Lokalna Grupa Działania PONIDZIE

Uchwalenie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju przez Walne Zebranie Członków LGD.

W dniu 5 marca 2020 r w siedzibie Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE odbyło się Walne Zebranie Członków LGD.

Głównym punktem zebrania było uchwalenie przez Walne Zebranie Członków zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez społeczność.Przypomnijmy, że w związku z zatwierdzeniem przez komisję Europejską w dniu 16 grudnia 2019 roku zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2010, w wyniku której zwiększony został budżet działania LEADER zaistniała możliwość uzyskania dodatkowych środków na realizację LSR. Urząd Marszałkowski dokonał oceny realizacji wskaźników i zakresu finansowego, w wyniku, którego LGD Ponidzie otrzymało informację o kwalifikowaniu się do dodatkowego wsparcia. Zarząd na posiedzeniu w dniu 30.01.2020 r. podjął decyzję dotyczącą przygotowania zmian w LSR w celu ubiegania się o dodatkowe środki i ustalił zwołanie WZC w celu aktualizacji LSR, gdyż uchwalanie istotnych zmian dotyczących kierunków i programu działania w tym aktualizacja zakontraktowanych środków na poszczególne przedsięwzięcia LSR należy do kompetencji Walnego Zebrania Członków.

Po analizie naniesionych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju podjęto uchwałę w sprawie zmian w LSR. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Zaktualizowana Strategia dostępna jest na naszej stronie internetowej https://lgdponidzie.pl/lokalna-strategia-rozwoju/

Komunikat dotyczący załatwiania spraw w Lokalnej Grupie Działania PONIDZIE oraz Lokalnym Centrum Wspierania Przedsiębiorczości.

Mając na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov-2, w trosce o zdrowie Nas Wszystkich, prosimy o powstrzymywanie się od bezpośredniego załatwiania spraw na miejscu w siedzibie Biura.Zachęcamy do załatwiania spraw telefonicznie, drogą pocztową lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Pracownicy Biura są do Państwa dyspozycji codziennie od godz. 7.00 do 15.00 pod numerem telefonu: 41/357 7347

Wszelkie zapytania i wątpliwości można zgłaszać także drogą mailową na adres: biuro@lgdponidzie.pl

Dziękujemy za zrozumienie.

Warsztaty refleksyjne.

W dniu 21 luty 2020 roku odbył się wyjazd studyjny z elementami Warsztatu Refleksyjnego, w których brali udział pracownicy Biura LGD PONIDZIE, Członkowie Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej oraz włodarze gmin wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE i zaproszeni goście.

Celem szkolenia było podsumowanie minionego roku pod względem wdrażania LSR i działań LGD – zgodnie z zapisami umowy ramowej z 21 kwietnia 2016 roku, która nakłada obowiązek monitoringu i ewaluacji realizacji LSR. Podczas warsztatu omówiono bieżący stopień realizacji LSR, a w tym wskaźników, doradztwa oraz skuteczności działań LGD z zakresu realizacji LSR.

 

Dziękujemy uczestnikom za udział.

W dniu 21 luty 2020 r biuro LGD PONIDZIE oraz LCWP czynne do godz 9.00

Informujemy, że z powodu odbywających się warsztatów refleksyjnych w dniu 21 luty 2020 r. biuro LGD oraz Lokalnego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości będzie czynne do godziny 9.00

Lista ostateczna uczestników warsztatu refleksyjnego.

Zgodnie z zapisami Regulaminu uczestnictwa w wyjeździe studyjnym z elementami warsztatu refleksyjnego, przedstawiamy listę ostateczną uczestników warsztatu.

lista ostateczna

Walne Zebranie Członków LGD PONIDZIE.

