Lokalna Grupa Działania PONIDZIE

Harmonogram spotkań informacyjno-konsultacyjnych do naboru 2/2022 -Infrastruktura

W związku z ogłoszonym naborem nr 2/2022 w zakresie : Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, lub rekreacyjnej, lub kulturalnej informujemy o terminach spotkań z potencjalnymi wnioskodawcami w poszczególnych gminach :

Harmonogram spotkań konsultacyjnych  w gminach  dot. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej

infrastruktury turystycznej, lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Nazwa gminy Adres spotkania Data spotkania Godzina spotkania
Gmina Kije SIK”KASZTELANIA”
28-404 Kije
ul. Kasztelańska 3
30.05.2022 r od godziny 9.00 do godz. 10.00
Gmina Pińczów Urząd Miasta i Gminy Pińczów
28-400 Pińczów
ul. 3 Maja 10
(świetlica na parterze)
30.05.2022 r od godziny 14.00 do godz. 15.00
Gmina Złota Gminna Biblioteka Publiczna w Złotej
28-425 Złota
ul. Parkowa 8
31.05.2022 r od godziny 13.00 do godz. 14.00
Gmina Michałów Urząd Gminy w Michałowie                          28-411 Michałów Michałów 115 31.05.2022 r od godziny 9.00 do godz. 10.00
Gmina Działoszyce Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Działoszycach
ul. Ogrodowa 6
28-440 Działoszyce
31.05.2022 r od godziny 10.40 do godz. 11.40

Ankieta dla Mieszkańców.

Drodzy mieszkańcy.

Prosimy  o wypełnienie ankiety dla mieszkańców która znajduje się  pod ww linkiem https://forms.gle/RTiBomgTMop6MGRL6

Badanie ma na celu sprawdzenie osiągniętych wskaźników oraz ocenę skuteczności, efektywności i oddziaływania w stosunku do założeń. Informacje z ankiet pozwolą nam również jeszcze trafniej dobierać metody przekazywania informacji dla Państwa, jak również zwiększą jakość prowadzonych działań przez LGD PONIDZIE. Wyniki posłużą również do tworzenia kolejnej strategii do której  tworzenia niebawem zaprosimy Mieszkańców .

Ankietę prosimy przesłać do dnia 1 czerwca 2022 r.

Dziękujemy !

Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego w obszarze ekonomii społecznej

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w dniu 27 kwietnia 2022 r. podjął uchwałę Nr 5212./22 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego w obszarze ekonomii społecznej.

Oferty na konkurs będą przyjmowane do 21.05.2022 r. (w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia – dzień ukazania się ogłoszenia nie jest liczony do terminu 21 dni) w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3 (godz. 7.30 – 15.30), w sekretariacie Departamentu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3, pokój nr 311,  (w godz. 7.30 – 15.30), za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce lub elektronicznie za pomocą generatora wniosków https://swietokrzyskie.engo.org.pl.

Informacji w sprawie otwartego konkursu ofert udzielają pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej – Oddziału Projektów i Funduszy pod  następującym numerem telefonu: 41 342 11 80.

CEL: Wzrost widoczności podmiotów ekonomii społecznej na rynku, świadomości społecznej oraz wykreowanie pozytywnego wizerunku marki ekonomii społecznej w regionie.

Zadanie: Upowszechnienie idei ekonomii społecznej oraz budowanie jej marki poprzez organizację lokalnych wydarzeń promocyjnych z udziałem społeczności i samorządu lokalnego.

Łączna kwota przeznaczona na realizację zadań z zakresu ekonomii społecznej, wynosi 40 000,00 PLN.

Maksymalna kwota dofinansowania na  zadanie z zakresu ekonomii społecznej nie może przekroczyć kwoty 5 000,00 PL

Więcej informacji http://www.es.umws.pl/aktualnosci/item/352-otwarty-konkurs-ofert-na-wsparcie-zadan-publicznych-wojewodztwa-swietokrzyskiego-w-obszarze-ekonomii-spolecznej

Podejmowanie działalności gospodarczej nabór nr 1/2022 – podsumowanie.

W dniu 28.03.2022 r. zakończył się nabór wniosków nr 1/2022 o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Zainteresowanie mieszkańców powiatu pińczowskiego ww. naborem  było bardzo duże. Do biura LGD PONIDZIE wpłynęło 31 wniosków na łączną kwotę 2 170 000,00.

