Lokalna Grupa Działania PONIDZIE

Przykłady zrealizowanych operacji w ramach PROW 2014-2020 w Gminie Pińczów.

W ramach promocji regionu, zachowania dziedzictwa, rozwoju infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, tworzenia miejsc pracy Beneficjenci z gminy Pińczów którzy złożyli wnioski do LGD PONIDZIE i zostali wybrani do dofinansowania pozyskali dofinansowania m.in. na:

 • W ramach podejmowania działalności powstało 17 nowych firm =17 miejsc pracy
 • W ramach rozwoju działalności powstało 6 miejsc pracy
 • Remont budynku OSP w Krzyżanowicach
 • Odnowienie samolotu BIES
 • Urządzenie placu zabaw dla dzieci oraz siłowni przy Szkole Podstawowej i Przedszkolu w Młodzawach Dużych
 • Zagospodarowanie poprawa  atrakcyjności rekreacyjnej w miejscowości Gacki-Osiedle(ułożenie kostki, ławki, urządzenia do ćwiczeń)
 • Wyremontowano i doposażono place zabaw na terenie miasta Pińczowa(Grodzisko ,Podgórze) 4 szt
 • Festiwal -Zielono MI
 • Koncert -Klimaty Pińczowa
 • Rajd rowerowy MADONNY PONIDZIA
 • Publikacje:
 • Ponidzie  Zasmakuj w tradycji  500 egz.
 • Dzieje i kultura miasta Pińczowa do 1981 roku 1000 egz.
 • Bogucice w dwóch odsłonach 1000 egz.
 • Album fotograficzny 590 lat miasta Pińczowa 900 egz
 • Kartki pocztowe Przydrożne figury kapliczki w SERCU PONIDZIA  1000 egz.
 • Przydrożne figury kapliczki w SERCU PONIDZIA 1000 egz.
 • Przewodnik  MADONNY PONIDZIA 1500 egz.
 • Mapy powiatu z planem miasta Pińczowa 3000 eg
 •  W ramach zachowania dziedzictwa:
 • Stroje krakowskie dla dorosłych 6 kpl.
 • Stroje krakowskie dla dzieci 30 kpl.
 • Mundury Strzelców 30 kpl. + repliki karabinków
 • Stroje tradycyjne Pińczowa z przełomu XVII-XVIII w 9 kpl.
 • Zbroja rycerska
 • Zorganizowanie  kursów/ szkoleń/warsztatów:
 • ØKurs pierwszej pomocy
 • ØKurs pilarz drwal
 • ØWarsztaty ,,Kwiatowo’’
 • ØOtwarta scena tańca i muzyki
 • ØProjekt : Jutro  zależy od dziś, a dziś zależy ode mnie
 • ØWarsztaty wokalno-taneczne Zielono MI
 • ØPonidziańskie smaki.Wspólna pasja wspólne dzieło
 • Warsztaty edukacji globalnej : zajęcia multisensoryczne (dzieci 3-6 l)
 • ekologiczne
 • umiejętności radzenia sobie ze złością oraz rozwiązywania konfliktów.
 • profilaktyki uzależnień
 • Profilaktyczne dla dorosłych -„Zapomnij o stresie i wypal wypalenie zawodowe. Jak postępować, żeby praca nie stała się smutnym obowiązkiem?”
 • Warsztaty z animatorem na Placu Zabaw w „FlySky w Kielcach.
 • Warsztaty w „Geopark Kielce” i w Parku Trampolin „FlySky”.
 • Warsztaty z rękodzieła
 • Szkolenie z zakresu grafiki komputerowej
 • Zakupiono również ;
 • Instrumenty muzyczne dla dzieci (tamburyny, trójkątów, marakasy, guiro z tarką, ton bloki, tonblo, pudełko akustyczne, kastaniety, para klawesów, shaker,dzwonki dzwonki)14 kpl
 • Bęben marszowy
 • Tamburyn

Kwota jaką pozyskali mieszkańcy gminy Pińczów na dzień 31.12.2020 roku to aż 2 453 715,42 zł. Przypominamy, że kwota ta jest powiększana o projekty i umowy które są w trakcie realizacji.