Zarząd Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE informuje, że 5 marca 2020r. o godzinie 1200siedzibie Stowarzyszenia LGD PONIDZIE ul. Słabska 13 odbędzie się Walne Zebranie Członków LGD

 

Planowana tematyka zebrania:

 1. Otwarcie obrad
 2. Stwierdzenie kworum
 3. Wybranie przewodniczącego i protokolanta
 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. Uchwalenie zmian w LSR
 6. Sprawy różne

 

Szczegółowe informacje oraz projekty uchwał dostępne są w biurze LGD PONIDZIE ul. Słabska 13. Lokalna Strategia Rozwoju z proponowanymi zmianami poddana jest konsultacjom społecznym i wraz z formularzem zgłaszania uwag dostępna jest na stronie internetowej www.lgdponidzie.pl.

W przypadku braku kworum o godz. 1200 kolejny termin Walnego Zebrania Członków wyznacza się na dzień 5 marca 2020 o godzinie 1230siedzibie Stowarzyszenia LGD

PONIDZIE Pińczów ul. Słabska 13.  Uchwały podejmowane przez Walne Zebranie Członków obradujące w drugim terminie będą prawomocne przy obecności minimum 20% członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 

Lista wstępna uczestników warsztatu refleksyjnego.

Zgodnie z zapisami Regulaminu uczestnictwa w wyjeździe studyjnym z elementami warsztatu refleksyjnego, przedstawiamy listę wstępną uczestników warsztatu.

lista wstępna

Konsultacje zmiany LSR.

W związku z kwalifikowaniem się Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE  do ubiegania się o podwyższenie wysokości środków finansowych na wsparcie realizacji  operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na zasadach określonych w piśmie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 grudnia  2019 r. Minister Rolnictwa zasady przyznawania bonusów  Zarząd Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE wszczyna procedurę aktualizacji LSR .

Proponowane zmiany zaznaczono na zielono LSR Ponidzie zmiany luty 2020

Prosimy o zgłaszanie uwag do wprowadzonych zmian na załączonym formularzu i przesyłanie na adres e-mail: biuro@lgdponidzie.pl lub dostarczenie  osobiście do Biura LGD PONIDZIE ul. Słabska 13, 28-400 Pińczów w godz. od 7.00 -15.00.

Formularz zgłaszania uwag: Formularz-zgłaszania-uwag-LSR

Konsultacje społeczne będą trwały do dnia 02.03.2020 r.

Zaproszenie do udziału w drugim konkursie na projekty z PROW 2014-2020

Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD) ogłasza konkurs Rural Inspiration Awards (RIA) 2020 ukierunkowany na nowe priorytety strategiczne UE w dziedzinie Zielonego Ładu (Green Deal). Konkurs ma na celu wyróżnienie lokalnych inicjatyw, które promują działania na rzecz klimatu na obszarach wiejskich lub biogospodarkę.

Cele konkursu:

 • Lepsza promocja polityki rozwoju obszarów wiejskich i wkładu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w biogospodarkę i walkę ze zmianami klimatu.
 • Promowanie wymiany wiedzy i sieciowania wśród interesariuszy na wsi.
 • Wspieranie wspólnej pracy KSOW i ENRD, w szczególności w następujących zadaniach:

▪ zbieranie przykładów projektów na poziomie krajowym;
▪ promowanie dzielenia się przykładami na poziomie europejskim za pośrednictwem ENRD;
▪ ułatwianie wymiany tematycznej i analitycznej.

 • Wkład w prace grupy tematycznej ENRD ds. Biogospodarki i działań na rzecz klimatu organizowanej przez Punkt Kontaktowy ENRD w latach 2019–2020.

Kategorie tematyczne konkursu:

 1. Biogospodarka: projekty / działania w tej kategorii obejmują produkcję odnawialnych zasobów biologicznych oraz przekształcanie tych zasobów i odpadów w produkty o wartości dodanej, w tym żywność, paszę, produkty pochodzenia biologicznego i bioenergię.
 2. Łagodzenie zmian klimatu: projekty / działania ograniczające emisję gazów cieplarnianych lub usuwające dwutlenek węgla z atmosfery.
 3. Dostosowanie do klimatu: projekty / działania mające na celu zwiększenie odporności europejskiego rolnictwa i leśnictwa na niekorzystne skutki zmian klimatu.