W maju Rada LGD PONIDZIE oceni wnioski o czym wnioskodawcy zostaną poinformowani a lista wniosków wybranych i niewybranych pojawi się na stronie www.lgdponidzie.pl

Złożone wnioski będą podlegały ocenie zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju, w zakresie:

a) złożenia wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze,

b) zgodności operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze,

c) realizacji przez operację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiągnięcie

zaplanowanych w LSR wskaźników,

d) zgodności operacji z Programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej

operacji, w tym:

– zgodności z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie

pomocy (refundacja albo ryczałt – premia)

– zgodności z warunkami udzielenia wsparcia obowiązującymi w ramach naboru.

To już piąty ogłoszony przez LGD nabór wniosków, którego celem było utworzenie miejsc pracy.

Na koniec 2021 r utworzono ich aż 42.

Przykłady zrealizowanych projektów znajdziecie w zakładce Dobre praktyki LGD PONIDZIE.

Zapraszamy do lektury!

Dobre praktyki z obszaru LGD PONIDZIE.

Drodzy Mieszkańcy przypominamy, że na naszej stronie w zakładce Dobre Praktyki z Obszaru LGD PONIDZIE znajdują się przykłady zrealizowanych operacji które otrzymały dofinansowania za pośrednictwem naszej grupy. Informacje te są stale aktualizowane. W trakcie realizacji są obecnie 3 nowo powstałe firmy.

Dzięki wsparciu na terenie powiatu pińczowskiego powstało już 29 nowych działalności  oraz utworzono 42 miejsca pracy.

Niebawem na naszym terenie powstaną kolejne firmy ponieważ trwa nabór wniosków w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Wnioski przyjmujemy w biurze LGD PONIDZIE  do 28 marca 2022 r. Zachęcamy do realizacji swoich pomysłów.

SZKOLENIE E-LEARNINGOWE „OGRÓD TERAPEUTYCZNY-INNOWACJE SPOŁECZNE

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza mieszkańców obszarów wiejskich na bezpłatne szkolenie e-learningowe pn. Ogród terapeutyczny – innowacje społeczne w gospodarstwach wiejskich.

E-learning realizowany jest w terminie od 28 marca do 29 kwietnia 2022 roku.

Szkolenie skierowane jest do osób prowadzących lub planujących prowadzenie gospodarstwa opiekuńczego lub edukacyjnego, a także liderów wiejskich, członków lokalnych stowarzyszeń i Kół Gospodyń Wiejskich.

Rejestracja na szkolenie odbywa się poprzez platformę e-CDR pod adresem https://planowanie.cdr.gov.pl/szkolenia/.

Rekrutacja na szkolenie odbywa się w sposób ciągły od 21.03.2022 r. do 22.04.2022 r.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.     

Ogród terapeutyczny- innowacje społeczne w gospodarstwach wiejskich – pobierz    

Harmonogram zajęć:

Nazwa formy edukacyjnej: Ogród terapeutyczny – innowacje społeczne w gospodarstwach w wiejskich

Rodzaj formy edukacyjnej: szkolenie e-learningowe

Termin realizacji: 28.03 – 29.04.2022 r.

Miejsce realizacji: platforma e-learningowa CDR www.cdrkursy.pl

Terminarz

21.03.2022 r.           Początek rekrutacji

22.04.2022 r.           Zakończenie rekrutacji

28.03.2022 r.           Udostępnienie modułów na platformie e-learningowej

28.03-29.04.2022 r. Udział w szkoleniu online, zapoznanie z treścią modułów

Harmonogram spotkań konsultacyjnych w gminach dot. podejmowania działalności gospodarczej.

Zapraszamy na spotkania konsultacyjne dotyczące naboru wniosków  nr 1/2022 w zakresie:

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Harmonogram spotkań w gminach

Informacja o pracy biura LGD.

Informujemy, że w związku z organizowanymi warsztatami refleksyjnymi w dniu 18.02.2022 r. biuro LGD PONIDZIE czynne do godziny 9.00

W pilnych sprawach prosimy dzwonić  692090365.

Zapytaj o fundusze Europejskie. Mobilne Punkty Informacyjne w województwie świętokrzyskim ruszają już w styczniu.

Przyjdź na dyżur, jeżeli chcesz się dowiedzieć z jakiego Programu finansowanego z Funduszy Europejskich możesz skorzystać, do której instytucji musisz się zwrócić aby skutecznie ubiegać się o dotację, w jaki sposób rozliczyć dotację otrzymaną w ramach Funduszy Europejskich, jakie projekty obecnie realizowane są z Funduszy Europejskich w których można wziąć udział (szkolenia, kursy, itp.).

