Świętokrzyski Fundusz Lokalny – zapraszamy na spotkanie informacyjne

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do uczestnictwa w spotkaniu informacyjno-doradczym dotyczącym naboru do Programu Świętokrzyski Fundusz Lokalny dla grup nieformalnych i organizacji pozarządowych. Spotkanie odbędzie się 15.05.2024 o godz. 14:00 w Hali Widowiskowo-Sportowej w Pińczowie.
Główną ideą programu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w działalność społeczną oraz wzrost ilości oddolnych inicjatyw lokalnych. W ramach programu przyznawane będą mikrodotacje w wysokości od 2000 do 6000 zł na tworzenie inicjatyw oddolnych (np. wydarzeń, warsztatów, rajdów, wycieczek itp.) wpisujących się w jedną ze sfer pożytku publicznego.
O mikrodotacje ubiegać się mogą młode organizacje (wpisane do KRS nie wcześniej niż 60 miesięcy od dnia złożenia wniosku) oraz grupy nieformalne (min. 3 osoby pełnoletnie wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferach pożytku publicznego).
Program Świętokrzyski Fundusz Lokalny jest realizowany dzięki środkom z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.
  spotkanie_hala.png

Loading

Ruszył europejski konkurs ARIA 2024!

Z przyjemnością informujemy, że Europejska Sieć Wspólnej Polityki Rolnej (EU CAP Network) ogłasza kolejną edycję konkursu Agriculture and Rural Inspiration Awards (ARIA 2024). Tematem tej edycji jest Wzmacnianie pozycji młodych ludzi. 

Konkurs obejmuje cztery kategorie tematyczne – trzy odpowiadające celom polityki WPR i jedna nawiązująca do tematu młodzieży wiejskiej.

Konkurs ARIA ma wyłonić projekty Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) najbardziej ekologiczne, inteligentne, sprzyjające włączaniu społecznemu i innowacyjne, a także odporne. Realizowane są one na szczeblu lokalnym. Jest to kontynuacja inicjatyw, które promują długoterminową wizję obszarów wiejskich (https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12525-Rural-development-long-term-vision-for-rural-areas_en  i pakt na rzecz obszarów wiejskich https://ruralpact.rural-vision.europa.eu/become-member_en

Kategorie tematyczne konkursu:

 1. Inteligentne i konkurencyjne rolnictwo: projekty finansowane w ramach WPR, które przyczyniają się do stworzenia inteligentnego, konkurencyjnego, odpornego i zróżnicowanego sektora rolnego, zapewniającego długoterminowe bezpieczeństwo żywnościowe.
 2. Ochrona środowiska: projekty finansowane w ramach WPR, które wzmacniają ochronę środowiska, w tym bioróżnorodność, przeciwdziałają zmianom klimatu, wykazują zrównoważony rozwój i/lub przyczyniają się do ekologicznej odbudowy.
 3. Struktura społeczno-gospodarcza obszarów wiejskich: projekty finansowane w ramach WPR to te, które:
 • wnoszą wkład we wzmacnianie odporności gospodarczej obszarów wiejskich w Europie,
 • w innowacyjny sposób uwzględniają aspekty społeczne,
 • wykazują zrównoważone podejście do zwiększania korzyści płynących z cyfryzacji w rolnictwie i w społecznościach wiejskich,
 • przyczyniają się do włączenia społecznego i odporności społeczeństwa wiejskiego lub w innowacyjny sposób wspierają wiejskich przedsiębiorców i przedsiębiorstwa.
 1. Młodzież wiejska:
 • projekty skupiające się na młodych ludziach (poniżej 40. roku życia),
 • wspierające rozwój umiejętności,
 • pomagające w rewitalizacji obszarów wiejskich oraz w tworzeniu trwałych i wysokiej jakości miejsc pracy na obszarach wiejskich dostępnych dla młodych ludzi.

Cel przekrojowy wyłoni projekty, które zapewniają równość płci we wszystkich czterech kategoriach. Jury wskaże zwycięzcę spośród 24 wybranych projektów finansowanych ze środków WPR, w szczególności tych, które zapewniają równość płci. Do konkursu o nagrodę „Równość płci” mogą przystąpić wszystkie projekty (zgłoszone w dowolnej kategorii), które angażują kobiety na którymkolwiek etapie.

