Lokalna Grupa Działania PONIDZIE

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej.

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w terminie od dnia 30.09.2019 r. do dnia 29.10.2019 r. – nabór na operacje związane z podejmowaniem działalności pozarolniczej (nie ASF)

Warunki i tryb przyznawania pomocy, w tym szczegółowe informacje o prawach i obowiązkach beneficjentów, określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. poz. 1196, z późn. zm.), którego treść dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.gov.pl/rolnictwo oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) www.arimr.gov.pl.

W ramach przedmiotowego instrumentu wsparcia, w zakresie ogłoszonego naboru, pomoc przyznaje się na operacje związane z podejmowaniem działalności pozarolniczej, o których mowa w § 2a ust. 1 pkt. 2 ww. rozporządzenia.

Pomoc przyznawana jest w formie premii w wysokości:

1)    150 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy;

2)    200 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 2 miejsc pracy;

3)    250 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy.

Pomoc przyznawana jest:

1) osobie fizycznej, która:

a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

b) ma ukończone 18 lat w dniu składnia wniosku o przyznanie pomocy,

c) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik rolnika, nieprzerwanie od co najmniej 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Do ww. okresu 12 miesięcy wlicza się również podleganie ubezpieczeniu społecznemu z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);

2) beneficjentowi albo małżonkowi beneficjenta poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego Programem, o ile nie została ustanowiona rozdzielność majątkowa pomiędzy nimi.

Pomoc udzielana będzie na podejmowanie pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), zgodnie ze „Szczegółowym wykazem działalności pozarolniczych, w zakresie których może być przyznana pomoc”, stanowiącym załącznik do ww. rozporządzenia.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wzór biznesplanu, wzory oświadczeń, formularz wniosku o płatność wraz z instrukcjami ich wypełniania są udostępnione na stronie internetowej ARiMR www.arimr.gov.pl (otwórz). Wniosek o przyznanie pomocy należy wypełnić zgodnie z instrukcją, zwracając szczególną uwagę na wszystkie wymagane pozycje i załączniki, których niewypełnienie lub niedołączenie do wniosku będzie skutkowało nieprzyznaniem pomocy.

Wniosek o przyznanie pomocy składa się do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy.

Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej przez ARiMR przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji. O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie kryteriów wyboru operacji określonych w przepisach § 10 ust. 2a ww. rozporządzenia.

Informacje na temat poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 udzielane są w punktach informacyjnych w siedzibach biur powiatowych i oddziałów regionalnych ARiMR (adresy znajdują się na stronie www.arimr.gov.pl – otwórz) i pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84.

Lista ostateczna Grantobiorców wybranych do dofinansowania.

W związku z brakiem odwołań informujemy, że w zakładce Ogłoszenie o naborach oraz wyniki https://lgdponidzie.pl/stowarzyszenie/nabory/

zamieszczono ostateczną listę Grantobiorców wybranych i niewybranych do dofinansowania w naborze trwającym od 13.05.2019 do 28.05.2019 r. w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w zakresie:

– zachowanie dziedzictwa lokalnego – promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

Zawarcie umów powierzenia grantu z Grantobiorcami mieszczącymi się w limicie dostępnych środków,  nastąpi w miejscu i terminie wyznaczonym po podpisaniu umowy przez Lokalną Grupę Działania PONIDZIE  z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego.

 

Zapraszamy na rajd rowerowy Szlakiem Ponidziańskich Madonn.

 • Featured Post
 • Ogłoszenie o naborze wniosków w zakresie podejmowania działalności gospodarczej 3/2019

  Zarząd Lokalnej Grupy Działania Ponidzie  ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy nr 3/2019 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

  Wsparcie przyznawane jest w formie premii w wysokości 63000,00 zł na jednego Beneficjenta.

  Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE ul. Słabska  13 w terminie   od 2.09. 2019 od  23.09.2019 do godziny 15.00

  Wszystkie niezbędne dokumenty dostępne są w zakładce https://lgdponidzie.pl/stowarzyszenie/nabory/

  Wzory wniosków https://lgdponidzie.pl/podejmowanie-dzialalnosci-gospodarczej/

  Zapraszamy do zapoznania się z warunkami wsparcia.