11.01.2022r., w godz. 09.00-11.30, świetlica Urzędu Miejskiego w Pińczowie, ul. 3 Maja 10;
12.01.2022r., w godz. 09.00-11.30, w Urzędzie Gminy Złota, ul. Sienkiewicza 79;
12.01.2022r., w godz. 12.00-14.30, w Urzędzie Miasta i Gminy w Działoszycach, ul. Skalbmierska 5;
13.01.2022r., w godz. 09.00-11.30, w Urzędzie Gminy w Michałowie, Michałów 115;
13.01.2022r., w godz. 12.00-14.30, Samorządowa Instytucja Kultury Kasztelania w Kijach, ul. Kasztelańska 3;
14.01.2022r., w godz. 09.00-11.30, w Urzędzie Gminy w Imielnie, ul. Cmentarna 7.

Również 11 stycznia 2022 r.  o godz. 10 na terenie Hali Widowiskowo Sportowej w Pińczowie ul. Republiki Pińczowskiej 42 odbędzie się spotkanie dla osób zainteresowanych pożyczkami na rozwój lub podjęcie działalności gospodarczej na bardzo korzystnych warunkach.

Serdecznie zapraszamy !

Informacja o pracy biura.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Biura Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE z dnia 04.01.2022 r.  dzień 7 stycznia 2022 r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników LGD PONIDZIE w zamian za święto przypadające w sobotę (01.01.2022 r).

Przypominamy podstawowe zasady ubiegania się o środki na założenie działalności gospodarczej.

Lokalna Grupa Działania PONIDZIE w ramach otrzymanych dodatkowych środków, planuje w I kwartale 2022 r. uruchomienie naboru wniosków na podejmowanie działalności gospodarczej   w ramach przedsięwzięcia ,,RUSZ Z KOPYTA’’.

Zgodnie z procedurą ogłaszania naborów, LGD PONIDZIE po uzgodnieniu terminu ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach zamieszcza ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie wsparcia nie wcześniej niż 30 dni i nie później niż 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia biegu terminu składania tych wniosków.

Z tego też względu przed przystąpieniem do sporządzenia wniosku o przyznanie pomocy z biznesplanem, zachęcamy Państwa do zapoznania się z wymogami dotyczącymi dokumentacji konkursowej, przeanalizowania wniosku wraz z załącznikami oraz instrukcjami poprawnego wypełniania.

Nabór wniosków będzie miał charakter konkursowy, dofinansowanie otrzymają te wnioski, które uzyskają największą ilość punktów wg lokalnych kryteriów wyboru i mieszczą się w limicie środków. Przy czym należy pamiętać, że limit naboru ustalany jest w walucie EURO i zostanie przeliczony przez Zarząd Województwa po kursie bieżącym (kurs wymiany euro do złotego publikowany przez Europejski Bank Centralny (EBC) z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc dokonania obliczeń.

 • Dotacje będzie można uzyskać dopiero po podpisaniu umowy.
 • Planowana wysokość wsparcia to 70000,00 zł.
 • Premia na podejmowanie działalności gospodarczej będzie wypłacana w dwóch transzach: 80%, 20%

Pierwsza transza 80% wypłacana jest, jeżeli:

Beneficjent złożył wniosek o wpis działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo Przedsiębiorców, która będzie podjęta we własnym imieniu, do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG0) i dokonano wpisu tej działalności do rejestru.

Ponadto Beneficjent uzyskał pozwolenia, zezwolenia oraz inne decyzje (np. ostateczną decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach o ile dotyczy) których uzyskanie jest wymagane przez odrębne przepisy do realizacji inwestycji objętych operacją.

Wniosek o płatności pierwszej transzy pomocy Beneficjent składa w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy. ARMIR wypłaca środki finansowe, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o płatność w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o płatność (nie licząc czasu na wniesienie uzupełnień /wyjaśnień)

Druga transza 20% (refundacja) jest wypłacana, jeżeli:

operacja została zrealizowana zgodnie z biznesplanem, a Beneficjent podjął we własnym imieniu działalność gospodarczą. Ponadto zgłosił się do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności również w przypadku, gdy korzystał z uprawnienia, o którym mowa w art.18. Ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców lub w przypadku zbiegu tytułu do ubezpieczeń społecznych z powodu objęcia beneficjenta obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi z tytułu zasiłku macierzyńskiego – zgłosił się do ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu wykonywania tej działalności.

Ponadto pomoc będzie wpłacana, jeżeli Beneficjent utworzył co najmniej jedno miejsce pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i zatrudnił osobę, dla której zostało utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę lub zgłosił się do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i podlega tym ubezpieczeniom.

Wniosek o płatność drugiej transzy Beneficjent składa po spełnieniu warunków wypłaty drugiej transzy.

WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA

O premię na założenie działalności gospodarczej może ubiegać się osoba fizyczna która:

 • Jest pełnoletnim obywatelem członkowskim UE
 • Ma miejsce zamieszkania na obszarze objętym LSR Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE (miejsce zamieszkania musi być potwierdzone odpowiednimi dokumentami np. zaświadczenie z właściwej Ewidencji Ludności)
 • W okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy Prawo przedsiębiorców
 • Na dzień złożenia wniosku nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników (KRUS) z mocy ustawy i w pełnym zakresie (chyba że, podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów)
 • Ponadto Beneficjent uzyskał pozwolenia, zezwolenia oraz inne decyzje (np. ostateczną decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach o ile dotyczy) których uzyskanie jest wymagane przez odrębne przepisy do realizacji inwestycji objętych operacją.
 • Ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności
 • Dotychczas nie miała przyznanej pomocy w tym zakresie.

Operacja zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz:

 • zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności lub
 • utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, i zatrudnienie osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę, a także utrzymania tego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne.

Beneficjent realizuje zobowiązania w zakresie:

 • Wykonywania działalności gospodarczej
 • Podlegania ubezpieczeniom
 • Utrzymania miejsca pracy przez łącznie co najmniej 2 lata w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia, w którym upływają 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej

Zobowiązanie w zakresie podlegania ubezpieczeniom uznaje się również za zrealizowane, jeżeli – w przypadku zbiegu tytułu do ubezpieczeń społecznych z powodu objęcia beneficjenta obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi z tytułu zasiłku macierzyńskiego –beneficjent podlega obowiązkowo tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu wykonywania działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.

Zobowiązanie w zakresie utrzymania miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, uznaje się również za zrealizowane, jeżeli beneficjent zgłosił się do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i podlega tym ubezpieczeniom.

Ponadto:

 • Koszty kwalifikowane operacji nie mogą być współfinansowane z innych środków publicznych
 • Realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych
 • Operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem
 • Operacja może być realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłaconą po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy.
 • Operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR, chyba że operacja dotyczy inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowego obiekty budowlanego, którego odcinek będzie zlokalizowany, poza tym obszarem.
 • Inwestycje trwale związane z nieruchomością w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada prawo do dysonowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy, co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji.
 • Koszty są kosztami kwalifikowalnymi pod warunkiem, że zostały poniesione po dniu podpisania umowy o przyznaniu dotacji, a w przypadku kosztów ogólnych (np. koszty opracowania kosztorysu, projektu budowlanego) od dnia 01.01.2014r.

Katalog kosztów kwalifikowalnych:

 • ogólne w tym honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego w tym studia wykonalności)
 • zakup robót budowlanych lub usług
 • zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego oraz zakup patentów licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych
 • najem lub dzierżawa maszyn lub wyposażenia
 • zakup nowych maszyn lub wyposażenia
 • zakup nowych środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierową (jeżeli zakup pojazdu jest ściśle związany z rodzajem podejmowanej działalności gospodarczej)
 • zakup rzeczy innych niż wyżej wymienione w tym materiałów – które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągniecia jej celu oraz racjonalne.

Działalności wykluczone ze wsparcia: (PKD)

Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach

Górnictwo i wydobywanie

Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie

Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków

Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej

Produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych

Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych

Produkcja metali

Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli

Transport lotniczy i kolejowy

Gospodarka magazynowa

Lokalna Grupa Działania ze wsparcia wyklucza również budowy, rozbudowy.

CZAS NA WŁASNY BIZNES rekrutacja od 6 grudnia.

Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o. realizuje projekt „CZAS NA WŁASNY BIZNES”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 –2020.

Celem głównym projektu jest rozwój przedsiębiorczości, tworzenie miejsc pracy, aktywizacja zawodowa oraz poprawa sytuacji na rynku pracy 90 osób: 49 kobiet i 41 mężczyzn, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie mają ukończony 30 rok życia, nie posiadają zatrudnienia – są bezrobotni, poszukujący pracy, bierni zawodowo, uczą się lub zamieszkują na terenie województwa świętokrzyskiego.

