Nowa Lokalna Strategia Rozwoju 2023-2027

W dniu 30 maja 2023 r. zakończył się ostatni już etap tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

Członkowie Walnego Zebrania zatwierdzili projekt strategii. Zgodnie z zasadami ogłoszonego konkursu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego wniosek na wybór LSR którego załącznikiem jest LSR można składać do  7 czerwca 2023 r. Strategia jest efektem prac mieszkańców całego powiatu . Dziękujemy za zaangażowanie, cenne uwagi i wnioski złożone w trakcie jej tworzenia.

Click to access LSR-2023-2027-LGD-Ponidzie.pdf

Przygotowanie LSR współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Loading

Konsultacje Lokalnej Strategii Rozwoju

Lokalna Grupa Działania PONIDZIE przedkłada do konsultacji projekt Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. 

Projekt LSR maj 2023  

Prosimy o zgłaszanie uwag do projektu na załączonym formularzu i przesyłanie na adres e-mail: biuro@lgdponidzie.pl lub dostarczenie osobiście do Biura LGD PONIDZIE ul. 3 Maja 10, pokój 41, 28-400 Pińczów w godz. od 7:00 -15:00.
Formularz zgłaszania uwag: Formularz zgłaszania uwag
Konsultacje społeczne będą trwały do dnia 19.05.2023 r. 

Projekt LSR dostępny jest do wglądu również w biurze LGD Ponidzie ul. 3 Maja 10, pokój 41, 28-400 Pińczów w godz. od 7:00 -15:00. 

Konsultacje społeczne będą trwały do dnia 19.05.2023 r.

Przygotowanie LSR współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Loading

II etap tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju.

Drodzy mieszkańcy powiatu pińczowskiego!
Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, zapraszamy do II Etapu tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju.
Wnioski z przeprowadzonych konsultacji społecznych w konfrontacji z diagnozą obszaru LGD Ponidzie na potrzeby opracowania LSR obszaru LGD Ponidzie na lata 2023-2027oraz analizą zgłaszanych w trakcie konsultacji wstępnej diagnozy uwag, która przeprowadzona została przez Zarząd LGD Ponidzie, przygotowana została Analiza SWOT wraz ze zidentyfikowanymi problemami stanowiącymi jednocześnie obszary tematyczne  istotne dla konstruowania, a następnie realizowania LSR.
Dokonując analizy informacji zebranych w trakcie spotkań z mieszkańcami, konsultacji oraz w trakcie spotkań grupy roboczej ds. LSR wstępnie zdefiniowane zostały grupy defaworyzowane. Ze względu na dostęp do rynku pracy i/lub zagrożenie wykluczeniem społecznym, grupy, którym powinno być udzielone wsparcie w ramach wdrażania LSR, to ludzie młodzi do 25 roku życia, seniorzy (osoby w wieku 60+), osoby bezrobotne, osoby niepełnosprawne, przedsiębiorcy, rolnicy, kobiety oraz organizacje pozarządowe. Poniżej do pobrania Analiza SWOT oraz określenie grup szczególnie istotnych z punktu widzenia realizacji LSR w tym grup w niekorzystnej sytuacji.

ANALIZA SWOT

Prosimy o zapoznanie się z ANALIZĄ i zachęcamy do włączenia się w tworzenie  nowej Lokalnej Strategii Rozwoju poprzez zgłaszanie uwag. Na Wasze uwagi czekamy do dnia 19.12.2022 r. Uwagi można zgłaszać na dostępnych formularzach:

Formularz-zgłaszania-uwag-LSR obszary tematyczne

Formularz-zgłaszania-uwag-LSR grupy defaworyzowane

w formie pisemnej na załączonych drukach na adres mailowy biuro@lgdponidzie.pl lub arkuszy zamieszczonych na naszej stronie internetowej www.lgdponidzie.pl w zakładce

PRZYGOTOWANIE LSR NA LATA 2021-2027

Konsultacje prowadzone są również osobiście w biurze LGD PONIDZIE ul. 3 Maja 10 pokój 41 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 .

Przygotowanie LSR współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Loading

Kolejny etap tworzenia LSR

Drodzy mieszkańcy !