  Wyniki oceny wniosków grantowych 2/2019

  Informujemy,że w zakładce  ,,ogłoszenia o  naborach oraz wyniki” zamieszczono listę ocenionych/wybranych wniosków grantowych z naboru 2/2019.

  NABÓR WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTU 2/2019  zrealizowano  w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie:

  – zachowanie dziedzictwa lokalnego

  – promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

  ocenionych przez Radę LGD Ponidzie.

  Zapraszamy do zapoznania się z wynikami

  https://lgdponidzie.pl/stowarzyszenie/nabory/

  Harmonogram spotkań dotyczących podejmowania działalności gospodarczej.

  Wsparcie na rozwój działalności .

  ROZWIJAJ FIRMĘ W ŚWIĘTOKRZYSKIEM

  Świętokrzyscy przedsiębiorcy – właściciele zarówno dużych firm, jak i przedstawiciele small business’u, mogą skorzystać ze wsparcia finansowego na rozwój działalności, oferowanego przez Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego. Instytucja, powołana przez Zarząd Województwa, od 9 lat wspiera inwestycje mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w regionie.

  Z pomocy finansowej mogą korzystać zarówno przedsiębiorcy, których firmy już działają na rynku, jak i ci, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki w biznesie, a zaprezentują interesujący pomysł na start-up. Warunkiem uzyskania pożyczki jest działanie na terenie województwa świętokrzyskiego.

  Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego umożliwia otrzymanie wsparcia m.in. na zakup środków trwałych, maszyn, urządzeń, środków transportu, wyposażenia, ale też np. na zakup praw majątkowych, licencji i oprogramowania komputerowego czy rozwój nowych technologii stosowanych w firmie. Otrzymane pieniądze można również przeznaczyć na zakup nieruchomości zabudowanej. Maksymalna wysokość pożyczki to 1 mln zł. Wspierane będą również rozwiązania innowacyjne, a także technologie informacyjno-komunikacyjne zastosowane w procesach biznesowych.

  Osoby, starające się o uzyskanie pożyczki, nie muszą okazać się wkładem własnym, a okres spłaty należności to aż 5 lat z 6-miesięcznym okresem karencji. Fundusz umożliwia także elastyczny dobór zabezpieczenia pożyczki, uzależniony od sytuacji finansowej firmy.

  W ciągu 9 lat funkcjonowania Funduszu instytucja udzieliła ponad 700 pożyczek na łączną kwotę 195 mln zł.

  Więcej informacji o pożyczkach dla firm – na stronie internetowej Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego.

  Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej – do 250 tyś

  Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” – na obszarach objętych ASF w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

  w terminie od dnia 30 sierpnia 2019 r. do dnia 28 września 2019 r. nabór na operacje związane z rozpoczynaniem pozarolniczej działalności gospodarczej w gospodarstwach, które prowadzą produkcję trzody chlewnej, na obszarach wyznaczonych w związku ze zwalczaniem choroby afrykańskiego pomoru świń (ASF).

  Warunki i tryb przyznawania pomocy, w tym szczegółowe informacje o prawach i obowiązkach beneficjentów, określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1196, z 2017 r. poz. 1013, z 2018 r. poz. 1071 oraz z 2019 r. poz. 922), którego treść dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.gov.pl/web/rolnictwo oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

  W ramach przedmiotowego instrumentu wsparcia, w zakresie ogłoszonego naboru pomoc przyznaje się na operacje związane z rozpoczynaniem pozarolniczej działalności gospodarczej oraz zaprzestaniem chowu i hodowli świń na obszarach wiejskich, na których są położone gospodarstwa, w których jest prowadzony chów lub hodowla świń, wymienionych w części I, II lub III załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich i uchylającej decyzję wykonawczą 2014/178/UE (Dz. Urz. UE L 295 z 11.10.2014, str. 63, z późn. zm.).