W ramach projektu oferujemy Uczestnikom wsparcie obejmujące:
1.    INDYWIDUALNE SPOTKANIE Z DORADCĄ ZAWODOWYM
2.    SZKOLENIE dotyczące zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
3.    SPOTKANIE Z EKSPERTEM DOTACYJNYM
4.    WSPARCIE FINANSOWE 23.050,00 zł na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.
5.    WSPARCIE POMOSTOWE do 18.000,00 zł NETTO przez okres pierwszych 12 miesięcy prowadzenia firmy (1.500,00 zł netto/miesiąc/firmę).
Wymagany wkład własny Uczestników w wysokości 6.800, zł netto.
Projekt jest działaniem publicznym i ma wesprzeć osoby pozostające bez zatrudnienia w trudnej sytuacji na rynku pracy.
Rekrutacja do projektu prowadzona będzie od 6 grudnia 2021 r. w biurach Akademii Przedsiębiorczości:
–  Starachowice, ul. Zgodna 2, tel. 41 275 0058, 501 493 940
oraz do punktu rekrutacyjnego
– Kielce, ul. Targowa 18, parter, pokój nr 5, tel. 506 976 134.
Więcej informacji na temat projektu na stronie https://ap.org.pl/projekty/czas-na-wlasny-biznes 

PDF-Plakat-czas-na-wlasny-biznes2

Uwaga! Ważny obowiązek dla stowarzyszeń, fundacji oraz Ochotniczych Straży Pożarnych.

Obowiązek wpisu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) to system, w którym są gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych, tj. osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. Krąg podmiotów zobowiązanych do zgłaszania beneficjentów rzeczywistych określa ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i do dnia 30 października  obejmowała tylko spółki.

Od dnia 31 października br. w życie weszły przepisy, które rozszerzają ten katalog o m.in fundacje i stowarzyszenia, ale wyłącznie te, które podlegają wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.

Podmioty wpisane do KRS do dnia 31 października 2021 r. włącznie –  mają  obowiązek zgłosić beneficjentów rzeczywistych do CRBR w okresie od 31 października 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. (tj. w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie art. 1 pkt 32 ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu).

W przypadku organizacji zarejestrowanych w KRS po 31 października 2021 r., tj. po dacie wejścia w życie ww. nowelizacji, zgłoszenia będzie trzeba dokonać w terminie 7 dni od dnia wpisu danego podmiotu do KRS. W takim samym terminie dokonuje się zgłoszenia każdej zmiany danych już zgłoszonych do Centralnego Rejestru Beneficjentów (zgłoszeniu podlega również zmiana samego beneficjenta rzeczywistego danej organizacji). Do biegu tych terminów nie wlicza się sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.

Podmioty już wpisane do KRS powinny dokonać zgłoszenia możliwe jak najszybciej, przy czym ostatecznym terminem jest 31 stycznia 2022 r.

Zgłoszenia dokonuje osoba uprawniona do reprezentacji danego podmiotu. Samo zgłoszenie jest bezpłatne, ale wymaga posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

Ponieważ Rejestr jest jawny i nie ma do niego zastosowania RODO, a wszystkie dane dotyczące beneficjentów rzeczywistych będą w nim dostępne jeszcze przez 10 lat po wykreśleniu organizacji z KRS, zachęca się do wyraźnego uprzedzania osób kandydujących do organów stanowiących organizacji o konsekwencjach, (oraz tych którzy już obejmują dane stanowiska)  jakie dla nich osobiście będzie miało lub ma  członkostwo w danym organie.

Kary przewidziane za niezgłoszenie w 7-dniowym terminie beneficjentów do Rejestru, a także za podanie nieprawidłowych danych mogą być dla NGO gigantyczne. Ustawa przewiduje nawet 1 milion złotych kary dla organizacji, i nawet do 50 tys. zł kary dla beneficjenta rzeczywistego, który nie dostarczył organizacji wymaganych informacji lub podał nieprawdziwe.

Jak dokonać zgłoszenia do CRBR ?
Zgłoszenie danych do CRBR jest bezpłatne i odbywa się wyłącznie elektronicznie poprzez stronę:
https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/

Szczegółowe informacje dotyczące Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych można uzyskać na stronie:
https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00165

AGROTURYSTYKA NA NOWO- szkolenie

Serdecznie zapraszamy

przedstawicieli stowarzyszeń agroturystycznych, lokalnych i regionalnych organizacji turystycznych, ośrodków doradztwa rolniczego oraz przedstawicieli, właścicieli gospodarstw agroturystycznych, podmiotów świadczących tego typu usługi

na

dwudniowe szkolenie on-line pt. AGROTURYSTYKA NA NOWO

Jeśli chcesz rozwijać swoje kompetencje, skutecznie komunikować i promować swoją działalność za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz efektywnie budować sieć współpracy to dołącz do nas w wybranym terminie. Będziemy poznawać nowinki marketingu w sieci, nowoczesne kanały dotarcia do klientów oraz tajniki działania algorytmów. Poznamy oczekiwania i potrzeby dzisiejszych gości gospodarstw agroturystycznych.