Warunki udziału:

 1. Wszystkie zgłaszane projekty muszą być finansowane z PROW 2014-2020 w ramach wszystkich działań PROW: od typowych projektów inwestycyjnych (np. w ramach M04, M06, M07), a także szerszych projektów (np. szkolenia w ramach M01, usługi doradcze M02, współpraca M16), jak również przykłady działań obszarowych (na przykład wykorzystanie przez rolnika / grupę rolników wsparcia rolnośrodowiskowego w ramach M10 lub wsparcia ekologicznego w ramach M11 lub działań związanych z leśnictwem w ramach M08), oraz innych inicjatyw współfinansowanych z EFRROW.
 2. Finaliści zeszłorocznego konkursu RIA 2018-2019  (2018-2019 RIA shortlisted entries) nie mogą uczestniczyć w obecnym konkursie.
 3. Zasadniczo projekty powinny być zakończone. W przypadku zgłoszenia projektu trwającego, powinien być on na bardzo zaawansowanym etapie wdrażania.
 4. Projekty mogą być zgłaszane w jednej z trzech kategorii tematycznych.
 5. Projekty należy zgłaszać na formularzu zgłoszeniowym. Przy opisie projektu należy uwzględnić następujące elementy:
 • Tytuł projektu/ podstawowe informacje (daty, rodzaj beneficjenta, działanie PROW 2014-2020, cele sczegółowe i priorytet {FA/PA}, finansowanie)
 • Przyczyna złożenia zgłoszenia na konkurs
 • Podsumowanie opisu projektu/działania
 • Kontekst – dlaczego projekt jest potrzebny?
 • Cele projektu
 • Działania
 • Rezultaty: korzyści bezpośrednie, wartość sieciowania, możliwość przenoszenia
 • Synergie z innymi politykami unijnymi
 • Dane kontaktowe, strona internetowa i dodatkowe informacje.

Zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej do 18 lutego 2020 r. na adresy poczty elektronicznej JC KSOW: ksow@cdr.gov.pl i a.markuszewska@cdr.gov.pl podpisane oraz w wersji elektronicznej edytowalnej.

Zgłoszenia można wypełniać w języku polskim lub angielskim.

Najciekawsze sześć projektów z Polski zostanie w wersji angielskiej przekazane przez JC KSOW do ENRD najpóźniej do 1 marca 2020 r. Spośród zgłoszeń przekazanych przez krajowe sieci obszarów wiejskich państw członkowskich UE zostanie wyłonionych 15 projektów na krótką listę, po 5 projektów w każdej kategorii. Trzech zwycięzców kategorii tematycznych zostanie wybranych przez jury oraz jeden zwycięzca zostanie wybrany w głosowaniu internetowym. Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się w czerwcu br. podczas seminarium ENRD dot. Biogospodarki i działań na rzecz klimatu.

JC KSOW będzie na bieżąco informowała o przebiegu konkursu na portalu KSOW www.ksow.pl. Tak jak w przypadku poprzedniego konkursu RIA, JC KSOW będzie wspierać podmioty zgłaszające projekty do konkursu.

Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować do Agaty Markuszewskiej
z JC KSOW, tel. 22 623 28 38.

Zapraszamy do udziału w konkursie.

Formularz zgłoszeniowy – pobierz

Priorytety PROW 2014 – 2020 i cele szczegółowe – pobierz

 

OTWARTY KONKURS NA LOGO PROJEKTU WSPÓŁPRACY ŚWiAT – ŚWIĘTOKRZYSKA WSPÓLNA I AKTYWNA TURYSTYKA

Zapraszamy do udziału w konkursie na LOGO PROJEKTU WSPÓŁPRACY ŚWiAT. Organizatorem konkursu jest Lokalna Grupa Działania „Królewskie Ponidzie”. Konkurs trwa od 29.01.2020 do 07.02.2020  roku. Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres siedziby Lokalnej Grupy Działania „Królewskie Ponidzie” ul. Grotta 3, 28 – 100 Busko – Zdrój.

Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w wysokości 2 000,00 brutto.

Więcej szczegółów:

Regulamin_Konkursu na logo ŚWiAT

Zalacznik_nr_1_do_Regulaminu

Wzór umowy

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej na obszarach objętych ASF

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” – na obszarach objętych ASF w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w terminie od dnia 28 lutego 2020 r. do dnia 28 marca 2020 r. – nabór na operacje związane z rozpoczynaniem pozarolniczej działalności gospodarczej w gospodarstwach, które prowadzą produkcję trzody chlewnej, na obszarach wyznaczonych w związku ze zwalczaniem choroby afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Warunki i tryb przyznawania pomocy, w tym szczegółowe informacje o prawach i obowiązkach beneficjentów, określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1196, z 2017 r. poz. 1013, z 2018 r. poz. 1071 oraz z 2019 r. poz. 922, dalej: rozporządzenie wykonawcze), którego treść dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.gov.pl/web/rolnictwo oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) www.arimr.gov.pl.

W ramach przedmiotowego instrumentu wsparcia, w zakresie ogłoszonego naboru pomoc przyznaje się na operacje związane z podejmowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej oraz zaprzestaniem chowu i hodowli świń na obszarach wiejskich, na których są położone gospodarstwa, w których jest prowadzony chów lub hodowla świń, wymienionych w części I, II lub III załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich i uchylającej decyzję wykonawczą 2014/178/UE (Dz. Urz. UE L 295 z 11.10.2014, str. 63, z późn. zm.).

Uznaje się, że chów lub hodowla świń jest prowadzona w gospodarstwach na obszarach, wyszczególnionych w ww. częściach załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r., jeżeli siedziba stada świń znajduje się na tym obszarze, zgodnie z rejestrem zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 1149).

Informacje o ww. obszarach wraz z przekierowaniem na stronę internetową Głównego Inspektoratu Weterynarii zostały zamieszczone na stronie internetowej ARiMR.
Pomoc przyznawana jest w formie premii w wysokości:

 • 150 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy;
 • 200 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 2 miejsc pracy;
 • 250 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy.

Pomoc przyznaje się osobie fizycznej, która: jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, ma ukończone 18 lat w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy, podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik rolnika nieprzerwanie od co najmniej 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Pomoc udzielana będzie na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie numerów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), zgodnie ze szczegółowym wykazem działalności pozarolniczych, w zakresie których może być przyznana pomoc, stanowiącym załącznik do rozporządzenia wykonawczego. Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wzór biznesplanu, wzory oświadczeń dołączanych do wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność wraz z Instrukcjami ich wypełniania są udostępnione na stronie internetowej ARiMR: www.arimr.gov.pl. Wniosek o przyznanie pomocy należy wypełnić zgodnie z Instrukcją, zwracając szczególną uwagę na wszystkie wymagane pozycje i załączniki, których niewypełnienie lub niedołączenie do wniosku będzie skutkowało nieprzyznaniem pomocy.
Wniosek o przyznanie pomocy składa się do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy.

Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej przez ARiMR przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji. O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie kryteriów wyboru operacji określonych w przepisach § 10 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego.

Informacje na temat poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 udzielane są w punktach informacyjnych w siedzibach biur powiatowych i oddziałów regionalnych ARiMR (adresy znajdują się na stronie www.arimr.gov.pl) i pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84.

Warsztaty refleksyjne.

Lokalna Grupa Działania PONIDZIE zaprasza do udziału w Wyjeździe studyjnym z elementami warsztatu refleksyjnego do: Restauracji  Hamer Lunch s.c, Ul. Batalionów Chłopskich 43, 28-400 Pińczów w dniu 21.02.2020 r. Celem wyjazdu jest przeprowadzenie warsztatu refleksyjnego zgodnie z „Wytycznymi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na   lata 2014-2020.  Formularz zgłoszeniowy należy składać do dnia 17.02.2020  roku do godziny 15:00 w biurze LGD PONIDZIE.