Głosowanie internetowe – w głosowaniu publicznym zostanie nagrodzony jeden projekt z listy 24 finalistów.

Kryteria wyboru:

Przygotowując się do wypełnienia formularza zgłoszeniowego, należy mieć na uwadze kryteria wyboru, tak aby opisać projekt w sposób, który zwiększy jego szanse na udział w drugim etapie konkursu.

Kryteria wyboru obejmują:

– korzyści bezpośrednie projektu, np.: tworzenie miejsc pracy, korzyści dla środowiska, sukces na rynku (upowszechnienie polityki), wykazanie trwałości lub odporności itp.;

– korzyści z sieciowania, np. dodatkowa korzyść z synergii z innymi politykami UE, powiązania z innymi projektami, powiązanie z działaniami KSOW (priorytetami, udział interesariuszy);

– możliwość (szansa na) rozpowszechnienie wyników projektu (geograficzny, sektorowy, organizacyjny itp.);

– innowacyjny aspekt projektu w tworzeniu nowych lub znacząco udoskonalonych procesów, usług, produktów i/lub technologii;

– włączanie młodych osób (poniżej 40. roku życia).

Warunki udziału:

 1. Wszystkie zgłaszane projekty muszą być współfinansowane w okresie programowania 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) lub z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG).
 2. Finaliści poprzednich konkursów – RIA i ARIA w latach 2019-2023 – nie mogą uczestniczyć w tej edycji.
 3. Zasadniczo projekty powinny być zakończone. Wyjątkiem mogą być działania związane z gospodarką gruntami w ramach rocznych (wieloletnich) zobowiązań (np. działania rolno-środowiskowe, te związane z leśnictwem) lub długoterminowe inicjatywy infrastrukturalne oraz przypadki opóźnień związanych z COVID-19, gdy nie zrealizowano etapów końcowych. W przypadku zgłoszenia projektu nieukończonego, powinien być on na bardzo zaawansowanym etapie wdrażania, aby móc określić wpływ lub możliwość przenoszenia jego wyników.
 4. Projekty muszą być zgłaszane za pośrednictwem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, która do drugiego etapu konkursu może zgłosić maksymalnie osiem z nich, w tym tylko trzy finansowane z działania LEADER. Sieć w każdym państwie członkowskim może przesyłać zgłoszenia z czterech kategorii tematycznych i jest odpowiedzialna za nominowanie projektów do najbardziej adekwatnej kategorii.
 5. Projekty zgłoszone do konkursu EIP AGRI realizowane przez grupy operacyjne mogą brać udział w konkursie ARIA, pod warunkiem że nie zostały zwycięzcami konkursu EIP AGRI.
 6. Projekty należy zgłaszać na formularzu zgłoszeniowym, w załączniku.
 7. Europejska Sieć oferuje konsultacje zgłoszeń w okresie 1-20 czerwca  2024r. (w formie informacji zwrotnej na temat konkretnych pytań dotyczących złożonych projektów formularzy zgłoszeń). Zainteresowani konsultacjami muszą złożyć zgłoszenia w podanym terminie, ale nie później niż 13 czerwca 2024 r. – tak aby JC KSOW mogła skonsultować projekt z organizatorami.
 8. Zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej do 8 lipca 2024 r.na adresy: ksow@cdr.gov.pl i a.markuszewska@cdr.gov.pl, zarówno jako podpisany skan, jak i w edytowalnej wersji elektronicznej.
 9. Zgłoszenia można wypełniać w języku polskim lub angielskim. JC KSOW będzie współpracowała z promotorami projektów wybranych do udziału w drugim etapie konkursu na poziomie europejskim przy redakcji ostatecznego ich opisu, z maksymalnie trzema zdjęciami (grafikami) na jedno zgłoszenie.