W programie szkolenia m.in.:

 • Wyniki badania „Agroturystyka na nowo”, wnioski z badania dla organizacji i gospodarstw — jakie obserwujemy trendy w rozwoju agroturystki, jakie są oczekiwania dzisiejszych klientów.
 • Marketing czyli co?  Podstawy budowania marki gospodarstwa i produktu agroturystycznego.
 • Jak media społecznościowe zmieniły klienta?  Nowoczesna komunikacja i kanały dotarcia do klienta gospodarstwa i produktu agroturystycznego.
 • Jak działa algorytm? Podstawy mediów społecznościowych i budowania relacji sieciowych z innymi gospodarstwami oraz produktami agroturystycznymi.
 • Jakie możliwości współpracy sieciowej oraz jakie możliwości sprzedażowe daje Facebook, Instagram i YouTube? Pomysły i rozwiązania.

Program szkolenia oraz terminy różnią się w zależności od grupy uczestników:

 • szkolenie dla przedsiębiorców i pracowników branży agroturystycznej;
 • szkolenie dla osób pracujących w organizacjach i instytucjach wspierających rozwój agroturystyki.

Szkolenie poprowadzą:

Barbara Jurga – badaczka rynku, marketerka, przedsiębiorczyni. Twórczyni kursów online z zakresu marketingu oraz budowania marki.

Barbara Zajączkowska — antropolożka, badaczka rynku specjalizująca się w zarządzaniu wiedzą o konsumencie, ekspertka badań terenowych.

Szkolenie będzie trwało dwa dni (łącznie ok. 9 godzin zegarowych z przerwami, rozpoczęcie szkolenia każdego dnia o godz. 9.30).

W każdym szkoleniu weźmie udział co najmniej 20 uczestników. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe.

Szkolenia odbędą się on-line, na platformie internetowej Zoom lub Microsoft Teams. Do przystąpienia do szkolenia niezbędny jest komputer (z kamerką i mikrofonem) z dostępem do Internetu lub inne urządzenie np. smartfon.

Do wyboru Państwa dostępne są łącznie 4 terminy:

 1. 8-9 listopada 2021 r. (poniedziałek – wtorek)  — szkolenie dla organizacji.
 2. 16-17 listopada 2021 r.  (wtorek – środa) — szkolenie dla przedsiębiorców i pracowników branży agroturystycznej.
 3. 23-24 listopada 2021 r.  (wtorek – środa) — szkolenie dla organizacji.
 4. 30 listopada – 1 grudnia 2021 r.  (wtorek – środa) — szkolenie dla przedsiębiorców i pracowników branży agroturystycznej.

Szkolenia rozpoczynają się o godz. 9:30. Szczegółowe informacje zostaną przekazane wraz z programem, po dokonaniu rejestracji.

Zgłoszenia przyjmowane są tylko za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

Więcej informacji uzyskać można pod numerami telefonów: 22 274 2338 / 22 274 2337

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Warunkiem niezbędnym udziału w szkoleniu jest akceptacja Informacji o zasadach uczestnictwa w szkoleniu.

Uwaga!

Liczba miejsc jest ograniczona.

Zgłoszenia przyjmujemy  najpóźniej w terminie 5 dni przed dniem rozpoczęcia każdego szkolenia.

Szkolenia organizowane są przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Warszawie w ramach pełnienia funkcji jednostki centralnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

LEADER w Polsce.

LEADER – to jedno z najbardziej popularnych i rozpoznawalnych narzędzi rozwoju obszarów wiejskich, wykorzystywanych w Europie od prawie 20 lat!

W ramach metody LEADER funkcjonują Lokalne grupy działania (LGD) będące rodzajem partnerstwa terytorialnego powstałego jako oddolna inicjatywa, zrzeszająca przedstawicieli lokalnych organizacji z sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego oraz mieszkańców działających na rzecz lokalnej społeczności.

W ramach programu LEADER, który realizowany w Polsce jest już od 15 lat działa prawie 300 Lokalnych Grup Działania.

Program zakłada przede wszystkim:

 1. oddolność (szeroki udział społeczności lokalnej w tworzeniu i realizacji strategii),
 2. terytorialność (lokalna strategia rozwoju przygotowana dla danego, spójnego obszaru),
 3. zintegrowanie (łączenie różnych dziedzin gospodarki, współpraca różnych grup interesu),
 4. partnerstwo (lokalna grupa działania jako lokalne partnerstwo, w którym uczestniczą różne podmioty z sektora publicznego, społecznego i gospodarczego),
 5. innowacyjność projektów (w skali lokalnej),
 6. decentralizację zarządzania i finansowania projektów,
 7. sieciowanie i współpracę (wymianę doświadczeń i rozpowszechnianie dobrych praktyk).