  Uznaje się, że chów lub hodowla świń jest prowadzona w gospodarstwach na obszarach, wyszczególnionych w ww. częściach załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r., jeżeli siedziba stada świń znajduje się na tym obszarze, zgodnie z rejestrem zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, o którym mowa
  w przepisach ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 1149). Informacje o ww. obszarach wraz z przekierowaniem na stronę internetową Głównego Inspektoratu Weterynarii zostały zamieszczone na stronie internetowej ARiMR.

  Pomoc przyznawana jest w formie premii w wysokości:

  1)    150 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy;

  2)    200 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 2 miejsc pracy;

  3)    250 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy.

  Pomoc przyznaje się rolnikowi, małżonkowi rolnika lub domownikowi rolnika, który m.in. podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie, nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

  Pomoc udzielana będzie na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności, zgodnie ze szczegółowym wykazem działalności pozarolniczej, w zakresie których może być przyznana pomoc, stanowiącym załącznik do ww. rozporządzenia. Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wzór biznesplanu, wzory oświadczeń, formularz wniosku o płatność wraz z Instrukcjami ich wypełniania są udostępnione na stronie internetowej ARiMR (otwórz). Wniosek o przyznanie pomocy należy wypełnić zgodnie z Instrukcją, zwracając szczególną uwagę na wszystkie wymagane pozycje i załączniki, których niewypełnienie lub niedołączenie do wniosku będzie skutkowało nieprzyznaniem pomocy.

  Wniosek o przyznanie pomocy składa się do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy.

  Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej przez ARiMR przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji. O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie kryteriów wyboru operacji określonych w przepisach § 10 ust. 2 ww. rozporządzenia.

  Informacje na temat poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 udzielane są w punktach informacyjnych w siedzibach biur powiatowych i oddziałów regionalnych ARiMR (adresy znajdują się na stronie www.arimr.gov.pl – otwórz) i pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84.

  Nowości w aktualnym harmonogramie PROW 2014-2020

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uaktualniło harmonogram tegorocznych naborów wniosków w ramach PROW na lata 2014-2020. Znalazły się w nim dwie nowości.

  Jeszcze w tym roku rolnicy będą mogli ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o pomoc finansową na inwestycje w tzw. małą retencję i rolniczy handel detaliczny.

  Pierwszy z nowych naborów wniosków zaplanowano na wrzesień. W ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” na inwestycje w nawadnianie rolnicy będą mogli otrzymać dotację w wysokości do 100 tys. zł. Pieniądze będzie można przeznaczyć na obiekty i urządzenia chroniące gospodarstwa przed suszą, w tym  m.in. na budowę zbiorników wodnych, studni głębinowych, zakup systemów nawadniających i pomiarowych.

  Z kolei w październiku ma ruszyć nabór wniosków na „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” przeznaczony dla tych rolników, którzy zajmują się lub chcą podjąć działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD). Wsparcie o jakie mogą się ubiegać wynosi maksymalnie 100 tys. zł. W katalogu inwestycji, na które można otrzymać dofinansowanie, są m.in. budowa lub modernizacja budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności przetwórczej, dostosowanie pomieszczeń do przechowywania produktów żywnościowych oraz służących przygotowaniu posiłków, zakup potrzebnych do tego sprzętów i urządzeń.

  Obok nowości jest także jedna zmiana. Otóż w porównaniu z 2018 r. rośnie premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Zamiast dotychczasowych 100 tys. zł w tym roku można będzie uzyskać od 150 do nawet 250 tys. zł. Wnioski o takie wsparcie będzie można składać w Agencji już w sierpniu.

  Aktualny harmonogram naborów wniosku w ramach PROW 2014-2020 – otwórz

  Pomoc dla Kół Gospodyń Wiejskich w 2019 r

  Koła gospodyń wiejskich również i w tym roku mogą ubiegać się w ARiMR o pomoc finansową na prowadzoną przez nie działalność statutową. Łącznie na ten cel przeznaczono w 2019 r. 40 mln zł.