Gratulujemy !

Życzenia Wielkanocne

XXI EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU „SPOSÓB NA SUKCES”

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłasza XXI edycję ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich.

UWAGA!
Karty zgłoszenia udziału w konkursie należy przesyłać w terminie do 30 kwietnia 2021 r. na adres jak w §6 ust. 7 Regulaminu.

Do konkursu „Sposób na Sukces” mogą być zgłaszane przedsięwzięcia uruchomione w okresie od 1 lipca 2019 do 28 lutego 2021 roku.
Szczegóły konkursu    https://www.cdr.gov.pl/85-nasze-dzialania/konkursy/sposob-na-sukces

Pytania i odpowiedzi dotyczące otwartego konkursu ofert realizacji zadania publicznego w 2021 r. z zakresu ekonomii społecznej

W związku z trwającym konkursem ofert z zakresu ekonomii społecznej i pojawiającymi się pytaniami pracownicy Regionalnego Ośrodeka Polityki Społecznej przygotowali  dla Państwa „ściągawki” wypełniania oferty w formie tabelarycznej  oraz opisowej.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami : http://www.es.umws.pl/aktualnosci/item/293-pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-otwartego-konkursu-ofert-realizacji-zadania-publicznego-w-2021-r-z-zakresu-ekonomii-spolecznej

Ruszył pierwszy otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w 2021 r. z zakresu ekonomii społecznej organizowany przez ROPS UMWŚ

Informujemy, że Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej UMWŚ ogłosił otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w 2021 r. z zakresu ekonomii społecznej. Termin składania ofert upływa 29.03.2021 r.

Celem konkursu jest wzrost widoczności podmiotów ekonomii społecznej na rynku, świadomości społecznej oraz wykreowanie pozytywnego wizerunku marki ekonomii społecznej w regionie.

Zadanie: Upowszechnienie idei ekonomii społecznej oraz budowanie jej marki poprzez organizacje lokalnych wydarzeń promocyjnych z udziałem społeczności i samorządu lokalnego.

Na realizację zadania przeznaczono kwotę 40 000,00 PLN.

Maksymalna kwota dofinansowania na  zadanie nie może przekroczyć kwoty 5 000,00 PLN.

Termin składania ofert upływa w dniu 29 marca 2021 r.

Wszystkie niezbędne informacje i formularze konkursowe znajdziecie Państwo na stronie:

http://www.es.umws.pl/aktualnosci/item/292-ruszyl-pierwszy-otwarty-konkurs-ofert-na-wspieranie-realizacji-zadania-publicznego-w-2021-r-z-zakresu-ekonomii-spolecznej-organizowany-przez-rops-umws

Nowa Księga Wizualizacji Znaku PROW 2014-2020

Przypominamy wszystkim naszym Beneficjentom, że od 1 stycznia 2021 r obowiązuje nowa Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020.

„Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020”, zawiera  informacje na temat podstawowych obowiązków beneficjenta w zakresie  informowania o otrzymanej pomocy z Unii Europejskiej, w tym z EFRROW i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020).

Wszystkich Beneficjentów obowiązuje poinformowanie opinii publicznej o celu operacji i wsparciu operacji z EFRROW poprzez oznaczenie logo UE, sloganem „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” oraz logo PROW 2014-2020.

Niezbędne logotypy, w tym logo PROW 2014-2020 i Unii Europejskiej, znajdują się w poniższych plikach.

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ksiega-wizualizacji-i-logotypy 

Dla operacji rozpoczętych obowiązywać będzie wersja Księgi aktualna na dzień zawarcia umowy / wydania decyzji.