I tym właśnie zajmuje się też nasza Lokalna Grupa Działania PONIDZIE od 2008 roku obejmując swoim zasięgiem cały powiat pińczowski.

Niedawno od Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi otrzymaliśmy przygotowane dla Polskiej Sieci Lokalnych Grup Działania opracowanie dotyczące, tego jakie wsparcie w ramach LEADER otrzymały lokalne społeczności w latach 2004-2006, 2007-2013 oraz 2014-2020, czyli od początku wdrażania tego instrumentu finansowania.

W dużym skrócie najważniejsze dane prezentują się tak.

2004-2006 – wsparcie w wysokości 115,5 mln zł.

Zawiązywanie się LGD i tworzenie zintegrowanych strategii rozwoju. W tym czasie zrealizowano 316 projektów na obszarze 875 gmin zamieszkałych rzez 7,2 mln osób.

2007-2013 – wsparcie w wysokości 3 mld 372,6 mln zł.

Działa już 335 LGD, które realizują lokalne strategie rozwoju (LSR) na obszarach zamieszkujących ponad 18 mln ludzi.

W ramach działań zrealizowano w sumie 88.004 projektów, które dały ponad 3200 miejsc pracy.

Dzięki zrealizowanym projektom oprócz nowych miejsc pracy udało się, remontować i wyposażać świetlice wiejskie, angażować społecznie lokalną ludność, promować turystycznie regiony i ich atrakcje poprzez budowę szlaków, małej infrastruktury turystycznej, aktywizowano sportowo ludność, zachęcając do zdrowszego stylu życia, odnawiano zabytkowe budynki, szkolono lokalnych liderów, którzy później swoje umiejętności przekazywali podczas tysięcy przeprowadzanych warsztatów dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców gmin.

2014-2020 – wsparcie w wysokości 793,9 mln euro

W tym okresie programowania na podstawie przepisów unijnych rozszerzono możliwość stosowania instrumentu RLKS (Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność), dotychczas finansowanego w ramach EFRROW i EFMR, na kolejne fundusze.

Aktualnie działa 291 LGD, z czego 41 grup jest już wielofunduszowa. Wsparcie obejmuje obszar 2.234 gmin, zamieszkanych przez 20 ml 126 tys. mieszkańców.

Przyznać trzeba, że te dane prezentują się spektakularnie. I co najważniejsze nie tylko na papierze, ale również patrząc na ilość i jakość projektów, które funkcjonują już do lat, a swój początek miały właśnie dzięki wsparciu Lokalnych Grup Działania. Każdy rok od wdrożenia programu LEADER pokazywał, że warto słuchać oddolnych głosów mieszkańców wsi i miasteczek, by rozwijać ich małe ojczyzny i niwelować nierówności na styku wieś – miasto.

A z jakich projektów jest najbardziej dumne nasza Lokalna Grupa Działania? Co planujemy w ramach perspektywy na kolejne lata? Zapraszamy do kontaktu i bliższego poznania się. Razem możemy dużo więcej.

Lokalna Grupa Działania PONIDZIE

ul. 3 Maja 10

28-400 Pińczów

Tel 41 373 38 60

biuro@lgdponidzie.pl

Przykłady zrealizowanych operacji w ramach PROW 2014-2020 w gminie Złota.

W ramach promocji regionu, zachowania dziedzictwa, rozwoju infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, tworzenia miejsc pracy Beneficjenci z gminy Złota
pozyskali dofinansowania za pośrednictwem LGD PONIDZIE  m.in. na:

Szkolenie członków organizacji pozarządowych  z terenu gminy Złota w zakresie Pilarz /Drwal -12 osób

Twórcze warsztaty:

 • Papierowa wiklina
 • Decupage czyli drugie życie zwykłych przedmiotów
 • Aranżacja stołu i dekoracja potraw
 • Torciki, babeczki i ciasteczka- dzieła artystyczne

w których wzięło udział aż 160 osób

Pozyskano również dofinansowania na:

Renowację kapliczki Św. Mikołaja z Nieprowic

Zakup gadżetów promocyjnych. Łącznie zakupiono 2060 sztuk typu odblaski, smycze, breloki ,kamizeli itp.

Namiot promocyjny, wyposażenie do namiotu w postaci stołów i krzeseł

Replika samochodu strażackiego JELCZ 004GCBA

Hełmy strażackie paradne- 5 szt.