  ARiMR wnioski o wsparcie przyjmuje od 7 maja 2019 r., czyli od momentu wejścia w życie rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich oraz jej wysokości. Wnioski można składać do 31 października 2019 r., chyba, że wcześniej wyczerpana zostanie tegoroczna pula środków przewidziana na ten cel.

  Dofinansowanie dla pojedynczego koła uzależnione jest od liczby członków i może wynieść do 5 tys. zł.

  Wniosek o pomoc:

  Instrukcja wypełniania wniosku o pomoc – otwórz

  Sprawozdanie z wydatkowania pomocy – otwórz

  Trwa nabór wniosków o przyznanie pomocy na „Restrukturyzację małych gospodarstw”.

  Do 27 lipca trwa nabór wniosków o przyznanie pomocy na „Restrukturyzację małych gospodarstw”
  Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Pomoc w tym naborze przeznaczona jest dla rolników gospodarujących na terenach objętych afrykańskim pomorem świń, którzy planują zrezygnować z hodowli trzody chlewnej i zająć się innym rodzajem działalności. Mogą otrzymać na ten cel bezzwrotną premię w wysokości 60 tys. zł. Jest ona wypłacana w dwóch ratach – pierwszą w wysokości 48 tys. zł (80 proc. premii) rolnik może otrzymać po doręczeniu decyzji o przyznaniu pomocy, a drugą ratę 12 tys. zł (20 proc.) po zrealizowaniu biznesplanu.

  Więcej informacji:

  https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-63-restrukturyzacja-malych-gospodarstw-na-obszarach-objetych-asf.html

  Bonus dla LGD Ponidzie.

  Miło nam poinformować , że Lokalna Grupa Działania Ponidzie w nagrodę za skuteczne wydatkowanie środków oraz  za sprawną realizację zadań powierzonych w ramach PROW 2014-2020 otrzymała dodatkowy bonus. W ramach działania koniecznym była zmiana LSR oraz podpisanie aneksu do umowy ramowej .

  Otrzymany bonus LGD Ponidzie będzie mogła wykorzystać na ogłaszanie kolejnych konkursów, jednakże wyłącznie na te kategorie projektów, które są związane z tworzeniem miejsc pracy na obszarach wiejskich.

  Dzięki skutecznemu wdrażaniu LSR mieszkańcy z naszego obszaru będą mogli liczyć na dodatkowe środki w wysokości

  590 000,00 zł

  Zachęcamy do zapoznania się z  prezentacją dotyczącą przyznanych bonusów:

  http://www.prow2014-2020.sbrr.pl/aktualnosci/zapisz/575-prezentacja-ibis-28-06-2019-bonusy-pptx/16/241

  Informacja.

  W dniu 26 czerwca z powodu upałów biuro LGD PONIDZIE  oraz biuro LCWP czynne  do godz. 13.30. Za utrudnienia przepraszamy.

  Rozpoczynamy kurs Pilarz -drwal.

  Informujemy, że 6 lipca 2019 r. rozpoczynamy czwarty  kurs  organizowany w ramach projektu ,,Kreator Przedsiębiorczości’’

  W trzech poprzednich kursach tj:

  • Eksploatacja urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1kW
  • Kurs operator żurawi przenośnych,
  • Operator wózka podnośnikowego

  wzięło udział  aż 52 osoby. W czwartym kursie Pilarz –drwal  udział weźmie 17 osób.

  Pierwsze spotkanie osób zakwalifikowanych na Kurs Pilarz-drwal  odbędzie się  6 lipca godz.8  w  Ośrodku  Kształcenia Zawodowego w Pińczowie , ul Żwirki i Wigury 40.

  Serdecznie zapraszamy

  Kreator Przedsiębiorczości.

