Lokalna Grupa Działania PONIDZIE

RAPORT Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ EX POST.

Kilka miesięcy temu rozpoczęliśmy ewaluację zewnętrzną procesu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność. Badanie miało na celu nie tylko ocenę stanu wdrażania działań założonych w LSR ale także wpływu realizacji strategii na rozwój obszaru. Zgodnie z wytyczną numer 10/1//2022 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 31 maja 2022 roku, Lokalna Grupa Działania PONIDZIE  przedstawia raport z ewaluacji zewnętrznej Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność Obszaru Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE.

Zachęcamy do lektury raportu, który omawia wiele interesujących zagadnień dotyczących naszego lokalnego społeczeństwa i regionu.

Raport Ewaluacja zewnętrza EX POST

Życzenia

Informacja.

Informujemy, że w dniu 21.12.2022 r biuro LGD PONIDZIE będzie czynne do godziny 10.00

W sprawach pilnych prosimy dzwonić po nr telefonu 692090356.

Za utrudnienia przepraszamy !

Zapraszamy do wzięcia udziału w III Konkursie „Moja smart wieś – Wizje i Inicjatywy”.

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN zaprasza do wzięcia udziału w III Konkursie „Moja smart wieś – Wizje i Inicjatywy”.
Szukamy pomysłów i inicjatyw, dzięki którym Twoja wieś może stać się lub stała się bardziej przyjazna do życia.
W dwóch poprzednich edycjach zgłosiliście nam ponad 160 prac.

Pochwal się swoją smart wsią i wygraj nawet 6000 zł. Łączna pula nagród to 44 tys. zł.

 

Patronat medialny: Tygodnik Poradnik RolniczyWitryna WiejskaGospodynismartwies.pl

 

 

Do pobrania:

 

Regulamin III konkursu „Moja smart wieś – Wizje i Inicjatywy” – plik pdf

 

Formularz zgłoszenia na III konkurs „Moja smart wieś – Wizje i Inicjatywy” (ZAŁĄCZNIK 1) wraz z oświadczeniem przeniesienia praw autorskich (ZAŁĄCZNIK 2) – plik pdf

Cel operacji:

 

Celem realizowanej przez IRWiR PAN operacji jest upowszechnianie i promocja smart villages wśród mieszkańców obszarów wiejskich poprzez identyfikację wprowadzonych innowacji społecznych oraz cyfrowych na obszarach wiejskich w formie opisu stanu faktycznego (z pogłębionym uwzględnieniem wizji oraz inicjatyw wdrażania tej koncepcji w przyszłości). Ponadto zwiększenie zainteresowania koncepcją smart villages wśród jednostek wprowadzających innowacje oraz zaprezentowanie wizji i inicjatyw dotyczących smart villages w formie elektronicznej.

Konkurs ma umożliwić wymianę poglądów oraz stworzyć bazę wiedzy, w której gromadzone będą przedsięwzięcia z zakresu smart villages, poprawiające atrakcyjność obszarów wiejskich.

 

Grupa docelowa:

 

Grupę docelową stanowią zarówno osoby, jak i podmioty zaangażowane w pracę nad problemami związanymi z rozwojem obszarów wiejskich. Założeniem jest, że w konkursie weźmie udział 120 osób, jednak nie mniej niż 25 osób (w tym również osób prawnych). Ogólnopolska skala pozwoli dotrzeć do szerokiego grona odbiorców. Brak ograniczeń dotyczących wieku, a także formy prawnej uczestnika, wynika z dążeń do rozpoznania znajomości problematyki smart villages wśród różnych grup. Ponadto konkurs pozwoli wzbudzić zainteresowanie zarówno potencjalnych uczestników, jak i dotrzeć do decydentów – od szczebla gminnego do rządowego, czy wręcz europejskiego.