 

Przypominamy, że w pierwszej kolejności na wyjazd będą rekrutowani:

 1. a) pracownicy biura LGD,
 2. b) członkowie Zarządu, Komisji rewizyjnej i Rady LGD (wskazany udział przedstawicieli wszystkich sektorów)
 3. c) przedstawiciel ŚBRR odpowiedzialny za PROW i RLKS
 4. d) przedstawiciele JST z terenu LGD,
 5. e) przedstawiciele organizacji członkowskich i innych LGD,
 6. f) mieszkańcy obszaru ( beneficjenci działań LGD),

 

Serdecznie zapraszamy !

Formularz zgłoszeniowy:załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy

Program wyjazdu:załącznik nr 2 Program wyjazdu

Regulamin warsztatów: Regulamin warsztatów

 

Informacja o możliwości ubiegania się LGD PONIDZIE o dodatkowe środki na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR

Szanowni Państwo,

W dniu wczorajszym wpłynęła do naszego biura informacja o zmianie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w wyniku której zwiększony został budżet działania LEADER. Równocześnie otrzymaliśmy informację, że LGD Ponidzie spełnia warunki ubiegania się o dodatkowe środki.

W związku z faktem, iż LGD ubiegając się o zwiększenie środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR zobligowana jest do przeznaczenia co najmniej 50% tych środków na operacje dotyczące rozwoju przedsiębiorczości, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2-4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, prosimy wszystkie osoby zainteresowane złożeniem wniosków o przyznanie pomocy z zakresu: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej, oraz Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej o wypełnienie arkusza pomysłu i dostarczenie (osobiście) do biura LGD PONIDZIE Ul. Słabska 13 w terminie do 29 stycznia br.

Deklaracja Państwa o potencjalnym zainteresowaniu złożeniem wniosku aplikacyjnego na podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej pozwoli nam podjąć racjonalną decyzję o przeznaczeniu środków na jeden z wymienionych zakresów.

Informujemy również, że składane do LGD wnioski o przyznanie pomocy oceniane są zgodnie z Procedurą oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 a arkusz pomysłu jest jednym z kryteriów oceny punktowej przy ewentualnej ocenie złożonego wniosku.

Pobierz   

Nabór wniosków na realizację operacji w ramach M16 Współpraca.

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Ogłasza III nabór wniosków o przyznanie pomocy na realizację operacji w ramach działania M16 Współpraca objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Nabór wniosków o przyznanie pomocy będzie trwał od dnia 13 stycznia 2020 r. do dnia 21 lutego 2020 r.
Formularze wniosku o przyznanie pomocy (WoPP), wniosku o płatność (WoP) wraz z instrukcjami ich wypełniania oraz formularz umowy o przyznaniu pomocy zostały udostępnione na stronie internetowej ARiMR www.arimr.gov.pl w zakładce „Pobierz wniosek”.

Informacje na temat działania „Współpraca” objętego PROW na lata 2014 -2020 udzielane są w Centrali ARiMR i pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84.

Więcej informacji – otwórz

Pobierz wniosek – otwórz

Szkolenie ”Wsparcie działań informujących i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym”.

W związku z uruchomieniem naboru wniosków w ramach poddziałania 3.2 „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” objętego PROW 2014-2020, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zaprasza wszystkich zainteresowanych skorzystaniem z pomocy do udziału w szkoleniu.

Zakres szkolenia: sposób i poprawność wypełniania wniosku o przyznanie pomocy, zagadnienia związane z kwalifikowalnością kosztów, zagadnienia związane ze zobowiązaniami wynikającymi z umowy oraz realizacją umowy.

Zgłoszenie udziału w szkoleniu należy przesłać mailem na adres: poddzialanie3.2@kowr.gov.pl do dnia 7 stycznia 2020 r. wraz z podaniem danych kontaktowych (w tym adresu e-mail)

Termin i forma szkolenia jest uzależniona od liczby zgłoszeń.