  Przypominamy, że w Lokalnym Centrum Wspierania Przedsiębiorczości ul. Słabska 13, pok 2 od poniedziałku do piątku w godz. od 11.00 do 15.00 dyżur pełni Doradca Animator, który udzieli informacji na temat możliwości pozyskania dofinansowań z funduszy europejskich. W każdy wtorek w godz.  od 11.00 do 13.00 dyżur pełni Doradca Księgowa, która  udzieli informacji, porady w zakresie prowadzenia działalności, podatków, składek zus, sposobów rozliczania działalności gospodarczej i organizacji pozarządowych.

  Doradztwo w Biurze LCWP jest bezpłatne oraz dostępne dla każdego zainteresowanego.

  Uwaga!

  Dni doradztwa oraz godziny mogą ulegać zmianom. Prosimy o śledzenie aktualności na stronie oraz informacji w  zakładce  PROJEKTY I DOTACJE  -KREATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.

  Serdecznie zapraszamy.

  Zakończenie przyjmowania wniosków o powierzenie grantu nr 2/2019.

  Informujemy, że dnia 28.05.2019 r. zakończyliśmy przyjmowanie wniosków o powierzenie grantu nr  2/2019  w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014
  -2020 z  udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
  w zakresie:
  -zachowanie dziedzictwa lokalnego
  -promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.
  Do dnia 28.05.2019 r do Biura LGD PONIDZIE wpłynęło 20 wniosków na łączną  kwotę ponad 290 tysięcy złotych.
  Przypominamy, że wysokość dostępnych środków  w ramach naboru wynosi 193 564 zł.

  .

  Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE.

  Zarząd Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE informuje, że 29 maja 2019r. o godzinie 12.00siedzibie Stowarzyszenia LGD PONIDZIE ul. Słabska 13 odbędzie się Walne Zebranie Członków LGD

  Planowana tematyka zebrania:

  1. Otwarcie obrad
  2. Stwierdzenie kworum
  3. Wybranie przewodniczącego i protokolanta
  4. Przyjęcie porządku obrad
  5. Sprawozdanie Zarządu LGD PONIDZIE za rok 2018 – Prezes Zarządu
  6. Sprawozdanie finansowe za rok 2018 – Skarbnik
  7. Sprawozdanie z działalności Rady za rok 2018 – Przewodniczący Rady
  8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2018 – Przewodniczący Komisji
  9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego oraz Zarządu
  10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady
  11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej
  12. Uzupełnienie składu Rady na lata 2018-2020
  13. Uchwalenie zmian w LSR
  14. Sprawy różne

  Szczegółowe informacje oraz projekty uchwał dostępne są w biurze LGD PONIDZIE ul. Słabska 13

  W przypadku braku kworum o godz. 1200 kolejny termin Walnego Zebranie Członków wyznacza się na dzień 29 maja 2019 o godzinie 1230siedzibie Stowarzyszenia LGD

  PONIDZIE Pińczów ul. Słabska 13.  Uchwały podejmowane przez Walne Zebranie Członków obradujące w drugim terminie będą prawomocne przy obecności minimum 20%  członków  zwyczajnych Stowarzyszenia.

  Konsultacje zmiany LSR.

  W związku z kwalifikowaniem się Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE  do ubiegania się o podwyższenie wysokości środków finansowych na wsparcie realizacji  operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na zasadach określonych w piśmie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 marca 2019 r.,Minister Rolnictwa – zasady przyznawania bonusów(1)

  Zarząd Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE wszczyna procedurę aktualizacji LSR i przedstawia zaktualizowaną wersję dokumentu do konsultacji:LSR Ponidzie zmiany maj 2019

  1. W rozdziale III DIAGNOZA- OPIS OBSZARU I LUDNOŚCI

  – Aktualizuje   się diagnozę obszaru w podpunkcie dotyczącym grup defaworyzowanych

  1. W rozdziale V Cele i wskaźniki

  – W Tabeli 16. Cele i wskaźniki LSR zaktualizowane zostają wskaźniki związane z przedsiębiorczością oraz ze spotkaniami konsultacyjnymi. Zaktualizowana została również suma 2 celu ogólnego

  – W tabeli 18. Tabelaryczna matryca logiczna powiązań diagnozy obszaru i ludności, analizy SWOT oraz celów i wskaźników zaktualizowane zostały wskaźniki produktu i rezulatu. Zmieniono wartość wskaźnika

  – Liczba spotkań/ wydarzeń adresowanych do mieszkańców – 8 szt.