Ważne informacje dla wnioskodawców, których wnioski o przyznanie pomocy złożone w ramach PROW 2014-2020 zostały pozostawione bez rozpatrzenia w związku ogłoszonym na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii

W ostatnim czasie zostały podjęte prace legislacyjne zmierzające do wprowadzenia zmian w przepisach ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2021 r. poz. 182, zwanej dalej, jako ustawa o WROW).

Proponowane zmiany polegają między innymi na uchyleniu w art. 67b ustawy o WROW ust. 1, 2 i 6, na podstawie których z przyczyn związanych z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 możliwe było m.in.:

 • pozostawienie wniosku bez rozpoznania po uprzednim wezwaniu wnioskodawcy do przedstawienia dowodów na spełnienie warunków lub wymogów przyznania pomocy, w przypadku gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej nie spełnił określonego warunku przyznania pomocy lub pomocy technicznej lub określonego wymogu z przyczyn związanych z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 lub wprowadzeniem stanu nadzwyczajnego w związku z zakażeniami tym wirusem, oraz
 • przywrócenie terminu w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy lub pomocy technicznej, w przypadku jego uchybienia przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej z przyczyn związanych z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 lub wprowadzeniem stanu nadzwyczajnego w związku z zakażeniami tym wirusem.

W projektowanej zmianie ustawy o WROW określony został również przepis przejściowy, zgodnie z którym w przypadku gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej nie spełnił określonego warunku przyznania pomocy lub pomocy technicznej lub określonego wymogu z przyczyn związanych z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w związku z zakażeniami wirusem SARS CoV-2 lub wprowadzeniem stanu nadzwyczajnego w związku z zakażeniami tym wirusem, i podmiot ten:

 1. przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy został wezwany do niezwłocznego przedstawienia dowodów na spełnienie tego warunku lub wymogu oraz
 2. nie przedstawił dowodów, o których mowa w pkt 1, we właściwym terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy,

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zobowiązana będzie do odmowy przyznania pomocy lub pomocy technicznej z podaniem przyczyn tej odmowy.

W związku z powyższym Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaleca ww. wnioskodawcom niezwłoczne podjęcie działań mających na celu skompletowanie wymaganej przepisami prawa dokumentacji, w tym zwłaszcza pozyskanie wszelkiego rodzaju opinii, zaświadczeń i decyzji wydawanych przez organy administracji publicznej, tak aby skutecznie i w nieprzekraczalnym terminie uzupełnić wszystkie braki we wniosku. Wnioskodawca obecnie może zrobić to w dowolnym czasie natomiast od momentu wejścia w życie zmienionych przepisów możliwe będzie uzupełnienie dokumentacji aplikacyjnej w ograniczonym terminie, określonym przepisami.

Projekt nowelizacji dostępny jest na stronie Rządowego Centrum Legislacji pod adresem:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12342205/katalog/12755544#12755544

Masz GŁOS !

Już możesz zapisać się do akcji Masz Głos!

Ruszył nabór do akcji Masz Głos 2021 – programu Fundacji Batorego dla organizacji społecznych, grup nieformalnych i aktywistów z całej Polski, którzy działają dla swoich lokalnych środowisk. Mogą zajmować się różnymi sprawami: ekologią, przestrzenią publiczną, lokalnymi przepisami, edukacją, działaniem na rzecz młodzieży, seniorów, osób z niepełnosprawnościami – każda z tych inicjatyw jest ważna w akcji Masz Głos. Akcja Masz Głos pomaga im nawiązać współpracę z lokalną władzą i zaangażować do działania mieszkańców. Na bieżąco wspiera poradami ekspertów, organizuje wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami z różnych gmin.

Najlepiej zrealizowane projekty dostają prestiżową nagrodę SuperSamorząd. Jak się zapisać do akcji Masz Głos? Wystarczy wejść na stronę www.maszglos.pl i do 8 marca wypełnić formularz zgłoszeniowy. Udział w programie trwa do końca 2021 r. i jest całkowicie bezpłatny. W 2021 akcja Masz Głos jest realizowana we współpracy z: Fundacją Aktywności Lokalnej, Stowarzyszeniem Aktywności Obywatelskiej Bona Fides, Stowarzyszeniem Homo Faber, Fundacją Laboratorium Badań i Działań Społecznych SocLab, Stowarzyszeniem Rozwoju INSPIRACJE.