Najciekawszych osiem projektów z Polski zostanie w wersji angielskiej przekazanych przez JC KSOW do Europejskiej sieci WPR. Spośród zgłoszeń przekazanych przez krajowe sieci obszarów wiejskich państw członkowskich UE w październiku lub listopadzie 2024 r. zostanie wyłoniona krótka lista obejmująca 24 projekty. Pięciu zwycięzców kategorii tematycznych zostanie wybranych przez jury oraz jeden zwycięzca – w głosowaniu internetowym. Ogłoszenie sześciu zwycięzców konkursu planowane jest w grudniu 2024 r.

Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować do Agaty Markuszewskiej z JC KSOW, tel. 22 274 23 30.

Więcej informacji o konkursie dostępne jest na stronie KSOW: https://www.ksowplus.pl/rozwoj-obszarow-wiejskich/aktualnosc/ruszyl-europejski-konkurs-aria-2024

Loading

Konsultacje procedur wyboru operacji w ramach wdrażania LSR.

Lokalna Grupa Działania PONIDZIE przedkłada do konsultacji projekty procedur wraz z załącznikami dotyczące wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju w okresie 2023-2027

Prosimy o zgłaszanie uwag do projektów na załączonym formularzu i przesyłanie na adres e-mail: biuro@lgdponidzie.pl lub dostarczenie osobiście do Biura LGD PONIDZIE ul. 3 Maja 10, pokój 41, 28-400 Pińczów w godz. od 7:00 -15:00.

Formularz zgłaszania uwag

Konsultacje społeczne będą trwały do dnia 02.05.2024 r.

Projekty dokumentów dostępne są do wglądu również w biurze Lokalnej Grupy Działania Ponidzie ul. 3 Maja 10, pokój 41, 28-400 Pińczów w godz. od 7:00 -15:00

Granty :

Kryteria_wyboru_grantobiorców

Procedura wyboru grant

zał. nr 1 Procedura ustalania i zmiany kryteriów wyboru grantobiorców

zał. nr 2 Karta_weryfikacji_formalnej_wniosku_grantowego

zał. nr 3 Karta oceny według kryteriów wyboru grantobiorcy

zał. nr 4 Wniosek o powierzenie grantu_kor

zał. nr 5 Wzor umowy powierzenia grantu

zał. nr 6 Sprawozdanie z realizacji powierzonego grantu

zał. nr 7 oświadczenie o bezstr. i rejestr int

załącznik nr 8 rejestr interesów

Konkurs:

Kryteria_wyboru_konkurs

procedura ustalania kryteriów

Procedura oceny i wyboru operacji

załącznik nr 1 Karta_weryfikacji_wniosku

załącznik nr 2a-Karta informacyjna członka Rady

załącznik nr 2-Deklaracja poufności i bezstronności

załącznik nr 3 rejestr interesów członków Rady.docx

załącznik nr 4-pismo P1 wzywające go do złożenia wyjaśnień

załącznik nr 5-pismo P2 do wnioskodawcy dotyczące wyniku oceny.docx

załącznik nr 6 karta oceny protestu

załącznik nr 7-pisma P3 do wnioskodawcy uzupełnienie protestu

załącznik nr 8-pisma P4 do wnioskodawcy pozostawienia protestu bez rozpatrzenia

załącznik nr 9-pismo P5 do wnioskodawcy po przekazaniu protestu oceny przez ZW

Loading

DOŁĄCZ DO OBCHODÓW 20-LECIA POLSKI W UE

Jesteśmy w Unii Europejskiej już 20 lat! Z okazji tej rocznicy w całej Polsce i poza jej granicami odbędzie się wiele atrakcji – w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich, w dniach 10-11 maja i przez cały rok. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą włączyć się w obchody. Elektroniczna rejestracja ruszyła na stronie www.20lat.eu

Spotkania, festyny, wystawy, konkursy, zawody sportowe, warsztaty, przedstawienia szkolne, konferencje, majówki europejskie i dni otwarte w projektach, które powstały dzięki naszej obecności w UE. Będzie się działo! Zaplanuj wydarzenie i świętujmy wspólnie.

Jak zgłosić wydarzenie?

Wypełnij jeden z formularzy zamieszczonych na stronie www.20lat.eu w zakładce „Zgłoś wydarzenie”:

Wydarzenia będą zamieszczane na mapie po weryfikacji. Atrakcje z każdego zakątka Polski będzie można łatwo znaleźć dzięki wyszukiwarce.