W dniu 16 listopada  2022 r. (najbliższa środa ) o godz 15.00 w formule online odbędzie się  spotkanie zespołu ds. opracowania LSR na lata 2021-2027. Spotkanie będzie kolejnym etapem konsultacji LSR i ma na celu opracowanie dokumentu w pełni odpowiadającego na oczekiwania lokalnej społeczności.

Zainteresowanych udziałem w pracach Zespołu ds. opracowania LSR prosimy o kontakt z biurem LGD – telefoniczny: 41 3733860 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@lgdponidzie.pl

Zgłoszenia przyjmujemy do 16 listopada do godz. 14.00

Przygotowanie LSR współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Loading

Projekt Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE.

Drodzy mieszkańcy powiatu pińczowskiego! Po pierwszych spotkaniach z Wami oraz wstępnej  analizie ankiet i arkuszy pomysłów oddajemy w Wasze ręce projekt Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnego. Część pierwsza to wstępna diagnoza rozwoju obszaru działania Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE, która będzie   wyjściowym  elementem  na potrzeby przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

Niniejsza diagnoza oparta została o analizę danych statystycznych pochodzących z oficjalnej statystyki GUS, informacji i danych przekazanych przez samorządy objęte obszarem działalności LGD Ponidzie, dane znajdujące się w zasobach LGD w tym danych z opracowanej ewaluacji LGD Ponidzie oraz inne, ogólnodostępne bazy danych społeczno–gospodarczych.

Diagnoza zawiera m.in. porównanie sytuacji na terenie LGD z sytuacją w skali regionu województwa świętokrzyskiego.

Przedstawione informacje zawierają wstępne informacje dotyczące wyników prowadzonej przez LGD Ponidzie ankietyzacji. Informacje te  będą uzupełnione w kolejnych etapach prac przy tworzeniu Lokalnej Strategii Rozwoju o wyniki kolejnych badań społecznych (ankiet, warsztatów, konsultacji) w poszczególnych dziedzinach. Na podstawie tych dokumentów zostanie opracowana analiza SWOT oraz wypracowane zostaną cele i wskaźniki do realizacji na przyszłość.

Zachęcamy do włączenie się w tworzenie  nowej Lokalnej Strartegii Rozwoju. Czekamy na Wasze uwagi, sugestie i pomysły .

Wszystkie uwagi prosimy zgłaszać w formie pisemnej na załączonym druku  na adres mailowy biuro@lgdponidzie.pl lub osobiście w biurze LGD PONIDZIE ul. 3 Maja 10 pokój 41 w godzinach

od 7.00 do 15.00  do dnia 14.10.2022r.   Projekt dostępny jest również w siedzibie biura LGD PONIDZIE.

Oczywiście to nie koniec konsultacji. Arkusze pomysłów i ankiety możecie nadal składać do 31 października 2022 r.

Dokumenty są dostępne  w naszej zakładce PRZYGOTOWANIA LSR na lata 2021 -2027

Click to access Diagnoza-obszaru-Lokalnej-Grupy-Dzialania-Ponidzie.pdf

Karta zgłaszania uwag .

Przygotowanie LSR współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Loading

Zachęcamy do udziału w tworzeniu Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027!

Drodzy mieszkańcy powiatu pińczowskiego przypominamy, że ciągle możecie się włączyć w tworzenie Nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027. Wystarczy wejść ma stronę i wypełnić arkusz pomysłu https://form.jotform.com/220856925746063 oraz ankietę https://form.jotform.com/220857313505048

Na podstawie arkuszy pomysłu oraz ankiet będziemy diagnozować obszary wsparcia w następnych latach. Strategia jest oddolna i to Państwa pomysły mogą zostać w niej zapisane a następnie finansowane i realizowane.
Zapraszamy serdecznie !

Przygotowanie LSR współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Loading

Spotkania dotyczące opracowania LSR na lata 2021-2027.

W dniach 21,27,28 czerwca oraz 11 lipca w Złotej, Kijach, Pińczowie, Michałowie i Działoszycach   odbyły się spotkania dotyczące opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027 (LSR). Spotkania zorganizowane zostały zgodnie z planem włączenia społeczności.