Warsztaty refleksyjne.

26 lutego 2021 r. w Muzeum Regionalnym w Pińczowie odbył  się  warsztat refleksyjny. Zgodnie z wytycznymi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Podręcznika Monitoringu na początku każdego roku LGD dokonuje ewaluacji wewnętrznej. Najważniejszą częścią tego procesu są ćwiczenia analityczno-refleksyjne, których celem jest bieżąca ocena procesu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju.

Celem warsztatu jest analiza osiąganych rezultatów, zmian otoczenia oraz przewidywanie zagrożeń związanych z realizacją wskaźników a poprzez to całej Lokalnej Strategii Rozwoju. Rozważania przeprowadzone w trakcie warsztatów mogą być również podstawą do podejmowania decyzji o ewentualnej zmianie kierunku działań LGD.

W warsztacie refleksyjnym wzięli udział :pracownicy biura LGD, członkowie Zarządu, Komisji rewizyjnej, Rady LGD, przedstawiciele Gmin, przedstawiciel Powiatu, członkowie NGO.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy.

W dniu 26.02.2021 biuro nieczynne.

Informujemy, że z uwagi na warsztat refleksyjny, w tym 26.02.2021 r biuro Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE   będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.

W sprawach pilnych prosimy o kontakt pod numer telefonu 692090356

Warsztaty refleksyjne.

W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej LSR (Wytyczne nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z dnia 18 sierpnia 2017 r.), Lokalna Grupa Działania PONIDZIE organizuje warsztat refleksyjny, którego celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR.

Serdecznie zapraszamy na warsztat refleksyjny, który odbędzie się 26 lutego 2021 roku w godzinach 9.00 – 14.00 w Muzeum Regionalnym w Pińczowie ul. Piłsudskiego 2a.

Ze względów organizacyjnych i w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną wywołaną korona wirusem SARS-CoV-2, rozporządzeniami władz państwowych i koniecznością zadbania o zdrowie uczestników warsztatów, prosimy o uczestnictwo w spotkaniu jednego reprezentanta zgłaszanej instytucji.

Prosimy również o telefoniczne lub e-mailowe potwierdzenie udziału w warsztacie do dnia 19 lutego 2021 r.

Telefon 41 373 38 60, email: biuro@lgdponidzie.pl. Ilość uczestników spotkania jest ograniczona.

Przypominamy, że zgodnie z Wytycznymi nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z dnia 18 sierpnia 2017 r w pierwszej kolejności do udziału w warsztacie będą rekrutowani:

a) pracownicy biura LGD,

b) członkowie Zarządu, Komisji rewizyjnej i Rady LGD (wskazany udział przedstawicieli wszystkich sektorów)

c) przedstawiciel ŚBRR odpowiedzialny za PROW i RLKS

d) przedstawiciele JST z terenu LGD,

e) przedstawiciele organizacji członkowskich i innych LGD,

f) mieszkańcy obszaru (beneficjenci działań LGD),

Na spotkaniu wypracowane zostaną wnioski i rekomendacje oraz sposób ich wykorzystania w trakcie wdrażania LSR w 2021 roku.

Dyskusja odbywać się będzie w oparciu o dane, które przygotuje biuro LGD i roześle do uczestników warsztatów co najmniej trzy dni przed spotkaniem. Zachęcamy do zapoznania się z przesłanymi materiałami przed wzięciem udziału w warsztacie refleksyjnym.

Program warsztatu refleksyjnego:

 1. Rozpoczęcie warsztatu i przywitanie uczestników.
 2. Dyskusja z uczestnikami spotkania w oparciu o pytania:
 • Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
 • W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?
 • W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
 • W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?
 • Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?
 • Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?
 • Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?
 • Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?
 • Inne zagadnienia związane z procesem realizacji LSR.
 • Sposób wykorzystania rekomendacji.
 1. Podsumowanie spotkania.