Więcej informacji o naborze wniosków w ramach poddziałania 3.2 jest dostępne na stronie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa: http://www.kowr.gov.pl/promocja/prow/prow-2014-2020/wsparcie-dzialan-informacyjnych-i-promocyjnych-realizowanych-przez-grupy-producentow-na-rynku-wewnetrznym.

 

Zgłoszenia przyjmowane są tylko do 7 stycznia 2020 r.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Życzenia Świąteczne.

Informacja.

Informujemy, że w dniu 27.12.2019 r.  Biuro Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE oraz Lokalnego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości będzie nieczynne. W dniu 24.12.2019 r Biuro czynne będzie do godz. 11.00

Nabór wniosków na ,,Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000”

Od 29 listopada do 28 grudnia 2019 r. rolnicy gospodarujący na obszarach cennych przyrodniczo będą mogli składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o przyznanie pomocy na „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000”.

Takie wsparcie, finansowane z PROW 2014-2020, może otrzymać rolnik, jeżeli m.in. w gospodarstwie, którego jest posiadaczem, łączna powierzchnia trwałych użytków zielonych i pastwisk trwałych położonych na obszarze Natura 2000 wynosi co najmniej 1 ha. Pomoc ma ułatwić prowadzenie działalności rolniczej w zgodzie z podwyższonymi standardami środowiskowymi obowiązującymi na tych cennych przyrodniczo terenach.

Wsparcie przyznaje się na inwestycje, które m.in. przyczynią się do utrzymania i użytkowania w gospodarstwie trwałych użytków zielonych położonych na obszarze Natura 2000, nie będą negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000 i nie są sprzeczne z działaniami ochronnymi obligatoryjnymi ustalonymi dla obszaru Natura 2000, na którym jest położone gospodarstwo, w planach zadań ochronnych lub w planach ochrony (jeśli plany takie zostały ustanowione).

Pomoc przyznaje się w formie refundacji części kosztów poniesionych na realizacje inwestycji.
Standardowa wysokość dofinansowania to 50 proc., w przypadku młodego rolnika – 60 proc. Limit pomocy przypadający na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo wynosi 500 tys. zł. Wysokość wsparcia zależy od rodzaju realizowanej inwestycji. W przypadku budowy lub modernizacji budynków inwentarskich lub adaptacji innych budynków na budynki inwentarskie można otrzymać maksymalnie 500 tys. zł. Natomiast w przypadku realizacji pozostałych inwestycji, np. zakupu maszyn do utrzymania trwałych użytków zielonych, urządzeń  do pojenia zwierząt  czy przechowywania pasz, można ubiegać się o wsparcie do 200 tys. zł.

W ramach prowadzonego naboru można złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie pomocy dotyczący danego gospodarstwa. Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. Mogą także zostać złożone za pośrednictwem biur powiatowych Agencji.

Kolejność przysługiwania pomocy ustalana jest na podstawie kryteriów, do których należy m.in. powierzchnia trwałych użytków zielonych położonych na obszarze Natura 2000 w gospodarstwie, ich udział w odniesieniu do łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa, czy też realizacja przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych lub zobowiązań ekologicznych w ramach PROW 2014-2020.

Ogłoszenie Prezesa ARiMR – otwórz

Dokumenty aplikacyjne – otwórz

Rozwój usług rolniczych-wnioski można składać do 20 listopada

Jesteś przedsiębiorcą? Świadczysz usługi na rzecz rolników i chcesz rozwijać swoją działalność? Do 20 listopada w oddziale regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa możesz złożyć wniosek o pomoc na „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych”. Wsparcie finansowane jest z PROW 2014-2020.

O dotację może ubiegać się osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która jako mikro- lub małe przedsiębiorstwo wykonuje  działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych w zakresie co najmniej jednego z następujących kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności:

 • 01.61.Z – Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną,
 • 01.62.Z – Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich,
 • 01.63.Z – Działalność usługowa następująca po zbiorach.

przez okres co najmniej dwóch lat poprzedzających dzień złożenia wniosku.

