Lokalna Grupa Działania PONIDZIE

Zmiany w Księdze wizualizacji znaku PROW 2014-2020.

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2021 roku obowiązuje zmieniona „Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020″.

W związku z przeniesieniem zadań związanych z realizacją Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” do MRiRW, aktualizacji wymagał fragment dotyczący oznakowania materiałów informacyjnych i promocyjnych finansowanych częściowo z EFRROW oraz częściowo z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Aktualizacja dotyczy zmiany odniesienia do Instytucji zarządzającej PO RYBY 2014-2020 z Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, na Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (str. 13).

Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020 została opublikowana na stronie internetowej MRiRW w zakładce https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ksiega-wizualizacji-i-logotypy

Aneks do umowy o przyznaniu pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

W  dniu 21 grudnia 2020 r. Zarządzeniem Prezesa ARiMR Nr 160/2020  wprowadzono zaktualizowany formularz umowy o przyznaniu pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Jednocześnie informujemy Państwa o możliwości zawarcia (na Państwa pisemną prośbę) aneksu do umowy o przyznaniu pomocy w zakresie uwzględniającym przepisy zmienionego rozporządzenia wykonawczego 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Formularz aneksu

 

Realizacja LSR. Nabór 1/2020

Zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju  15 czerwca 2020 przystąpiliśmy do przyjmowania wniosków o  przyznanie pomocy  w zakresie: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Do Biura LGD wpłynęło 13 wniosków na łączną kwotę 819 tyś złotych. Przypomnijmy, że wysokość dostępnych środków w tym naborze wynosił 567 tyś.  Spośród trzynastu wniosków Rada LGD,  wybrała  do dofinansowania dwanaście. Jeden nie spełniał warunków naboru, dziewięć zmieściło się w limicie dostępnych środków, trzy nie mieściły się w limicie.

W grudniu zakończyła się kontrola wniosków  w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego.

Ośmiu Beneficjentów zostało zaproszonych do podpisania umów.

W 2021 roku Beneficjenci naboru założą na naszym terenie nowe działalności.

Wszystkim Beneficjentom gratulujemy .

Informacja dotycząca pracy biura LGD PONIDZIE.

Informujemy, że biuro LGD PONIDZIE w dniu 24.12.2020r. (Wigilia  ) będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.

ŻYCZYMY WESOŁYCH ŚWIĄT.

,,Akademia Kompetencji Menadżera – makroregion 3 woj. małopolskie, świętokrzyskie i podkarpackie”

Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości wraz z Partnerem Agencją Rozwoju Regionalnego MARR S.A. zapraszają mikro, małe i średnie firmy do udziału w projekcie: ,,Akademia Kompetencji Menadżera – makroregion 3 woj. małopolskie, świętokrzyskie i podkarpackie”

Dofinansowane zostanie do 80% kosztów szkoleń i doradztwa dla kadry menadżerskiej!

Projekt skierowany jest do przedsiębiorców i ich pracowników, którzy:

 • należą do sektora MMŚP;
 • posiadają siedzibę na terenie woj. małopolskiego, świętokrzyskiego lub podkarpackiego;
 • planują objęcie wsparciem właścicieli przedsiębiorstw, osoby zajmujące stanowiska kierownicze lub przewidziane do awansu na stanowisko kierownicze;
 • posiadają „Analizę potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa” lub deklarują gotowość do jej przygotowania.

W 2021 roku planowane są minimum 4 nabory. Najbliższy już w styczniu!

Szczegóły na stronie https://www.opiwpr.org.pl/projekty/akademia oraz pod nr tel. 602 598 495.

Celem Projektu jest zwiększenie dostępności usług rozwojowych dla MMŚP z makroregionu 3 województw małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego, służących podniesieniu kompetencji kadry menadżerskiej (właścicieli, pracowników zatrudnionych na stanowisku kierowniczym, pracowników, wobec których właściciele mają plany awansu na stanowisko kierownicze) tj. co najmniej 630 (378K;252M) pracowników objętych zostanie wsparciem, w tym pracowników małych firm 221 (133K,88M) oraz min. 567 pracowników (340K; 227M) podniesie swoje kompetencje w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zarządzania zasobami ludzkimi do 30.06.2022 r.

Nagroda dla projektu Kreator Przedsiębiorczości.