Spotkanie odbędzie się zgodnie z obowiązującymi zasadami reżimu sanitarnego.

Zachęcamy również wszystkie osoby odwiedzające naszą stronę do wypełniania ankiet dzięki którym zbadamy zmiany zachodzące na terenie naszego działania a także stan wdrażania Lokalnej Strategii. Ankiety znajdują się na stronie https://lgdponidzie.pl/ankiety-2/ .

Uwaga! Do ankiet prosimy nie używać przeglądarki Google Chrome.

Wypełnione ankiety prosimy przesłać na adres biuro@lgdponidzie.pl. lub dostarczyć do biura LGD UL.3 Maja 10,28-400 Pińczów pok. 41-42

Lokalne Grupy Działania we współpracy z samorządem zmieniają oblicze polskiej wsi.

Miejsce pracy dla Ciebie.

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa zaprasza do udziału w projekcie „Miejsce pracy dla Ciebie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 10.2.1.

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa, poprawa sytuacji na rynku pracy oraz stworzenie dodatkowych 57 miejsc pracy dla osób bezrobotnych oraz biernych zawodowo poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tzn. osoby po 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach.

Przedsiębiorcy zatrudniający w/w osoby otrzymają dofinansowanie na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy.

Projekt skierowany jest do osób:

 • powyżej 29 roku życia (na dzień składania formularza ukończone 30 lat),
 • osób bezrobotnych (w tym zarejestrowanych w Powiatowym/Miejskim Urzędzie Pracy jako bezrobotne), poszukujących pracy (pozostających bez zatrudnienia) lub biernych zawodowo, zwłaszcza tych, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, z terenu województwa świętokrzyskiego, tj.:,
  • osób po 50 roku życia, lub
  • kobiet (pozostających bez stałego zatrudnienia w okresie co najmniej 6 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu lub samotnie wychowujących dziecko), lub
  • osób z niepełnosprawnościami, lub
  • osób długotrwale bezrobotnych, lub
  • osób z niskimi kwalifikacjami (wykształcenie ponadgimnazjalne: liceum, liceum profilowane, technikum, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa),
 • zamierzających podjąć zatrudnienie.

Co najmniej 30% uczestników projektu mają stanowić osoby bezrobotne, poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) lub bierne zawodowo (w tym zarejestrowane w Powiatowym/Miejskim Urzędzie Pracy jako bezrobotne), które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. wskutek pandemii COVID-19.

Projekt skierowany jest również do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z siedzibą w województwie świętokrzyskim, tworzących nowe stanowiska pracy.

Formy wsparcia przewidziane w Projekcie:

 1. Indywidualny plan działania – identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia.
 2. Poradnictwo zawodowe – wykształcenie kompetencji, umiejętności i predyspozycji z punktu widzenia odnalezienia się na rynku pracy.
 3. Wyposażenie lub doposażenie nowo utworzonego stanowiska pracy – refundacja kosztów zakupu nowego sprzętu, maszyny, urządzenia, programu, licencji, niezbędnych osobie zatrudnianej do wykonywania obowiązków służbowych, jednorazowo maksymalnie do 25 000,00 PLN na Uczestnika Projektu. Wymagany wkład finansowy Pracodawcy min. 5 000,00 PLN.

Pierwszy nabór Uczestników w terminie: 15-26 lutego 2021 r.

Drugi nabór Uczestników w terminie: 18-31 sierpnia 2021 r.

Wnioski przyjmowane będą w godz. od 9.00 do 15.00.

W wyniku obu naborów zakwalifikowanych do projektu zostanie 57 osób.

Szczegółowe informacje na temat Projektu można uzyskać w siedzibie Staropolskiej Izby Przemysłowo – Handlowej w Kielcach i na stronie internetowej: www.siph.com.pl

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa

ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce

Tel. 41 34 443 92

e- mail: sekretariat@siph.com.pl

Zobacz rezultaty PROW 2014-2020.

