Lokalna Grupa Działania PONIDZIE

LGD PONIDZIE zaprasza na Rajd Rowerowy.

LGD PONIDZIE serdecznie zaprasza 19 czerwca 2021 r . na Rajd Rowerowy w ramach projektu ŚWIĘTOKRZYSKA WSPÓLNA I AKTYWNA TURYSTYKA .

Trasę rajdu prześledzicie tutaj https://goo.gl/maps/oGZ4PXPULECc6SmD9  Regulamin i karty zgłoszenia tutaj Załacznik 1 Regulamin rajdu    Zał do regulaminu nr 1 deklaracja udziału w rajdzie _19 czerwiec 2021 ŚWIAT r

Na zgłoszenia czekamy do 17 czerwca do godz 15.00

Liczba miejsc  ograniczona ! Rajd jest bezpłatny !

Zapraszamy !

Informacja o pracy biura

W dniu 7 czerwca 2021 roku w godzinach 11:00 do 15:00 biuro Lokalnej Grupy Działania Ponidzie w związku z odbywającym się Walnym Zebraniem Członków będzie nieczynne.
Za utrudnienia przepraszamy.

Aneks do umowy o przyznaniu pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Szanowni Państwo,

W  dniu 3 marca 2021 r. rozporządzeniem MRiRW zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, wprowadzono zaktualizowany formularz aneksu do umowy o przyznaniu pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, (do wersji 8z i wcześniejszych, o ile SW dostosuje postanowienia aneksu do niższych wersji umów) zawierającego zmiany wynikające z ww. rozporządzenia.

Jednocześnie informujemy Państwa o możliwości zawarcia (na Państwa pisemną prośbę) aneksu do umowy
w odniesieniu do Beneficjentów, których działalność prowadzona jest w branży zagrożonej z tytułu pandemii SARS-CoV-2.

Formularz aneksu.

Zaktualizowany formularz umowy o przyznaniu pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Szanowni Państwo,

W  dniu 21 maja 2021 r. Zarządzeniem Prezesa ARiMR Nr 42/2021  wprowadzono zaktualizowany formularz umowy o przyznaniu pomocy na operacje w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Pragnę jednocześnie wyjaśnić, iż ze względu na zmienione i obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, do formularza umowy, jako nowe załączniki dołączone zostały następujące dokumenty:

–              Załącznik nr 6 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy;

–              Załącznik nr 7 – Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej;

–              Załącznik nr 8 – Oświadczenie współwłaściciela przedsiębiorstwa;

–              Załącznik nr 9 – Deklaracja małżonka współwłaściciela przedsiębiorstwa;

–              Załącznik nr 10 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

Formularz umowy.

Określono ostateczny termin na uzupełnienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach PROW 2014 – 2020 i pozostawionych bez rozpatrzenia w związku z Covid-19

W związku z wejściem w życie z dniem 15 maja 2021 r. ustawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 904) zmianie uległy przepisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2021 r. poz. 182 i 904).

Nastąpiła zmiana przepisów, dotyczących biegu postępowań prowadzonych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wprowadzonych w związku z pandemią Covid-19.

Wprowadzone w kwietniu 2020 r. przepisy pozwalały m.in. na:

 • pozostawienie wniosku bez rozpoznania po uprzednim wezwaniu wnioskodawcy do przedstawienia dowodów na spełnienie warunków otrzymania wsparcia,
 • przywrócenie terminu w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy.

Oba zapisy dotyczyły wniosków, których niekompletność wynikała z ograniczeń związanych z trwającą pandemią.

W myśl znowelizowanych przepisów Wnioskodawcy zobowiązani są do dostarczenia dowodów na przyznanie pomocy w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie przepisów ww. ustawy (Dz. U. z 2021 r. poz. 904) – nie później niż do dnia 14 lipca 2021 r.