Mamy przyjemność poinformować Państwa, że projekt współpracy pn. „Kreator Przedsiębiorczości”, w którym uczestniczyliśmy jako partner, otrzymał nagrodę specjalną oraz nagrodę główną w konkursie organizowanym przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich, w kategorii rozwój lokalny na najlepszy projekt współpracy międzyterytorialnej.

Na konkurs wpłynęły 32 zgłoszenia, w tym 14 projektów współpracy międzyterytorialnej i 18 projektów współpracy międzynarodowej w trzech kategoriach tematycznych: kapitał społeczny, dziedzictwo lokalne; rozwój lokalny oraz turystyka.

Nagroda specjalna została przyznana dla projektu Kreator Przedsiębiorczości za najwyżej oceniony ze wszystkich ocenianych projektów oraz liczbę LGD w partnerstwie, czym wyróżnił się (skalą i zakresem) na tle pozostałych zgłoszeń konkursowych, niezależnie od kategorii tematycznych.
Celem Konkursu był wybór i wyróżnienie przykładów inicjatyw współpracy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich służących rozwojowi lokalnej społeczności i ich regionów, finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w okresie programowania 2014-2020.
Projektu współpracy „Kreator Przedsiębiorczości” realizowało łącznie 21 Lokalnych Grup Działania. W ramach swojej części zadań Lokalna Grupa Działania PONIDZIE utworzyła Lokalne Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości. W ramach funkcjonowania LCWP  z porad księgowych oraz animatora skorzystało aż 198 osób. Centrum zorganizowało również 4 bezpłatne kursy dzięki którym 69 osób podniosło lub uzupełniło swoje kwalifikacje zawodowe.
Gratulujemy wszystkim Partnerom „Kreatora Przedsiębiorczości”, którzy uczestniczyli w projekcie i przyczynili się do wspólnego sukcesu.

Trwa nabór wniosków na inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000.

Do  30 grudnia 2020 r  można składać wnioski na realizację inwestycji w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000, która:

 1. przyczyni się do utrzymania i użytkowania w gospodarstwie trwałych użytków zielonych położonych na obszarze Natura 2000;
 2. nie będzie negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000;
 3. nie jest sprzeczna z działaniami ochronnymi obligatoryjnymi ustalonymi dla obszaru Natura 2000, na którym jest położone gospodarstwo, w planach zadań ochronnych ustanowionych na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub w planach ochrony ustanowionych na podstawie art. 29 ust. 3 lub art. 30 ust. 1 tej ustawy, jeżeli dla tego obszaru Natura 2000 zostały ustanowione takie plany;
 4. spełnia wymagania określone przepisami prawa mającymi zastosowanie do takiej inwestycji.

W przypadku gdy operacja jest związana z działalnością rolniczą w zakresie produkcji zwierzęcej, pomoc przyznaje się, jeżeli poza ww. warunkami:

1) operacja obejmuje wyłącznie inwestycje związane z produkcją zwierzęcą w zakresie zwierząt z gatunku: bydło domowe, bawoły, daniele, jelenie szlachetne lub jelenie sika (wschodnie), konie, osły, kozy, owce – zwanych dalej „zwierzętami trawożernymi”;

2) w wyniku realizacji tej operacji nastąpi:

a) rozwój prowadzonej w gospodarstwie produkcji zwierzęcej w zakresie zwierząt trawożernych, w szczególności przez zwiększenie skali tej produkcji lub poprawę jakości tej produkcji, albo

b) zmiana profilu prowadzonej w gospodarstwie produkcji na produkcję zwierzęcą w zakresie zwierząt trawożernych.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz formularze niektórych załączników do wniosku wraz z Instrukcją wypełniania są udostępnione na stronie internetowej ARiMR – otwórz.

Wniosek o przyznanie pomocy należy wypełnić zgodnie z Instrukcją, jego wypełniania.

Wniosek o przyznanie pomocy składa się w Oddziale Regionalnym ARiMR właściwym ze względu na  miejsce położenia gospodarstwa. Wniosek składa się osobiście lub przez upoważnioną osobę, albo przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041).

Jeżeli gospodarstwo jest położone na obszarze więcej niż jednego województwa, wniosek o przyznanie pomocy składa się w Oddziale Regionalnym Agencji działającym w tym województwie, w którym położona jest największa część trwałych użytków zielonych wchodzących w skład tego gospodarstwa położonych na obszarze Natura 2000.