Halabardy- 4szt

Zakup strojów ludowych 30 kpl

Informator: Bezpieczna Gmina Złota 1000 sztuk

Płyty muzyczne  3 zespołów  ludowych 1500 sztuk

 • Pełczyszczanie
 • Przystań oraz
 • Złocowianki

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Pińczów na lata 2022- 2030. ANKIETA

Urząd Miejski w Pińczowie przygotowuje diagnozę sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej, która stanowić będzie punkt wyjścia i bazę dla opracowania strategii Rozwoju Miasta i Gminy Pińczów na lata 2022-2030

Wnioski z diagnozy będą jednym z najważniejszych elementów dokumentu, w związku z czym istotne jest poznanie Państwa opinii związanych z wewnętrznymi uwarunkowaniami i potencjałami gminy oraz określenie Państwa potrzeb w zakresie dalszego kierunku rozwoju Miasta i Gminy Pińczów. Zachęcamy do  aktywnego wzięcia udziału w procesie diagnostycznym.

ABY WYPEŁNIĆ ANKIETĘ KLIKNIJ TUTAJ

Ankietę będzie można wypełnić do dnia 07.11.2021 r.

Lokalna Grupa Działania PONIDZIE pozyskała dodatkowe środki dla obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju.

W dniu 19 października 2021 r. w Wojewódzkim Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski i członek Zarządu Marek Jońca uroczyście podpisali aneksy z przedstawicielami Lokalnych Grup Działania na wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

W imieniu Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE umowę  podpisał  Prezes Zarządu Janusz Zieliński  oraz Skarbnik Kazimierz Pajchel .

Tym samym budżet LGD zwiększy się o 546 560 euro. Środki te trafią do mieszkańców i instytucji w powiecie pińczowskim  na podejmowanie działalności gospodarczej i rozwój infrastruktury turystycznej rekreacyjnej i kulturalnej.

Wkrótce informacja o naborach.

https://www.swietokrzyskie.pro/kolejne-miliony-euro-dla-lgd-ow/

Konferencja podsumowująca projekt współpracy Świętokrzyska Wspólna i Aktywna Turystyka.(ŚWIAT)

W dniu 8 października 2021 roku w Ośrodku Szkoleniowo Wypoczynkowym ZACISZE w Krzyżanowicach Dolnych odbyła się konferencja podsumowująca projekt współpracy pn. „Świętokrzyska Wspólna i Aktywna turystyka” (ŚWiAT). W konferencji udział wzięli przedstawiciele LGD oraz zaproszeni goście.
Celem projektu było podniesienie atrakcyjności obszaru objętego  projektem poprzez poszerzenie i promocję oferty turystycznej, rozwój turystyczny obszaru oraz stworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości na terenie partnerskich LGD. Projekt realizowany był  przez pięć Lokalnych Grup Działania z terenu województwa świętokrzyskiego, były to : LGD Królewskie Ponidzie, Dorzecze Wisły, Ziemia Jędrzejowska GRYF, Perły Czarnej NIDY oraz LGD PONIDZIE.  W ramach projektu na naszym terenie zrealizowaliśmy działania :
 • Stworzono ofertę turystyczną pn. „Niezwykłe szlaki Ponidzia – przeżywaj, zwiedzaj, doświadczaj”.
 • Wykonano i zamontowano tablice informacyjne o szlakach rowerowych i Parkach Krajobrazowych
 • Utworzono miejsca odpoczynku w Kijach dla osób realizujących  turystykę rowerową.
 • Utworzono miejsca odpoczynku w Jakubowicach i Dziewięczycach dla osób realizujących  turystykę rowerową.
 • Zakupiono rowery wraz z zabezpieczeniami, zestawem do naprawy i stojakiem
 • Utworzono bezpłatny punkt wypożyczenia rowerów.
 • Zorganizowano Rajd rowerowy po szlakach z  Pińczowa do Kij.
 • Wykonano, dostarczono mapy z naniesionymi szlakami rowerowymi i przekazano je nieodpłatnie do gmin, punktów informacji turystycznej
 • Przeniesiono treści kartograficzne map na tablice informacyjne, które ustawione zostały w miejscach na terenie poszczególnych gmin.

W ramach wspólnych działań utworzono spot reklamowy promujący projekt . Zachęcamy do obejrzenia filmu :   https://youtu.be/jEm8x6ngGYg

Informacja o pracy biura.

Informujemy, że w dniu 8.10.2021r Biuro LGD Ponidzie będzie  czynne do godz 9.00.

Pracownicy wezmą udział w Walnym Zgromadzeniu Członków LGD PONIDZIE  a następnie w Konferencji podsumowującej projekt współpracy ŚWIETOKRZYSKA WSPÓLNA I AKTYWNA TURYSTYKA.

W sprawach pilnych proszę dzwonić  pod numer telefonu 692090356.