Szczegółowe informację: https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/uwaga-okreslono-ostateczny-termin-na-uzupelnienie-wnioskow-o-przyznanie-pomocy-zlozonych-w-ram.html

W dniu 4 czerwca 2021 roku biuro LGD Ponidzie będzie nieczynne

Zgodnie z zarządzeniem Nr 4/2021 Dyrektora Biura Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE, w zamian za dzień świąteczny w dniu 01 maja 2021 roku, który przypadał w dzień wolny od pracy (sobota), dla pracowników Biura Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE ustalony został dzień wolny od pracy w dniu 4 czerwca 2021 r.

Walne Zebranie Członków LGD PONIDZIE

Zarząd Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE informuje, że 7 czerwca 2021r. o godzinie 1200 w HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ, ul. Republiki Pińczowskiej 42,

28-400 Pińczów odbędzie się Walne Zebranie Członków LGD Ponidzie.

Planowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie posiedzenia
 2. Stwierdzenie kworum
 3. Wybranie przewodniczącego i protokolanta
 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. Sprawozdanie Zarządu LGD PONIDZIE za rok 2020 – Prezes Zarządu
 6. Sprawozdanie finansowe za rok 2020 – Skarbnik
 7. Sprawozdanie z działalności Rady za rok 2020 – Przewodniczący Rady
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego oraz Zarządu
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady
 10. Wybór Rady na lata 2021-2024
  a) wybór Komisji Skrutacyjnej
  b) zgłaszanie kandydatów
  c) wybory
 11. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Zarządu i uzupełnienie składu Zarządu
 12. Sprawy różne

 Szczegółowe informacje oraz projekty uchwał dostępne są w biurze LGD PONIDZIE ul. 3 Maja 10

W przypadku braku kworum o godz. 1200 kolejny termin Walnego Zebranie Członków wyznacza się na dzień 7 czerwca 2021 o godzinie 1230 w  HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ, ul. Republiki Pińczowskiej 42, 28-400 Pińczów.

Uchwały podejmowane przez Walne Zebranie Członków obradujące w drugim terminie będą   prawomocne przy obecności minimum 20% członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

W obradach uczestniczyć mogą tylko członkowie stowarzyszenia oraz osoby reprezentujące poszczególne organizacje.

Konsultacje zmian LSR.

W związku z procedowaną zmianą Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach której planuje się zwiększenie budżetu działania LEADER, Lokalna Grupa Działania PONIDZIA rozpoczyna procedurę aktualizacji LSR .

Prosimy o zgłaszanie uwag do wprowadzonych zmian na załączonym formularzu  i przesyłanie na adres e-mail: biuro@lgdponidzie.pl lub dostarczenie osobiście do Biura LGD PONIDZIE ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów w godz. od 7.00 -15.00.

Formularz zgłaszania uwag: Formularz-zgłaszania-uwag-LSR

Proponowane zmiany zaznaczone zostały kolorem turkusowym.

LSR Ponidzie zmiany maj 2021

Konsultacje społeczne będą trwały do dnia 18.05.2021 r.

Przykłady zrealizowanych operacji w ramach PROW 2014-2020 w Gminie Kije.

Przykłady zrealizowanych operacji w ramach PROW 2014-2020 w Gminie Kije.

W ramach promocji regionu, zachowania dziedzictwa, rozwoju infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej tworzenia miejsc pracy Beneficjenci z gminy Kije, którzy złożyli wnioski do LGD PNIDZIE i zostali wybrani do dofinansowania pozyskali dotacje m.in. na:

 • w ramach naborów na podejmowanie działalności powstało 8 nowych firm = 8 nowych miejsc pracy oraz 2 miejsca pracy w ramach rozwoju firmy,
 • wyremontowano budynek świetlicy wiejskiej w Wierzbicy (ocieplenie, malowanie, wymiana okien drzwi, wymiana dachu)
 • zorganizowano centrum spotkań, wypoczynku i integracji wsi w miejscowości Górki (plac rekreacji, wykonanie ogrodzenia z siatki, zamocowanie lampy solarnej i kamery (monitoring), wykonanie altany zadaszonej z drewna, wykonanie ścieżki z kostki brukowej, zamontowanie ławek drewnianych i tablicy informacyjnej, stojak na rowery)
 • zmodernizowano teren wokół budynku OSP Kije (budowa ogrodzenia, remont zbiornika wodnego, montaż fontanny, wymiana i zautomatyzowanie bramy wjazdowej, ławki, stojak na rowery, zainstalowanie monitoringu, wybrukowanie nawierzchni)
 • utworzono Centrum spotkań w miejscowości Wola Żydowska (wymiana instalacji centralnego ogrzewania)
 • wyremontowano kolejowy skansen – budynek dróżnika w Hajdaszku (wymiana pokrycia dachowego, odeskowanie ścian, wymiana stolarki drzwiowej okiennej
 • wznowiono płytę muzyczną „Gdy przebrzmi w uszach Anioł Pański”1000szt
 • w ramach, zachowanie dziedzictwa zakupiono 14 kompletów strojów
 • W ramach promocji  wydano publikację: Kije i okolice – ludzie i wydarzenia 500 szt.
 • zakupiono Instrumenty muzyczne dla Kasztelańskiej Orkiestry Koncertowej 7 szt.
 • zorganizowano warsztaty muzyczne: nauka gry na instrumentach dętych blaszanych
 • warsztaty Ekologiczne: Delta Nidy – jej walory przyrodnicze i turystyczne, efektywne sposoby ogrzewania mieszkań, eco driving

W warsztatach wzięło udział aż 110 osób.

Szczegółowe opisy otrzymanych dotacji znajdziecie na naszej stronie internetowej w zakładce DOBRE PRAKTYKI Z OBSZARU LGD PONIDZIE. https://lgdponidzie.pl/projekt-grantowy-gmina-kije/

Zachęcamy do lektury!

Informacja dotycząca facebooka LGD PONIDZIE.

Informujemy, że ze względu na problemy techniczne,  profil FACEBOOKA LGD PONIDZIE nie jest uaktualniany i obsługiwany przez pracowników LGD PONIDZIE. Prosimy kontaktować się z biurem telefonicznie tel : 41 373 38 60 lub mailowo biuro@lgdponidzie.pl

Za utrudnienia przepraszamy.

Konkurs Świętokrzyski Pracodawca Przyjazny Pracownikom Młodocianym 2021.

Do 30 kwietnia 2021 r. można zgłaszać kandydatury pracodawców

do konkursu w dwóch kategoriach: 

 – kategoria I –  pracodawca zatrudniający do 6 pracowników młodocianych

w celu przygotowania zawodowego w 2020 r. 

– kategoria II – pracodawca zatrudniający 7 i więcej pracowników młodocianych

w celu przygotowania zawodowego w 2020 r. 

.Laureat Konkursu w każdej z kategorii otrzyma Nagrodę –

statuetkę „Świętokrzyski Pracodawca

Przyjazny Pracownikom Młodocianym 2021″ oraz informację promocyjną

w Radio Kielce, Radio eM Kielce, TVP3 Kielce oraz Echo Dnia.

Wniosek oraz załączniki :

http://www.swietokrzyska.ohp.pl/konkurs-swietokrzyski-pracodawca-przyjazny-pracownikom-mlodocianym-2021/

Uwaga! Informacja dla osób planujących założenie działalności gospodarczej.

W związku z procedowaną zmianą Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach której planuje się zwiększenie budżetu działania LEADER, Lokalna Grupa Działania PONIDZIE otrzyma możliwość zwiększenia budżetu LGD i tym samym ogłoszenia kolejnego naboru wniosków.

W związku z powyższym prosimy wszystkie osoby zainteresowane założeniem działalności gospodarczej o wypełnianie arkusza pomysłu i dostarczenie go do siedziby Biura LGD PONIDZIE ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów osobiście, drogą pocztową lub e -mailem na adres biuro@lgdponidzie.pl do dnia 4 maja 2021 r.

Złożone przez Państwa arkusze pozwolą Zarządowi LGD PONIDZIE ocenić zainteresowanie premią na podjęcie działalności a w przypadku zwiększenia budżetu LGD przeznaczyć na ten cel odpowiednie środki.