Wniosek o przyznanie pomocy może być złożony również osobiście albo przez upoważnioną osobę za pośrednictwem Biura Powiatowego ARiMR.

Informacje na temat operacji „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” PROW 2014-2020 udzielane są w OR ARiMR (adresy znajdują się na stronie www.arimr.gov.pl) i pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84.

Więcej informacji:   https://www.arimr.gov.pl/ogloszenia-prezesa-arimr/artykuly/inwestycje-w-gospodarstwach-polozonych-na-obszarach-natura-2000-2.html

Spotkania informacyjno-konsultacyjne.

Zapraszamy na spotkania konsultacyjne dotyczące naboru nr 2/2020 w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Uwaga ! Udział w spotkaniu możliwy jest jedynie po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym lub mailowym na adres biuro@lgdponidzie.pl.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 03.11.2020 do godziny 15.00.

Informacje o naborze można uzyskać również pod numerem telefonu 41 373 38 60 od poniedziałku do piątku w godzinach od  10.00 do 11.00.

Harmonogram spotkań konsultacyjnych dot. naboru wniosków o przyznanie pomocy w zakresie:

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Termin składania wniosków od 16.11.2020 do 30.11.2020

Nazwa gminy Miejscowość / miejsce spotkania (adres) Termin spotkania wraz z godzinami spotkania
Spotkanie konsultacyjne-

Gmina Pińczów

Biuro LGD PONIDZIE

28-400 Pińczów

ul. 3 Maja 10 pok.42

04.11.2020 godz. od 8.00 do 9.00

(środa)

Spotkanie konsultacyjne-

Gmina Złota

Urząd Gminy w Złotej

28-425 Złota

ul. Sienkiewicza 79

05.11.2020 godz. od 8.00 do 9.00

(czwartek)

Spotkanie konsultacyjne-

Gmina Kije

SIK”KASZTELANIA”

28-404 Kije

Kije 16,

06.11.2020 godz. od 8.00 do 9.00

(piątek)

Spotkanie konsultacyjne-

Gmina Michałów

Urząd Gminy w Michałowie

28-411 Michałów Michałów 115,

09.11.2020 godz. od 8.00 do 9.00

(poniedziałek)

Spotkanie konsultacyjne-

Gmina Działoszyce

Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach

28-440 Działoszyce

Skalbmierska 5,

10.11.2020 godz. od 9.50 do 10.50

(wtorek)

Uwaga ! Miejsca spotkań oraz godzin mogą  ulec zmianie ze względu na szybko zmieniającą się sytuację epidemiologiczną w kraju.

Informacja.

Mając na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov-2, w trosce o zdrowie Nas Wszystkich, prosimy o powstrzymywanie się od bezpośredniego załatwiania spraw na miejscu w siedzibie Biura.

Zachęcamy do załatwiania spraw telefonicznie, drogą pocztową lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Pracownicy Biura są do Państwa dyspozycji codziennie od godz. 7.00 do 15.00 pod numerem telefonu: 41/373 38 60.

Dziękujemy za zrozumienie.

Zakończenie projektu współpracy KREATOR PRZEDSIEBIORCZOŚCI.

30 września 2020 zakończyliśmy realizację projektu Kreator Przedsiębiorczości.  Prezentujemy publikację przedstawiającą zrealizowane  zadania oraz podsumowującą osiągnięte rezultaty.

Projekt realizowało 20 LGD-ów a osiągnięte wskaźniki okazały się być lepsze, niż było to zaplanowane.

 

Miłej lektury !

Link do publikacji

Realizacja LSR.

Miło jest nam poinformować, że ośmiu Beneficjentów z naboru 3/2019 w zakresie: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej, zarejestrowało swoje firmy i tym samym rozpoczęło prowadzenie swoich działalności.

Są to:

 • Diamentowcy .pl. – Krystian Lechowski, Umianowice
 • Mobilne usługi barmańskie LosBarmanos Ciołek Mariusz, Kozubów
 • Pracownia artystyczna ,,WeronikArt’’ Katarzyna Lasak, Gołuchów
 • BEAUTY MOBILE Mobilny gabinet kosmetyczny Katarzyna Kocel, Tomaszów
 • Studio Artystyczne MELUZYNA Katarzyna Strojna, Pińczów
 • Przedsiębiorstwo Usługowe Błysk Wiktor Kita, Podłęże
 • AGRORAF Rafał Kasprzyk, Wrocieryż
 • Mobilne usługi tartaczne, Rafał Ludwiński

To kolejne 8 nowych firm w ramach, których utworzone zostało osiem stanowisk pracy.