Co zyskujesz?

Dołączając do obchodów 20-lecia Polski w Unii Europejskiej zyskujesz:

 • promocję Twojego wydarzenia na stronie www.20lat.eu, która będzie miała duże zasięgi w sieci
 • możliwość znalezienia Twojego wydarzenia w specjalnej wyszukiwarce na stronie
 • obecność wydarzeń w mediach, a dla wybranych, najciekawszych atrakcji planujemy profesjonalną promocję w telewizji, internecie i w radiu.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą włączyć się w obchody: instytucje, władze samorządowe, firmy, uczniów, studentów, szkoły, przedszkola, kluby sportowe, koła zainteresowań, organizacje pozarządowe, beneficjentów środków unijnych, obywatelki i obywateli.

https://www.swietokrzyskie.pro/dolacz-do-obchodow-20-lecia-polski-w-ue/

Loading

Ankieta dla gospodarstw agroturystycznych.

W imieniu Regionalnej Organizacji Turystycznej prosimy właścicieli gospodarstw agroturystycznych o wypełnienie ankiety ( do dnia 21 kwietnia) a następnie odesłanie na adres rot@swietokrzyskie.travel

ankieta Ankiety dla właścicieli marzec 2024 (2)

Dla 3 losowo wybranych gospodarstw, które odeślą wypełnioną ankietę, ROT przewidział bezpłatną promocję obiektu w social mediach ROT i na stronach internetowych, którymi zarządza ROT (www.rot.swietokrzyskie.travelwww.swietokrzyskie.travel, profil ŚWIETOKRZYSKIE na Facebooku). Ponadto spośród odesłanych ankiet ROT wybierze jeden (maksymalnie dwa podmioty), w którym zorganizuje wizytę studyjną.

Ankiety realizowane są w ramach projektu o nazwie „RUSTIK – Rural Sustainability Transitions through Integration of Knowledge for improved policy processes” (Przemiany w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich poprzez integrację wiedzy w celu poprawy procesów politycznych), który Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego realizuje w partnerstwie z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Projekt RUSTIK realizowany jest w 14 europejskich regionach, w tym w regionie świętokrzyskim. Jego celem w województwie świętokrzyskim jest przygotowanie założeń do przyszłej strategii rozwoju turystyki.

Zachęcamy do udziału w projekcie.

Loading

Zaproszenie na bezpłatny webinar dotyczący koncepcji inteligentnych wsi

Fundacja Socjometr przygotowała do realizacji bezpłatny webinar pn. „Koncepcje Inteligentnych Wiosek – teoria i praktyka”, który odbędzie się 18 marca 2024 r. o godzinie 10:00, a w ramach którego poruszone zostaną następujące treści:
W jakim celu tworzone są koncepcje.
Struktura i tworzenie dokumentu koncepcji.
Jak wygenerować wkład do koncepcji? – praktyczne wskazówki.

Chcemy, aby nasz webinar był praktyczną wskazówką wspierającą wszystkie zainteresowane strony w proces tworzenia koncepcji. Fundacja Socjometr nie tylko wypracowała narzędzia wspierające autorów koncepcji w procesie ich przygotowywania, ale także posiada doświadczenie w ich opracowywaniu.
Zapisz się na nasz bezpłatny webinar tutaj: https://forms.gle/6EcxorwehAoPi3WM8

Loading

Harmonogram planowanych przez Lokalną Grupę Działania naborów wniosków o wsparcie w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w roku 2024

Kurs z Socjologii Wsi

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym webinarze organizowanym przez zaprzyjaźnioną Fundację Socjometr. Webinar jest pierwszą częścią internetowego kursu „Socjologia obszarów wiejskich”, który kierowany jest do osób zainteresowanych rozwojem wsi i współczesnymi problemami społecznymi. Wszystkie informacje na temat szkolenia można znaleźć na stronie internetowej Fundacji Socjometr: https://socjometr.pl/2024/01/09/kurs-socjologia-obszarow-wiejskich/

Loading

Warsztaty refleksyjne

W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej LSR, Lokalna Grupa Działania PONIDZIE organizuje warsztat refleksyjny, którego celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR.