 

Formy realizacji operacji:

  • W ramach operacji zostanie ogłoszony konkurs Moja SMART wieś. WIZJE i INICJATYWY, w ramach którego poszukiwane są pomysły i inicjatywy, które poprawiają jakość życia na wsi. Organizatorzy oczekują wskazania rozwiązań, w których wykorzystano nowoczesne technologie, między innymi w zakresie edukacji, usług społecznych, zdrowia, transportu, energii, handlu, czy też gospodarki odpadami.
  • Laureaci Konkursu zaproszeni zostaną na uroczystą galę, podczas której zostaną wręczone nagrody oraz zostaną zaprezentowane wybrane prace laureatów. Przeprowadzony w takiej formie finał konkursu pozwoli na dyskusję i wymianę poglądów, a także opinii co do możliwości aplikacji poszczególnych pomysłów.

          Plakat – plik pdf

Wsparcie wniosku Sieci LGD o zwiększenie dofinansowania dla firm .

Zachęcamy do wsparcia na stronie https://forms.office.com/e/0z6Jn6HL3c wniosku LGD o zwiększenie poziomu wsparcia firm w nowym okresie programowania.

Od kilku miesięcy publikujemy przykłady firm, które powstały ze wsparcia LGD ze środków PROW 2014-2020. Sukces ten w dużej mierze wynika z faktu, że osoby rozpoczynające działalność dostawały 100% refundacji poniesionych kosztów. Również firmy wnioskujące o wsparcie na swój rozwój mogły liczyć na 75% zwrotu poniesionych kosztów.

W nowym okresie programowania w ramach podejścia LEADER wsparcie na rozwój pozarolniczej działalności gospodarczej w Planie Strategicznym dla WPR na lata 2022-2027 przewidziano na poziomie 50%. W sytuacji zagrożenia kryzysem gospodarczym, wzrastającego poziomu bezrobocia uważamy, że to wsparcie powinno być większe, na maksymalnym poziomie dopuszczonym przepisami europejskimi, tj.:

– 65% na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej,

– 85% dla rozwój agroturystyki, zagród edukacyjnych, gospodarstw opiekuńczych.

Zachęcamy do poparcia LGD, których przedstawiciele na najbliższym Komitecie Monitorującym Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 złożą wniosek o stosowną zmianę.

Kolejny etap tworzenia LSR

Drodzy mieszkańcy !

W dniu 16 listopada  2022 r. (najbliższa środa ) o godz 15.00 w formule online odbędzie się  spotkanie zespołu ds. opracowania LSR na lata 2021-2027. Spotkanie będzie kolejnym etapem konsultacji LSR i ma na celu opracowanie dokumentu w pełni odpowiadającego na oczekiwania lokalnej społeczności.

Zainteresowanych udziałem w pracach Zespołu ds. opracowania LSR prosimy o kontakt z biurem LGD – telefoniczny: 41 3733860 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@lgdponidzie.pl

Zgłoszenia przyjmujemy do 16 listopada do godz. 14.00

Konsultacje zmian LSR.

Lokalna Grupa Działania PONIDZIE  przedkłada Lokalną Strategię do konsultacji.

LSR Ponidzie 2022 listopad 2022 — kopia 

Zmiany zaznaczono kolorem żółtym.

Prosimy o zgłaszanie uwag do wprowadzonych zmian na załączonym formularzu i przesyłanie na adres e-mail: biuro@lgdponidzie.pl lub dostarczenie osobiście do Biura LGD PONIDZIE ul. 3 Maja 10,pokój 41, 28-400 Pińczów w godz. od 7.00 -15.00.
Formularz zgłaszania uwag: Formularz-zgłaszania-uwag-LSR
Konsultacje społeczne będą trwały do dnia 23.11.2022 r.

Informacja monitorująca.

Przypominamy o obowiązku złożenia Informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / Informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO) w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020  https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc3

Przypominamy również że, Lokalna Grupa Działania PONIDZIE  zgodnie z zapisami Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez społeczność Nr 00016-6933-UM1310018/15 z dn. 21.04.2016 r. §5 ust. 1 pkt. 23) b) udostępnia ankietę monitorującą na potrzeby monitorowania realizacji LSR.

Ankieta monitorująca dla beneficjenta (od lipiec 2018 roku) https://lgdponidzie.pl/ankiety-2/

Informacja.

Informujemy, że w dniu 11.10.2022 r biuro LGD PONIDZIE będzie czynne do godziny 12.00.

Pracownicy biura będą uczestniczyć w szkoleniu.