  – Liczba osób uczestniczących w  spotkaniach informacyjno- konsultacyjnych-100 osób

  – Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa (w tym 1 innowacyjne i 5 przez osoby bezrobotne)- 26 szt.  Konkurs

  – Liczba utworzonych miejsc pracy (ogółem)- 32

  W rozdziale VI SPOSÓB WYBORU I OCENY OPERACJI…

  – w opisie aktualizuje poziom wsparcia na założenie działalności wyniesie  do 100 000 zł.

  1. W rozdziale VIII BUDŻET LSR

  – Aktualizuje się kwoty na wdrażanie LSR (poddziałanie 19.2),  5 990 000 zł

  – Aktualizuje się kwotę na Cel szczegółowy 2.2 Rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc, która wynosi 3 446 066,73 zł

  1. W załączniku 3 PLAN DZIAŁANIA

  – Aktualizuje się kwoty w pozycjach w poszczególnych przedsięwzięciach zgodnie z podpisanymi umowami przez beneficjentów.

  – zwiększa się kwotę na realizacje wskaźnika Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa (w tym 1 innowacyjne i 5 przez osoby bezrobotne) przy jednoczesnym wzroście wskaźnika do realizacji

  – aktualizuje się kwoty związane z realizację LSR

  1.  Aktualizuje się plan komunikacji w II połowie 2019 roku, dokładając spotkania informacyjno- konsultacyjne w każdej gminie przed każdym naborem
  2. W tabeli 23 INDYKATYWNY BUDŻET PLAN KOMUNIKACYJNEGO

  Aktualizuje się koszty zadań w poszczególnych wierszach.

  1. Aktualizuje się Załącznik 5 Budżet LSR Wysokość wsparcia finansowego EFSI w ramach LSR w ramach poszczególnych poddziałań.
  2. Aktualizuje się Plan finansowy w zakresie poddziałania 19.2 PROW 2014-2020
  3. W całej strategii aktualizuje się inne dane związane z wyżej wypisanymi zmianami
  4. W całym dokumencie poprawia się drobne literówki i oczywiste omyłki.

  Prosimy o zgłaszanie uwag do wprowadzonych zmian na załączonym formularzu i przesyłanie na adres e-mail: biuro@lgdponidzie.pl lub dostarczenie  osobiście do Biura LGD PONIDZIE ul. Słabska 13, 28-400 Pińczów w godz. od 7.00 -15.00.
  Formularz zgłaszania uwag

  Konsultacje społeczne będą trwały przez okres co najmniej 14 dni tj. do dnia 23.05.2019 r.

  Nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw”w kwocie 60 tyś złotych.

  Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w dniach od 31 maja do 29 czerwca 2019 r.

  Warunki i tryb udzielania pomocy określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności
  gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1813 z późn. zm.).

  Pomoc finansowa w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” może być przyznana rolnikowi, jeżeli m.in.:

  • jest posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego w rozumieniu art. 553 ustawy
   z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, z późn. zm.), obejmującego co najmniej 1 ha gruntów ornych, sadów, łąk trwałych, pastwisk trwałych, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów pod stawami lub gruntów pod rowami, lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2019 r. poz. 299 oraz poz. 303) w brzmieniu z dnia 12 grudnia 2014 r., położonych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, którego wielkość ekonomiczna jest mniejsza niż 13 tys. euro;
  • jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
  • jest pełnoletni w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy;
  • przedłożył biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa oraz zobowiązał się do zrealizowania tego biznesplanu;
  • w gospodarstwie, którego jest posiadaczem, prowadzi w celach zarobkowych, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb.

  Uznaje się, że rolnik prowadzi działalność rolniczą w celach zarobkowych, jeżeli:

  • działalność ta nie jest prowadzona w celach naukowo-badawczych;
  • jego:
   • dochody z rolnictwa – stanowią co najmniej 25% jego wszystkich dochodów lub
   • przychody z rolnictwa – stanowią co najmniej 25% wszystkich jego przychodów.