Serdecznie zapraszamy na warsztat refleksyjny, który odbędzie się 22 lutego 2024 roku o godz. 12:00, w Hali Widowiskowo-Sportowej w Pińczowie, ul. Republiki Pińczowskiej 42, 28-400 Pińczów.
Liczba uczestników ograniczona, udział w warsztatach możliwy tylko po uprzednim potwierdzeniu przybycia, telefonicznie lub e-mailowo do dnia 19 lutego 2024 r
Telefon 41 373 38 60, email: biuro@lgdponidzie.pl.

Przypominamy, że zgodnie z Wytycznymi nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w pierwszej kolejności do udziału w warsztacie będą rekrutowani:

a) pracownicy biura LGD,

b) członkowie Zarządu, Komisji rewizyjnej i Rady LGD (wskazany udział przedstawicieli wszystkich sektorów)

c) przedstawiciel ŚBRR odpowiedzialny za PROW i RLKS

d) przedstawiciele JST z terenu LGD,

e) przedstawiciele organizacji członkowskich i innych LGD,

f) mieszkańcy obszaru (beneficjenci działań LGD),

Loading

Harmonogram planowanych przez ARiMR naborów wniosków w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 w 2024 r. (limity i terminy)

Publikujemy harmonogram naborów wniosków o przyznanie pomocy w 2024 r. w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

https://www.gov.pl/web/arimr/harmonogram-naborow-wnioskow-o-przyznanie-pomocy-w-2024-r-w-ramach-planu-strategicznego-dla-wspolnej-polityki-rolnej-na-lata-2023-2027

Loading

Umowa ramowa na wdrażanie nowej LSR podpisana!

Logo PROW 2021-2027

W dniu  9 stycznia Zarząd Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE podpisał Umowę Ramową na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju.

Nasz budżet to 1 703 586,00 €. W ramach otrzymanych środków będziemy realizować 3 cele :

Cel 1. Poprawa atrakcyjności turystycznej i osiedleńczej obszaru LGD PONIDZIE.

Cel 2. Rozwój kapitału społecznego oraz integracja społeczna.

Cel 3. Ożywienie społeczno-gospodarcze na obszarach wiejskich.

Cel 1 przyczyni się do promocji obszaru LSR, jako miejsca atrakcyjnego turystycznie oraz zachęci ludzi do osiedlania się. LSR stawia sobie za cel stworzenie wspólnej przestrzeni dla wszystkich mieszkańców regionu oraz turystów.

Cel 2.zapewni  wsparcie działań pozwalających ugruntować i rozwijać regionalną tożsamość i dziedzictwo kulturowe, co pozwoli zbudować poczucie przynależności i identyfikacji z regionem.

Cel 3 to dofinansowanie rozwoju pozarolniczej działalności gospodarczej.

Już w 2024 roku ruszamy z pierwszymi naborami !

Więcej informacji https://www.swietokrzyskie.pro/miliony-na-lokalne-strategie-rozwoju/

Loading

Informacja o pracy biura.

Informujemy, że  w dniach od 18 do 20 grudnia 2023 r biuro LGD PONIDZIE będzie  czynne do godz. 11.00.

W dniu 22.12.2023 r biuro nieczynne.

Loading

Ankieta dotycząca potrzeb społecznych

Szanowni Państwo!

W związku z przygotowywaniem wniosku o  dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 do działania FESW.09.01 Aktywna integracja społeczna i zawodowa prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Projekt będzie obejmował działania skupione na osobach biernych zawodowo i innych potrzebujących integracji (zagrożonych wykluczeniem), w kierunku ich powrotu na rynek pracy i z uwzględnieniem różnorodnych form wsparcia rozwijających ich kompetencje.
Niniejsza ankieta ma charakter anonimowy i służy poznaniu opinii społeczności lokalnej na temat problemów społecznych dotyczących ww. grup występujących na obszarze gmin wchodzących w skład ww. LGD oraz poznaniu potrzeb wskazanych grup społecznych, których zaspokojenie pozwoli na ich skuteczne wsparcie.

Prosimy o wypełnienie ankiety do dnia 20 grudnia 2023 r.