W sprawach pilnych prosimy dzwonić na numer telefonu 692090356.

Za utrudnienia przepraszamy !

Rozwiń firmę z Krajowym Funduszem Szkoleniowym

Przedsiębiorco!!!!Pracodawco!!!!!
Ważna informacja!!!!!!!
13 października 2022 roku , w godzinach 11.00-12.30, w sali konferencyjnej Hali Widowiskowo- Sportowej w Pińczowie odbędzie się spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla pracodawców pn.: „Rozwiń firmę z Krajowym Funduszem Szkoleniowym.”
Podczas spotkania pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy zaprezentują możliwości i zasady dofinansowania szkoleń, kursów zawodowych czy studiów podyplomowych.
Zgłoszenia należy przesyłać na adres z.podgorska@wup.kielce.pl w terminie do 6 października. Osoba do kontaktu Pani Żaneta Podgórska, tel. 41 36 41 622
Może być zdjęciem przedstawiającym 5 osób, biuro i tekst „.JÃ WOJEWÓDZKIU Krajowy KFS Fundusz Szkoleniowy Use relevant charts graphs SPOTKANIE INFORMACYJNO- KONSULTACYJNE Krajowy Fundusz Szkoleniowy dla pracodawców i pracowników 13 października 2022 godz. 11:00-14.00 Hala W idowiskowo- Sportowa POKSTiR Republiki ńczowskiej Pińczowie Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: z.podgorska@wup.kielce.pl do 06.10.2022”

Projekt Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE.

Drodzy mieszkańcy powiatu pińczowskiego! Po pierwszych spotkaniach z Wami oraz wstępnej  analizie ankiet i arkuszy pomysłów oddajemy w Wasze ręce projekt Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnego. Część pierwsza to wstępna diagnoza rozwoju obszaru działania Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE, która będzie   wyjściowym  elementem  na potrzeby przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

Niniejsza diagnoza oparta została o analizę danych statystycznych pochodzących z oficjalnej statystyki GUS, informacji i danych przekazanych przez samorządy objęte obszarem działalności LGD Ponidzie, dane znajdujące się w zasobach LGD w tym danych z opracowanej ewaluacji LGD Ponidzie oraz inne, ogólnodostępne bazy danych społeczno–gospodarczych.

Diagnoza zawiera m.in. porównanie sytuacji na terenie LGD z sytuacją w skali regionu województwa świętokrzyskiego.

Przedstawione informacje zawierają wstępne informacje dotyczące wyników prowadzonej przez LGD Ponidzie ankietyzacji. Informacje te  będą uzupełnione w kolejnych etapach prac przy tworzeniu Lokalnej Strategii Rozwoju o wyniki kolejnych badań społecznych (ankiet, warsztatów, konsultacji) w poszczególnych dziedzinach. Na podstawie tych dokumentów zostanie opracowana analiza SWOT oraz wypracowane zostaną cele i wskaźniki do realizacji na przyszłość.

Zachęcamy do włączenie się w tworzenie  nowej Lokalnej Strartegii Rozwoju. Czekamy na Wasze uwagi, sugestie i pomysły .

Wszystkie uwagi prosimy zgłaszać w formie pisemnej na załączonym druku  na adres mailowy biuro@lgdponidzie.pl lub osobiście w biurze LGD PONIDZIE ul. 3 Maja 10 pokój 41 w godzinach

od 7.00 do 15.00  do dnia 14.10.2022r.   Projekt dostępny jest również w siedzibie biura LGD PONIDZIE.

Oczywiście to nie koniec konsultacji. Arkusze pomysłów i ankiety możecie nadal składać do 31 października 2022 r.

Dokumenty są dostępne  w naszej zakładce PRZYGOTOWANIA LSR na lata 2021 -2027

Click to access Diagnoza-obszaru-Lokalnej-Grupy-Dzialania-Ponidzie.pdf

Karta zgłaszania uwag .