  Pomoc przyznaje się w wysokości 60 tys. zł (jednak nie więcej niż równowartość 15 tys. euro) i wypłaca się ją w dwóch ratach:

  • I rata wypłacana jest w wysokości 80% całkowitej wartości pomocy (nie więcej niż 48 tys. zł),
  • II rata wypłacana jest w wysokości 20% całkowitej wartości pomocy (nie więcej niż 12 tys. zł).

  Pomoc może być przyznana, jeżeli biznesplan przewiduje wydatki dotyczące działalności rolniczej w gospodarstwie lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie w kwocie stanowiącej co najmniej 100% kwoty pomocy, w tym inwestycje w środki trwałe o szacunkowej wartości równej co najmniej kwocie stanowiącej 80% kwoty pomocy.

  Złożone przez rolników wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Suma uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy.

  Formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz formularze załączników wraz z instrukcjami ich wypełniania są dostępne na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl (otwórz). Można je również otrzymać w oddziałach regionalnych i biurach powiatowych ARiMR.

  Wniosek o przyznanie pomocy składa się do dyrektora oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa, albo m.in. przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188) do dyrektora oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa.

  Informacje na temat poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 udzielane są w punktach informacyjnych w siedzibach biur powiatowych i oddziałów regionalnych ARiMR (adresy znajdują się na stronie www.arimr.gov.pl – otwórz) i pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84.

  „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” Premia w wysokości 150 tyś złotych.

  Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w dniach od 31 maja 2019 r. do 29 czerwca 2019 r.

  Warunki i tryb udzielania pomocy określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 759 i 1021 oraz z 2019 r. poz. 760).

  Pomoc finansowa w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” może być przyznana osobie fizycznej, która m.in.:

  • w dniu złożenia wniosku jest pełnoletnia i ma nie więcej niż 40 lat;
  • posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub je uzupełni;
  • rozpoczęła prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie (tzn. stała się właścicielem lub objęła w posiadanie gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha, jednak nie wcześniej niż w okresie 24 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy);
  • przedłożyła biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa oraz zobowiązała się do jego zrealizowania;
  • najpóźniej w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy rozpocznie jako kierujący prowadzenie działalności w gospodarstwie o wielkości ekonomicznej nie mniejszej niż 13 000  i nie większej niż 150 000 euro oraz powierzchni użytków rolnych równej co najmniej powierzchni minimalnej tj. średniej krajowej lub wojewódzkiej (w województwach, w których średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie jest niższa od średniej krajowej);
  • jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

  Pomoc przyznaje się w wysokości 150 000 zł i wypłaca się ją w dwóch ratach:

  • I rata wypłacana jest w wysokości 120 000 zł – po spełnieniu przez beneficjenta warunków, z zastrzeżeniem których została wydana decyzja o przyznaniu pomocy, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia tej decyzji,
  • II rata wypłacana jest w wysokości 30 000 zł – po realizacji biznesplanu.

  Pomoc może być przyznana na wydatki dotyczące działalności rolniczej w gospodarstwie lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie, w kwocie stanowiącej co najmniej 100% kwoty pomocy, w tym inwestycje w środki trwałe o szacunkowej wartości równej co najmniej kwocie stanowiącej 70% kwoty pomocy.

  Złożone przez rolników wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Suma uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy.

  Formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz formularze załączników wraz z instrukcjami ich wypełniania, są dostępne na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl (otwórz). Można je również otrzymać w oddziałach regionalnych i biurach powiatowych ARiMR.

  Wniosek o przyznanie pomocy składa się do dyrektora oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa, osobiście albo m.in. przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188) do dyrektora oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa.

  Informacje na temat poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 udzielane są w punktach informacyjnych w siedzibach biur powiatowych i oddziałów regionalnych ARiMR (adresy znajdują się na stronie www.arimr.gov.pl – otwórz) oraz pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84.