Ankietę można wypełnić  i wysłać do nas bezpośrednio za pomocą formularza   https://form.jotform.com/233446965709368 

lub  wypełnić i dostarczyć osobiście ANKIETA  ANKIETA  lub wysłać na maila biuro@lgdponidzie.pl

Ankietę w wersji papierowej można również pobrać z biura LGD PONIDZIE ul. 3 Maja 10, pokój 41 a następnie wypełnioną zostawić w oznaczone do tego celu skrzynce.

Loading

Strategia Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE przyjęta do realizacji .

W dniu 5 grudnia 2023 r. odbyło się trzecie posiedzenie Komisji do spraw wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na którym  przyjęto do realizacji 17 strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w województwie świętokrzyskim na wdrażanie i zarządzanie LSR, współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz interwencji LEADER objętej Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR).

Wśród 17 strategii znalazła się również strategia Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE. Kolejnym krokiem będzie podpisanie umowy ramowej a następnie na wdrażanie.  http://www.prow2014-2020.sbrr.pl/aktualnosci/item/363-wybor-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc

 

Loading

Informacja o pracy biura.

W dniu 01.12.2023 r biuro LGD PONIDZIE czynne do godziny 13.00

Loading

Informacja o pracy biura.

Informujemy, że  w dniu 24.11.2023r  biuro LD PONIDZIE będzie czynne do godziny 11.00 w związku z uczestnictwem pracowników biura w Walnym zebraniu Członków LGD.

Loading

Walne Zebranie Członków LGD PONIDZIE

Zarząd Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE informuje, że 24 listopada  2023r. o godzinie 12.00 w HALI WIDOWISKOWO – SPORTOWEJ, ul. Republiki Pińczowskiej 42, 28-400 Pińczów odbędzie się Walne Zebranie Członków LGD Ponidzie.

Loading

Spotkanie NOWA PERSPEKTYWA NOWE MOŻLIWOŚCI

W dniu  5.10.2023 r odbyło się spotkanie dla Pracowników i Pracodawców z naszego  powiatu. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za przybycie.

W linku znajdziecie dokumentację zdjęciową

https://wupkielce.praca.gov.pl/-/21988281-spotkanie-dla-pracodawcow-w-pinczowie

Loading

Informacja o pracy biura.

W dniu 5.10.2023 r ,w związku z uczestnictwem pracowników biura w wydarzeniu  NOWA PERSPEKTYWA -NOWE MOŻLIWOŚCI w godzinach od 8.45 do 12.45 ,biuro LGD PONIDZIE będzie nieczynne.

Loading

Szlak Blue Valley – konsultacje społeczne – ŚWIĘTOKRZYSKIE

ZAPROSZENIE NA KONSULTACJE SPOŁECZNE

Szanowni Państwo,

W imieniu Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla zapraszamy Państwa na konsultacje społeczne poświęcone utworzeniu ponadregionalnego produktu turystycznego o roboczej nazwie Blue Valley – Wiślanym Szlakiem.

Szlak ten będzie przebiegał przez 4 województwa (podkarpackie, świętokrzyskie, lubelskie i mazowieckie). W jego skład wejdą:

 • trasa rowerowa wzdłuż brzegów Wisły,
 • przystosowana dla kajakarzy infrastruktura wodna Wisły, Sanu, Wieprza, Chodelki, Wyżnicy i Nidy,
 • miejsca postojowe dla kamperów.

W ofercie szlaku znajdą się również atrakcje turystyczne, obiekty noclegowe i gastronomiczne zlokalizowane w pobliżu Wisły i jej dopływów.

Wnioski z planowanych konsultacji pomogą  lepiej wykorzystać zasoby Państwa gminy w projektowanym szlaku.
Do wyboru mają Państwo jeden z trzech terminów konsultacji:

Data

Czas trwania

Lokalizacja

4 października

13.30-15.30

Sandomierz

5 października

8.30-11.00

Kielce

5 października

14.00-15.30

Pińczów

Prosimy o zgłoszenie swojego uczestnictwa w konsultacjach na stronie:

Loading

Ułatwienia dostępu

 • Skalowanie treści 100%
 • Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%