Refundacji podlega do 50 proc. kosztów kwalifikowalnych,  do których zalicza się m.in. koszty zakupu lub leasingu (zakończonego przeniesieniem prawa własności) nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń do produkcji rolnej, aparatury pomiarowej i kontrolnej, sprzętu komputerowego i oprogramowania służących do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających sterowanie procesem świadczenia usług, wdrożenia systemu zarządzania jakością, opłat za patenty i licencje. Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi maksymalnie 500 tys. zł na jednego beneficjenta.

Dofinansowanie nie obejmuje zakupu nieruchomości, rzeczy używanych, jak także kosztów robót budowlanych, leasingu zwrotnego oraz podatku VAT.

Z pomocy wykluczone są podmioty które otrzymały wsparcie w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego PROW na lata 2007-2013. Co ważne, warunek ten dotyczy wnioskodawcy, a nie małżonka.

Wnioski poddane zostaną ocenie. O kolejność przysługiwania pomocy (odrębnie dla województwa mazowieckiego i łącznie pozostałych województw) decydować będzie suma punktów przyznanych na podstawie następujących kryteriów wyboru: innowacyjność; ograniczenie niekorzystnego oddziaływania na środowisko; realizacja inwestycji w powiatach o wysokim rozdrobnieniu agrarnym; nieuzyskanie pomocy finansowej w ramach PROW na lata 2007-2013 w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” lub działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” lub działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach tych działań.

Poprzedni nabór wniosków o pomoc na rozwój usług rolniczych, który odbył się w 2016 r., cieszył się dużą popularnością. Do ARiMR wpłynęło ok. 1,9 tys. wniosków na łączną kwotę 790 mln zł, z czego zawarto blisko 1,3 tys. umów na łączną kwotę prawie 547 mln zł.

Więcej informacji – otwórz

Dokumenty aplikacyjne – otwórz

Audycje radiowe w Programie 1 Polskiego Radia  – otwórz

Audycja radiowa w 16 Rozgłośniach Regionalnych – otwórz

Uwaga! Ważna zmiana dla stowarzyszeń i fundacji.

Obecnie stowarzyszenia niewpisane do rejestru KRS składały sprawozdania do Naczelnika Urzędu Skarbowego  w postaci nieustrukturyzowanej (czyli w postaci dowolnego pliku). Od 1 stycznia 2020 r sprawozdania będą składane  do Krajowej Administracji Skarbowej /KAS/ w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów. Tym samym e-sprawozdania finansowe będą musiały mieć formę ustrukturyzowaną.

Z obowiązku składania sprawozdań zwolnione są jednostki, które wybrały formę prowadzenia księgowości w postaci uproszczonej ewidencji. Taką formę rozliczeń może wybrać jednostka, która nie prowadzi działalności gospodarczej oraz nie ma statusu organizacji pożytku publicznego, uzyskuje przychody wyłącznie ze składek, darowizn, sprzedaży, najmu lub dzierżawy,  a wysokość tych przychodów w roku poprzedzającym rok wyboru Uproszczonej Ewidencji Przychodów i Kosztów /UEPiK / nie może przekroczyć 100 000 zł.  Decyzję o zmianie formy prowadzonej księgowości podejmuje Walne Zgromadzenie stowarzyszenia, a Urząd Skarbowy należy o tej zmianie powiadomić do 31 stycznia.

W związku z powyższym, wszystkim stowarzyszeniom jak również osobom fizycznym przypominamy, że na ul. Słabskiej 13 w Pińczowie, działa Lokalne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości.

LCWP świadczy  bezpłatne usługi doradcze  od poniedziałku do piątku w godzinach od 11.00 do 15.00

Osoby  zainteresowane informacjami w zakresie zmieniających się przepisów dotyczących rozliczeń stowarzyszeń , zapraszamy w każdy wtorek w godzinach od 11.00 do 13.00.

Bezpłatnych porad udzieli Doradca Księgowy.

Bliższych informacji o działaniu LCWP można uzyskać pod nr telefonu 41 3577347.

Serdecznie zapraszamy .