Lokalna Grupa Działania PONIDZIE

Przykłady zrealizowanych operacji.

W lipcu 2018 Zarząd Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE  ogłosił nabór wniosków nr 1/2018 o powierzenie grantu w ramach przedsięwzięcia „Aktywnie na Ponidziu”.

Wysokość  dostępnych środków w ramach naboru wynosiła  300 tyś złotych.

Granty otrzymało 11 organizacji  z terenu działania Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE.Projekty realizowano w 2019 roku.

Odbyły się kursy, szkolenia , warsztaty-ekologiczne, twórcze , dla dzieci , dorosłych oraz niepełnosprawnych.

Granty otrzymali:

OSP w Złotej w ramach operacji : Aktywizacja mieszkańców gminy Złota a w tym Pań z KGW, poprzez organizowanie „twórczych” warsztatów oraz Szkolenie członków organizacji pozarządowych  z terenu gminy Złota w zakresie Pilarz /Drwal

Ochotnicza Straż Pożarna w Sędowicach w ramach operacji : Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez  organizację kursów , warsztatów.

Stowarzyszenie Rozwoju Młodzaw Nasza Przyszłość w ramach operacji : JUTRO ZALEŻY OD DZIŚ, A DZIŚ ZALEŻY ODE MNIE…

Ochotnicza Straż Pożarna w Górach w ramach operacji Aktywizacja mieszkańców Ponidzia poprzez organizację warsztatów  edukacyjno-ekologicznych „Jestem Eko”

Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Pińczowskiej w ramach operacji „KWIATowo – warsztaty florystyczno-rękodzielnicze”

Fundacja Ekorozwój Ponidzia w ramach operacji „Otwarta scena tańca i muzyki”

Ochotnicza Straż Pożarna w Krzyżanowicach w ramach operacji RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA –kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy dla członków organizacji pozarządowych z Gminy Pińczów oraz Szkolenie członków organizacji pozarządowych z terenu gminy Pińczów w zakresie Pilarz /Drwal

Fundacja Ekorozwój Ponidzia w ramach operacji Ponidziańskie smaki- wspólna pasja wspólne dzieło

Ochotnicza Straż Pożarna w Tomaszowie w ramach operacji Kulinarnie, smacznie i artystycznie czyli aktywizacja mieszkańców gminy Michałów

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Pomocna Dłoń” w ramach operacji Rozśpiewane Ponidzie- Festiwal „Zielono Mi”

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Kwaszyn w ramach operacji       „ Kwiatowe Figle’ – warsztaty oraz „ Tworzymy Razem „ – warsztaty oraz „ Coś dla ciała coś dla ducha – warsztaty dla małego zucha”

W kolejnych aktualnościach przedstawimy  przykłady innych zrealizowanych projektów…

Wszystkim Beneficjentom gratulujemy pozyskanych grantów.

Zakończenie projektu Kreator Przedsiębiorczości-jako przykład zrealizowanych projektów.

Kreator Przedsiębiorczości to projekt partnerski  którego głównym założeniem był wzrost  aktywności społecznej i gospodarczej, wspieranie istniejących i nowo powstałych firm  oraz kształtowanie postaw przedsiębiorczości wśród dzieci i młodzieży.

Projekt  podzielono na dwa panele : Laboratorium Przedsiębiorczości skierowane do dzieci i młodzieży oraz Lokalne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości skierowane do firm istniejących, nowo powstałych oraz do organizacji pozarządowych.

W ramach współpracy utworzono łącznie 17 Lokalnych Centrów Wspierania Przedsiębiorczości -w tym jedno w Pińczowie.

W celu otwarcia LCWP w ramach projektu wyremontowano oraz wyposażono w niezbędne sprzęty i urządzenia pomieszczenie mieszczące się w budynku na ulicy Słabskiej 13.

Lokalizacja obok Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE spowodowała, że Lokalne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości cieszyło się dużym zainteresowaniem.

Od sierpnia 2018 roku do maja 2020 z bezpłatnych usług doradczych w Lokalnym Centrum Wspierania Przedsiębiorczości skorzystały aż 194 osoby.