Przypomnijmy, że w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju powstały już łącznie 23 firmy a w ramach podjęcia działalności i rozwoju działalności mamy 33 nowe stanowiska pracy.

Kolejnych dziewięciu Beneficjentów z naboru 1/2020 założy działalności w 2021 r i tym samym utworzy kolejne 9 miejsc pracy.

 

Serdecznie zachęcamy do skorzystania z usług nowych firm.

 

Nawet 250 tys. zł na założenie biznesu na wsi.

Od 29 października do 30 listopada 2020 r. rolnicy mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o „Premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach PROW 2014-2020.

O dofinansowanie może ubiegać się rolnik, małżonek rolnika lub domownik, który m.in. podlega ubezpieczeniu w KRUS w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. O premię mogą starać się osoby, które chciałyby rozpocząć prowadzenie działalności pozarolniczej po raz pierwszy, jak również osoby, które przez 24 miesiące poprzedzające złożenie wniosku miały zawieszoną lub zakończoną działalność gospodarczą oraz te, które swój biznes na wsi już prowadzą i chcą go rozszerzyć o nowy rodzaj działalności.

Wysokość premii uzależniona jest od liczby miejsc pracy, które rolnik planuje utworzyć w swojej firmie, i wynosi: w przypadku jednego miejsca pracy – 150 tys. zł. Przy dwóch premia wzrasta do 200 tys. zł, a przy trzech do 250 tys. zł.

Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej jest wypłacana w dwóch ratach. Pierwszą (80 proc.) rolnik otrzyma, gdy spełni warunki określone w wydanej decyzji o przyznaniu pomocy, a będzie miał na to 9 miesięcy liczonych od dnia doręczenia takiej decyzji. Pozostałe 20 proc. wpłynie na jego konto po realizacji biznesplanu, nie później jednak niż do upływu 2 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy.

Co ważne, 70 proc. kwoty premii musi być wydane na inwestycje w środki trwałe, czyli np. zakup nowych maszyn i urządzeń, środków transportu czy wyposażenia. Pozostałe 30 proc. można przeznaczyć na wydatki bieżące związane z prowadzeniem działalności.

Firma, która zostanie założona dzięki otrzymaniu dotacji, może zajmować się m.in. sprzedażą produktów nierolniczych, naprawą pojazdów samochodowych, budownictwem, sprzedażą detaliczną, fryzjerstwem, rzemiosłem, rękodzielnictwem, prowadzeniem obiektów noclegowych i turystycznych, usługami cateringowymi, opieką nad dziećmi lub osobami starszymi czy niepełnosprawnymi, a także działalnością weterynaryjną, informatyczną, architektoniczną, usługami rachunkowości, księgowymi, audytorskimi czy technicznymi. Pełna lista rodzajów działalności objętych wsparciem obejmuje ponad 400 pozycji, tzw. kodów PKD.

Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać osobiście, drogą elektroniczną lub rejestrowaną przesyłką pocztową.

Więcej informacji: www.arimr.gov.pl,  w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR oraz pod numerem bezpłatnej infolinii – tel. 800-38-00-84.

Małe przetwórstwo złóż wniosek.

26 października 2020 r. ruszył nabór wniosków w ramach „Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”, czyli na tzw. małe przetwórstwo i rolniczy handel detaliczny.

Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać osobiście, drogą elektroniczną lub rejestrowaną przesyłką pocztową. Na złożenie dokumentów rolnicy mają czas do 24 listopada 2020 r.

Oferta pomocy, finansowana jest z budżetu PROW 2014-2020, skierowana jest do dwóch grup beneficjentów.

Pierwszą stanowią rolnicy, domownicy bądź małżonkowie rolników, którzy zdecydują się na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych. Rejestracja działalności musi nastąpić przed złożeniem wniosku o płatność. Ta grupa wnioskodawców może ubiegać się o wsparcie do 500 tys. zł.

Druga grupa obejmuje rolników lub ich małżonków prowadzących lub podejmujących prowadzenie działalności przetwórczej i sprzedaży produktów przetworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD). W tym przypadku nie jest wymagane prowadzenie działalności gospodarczej, a maksymalna kwota dofinansowania wynosi 100 tys. zł.