Informujemy również, że składane do LGD wnioski o przyznanie pomocy oceniane są zgodnie z Procedurą oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 a arkusz pomysłu jest jednym z kryteriów oceny punktowej przy ewentualnej ocenie złożonego wniosku.

ARKUSZ DO POBRANIA  Arkusz_Pomysłu

Przykłady zrealizowanych operacji w ramach PROW 2014-2020 w Gminie Pińczów.

W ramach promocji regionu, zachowania dziedzictwa, rozwoju infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, tworzenia miejsc pracy Beneficjenci z gminy Pińczów którzy złożyli wnioski do LGD PONIDZIE i zostali wybrani do dofinansowania pozyskali dofinansowania m.in. na:

 • W ramach podejmowania działalności powstało 17 nowych firm =17 miejsc pracy
 • W ramach rozwoju działalności powstało 6 miejsc pracy
 • Remont budynku OSP w Krzyżanowicach
 • Odnowienie samolotu BIES
 • Urządzenie placu zabaw dla dzieci oraz siłowni przy Szkole Podstawowej i Przedszkolu w Młodzawach Dużych
 • Zagospodarowanie poprawa  atrakcyjności rekreacyjnej w miejscowości Gacki-Osiedle(ułożenie kostki, ławki, urządzenia do ćwiczeń)
 • Wyremontowano i doposażono place zabaw na terenie miasta Pińczowa(Grodzisko ,Podgórze) 4 szt
 • Festiwal -Zielono MI
 • Koncert -Klimaty Pińczowa
 • Rajd rowerowy MADONNY PONIDZIA
 • Publikacje:
 • Ponidzie  Zasmakuj w tradycji  500 egz.
 • Dzieje i kultura miasta Pińczowa do 1981 roku 1000 egz.
 • Bogucice w dwóch odsłonach 1000 egz.
 • Album fotograficzny 590 lat miasta Pińczowa 900 egz
 • Kartki pocztowe Przydrożne figury kapliczki w SERCU PONIDZIA  1000 egz.
 • Przydrożne figury kapliczki w SERCU PONIDZIA 1000 egz.
 • Przewodnik  MADONNY PONIDZIA 1500 egz.
 • Mapy powiatu z planem miasta Pińczowa 3000 eg
 •  W ramach zachowania dziedzictwa:
 • Stroje krakowskie dla dorosłych 6 kpl.
 • Stroje krakowskie dla dzieci 30 kpl.
 • Mundury Strzelców 30 kpl. + repliki karabinków
 • Stroje tradycyjne Pińczowa z przełomu XVII-XVIII w 9 kpl.
 • Zbroja rycerska
 • Zorganizowanie  kursów/ szkoleń/warsztatów:
 • ØKurs pierwszej pomocy
 • ØKurs pilarz drwal
 • ØWarsztaty ,,Kwiatowo’’
 • ØOtwarta scena tańca i muzyki
 • ØProjekt : Jutro  zależy od dziś, a dziś zależy ode mnie
 • ØWarsztaty wokalno-taneczne Zielono MI
 • ØPonidziańskie smaki.Wspólna pasja wspólne dzieło
 • Warsztaty edukacji globalnej : zajęcia multisensoryczne (dzieci 3-6 l)
 • ekologiczne
 • umiejętności radzenia sobie ze złością oraz rozwiązywania konfliktów.
 • profilaktyki uzależnień
 • Profilaktyczne dla dorosłych -„Zapomnij o stresie i wypal wypalenie zawodowe. Jak postępować, żeby praca nie stała się smutnym obowiązkiem?”
 • Warsztaty z animatorem na Placu Zabaw w „FlySky w Kielcach.
 • Warsztaty w „Geopark Kielce” i w Parku Trampolin „FlySky”.
 • Warsztaty z rękodzieła
 • Szkolenie z zakresu grafiki komputerowej
 • Zakupiono również ;
 • Instrumenty muzyczne dla dzieci (tamburyny, trójkątów, marakasy, guiro z tarką, ton bloki, tonblo, pudełko akustyczne, kastaniety, para klawesów, shaker,dzwonki dzwonki)14 kpl
 • Bęben marszowy
 • Tamburyn

Kwota jaką pozyskali mieszkańcy gminy Pińczów na dzień 31.12.2020 roku to aż 2 453 715,42 zł. Przypominamy, że kwota ta jest powiększana o projekty i umowy które są w trakcie realizacji.