Serdecznie zapraszamy do udziału w III edycji konkursu „Moja smart wieś – Wizje i Inicjatywy”,

Celem Konkursu jest upowszechnienie i promocja koncepcji smart villages wśród mieszkańców obszarów wiejskich poprzez identyfikację wprowadzonych inicjatyw społecznych oraz cyfrowych w przestrzeni wiejskiej (opis stanu faktycznego), a także przegląd wizji (pomysłów) wdrażania tej koncepcji w przyszłości. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach: wizje i inicjatywy

Poszukiwane są pomysły i inicjatywy, dzięki którym Twoja wieś może stać się lub stała się bardziej przyjazna do życia. Organizatorzy oczekują wskazania rozwiązań, w których wykorzystano nowoczesne technologie, między innymi w zakresie edukacji, usług społecznych, zdrowia, transportu, energii, handlu, czy też gospodarki odpadami. 

W przypadku opisu pomysłu przedsięwzięcia – w części WIZJE – praca powinna zawierać:

a) informacje – kto będzie inicjatorem realizacji przedsięwzięcia;

b) prawdopodobne miejsce realizacji inicjatywy (lokalizacja: województwo, powiat, gmina, miejscowość);

c) szacunkowy czas realizacji;

d) zdjęcia poglądowe, rysunek, infografikę lub film;

e) szacowany koszt realizacji inwestycji;

f) opis przedsięwzięcia, z uwzględnieniem praktycznych jego aspektów i możliwości wdrożenia wizji;

g) informacje kto będzie beneficjentem rozwiązania/dobrych praktyk;

h) uzasadnienie, że opisana inicjatywa promuje ideę inteligentnych wsi (smart villages).

 

W przypadku opisu zrealizowanego przedsięwzięcia – w części INICJATYWY – praca powinna zawierać:

a) informacje – kto był inicjatorem realizacji inwestycji, o ile jest to wiadome;

b) miejsce realizacji inicjatywy (lokalizacja: województwo, powiat, gmina, miejscowość);

c) lata realizacji;

d) zdjęcia, rysunek, infografikę lub film prezentujący dobre praktyki;

e) koszt realizacji inicjatywy z uwzględnieniem środków własnych i wielkości dofinansowania ze środków zewnętrznych, o ile jest to wiadome;

f) opis przedsięwzięcia, z uwzględnieniem praktycznych jego aspektów;

g) informacje kto jest beneficjentem rozwiązania/dobrych praktyk;

h) uzasadnienie, że opisana inicjatywa promuje ideę inteligentnych wsi (smart villages).

 

Organizator przewiduje nagrody finansowe w łącznej wysokości 44000 zł brutto, dla każdej kategorii:

nagroda I stopnia – 6000 zł,

nagroda II stopnia – 5000 zł,

nagroda III stopnia – 4000 zł

7 wyróżnień po 1000 zł;

Termin składania prac upływa 28 lutego 2023 r. na adres Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 15 września 2023 r. Laureaci Konkursu zaproszeni zostaną na uroczystą galę, podczas której zostaną wręczone nagrody oraz zostaną zaprezentowane wybrane prace laureatów. 

Dokumenty oraz szczegóły dostępne są na stronie: http://www.irwirpan.waw.pl/smart2022

lub https://ksow.pl/aktualnosc/iii-edycja-konkursu-moja-smart-wies-wizje-i-inicjatywy-zapraszamy-do-udzialu

 

Aktualizacja formularzy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Informujemy, że obowiązują nowe/zaktualizowane  formularze umów o przyznaniu pomocy oraz formularze wniosków o płatność oraz wniosek o przyznanie pomocy projektów grantowych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020.

Wzory formularzy dostępne są na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc3

oraz na stronie www.lgdponidzie.pl w zakładce WZORY WNIOSKÓW UMÓW I INSTRUKCJE

Informacja.

Informujemy, że w dniu  09.09.2022 r biuro LGD PONIDZIE będzie czynne do godziny 10.30. Pracownicy biura będą uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków LGD PONIDZIE.  W pilnych sprawach prosimy dzwonić pod nr telefonu: 692 090 356 lub 664 730 971 lub kontaktować się za pośrednictwem poczty e-mail: biuro@lgdponidzie.pl.

Za utrudnienia przepraszamy.

Informacja.

W dniu 07.09.2022 r. z przyczyn technicznych biuro LGD PONIDZIE będzie nieczynne.

