabskiej 13 do dnia 14 sierpnia do godz 14.00.
Przypominamy również ,że wszystkie dokumenty uczestnika projektu dostępne są na naszej stronie w zakładce DOTACJE NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ /
Lgd-owskie wsparcie w biznesowym starcie.
Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014-2020.
Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wstępna lista oceny biznesplanów.


Lokalna Grupa Działania Ponidzie ogłasza wstępną listę oceny biznes planów do projektu „LGD – owskie wsparcie w biznesowym starcie”
Lista wstępna po ocenie biznesplanów w ramach projektu LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie
Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach,
w ramach Regionalonego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014-2020.
Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja.


Informujemy,że w związku ze skróceniem terminu składania wniosków o ponowne rozpatrzenie biznesplanu,
na tablicy ogłoszeń w siedzibie biura LGD Ponidzie na ul. Słabskiej 13 w dniu 22.08.2017 została upubliczniona ostateczna lista oceny biznesplanów do projektu „LGD – owskie wsparcie w biznesowym starcie” .

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ostateczna lista oceny biznesplanów.

Lokalna Grupa Działania Ponidzie ogłasza ostateczną listę oceny biznes planów do projektu „LGD – owskie wsparcie w biznesowym starcie”
Lista ostateczna uczestników projektu LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie po ocenie biznesplanów
Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014-2020.
Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dodatkowe wsparcie pomostowe w ramach projektu,,”LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”


Lokalna Grupa Działania Ponidzie informuje ,że Uczestnicy projektu „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie” mają możliwość ubiegania się o dodatkowe wsparcie pomostowe.Regulamin oraz dokumenty niezbędne do złożenia wniosku znajdują się w linku Regulamin przyznawania przedłuzonego wsparcia pomostowego30.03.2018-1 Dokumenty należy składać w terminie od 16.04.2018 r. do 23.04.2018 r.
Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014-2020.
Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Aktualizacja Regulaminu przedłużonego wsparcia pomostowego dla beneficjentów projektu”LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”

W dniu 09.04.2018 r zaktualizowano regulamin przedłużonego wsparcia pomostowego dla beneficjentów projektu”LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”.Nowy Regulamin dostępny tutaj Regulamin przedłuzonego wsparcia pomostowego30.03.2018aktualizacja 09.04.2018 poprawiony
Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014-2020.
Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja o zakończeniu projektu,, LGD-owskie wsparcie w biznesowym stracie”

Dnia 05.04.2019 r. otrzymaliśmy informację o pozytywnej weryfikacji ostatecznego wniosku o płatność wraz z informacją o zamknięciu projektu ,,LGD- owskie wsparcie w biznesowym starcie’’ W związku z powyższym zgodnie z warunkami Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości § 5 pkt.4 można zwracać się  pisemnie o zwrot weksla.

Wniosek  o zwrot oraz potwierdzenie zwrotu podpisują te same osoby które podpisały weksel.

Wzór wniosku o zwrot w załączeniu. wniosek o zwrot weksla 1

W ramach projektu”LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie” na terenie powiatu pińczowskiego powstało aż 10 nowych firm z różnych branż m.in. kiosk, dwa warsztaty samochodowe, dwie firmy remontowo budowlane, usługi pieczenia ciast, rękodzieło, usługi spawalnicze, usługi pielęgnacji ogrodów oraz myjnia samochodowa parowa.

Dziękujemy Uczestnikom  za udział w projekcie.

Loading

Ułatwienia dostępu

 • Skalowanie treści 100%
 • Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%