Pomoc na „małe przetwórstwo i RHD” przyznawana jest w formie refundacji do 50 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację inwestycji służących: przetwórstwu m.in. mleka, mięsa, owoców i warzyw, zbóż czy ziemniaków, przetwarzaniu produktów rolnych na cele energetyczne czy zamrażaniu lub przechowywaniu produktów rolnych.

Katalog inwestycji, na które można otrzymać wsparcie, obejmuje m.in. budowę, rozbudowę lub modernizację budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności przetwórczej; zakup oraz instalację maszyn lub urządzeń do przetwarzania i magazynowania; aparatury pomiarowej i kontrolnej; inwestycje związane z dostosowaniem pomieszczeń pomocniczych służących przygotowaniu posiłków (np. kuchni) i pomieszczeń gospodarczych służących do przechowywania produktów żywnościowych oraz zakup maszyn czy urządzeń służących ochronie środowiska.

Więcej informacji:https://www.arimr.gov.pl/ogloszenia-prezesa-arimr/artykuly/ogloszenie-prezesa-agencji-restrukturyzacji-i-modernizacji-rolnictwa-o-mozliwosci-skladania-wnio-3.html w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR oraz pod numerem bezpłatnej infolinii – tel. 800-38-00-84.

Informacja ze strony arimr.gov.pl.

Informacja.

W dniu 15.10.2020 pracownicy biura LGD PONIDZIE  będą dostępni  tylko pod nr telefonu 692 090 356.

Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju przez LGD PONIDZIE w okresie programowym 2014-2020

Budżet przeznaczony na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w okresie 2014-2020  wyniósł 5 400 000 zł. LGD Ponidzie, dzięki sprawnemu działaniu osiągnęła zakładane wskaźniki i pozyskała dodatkowe środki w postaci dwóch bonusów, czym zwiększyła ogólny budżet do 6 580 000 zł. Kolejne dodatkowe środki w wysokości 319 862,82 zł to realizacja projektu z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na projekt LGD – owskie wsparcie w biznesowym starcie.

W ramach naborów ogłoszonych przez LGD w latach 2016-2020 do biura LGD wpłynęło 180 wniosków. Po środki finansowe sięgały zarówno organizacje pozarządowe, firmy jak i osoby fizyczne. W zakresie naboru „Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim przez podejmowania działalności gospodarczej i rozwijanie działalności gospodarczej”, jak również umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy powstały 33 nowe firmy a 12 kolejnych wniosków złożonych w celu założenia działalności gospodarczej oczekuje na weryfikację w Urzędzie Wojewódzkim. 6 firm działających na terenie powiatu pińczowskiego otrzymało środki na rozwój swojej działalności, co przyczyniło się do stworzenia miejsc pracy dla kolejnych 10 osób. Ogłoszony nabór nr 2/2016  w zakresie Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, lub rekreacyjnej, lub kulturalnej umożliwił odrestaurowanie samolotu Bies, remonty  świetlic: w Wierzbicy, Woli Żydowskiej, Górkach, Zagajowie, remizy OSP Krzyżanowice, OSP Kije, zakup  infrastruktury rekreacyjno – kulturalnej w miejscowości Góry, Dębiany, Kujawki, Tomaszów, Gacki-Osiedle, Umianowice, Wola Knyszyńska,  poprawiono atrakcyjność wokół szkoły i przedszkola w Młodzawach Dużych, teren wokół świetlicy w Sędowicach, doposażono place zabaw na terenie miasta Pińczowa. Nabór ten cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Do biura wpłynęło aż 40 wniosków. W ramach ogłoszonego kolejnego naboru w 2017 r w zakresie „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” oznaczono piękny szklak rowerowy ,,Madonny Ponidzia’’ oraz wydano mini przewodnik. W ramach naboru w zakresie „Zachowanie dziedzictwa lokalnego” odnowiono  kapliczkę św. Mikołaja w Nieprowicach oraz poddano pracom konserwatorskim figurki i krzyże zlokalizowane na terenie gminy Działoszyce: Krzyż przydrożny późnobarokowy usytuowany w Dębianach, figura przydrożna św. Antoniego usytuowana w Dziewięczycach, figura przydrożna św. Jana Nepomucena usytuowana w Sancygniowie, figura przydrożna św. Marka ewangelisty usytuowana w Sudole, figura przydrożna N.M.P na cokole z przedstawieniami świętych usytuowana w Teodorowie, figura przydrożna krucyfiks usytuowana w Dzierążni oraz figura przydrożna Chrystusa Salvador Mundi usytuowana w Lipówce. W ramach naboru wyremontowano również kolejowy skansen w Hajdaszku.