Kończy się okres programowy 2014-2020.Zapraszamy  do  zapoznania się z  rezultatami  działania również  Lokalnych Grup.

https://www.swietokrzyskie.pro/zobacz-rezultaty-prow-2014-2020/

Poprzyj petycję Lokalnych Grup Działania !

Prosimy o poparcie  naszych starań  o przeznaczenie przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi większych środków na LEADER’a w nowym okresie programowania.

W obecnym okresie programowania na Działanie 19 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przeznaczona była kwota ok. 787  mln €. W nowym okresie programowania Ministerstwo Rolnictwa planuje przekazać na LEADER’a znacznie mniej pieniędzy niż dotychczas.

W ramach PROW 2014-2020 dzięki ich wsparciu na obszarach wiejskich, według danych na koniec sierpnia 2020 r. powstało:

8 526 miejsc pracy,

4 328 nowych firm,

3 749 obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej,

863 km ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych.

LEADER w nowym okresie programowania będzie również jedynym działaniem, w ramach którego będzie możliwe wsparcie na tworzenie nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich w nowopowstałych lub istniejących przedsiębiorstwach nie związanych z rolnictwem.

Podpisz petycję i wyślij Petycja  

Pocztą tradycyjną

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

lub:

Możesz również zabrać głos w tej sprawie na stronie internetowej pod linkiem https://www.gov.pl/web/wprpo2020/konsultacje-spoleczne-planu-strategicznego-dla-wpr?fbclid=IwAR07K4ii0m0u1trjsZkSznir9VdiyDn9roAkXMGF0sbP5rRH0NKQQCjzRzs

Formularz przygotowany do konsultacji należy wypełnić w następujący sposób:

W pkt. 1 proszę wybrać:

Rozdział 6 Plan finansowy.

W pkt. 2 proszę wpisać:

10% alokację wymaganą projektem rozporządzenia w sprawie Planów strategicznych przeznaczono na podejście LEADER.

W pkt. 3 proszę wpisać poniższe uzasadnienie:

W obecnym okresie programowania na Działanie 19 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przeznaczona była kwota ok. 787 mln. €.

Działalność Lokalnych Grup Działania oraz aktywność skupionych wokół nich lokalnych społeczności przyniosły do tej pory konkretne efekty. W ramach PROW 2014-2020 dzięki ich wsparciu na obszarach wiejskich, według danych na koniec sierpnia 2020 r. powstało:

8 526 miejsc pracy,

4 328 nowych firm,

3 749 obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej,

863 km ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych.

Zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale Plan finansowy projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na działanie LEADER w nowym okresie programowania zostanie przeznaczonych tylko 5% alokacji wymaganej rozporządzeniem o Planie Strategicznym.

Jest to kwota znacznie mniejsza od dotychczas dostępnej, dzięki której powstało m.in. tak dużo miejsc pracy, nowych firm, obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, czy też realizowano inne działania wzmacniające więzi społeczne mieszkańców wsi, kultywujące dziedzictwo historyczno-kulturowe, wspierające koła gospodyń wiejskich licznie rejestrowane w ostatnim czasie w ARiMR.

W projekcie PS WPR w ramach działania LEADER przewidziano szerszy w stosunku do dotychczasowego katalog operacji, które mogą uzyskać wsparcie w ramach realizowanych przez LGD lokalnych strategii rozwoju. Ponadto działanie LEADER będzie, odmiennie niż dotychczas, jedynym działaniem w ramach którego gminy będą mogły finansować inwestycje istotne dla społeczności lokalnej z punktu widzenia rozwoju obszarów wiejskich.

LEADER w nowym okresie programowania będzie również jedynym działaniem, w ramach którego będzie możliwe wsparcie na tworzenie nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich w nowopowstałych lub istniejących przedsiębiorstwach nie związanych z rolnictwem.