Gratulujemy !

Życzenia Wielkanocne

Informacja o pracy Biura – praca zdalna

W związku z trwającą sytuacją epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenieniem się choroby COVID – 19, a także zaleceniami Ministra Zdrowia dotyczącymi pracy zdalnej, Zarząd Lokalnej Grupy Działania Ponidzie informuje, że lokal Biura LGD Ponidzie od dnia 30.03.2021 r. do 09.04.2021 r. będzie zamknięty. Zatrudnieni w Biurze LGD pracownicy będą pracować w formie pracy zdalnej, pozostając do dyspozycji w godzinach pracy Biura t.j. od 7.00 do 15.00 (od poniedziałku do piątku) pod numerami telefonów:

Dyrektor Biura Zieliński Janusz – 664 730 971,

Specjalista ds. wdrażania LSR Nakonieczna Beata – 692 090 356

oraz adresem poczty e-mail: biuro@lgdponidzie.pl

W razie konieczności osobistego spotkania się z pracownikiem prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

Z poważaniem

Janusz Zieliński

XXI EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU „SPOSÓB NA SUKCES”

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłasza XXI edycję ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich.

UWAGA!
Karty zgłoszenia udziału w konkursie należy przesyłać w terminie do 30 kwietnia 2021 r. na adres jak w §6 ust. 7 Regulaminu.

Do konkursu „Sposób na Sukces” mogą być zgłaszane przedsięwzięcia uruchomione w okresie od 1 lipca 2019 do 28 lutego 2021 roku.
Szczegóły konkursu    https://www.cdr.gov.pl/85-nasze-dzialania/konkursy/sposob-na-sukces

Pytania i odpowiedzi dotyczące otwartego konkursu ofert realizacji zadania publicznego w 2021 r. z zakresu ekonomii społecznej

W związku z trwającym konkursem ofert z zakresu ekonomii społecznej i pojawiającymi się pytaniami pracownicy Regionalnego Ośrodeka Polityki Społecznej przygotowali  dla Państwa „ściągawki” wypełniania oferty w formie tabelarycznej  oraz opisowej.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami : http://www.es.umws.pl/aktualnosci/item/293-pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-otwartego-konkursu-ofert-realizacji-zadania-publicznego-w-2021-r-z-zakresu-ekonomii-spolecznej

Ruszył pierwszy otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w 2021 r. z zakresu ekonomii społecznej organizowany przez ROPS UMWŚ

Informujemy, że Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej UMWŚ ogłosił otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w 2021 r. z zakresu ekonomii społecznej. Termin składania ofert upływa 29.03.2021 r.

Celem konkursu jest wzrost widoczności podmiotów ekonomii społecznej na rynku, świadomości społecznej oraz wykreowanie pozytywnego wizerunku marki ekonomii społecznej w regionie.

Zadanie: Upowszechnienie idei ekonomii społecznej oraz budowanie jej marki poprzez organizacje lokalnych wydarzeń promocyjnych z udziałem społeczności i samorządu lokalnego.

Na realizację zadania przeznaczono kwotę 40 000,00 PLN.

Maksymalna kwota dofinansowania na  zadanie nie może przekroczyć kwoty 5 000,00 PLN.

Termin składania ofert upływa w dniu 29 marca 2021 r.