W ramach naboru ogłoszonego w zakresie „Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych przeprowadzono liczne kursy i szkolenia dla dorosłych i dzieci. Zgodnie ze złożonymi wnioskami kursy i szkolenia zorganizowano w Kijach, Zagajówku, Tomaszowie oraz Opatkowicach. Były to m.in. szkolenia z zakresu: Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, Obsługi pilarek i kos spalinowych, zajęcia świetlicowe dla dzieci, spotkania aktywizacyjne dla seniorów, warsztaty ekologiczne z użyciem wikliny, wiór z drewna, papieru, gry na instrumentach muzycznych. Zorganizowano również wyjazdy edukacyjne.

W roku 2017 ogłoszono nabór wniosków o powierzenie grantu w ramach przedsięwzięcia „Ponidzie Poleca”. LGD pozytywnie oceniło 21 wniosków a przyznane Granty przeznaczono m.in. n.  na zorganizowanie imprezy inaugurującej cykl imprez Klimaty Pińczowa, wydanie publikacji ,,Kapliczki, krzyże, przydrożne figury w SERCU PONIDZIA’’, wydanie albumu fotograficznego ,,Promocja Miasta i Gminy Pińczów, opracowanie publikacji historycznej ,,Dzieje i kultura Miasta Pińczowa od 1981 roku’’, Wydanie publikacji,, Kije i okolice’’, broszury informacyjnej ,,Nasze Pawłowice’’ zakup   strojów   tradycyjnych dla grupy rekonstrukcyjnej  Pińczowskiego  Klubu Polskiej Sztuki Walki SIGNUM POLONICUM oraz stroje ludowe lub elementy strojów dla KGW Zagajów, Zagajówek, Pawłowice, Góry, Nieprowice, Złota ,Pełczyska, Niewiatrowice, Świerczyna -Lipówka, Wola Knyszyńska,Biedrzykowice,Dziekanowice,Kujawki,Opatkowice,Jakubowice,Chmielów oraz dla dzieci z Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury ,zespołu tanecznego Mażoretki z Działoszyc i dzieci z Grupy Odnowy Wsi Dzierążnia. Wydano również płyty muzyczne z nagraniami ,,Złocowianki’’, Zespół Strażacki Pełczyszczanie’’, zespołu ,,Przystań’’.

W roku 2018 ogłoszono kolejny nabór grantowy w zakresie „Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych”, w którym do realizacji wybrano 18 wniosków. W ramach grantów dofinansowano kursy: pilarz-drwal dla OSP Krzyżanowice i OSP Złota oraz kurs pierwszej pomocy dla OSP Krzyżanowice. W ramach przyznanych grantów zorganizowano również warsztaty: ekologiczne m.in., Kwiatowo-warsztaty florystyczno rękodzielnicze’’ Kwiatowe figle ‘’, Jestem eko’’taneczne ,,Otwarta scena tańca i muzyki’’, muzyczne, kulinarne, Ponidziańskie smaki -wspólna pasja wspólne dzieło w ramach, których wydano publikację, Ponidziańskie Smaki’’. Dla dzieci ,,Coś dla ciała, coś dla ducha-warsztaty dla małego zucha’’. Został zorganizowany festiwal ,,Zielono Mi’ dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

W roku 2019 ogłoszono kolejny nabór grantowy pn., Zachowanie dziedzictwa lokalnego’’ Operacje są na etapie realizacji. Złożone wnioski obejmują m.in. zakup zbroi rycerskiej przez Fundację Ekorozwój Ponidzia. Zakup gadżetów promocyjnych oraz wydanie publikacji historycznej Dzieje i kultura miasta Pińczowa do 1981 roku, przez Stowarzyszenie Ziemia Pińczowska, broszur informacyjnych, strojów regionalnych, mundurów dla Jednostki Strzeleckiej 2131 Strzelec Pińczów przez Stowarzyszenie Chata Bogucka, wydanie mapy powiatu pińczowskiego i mapy miasta Pińczowa przez Lokalną Organizację Turystyczną Ziemi Pińczowskiej, zakup strojów krakowskich przez OSP Krzyżanowice, zakup instrumentów muzycznych oraz wydanie płyty Kasztelańskiej Orkiestry Koncertowej przez Stowarzyszenie Gminy Kije.