Pracownicy będą pracować w trybie zdalnym. W pilnych sprawach prosimy dzwonić pod nr telefonu:     692 090 356 lub 664 730 971 lub kontaktować się za pośrednictwem poczty e-mail: biuro@lgdponidzie.pl.

Za utrudnienia przepraszamy .

Walne Zebranie Członków LGD Ponidzie

Zarząd Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE informuje, że 9 września 2022r. o godzinie 12.00 w HALI WIDOWISKOWO – SPORTOWEJ, ul. Republiki Pińczowskiej 42, 28-400 Pińczów odbędzie się Walne Zebranie Członków LGD Ponidzie.

Zachęcamy do udziału w tworzeniu Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027!

Drodzy mieszkańcy powiatu pińczowskiego przypominamy, że ciągle możecie się włączyć w tworzenie Nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027. Wystarczy wejść ma stronę i wypełnić arkusz pomysłu https://form.jotform.com/220856925746063 oraz ankietę https://form.jotform.com/220857313505048

Na podstawie arkuszy pomysłu oraz ankiet będziemy diagnozować obszary wsparcia w następnych latach. Strategia jest oddolna i to Państwa pomysły mogą zostać w niej zapisane a następnie finansowane i realizowane.
Zapraszamy serdecznie !

Przygotowanie LSR współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Konsultacje zmian-Kryteria wyboru grantobiorców.

Lokalna Grupa Działania PONIDZIE zaprasza mieszkańców powiatu pińczowskiego do udziału w konsultacjach społecznych w zakresie proponowanych zmian do lokalnych kryteriów wyboru operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii  rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Uwagi do proponowanych zmian prosimy wnosić na formularzu zgłaszania uwag, osobiście w biurze LGD, drogą  mailową (biuro@lgdponidzie.pl),  lub korespondencyjnie na adres biura LGD :
Lokalna Grupa Działania PONIDZIE
ul. 3 Maja 10 pokój 41
28-400 Pińczów

Proponowane zmiany w kryteriach wyboru grantobiorców Kryteria do konsultacji

Formularz zgłaszania uwag Formularz-zgłaszania-uwag-kryteria

Konsultacje społeczne prowadzone są w terminie od 17 sierpnia  2022r. do 1 września 2022r. do godz. 15.00.

Spotkania dotyczące opracowania LSR na lata 2021-2027.

W dniach 21,27,28 czerwca oraz 11 lipca w Złotej, Kijach, Pińczowie, Michałowie i Działoszycach   odbyły się spotkania dotyczące opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027 (LSR). Spotkania zorganizowane zostały zgodnie z planem włączenia społeczności.

Uczestnicy spotkań pracowali nad oceną potencjału LGD, analizowali mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia. Konsultacje pozwalają zdiagnozować potrzeby oraz poznać opinie i pomysły mające na celu określenie kierunku rozwoju obszaru z uwzględnieniem założeń programowych PROW na lata 2021-2027.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w spotkaniu. Przypominamy, że na naszej stronie  w zakładce OKRES PRZYGOTOWAWCZY NA LATA 2021-2027 znajdziecie bieżące informacje na temat tworzenia nowej LSR.

Konsultacje społeczne w ramach tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027 dla mieszkańców powiatu pińczowskiego.

W dniu 11.07.2022 r o godz. 15.00 zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych powiatu pińczowskiego do Domu Ariańskiego, ul. Batalionów Chłopskich 32, 28-400 Pińczów, na spotkanie konsultacyjne w związku z tworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027.W trakcie  spotkania omawiane będą główne kierunki w procesie przygotowania LSR ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu, zmian demograficznych, starzenia się społeczeństwa, partnerstwa w realizacji LSR polegającego na wspólnej realizacji przedsięwzięć i projektów. Porozmawiamy na temat nowego okresu programowego na lata 2021-2027 oraz przeanalizujemy potrzeby rozwojowe i potencjał obszaru LGD Ponidzie, a także cele LSR.

Szczegółowy opis obszaru oraz opis procesu przygotowania LSR znajduje się w zakładce „PRZYGOTOWANIE LSR NA LATA 2021-2027”.

plakat spotkanie- Pińczów 2