Uczestnicy spotkań pracowali nad oceną potencjału LGD, analizowali mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia. Konsultacje pozwalają zdiagnozować potrzeby oraz poznać opinie i pomysły mające na celu określenie kierunku rozwoju obszaru z uwzględnieniem założeń programowych PROW na lata 2021-2027.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w spotkaniu. Przypominamy, że na naszej stronie  w zakładce OKRES PRZYGOTOWAWCZY NA LATA 2021-2027 znajdziecie bieżące informacje na temat tworzenia nowej LSR.

Przygotowanie LSR współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Loading

Konsultacje społeczne w ramach tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027 dla mieszkańców powiatu pińczowskiego.

W dniu 11.07.2022 r o godz. 15.00 zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych powiatu pińczowskiego do Domu Ariańskiego, ul. Batalionów Chłopskich 32, 28-400 Pińczów, na spotkanie konsultacyjne w związku z tworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027.W trakcie  spotkania omawiane będą główne kierunki w procesie przygotowania LSR ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu, zmian demograficznych, starzenia się społeczeństwa, partnerstwa w realizacji LSR polegającego na wspólnej realizacji przedsięwzięć i projektów. Porozmawiamy na temat nowego okresu programowego na lata 2021-2027 oraz przeanalizujemy potrzeby rozwojowe i potencjał obszaru LGD Ponidzie, a także cele LSR.

Szczegółowy opis obszaru oraz opis procesu przygotowania LSR znajduje się w zakładce „PRZYGOTOWANIE LSR NA LATA 2021-2027”.

plakat spotkanie- Pińczów 2

Przygotowanie LSR współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Loading

Konsultacje społeczne w ramach tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027 gmina Działoszyce.

W dniu 28.06.2022 r o godz. 16.00 zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych gminy Działoszyce  do Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Działoszycach, ul. Ogrodowa 6, 28-440 Działoszyce, na spotkanie konsultacyjne w związku z tworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027.W trakcie  spotkania omawiane będą główne kierunki w procesie przygotowania LSR ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu, zmian demograficznych, starzenia się społeczeństwa, partnerstwa w realizacji LSR polegającego na wspólnej realizacji przedsięwzięć i projektów. Porozmawiamy na temat nowego okresu programowego na lata 2021-2027 oraz przeanalizujemy potrzeby rozwojowe i potencjał obszaru LGD Ponidzie, a także cele LSR.

Szczegółowy opis obszaru oraz opis procesu przygotowania LSR znajduje się w zakładce „PRZYGOTOWANIE LSR NA LATA 2021-2027”. Harmonogram wraz z programem spotkań dostępny jest  tutaj Harmonogram spotkań

plakat spotkanie- Działoszyce

Przygotowanie LSR współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Loading

Konsultacje społeczne w ramach tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027 gmina Pińczów.

W dniu 28.06.2022 r o godz. 15.00 zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych gminy Pińczów do Urzędu Gminy Pińczów, Pińczów 3 Maja 10  na spotkanie konsultacyjne w związku z tworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027.W trakcie  spotkania omawiane będą główne kierunki w procesie przygotowania LSR ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu, zmian demograficznych, starzenia się społeczeństwa, partnerstwa w realizacji LSR polegającego na wspólnej realizacji przedsięwzięć i projektów. Porozmawiamy na temat nowego okresu programowego na lata 2021-2027 oraz przeanalizujemy potrzeby rozwojowe i potencjał obszaru LGD Ponidzie, a także cele LSR.

Szczegółowy opis obszaru oraz opis procesu przygotowania LSR znajduje się w zakładce „PRZYGOTOWANIE LSR NA LATA 2021-2027”. Harmonogram wraz z programem spotkań dostępny jest  tutaj Harmonogram spotkań

plakat spotkanie- Pińczów 1.docx

Przygotowanie LSR współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Loading

Konsultacje społeczne w ramach tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027 gmina Michałów.