Wszystkie niezbędne informacje i formularze konkursowe znajdziecie Państwo na stronie:

http://www.es.umws.pl/aktualnosci/item/292-ruszyl-pierwszy-otwarty-konkurs-ofert-na-wspieranie-realizacji-zadania-publicznego-w-2021-r-z-zakresu-ekonomii-spolecznej-organizowany-przez-rops-umws

Nowa Księga Wizualizacji Znaku PROW 2014-2020

Przypominamy wszystkim naszym Beneficjentom, że od 1 stycznia 2021 r obowiązuje nowa Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020.

„Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020”, zawiera  informacje na temat podstawowych obowiązków beneficjenta w zakresie  informowania o otrzymanej pomocy z Unii Europejskiej, w tym z EFRROW i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020).

Wszystkich Beneficjentów obowiązuje poinformowanie opinii publicznej o celu operacji i wsparciu operacji z EFRROW poprzez oznaczenie logo UE, sloganem „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” oraz logo PROW 2014-2020.

Niezbędne logotypy, w tym logo PROW 2014-2020 i Unii Europejskiej, znajdują się w poniższych plikach.

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ksiega-wizualizacji-i-logotypy 

Dla operacji rozpoczętych obowiązywać będzie wersja Księgi aktualna na dzień zawarcia umowy / wydania decyzji.

Ważne informacje dla wnioskodawców, których wnioski o przyznanie pomocy złożone w ramach PROW 2014-2020 zostały pozostawione bez rozpatrzenia w związku ogłoszonym na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii

W ostatnim czasie zostały podjęte prace legislacyjne zmierzające do wprowadzenia zmian w przepisach ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2021 r. poz. 182, zwanej dalej, jako ustawa o WROW).

Proponowane zmiany polegają między innymi na uchyleniu w art. 67b ustawy o WROW ust. 1, 2 i 6, na podstawie których z przyczyn związanych z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 możliwe było m.in.:

 • pozostawienie wniosku bez rozpoznania po uprzednim wezwaniu wnioskodawcy do przedstawienia dowodów na spełnienie warunków lub wymogów przyznania pomocy, w przypadku gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej nie spełnił określonego warunku przyznania pomocy lub pomocy technicznej lub określonego wymogu z przyczyn związanych z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 lub wprowadzeniem stanu nadzwyczajnego w związku z zakażeniami tym wirusem, oraz
 • przywrócenie terminu w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy lub pomocy technicznej, w przypadku jego uchybienia przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej z przyczyn związanych z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 lub wprowadzeniem stanu nadzwyczajnego w związku z zakażeniami tym wirusem.

W projektowanej zmianie ustawy o WROW określony został również przepis przejściowy, zgodnie z którym w przypadku gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej nie spełnił określonego warunku przyznania pomocy lub pomocy technicznej lub określonego wymogu z przyczyn związanych z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w związku z zakażeniami wirusem SARS CoV-2 lub wprowadzeniem stanu nadzwyczajnego w związku z zakażeniami tym wirusem, i podmiot ten:

 1. przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy został wezwany do niezwłocznego przedstawienia dowodów na spełnienie tego warunku lub wymogu oraz
 2. nie przedstawił dowodów, o których mowa w pkt 1, we właściwym terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy,

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zobowiązana będzie do odmowy przyznania pomocy lub pomocy technicznej z podaniem przyczyn tej odmowy.

W związku z powyższym Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaleca ww. wnioskodawcom niezwłoczne podjęcie działań mających na celu skompletowanie wymaganej przepisami prawa dokumentacji, w tym zwłaszcza pozyskanie wszelkiego rodzaju opinii, zaświadczeń i decyzji wydawanych przez organy administracji publicznej, tak aby skutecznie i w nieprzekraczalnym terminie uzupełnić wszystkie braki we wniosku. Wnioskodawca obecnie może zrobić to w dowolnym czasie natomiast od momentu wejścia w życie zmienionych przepisów możliwe będzie uzupełnienie dokumentacji aplikacyjnej w ograniczonym terminie, określonym przepisami.

Projekt nowelizacji dostępny jest na stronie Rządowego Centrum Legislacji pod adresem:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12342205/katalog/12755544#12755544