W bieżącym roku LGD PONIDZIE zakończyło projekt Kreator Przedsiębiorczości, w ramach którego funkcjonowało Lokalne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości. Lokalne Centrum skierowane było do wszystkich tych którzy chcieli pozyskać informację o dotacjach na podejmowanie, rozwój działalności oraz uzyskać pomoc w zakresie podstawowych informacji na temat księgowości w firmach i stowarzyszeniach. W okresie działania LCWP jego biuro odwiedziło aż 198 osób. W 2019 roku LGD PONIDZIE rozpoczęło realizację projektu Świętokrzyska Wspólna i Aktywna Turystyka. Dwa projekty współpracy to kolejne 270 000 zł, które umożliwiły zakup małej infrastruktury turystycznej, map turystycznych dla wszystkich gmin, tablic o parkach krajobrazowych i szlakach turystycznych oraz ukończenie 4 kursów specjalistycznych przez 69 osób.

Okres programowy 2014-2020 dobiega końca. LGD PONIDZIE w 100% zrealizowało budżet. Osoby fizyczne, firmy, Ochotnicze Straże Pożarne, Koła Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszenia coraz chętniej sięgają po środki unijne. Lokalna Grupa Działania rozliczając poprzedni okres programowy już przygotowuje się do nowego.

Informacja o wynikach konsultacji zmian w LSR.

Informujemy, że w ramach ogłoszonych konsultacji  dotyczących  przewalutowania Lokalnej Strategii Rozwoju z PLN na EURO, w celu wykorzystania różnic kursowych  do dnia 28.09.2020r do biura LGD uwagi  nie wpłynęły.

Konsultacje zmian LSR.

Prosimy o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami w Lokalnej Strategii Rozwoju.Zmiany dotyczą przewalutowania Lokalnej Strategii Rozwoju z PLN na EURO,w celu wykorzystania różnic kursowych.
Prosimy o zgłaszanie uwag do wprowadzonych zmian na załączonym formularzu  i przesyłanie na adres e-mail: biuro@lgdponidzie.pl lub dostarczenie osobiście do Biura LGD PONIDZIE ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów w godz. od 7.00 -15.00.

Formularz zgłaszania uwag: Formularz-zgłaszania-uwag-LSR

Proponowane zmiany zaznaczone zostały kolorem zielonym

LSR Ponidzie wrzesień 2020-EURO

Uwagi można zgłaszać do 28 września 2020 r.

Przypominamy Beneficjentom LGD o zobowiązaniach.

Wszystkim naszym Beneficjentom przypominamy, że zgodnie z  postanowieniami  podpisanych umów, Beneficjenci zobowiązują się do spełnienia warunków określonych w Programie, przepisach ustawy, rozporządzeniach a w szczególności  do informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW, zgodnie z przepisami Załącznika III do rozporządzenia nr 808/2014 opisanymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, opublikowanej na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz z uwzględnieniem zasad określonych przez LGD przy naborach wniosków.

Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020  aktualna od 1 czerwca 2020 r https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ksiega-wizualizacji-i-logotypy

Informacja.

Informujemy ,że w dniu 28.08.2020 biuro LGD PONIDZIE będzie czynne do godziny 12:00.

 

Za nami pierwszy rodzinny rajd rowerowy Kije 2020.

22 sierpnia 2020 r. odbył się pierwszy rodzinny rajd rowerowy Kije 2020.

Uczestnicy wystartowali spod pięknie zagospodarowanej Samorządowej Instytucji Kultury KASZTELANIA w Kijach. Trasa prowadziła nad rzekę Nidę do Rębowa gdzie zorganizowano odpoczynek. Po powrocie do Kij (przez Wierzbicę) upieczono kiełbaski oraz rozdano drobne upominki.  Organizatorem rajdu była Samorządowa Instytucja Kultury Kasztelania przy współudziale Lokalnej Grupy Działania Ponidzie, Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Kije, OSP Kije oraz Wójta Gminy Kije. Pogoda dopisała, humory uczestników również. Zapraszamy na relację.

https://pinczowtwojemiasto.pl/pierwszy-rodzinny-rajd-rowerowy-kije-2020/

https://pinczowtwojemiasto.pl/pierwszyrodzinny-rajd-rowerowy-kije-2020/#more-8302