W dniu 27.06.2022 r o godz. 16.00 zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych gminy Michałów do Urzędu Gminy Michałów, Michałów 115  na spotkanie konsultacyjne w związku z tworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027.W trakcie  spotkania omawiane będą główne kierunki w procesie przygotowania LSR ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu, zmian demograficznych, starzenia się społeczeństwa, partnerstwa w realizacji LSR polegającego na wspólnej realizacji przedsięwzięć i projektów. Porozmawiamy na temat nowego okresu programowego na lata 2021-2027 oraz przeanalizujemy potrzeby rozwojowe i potencjał obszaru LGD Ponidzie, a także cele LSR.

Szczegółowy opis obszaru oraz opis procesu przygotowania LSR znajduje się w zakładce „PRZYGOTOWANIE LSR NA LATA 2021-2027”. Harmonogram wraz z programem spotkań dostępny jest  tutaj Harmonogram spotkań

plakat spotkanie- Michałów

Przygotowanie LSR współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Loading

Konsultacje społeczne w ramach tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027 gmina Kije

W dniu 27.06.2022 r o godz 16.00 zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych gminy Kije  do SIK KASZTELANIA w Kijach ul. Kasztelańska 3  na spotkanie konsultacyjne w związku z tworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027.W trakcie  spotkania omawiane będą główne kierunki w procesie przygotowania LSR ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu, zmian demograficznych, starzenia się społeczeństwa, partnerstwa w realizacji LSR polegającego na wspólnej realizacji przedsięwzięć i projektów. Porozmawiamy na temat nowego okresu programowego na lata 2021-2027 oraz przeanalizujemy potrzeby rozwojowe i potencjał obszaru LGD Ponidzie, a także cele LSR.
Szczegółowy opis obszaru oraz opis procesu przygotowania LSR znajduje się w zakładce „PRZYGOTOWANIE LSR NA LATA 2021-2027”. Harmonogram wraz z programem spotkań dostępny jest  tutaj Harmonogram spotkań 

plakat spotkanie- Kije

Przygotowanie LSR współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Loading

Rozpoczynamy konsultacje społeczne w ramach tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027

 Informujemy, że rozpoczynamy konsultacje społeczne w ramach  tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju naszego regionu na lata 2021-2027.  W związku z powyższym w każdej z gmin powiatu pińczowskiego odbędą się spotkania, na które serdecznie zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych.

W trakcie  spotkania omawiane będą główne kierunki w procesie przygotowania LSR ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu, zmian demograficznych, starzenia się społeczeństwa, partnerstwa w realizacji LSR polegającego na wspólnej realizacji przedsięwzięć i projektów. Porozmawiamy na temat nowego okresu programowego na lata 2021-2027 oraz przeanalizujemy potrzeby rozwojowe i potencjał obszaru LGD Ponidzie, a także cele LSR.
Szczegółowy opis obszaru oraz opis procesu przygotowania LSR znajduje się w zakładce „PRZYGOTOWANIE LSR NA LATA 2021-2027”. Harmonogram wraz z programem spotkań dostępny jest  tutaj Harmonogram spotkań

Przygotowanie LSR współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Poniżej znajdują sią terminy spotkań w poszczególnych gminach.

  Nazwa Gminy Miejscowość / Miejsce spotkania (adres) Termin spotkania wraz z godzinami spotkania
1. Gmina

Złota

Gminna Biblioteka Publiczna w Złotej,

ul. Parkowa 8,

28-425 Złota

21 czerwiec 2022

godz. 16

2. Gmina

Kije

SIK ” Kasztelania”, ul. Kasztelańska 3, 28-404 Kije 27 czerwiec 2022

godz. 16

3. Gmina Pińczów Urząd Miasta i Gminy Pińczów,

ul.3 Maja 10,28-400 Pińczów

28 czerwiec 2022

godz. 15

4. Gmina Michałów Urząd Gminy Michałów,

Michałów 115, 28-411 Michałów

27 czerwiec 2022

godz. 16

5. Gmina Działoszyce Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Działoszycach

ul. Ogrodowa 6,

28-440 Działoszyce

28 czerwiec 2022

godz. 16

6. Gmina Pińczów Dom Ariański,

ul. Batalionów Chłopskich 32,

28-400 Pińczów

11 lipca.2022

godz. 15

Cykl spotkań rozpoczynamy w gminie Złota plakat spotkanie

Przygotowanie LSR współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Loading

Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%