Jeżeli zatem LEADER będzie jedynym działaniem wspierającym gminy oraz małe, rodzinne firmy z obszarów wiejskich, to należy się zastanowić nad zwiększeniem jego alokacji, a nie zmniejszeniem.

Dziękujemy !

WEŹ UDZIAŁ W BADANIU DLA PRZYSZŁOŚCI PONIDZIA!

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Powiatu Pińczowskiego do wzięcia udziału w przygotowywanych badaniach ankietowych organizowanych w ramach projektu pilotażowego Centrum Wsparcia Doradczego.

W ramach zawiązanego w listopadzie 2019 roku partnerstwa PONIDZIE   opracowana  zostanie  strategia rozwoju, dzięki której wspólnie z partnerskimi samorządami (Powiat Pińczowski, Gmina Pińczów, Kije, Złota, Michałów, Wiślica, Nowy Korczyn, Sobków, Jędrzejów, Imielno)  zostaną pozyskane  fundusze pomocowe na realizację kluczowych dla rozwoju przedsięwzięć.

Ankieta jest anonimowa i zajmie Państwu nie więcej niż 5 minut. Link do ankiety będzie aktywny do dnia 5 lutego 2021 (do godz. 23.59). Po jego kliknięciu, zostaną Państwo przekierowani na stronę internetową,

Przykłady inicjatyw służących rozwojowi lokalnej społeczności i ich regionów.

Przedstawiamy Państwu publikację podsumowującą „Konkurs na projekty współpracy” w ramach LEADER, który został zorganizowany przez Jednostkę Centralną KSOW w ostatnim kwartale ubiegłego roku.

W broszurze zgromadzono projekty współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej zgłoszone przez lokalne grupy działania z Polski w trzech kategoriach tematycznych: kapitał społeczny, dziedzictwo lokalne, rozwój lokalny oraz turystyka.

Publikacja, opracowana przez Roberta Siewiorka, miała na celu, poza pokazaniem, jakie pożytki płyną z realizacji projektów, również uświadomienie odbiorcy, że to, co w ramach przedsięwzięcia udało się zrobić, jest głęboko zakorzenione w naszej historii, kulturze, świadomości.

Zachęcamy do lektury!

http://ksow.pl/aktualnosc/razem-lepiej-ciekawiej-trzydziesci-dwie-opowiesci-o-wspolnocie-poznaj-najnowsza-publikacje-ksow

Wyniki naboru wniosków nr 2/2020

Informujemy, że w zakładce OGŁOSZENIA O NABORACH ORAZ WYNIKI ogłoszono  listy ocenionych  i wybranych wniosków.

Nabór 2/2020  ogłoszono i zrealizowano w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami https://lgdponidzie.pl/stowarzyszenie/nabory/

Zmiany w Księdze wizualizacji znaku PROW 2014-2020.

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2021 roku obowiązuje zmieniona „Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020″.

W związku z przeniesieniem zadań związanych z realizacją Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” do MRiRW, aktualizacji wymagał fragment dotyczący oznakowania materiałów informacyjnych i promocyjnych finansowanych częściowo z EFRROW oraz częściowo z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Aktualizacja dotyczy zmiany odniesienia do Instytucji zarządzającej PO RYBY 2014-2020 z Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, na Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (str. 13).

Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020 została opublikowana na stronie internetowej MRiRW w zakładce https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ksiega-wizualizacji-i-logotypy

Aneks do umowy o przyznaniu pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

W  dniu 21 grudnia 2020 r. Zarządzeniem Prezesa ARiMR Nr 160/2020  wprowadzono zaktualizowany formularz umowy o przyznaniu pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Jednocześnie informujemy Państwa o możliwości zawarcia (na Państwa pisemną prośbę) aneksu do umowy o przyznaniu pomocy w zakresie uwzględniającym przepisy zmienionego rozporządzenia wykonawczego 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Formularz aneksu