W ramach działania LCWP zorganizowano również 4 bezpłatne kursy które ukończyło 69 osób.

Były to kursy:

Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV  15 osób

Operator żurawi przenośnych dla 18 osób

Operator wózków podnośnikowych dla 19 beneficjentów

Pilarz – drwal  17 osób.

Wszystkim Beneficjentom dziękujemy za udział w projekcie a uczestnikom szkoleń gratulujemy nabycia nowych uprawnień i kwalifikacji.

Zapraszamy do wzięcia udziału w innych projektach których inicjatorem jest Lokalna Grupa Działania PONIDZIE.

Ważna informacja dla Beneficjentów otrzymujących dotacje z LGD.

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi zobowiązań Beneficjentów w tym zobowiązania do:

– zachowania terminu realizacji operacji,

– podlegania ubezpieczeniom społecznym, zarówno przy samozatrudnieniu, jak i przy zatrudnieniu pracowników w ramach 19.2,

– wykonywania działalności gospodarczej,

– osiągnięcia 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług,

– utrzymania liczby pracowników w ramach operacji,

– poniesienia kosztów kwalifikowalnych podlegających refundacji,

– realizacji zadań w ramach projektu grantowego,

– zatrudnienia osób z grupy defaworyzowanej,

– zatrudnienia pracowników w łącznym wymiarze określonym odpowiednim dla danej LGD oraz ponoszenia kosztów ich zatrudnienia w przypadku poddziałania 19.4.

Minister Rolnictwa I Rozwoju Wsi wystosował pismo z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania .

W załączeniu przekazujemy pismo : pismo do samorządów, ARiMR i PSLGD ws zobowiązań_podpisane

 

Dodatkowy Bonus dla LGD za sprawne działanie.

Samorząd Województwa Świętokrzyskiego zakończył właśnie podpisywanie aneksów do umów o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z szesnastoma Lokalnymi Grupami Działania z naszego województwa.

Są to dodatkowe środki uzyskane w związku z zatwierdzeniem przez Komisję Europejską zmiany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w wyniku której zwiększony został budżet działania LEADER.

Z siedemnastu Lokalnych Grup Działania realizujących strategie na obszarze Województwa Świętokrzyskiego, aż szesnaście spełniło warunek przyznania dodatkowych środków, przez co na nasz teren trafi łącznie prawie 12 mln zł.

Pozyskane środki są kolejnym tzw. „bonusem” uzyskanym dzięki sprawnemu wdrażaniu działania LEADER gdyż w ramach pierwszego „bonusu” przekazanego Lokalnym Grupą Działania w dniu 24 czerwca 2019 r. czternaście LGD otrzymało dodatkowe środki w wysokości łącznie ponad 10 mln zł.

Otrzymane bonusy Lokalne Grupy Działania będą mogły wykorzystać na ogłaszanie kolejnych konkursów, z tym, że co najmniej 50% tych środków będzie przeznaczonych na te kategorie projektów, które są związane z tworzeniem miejsc pracy na obszarach wiejskich, tj. na:
podejmowanie lub rozwijanie działalności gospodarczej, tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych,
wspieranie współpracy między podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR,
rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych.

LGD Ponidzie ogłosi niebawem nabór wniosków na „Podejmowanie działalności gospodarczej.

Umowy o powierzenie grantu podpisane.

Miło jest nam poinformować, że w marcu br., czternastu Grantobiorców podpisało umowy o powierzenie grantów z Zarządem Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizacje działań w zakresie

-zachowanie dziedzictwa lokalnego

-promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

są to:

 • Fundacja Ekorozwój Ponidzia– Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez zakup zbroi rycerskiej
 • Stowarzyszenie Ziemia Pińczowska– „Poznaj Ponidzie” Promocja Miasta i Gminy Pińczów poprzez zakup gadżetów promocyjnych
 • Stowarzyszenie Ludowe Chata Bogucka– Promocja Ponidzia poprzez zakup strojów regionalnych i instrumentów muzycznych oraz wydanie broszury informacyjnej „Bogucice w dwóch odsłonach” wraz z Grą dydaktyczną na CD.
 • Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kije– Wydanie płyty KASZTELAŃSKIEJ ORKIESTRY KONCERTOWEJ
 • Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Pińczowskiej– Zapraszamy na Ponidzie- promocja miasta Pińczowa oraz powiatu Pińczowskiego (mapa powiatu, gadżety promocyjne)
 • Stowarzyszenie Rozwoju Młodzaw Nasza Przyszłość– Promocyjnie o Ponidziu zakup gadżetów oraz instrumentów muzycznych
 • Stowarzyszenie Ludowe Chata Bogucka- Promocja tradycji narodowych Ponidzia. (zakup mundurów strzelców)
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Złotej- Promocja Gminy Złota poprzez zakup gadżetów promocyjnych
 • Stowarzyszenie Ziemia Pińczowska– Wydanie publikacji historycznej „Dzieje i kultura miasta Pińczowa do 1981 roku”
 • Ochotnicza Straż Pożarna Góry– Zakup materiałów promocyjnych przez OSP Góry
 • Ochotnicza Straż Pożarna Zagajów– Promocja obszaru LGD poprzez zakup artykułów promocyjnych przez OSP Zagajów
 • Ochotnicza Straż Pożarna Krzyżanowice– „Ocalić od zapomnienia” – zakup strojów krakowskich
 • Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kije- Zakup instrumentów dla Kasztelańskiej Orkiestry Koncertowej
 • Ochotnicza Straż Pożarna Złota– Wydanie informatora pn.: Bezpieczna Gmina Złota

Grantobiorcom gratulujemy i życzymy pomyślnej realizacji zaplanowanych działań.

Życzenia Świąteczne.

Zmiana w organizacji pracy biura Lokalnego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną wprowadzamy zmiany w organizacji pracy biura Lokalnego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości.

Od dnia 6 kwietnia  do odwołania  doradztwo w biurze  odbywać się będzie tylko telefonicznie.

Doradca Animator  jest dostępny w godzinach pracy biura czyli  od 11.00 do 15.00  od poniedziałku do piątku, pod numerem telefonu 692090356

Doradca Księgowy w każdy wtorek w godz od 11.00 do 13.00 pod numerem telefonu 41 3577347.

Zachęcamy również do kontaktu mailowego:  biuro@lgdponidzie.pl

Uchwalenie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju przez Walne Zebranie Członków LGD.

W dniu 5 marca 2020 r w siedzibie Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE odbyło się Walne Zebranie Członków LGD.

Głównym punktem zebrania było uchwalenie przez Walne Zebranie Członków zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez społeczność. Przypomnijmy, że w związku z zatwierdzeniem przez komisję Europejską w dniu 16 grudnia 2019 roku zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2010, w wyniku której zwiększony został budżet działania LEADER zaistniała możliwość uzyskania dodatkowych środków na realizację LSR. Urząd Marszałkowski dokonał oceny realizacji wskaźników i zakresu finansowego, w wyniku, którego LGD Ponidzie otrzymało informację o kwalifikowaniu się do dodatkowego wsparcia. Zarząd na posiedzeniu w dniu 30.01.2020 r. podjął decyzję dotyczącą przygotowania zmian w LSR w celu ubiegania się o dodatkowe środki i ustalił zwołanie WZC w celu aktualizacji LSR, gdyż uchwalanie istotnych zmian dotyczących kierunków i programu działania w tym aktualizacja zakontraktowanych środków na poszczególne przedsięwzięcia LSR należy do kompetencji Walnego Zebrania Członków.

Po analizie naniesionych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju podjęto uchwałę w sprawie zmian w LSR. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Zarząd Lokalnej Grupy działania PONIDZIE złożył do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego wniosek, w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR o 590 000 zł. Z tej kwoty 441 000 zł planuje się przeznaczyć na ogłoszenie naboru wniosków na rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD Ponidzie poprzez podejmowanie działalności gospodarczej.

Zaktualizowana Strategia dostępna jest na naszej stronie internetowej https://lgdponidzie.pl/lokalna-strategia-rozwoju/

Komunikat dotyczący załatwiania spraw w Lokalnej Grupie Działania PONIDZIE oraz Lokalnym Centrum Wspierania Przedsiębiorczości.

Mając na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov-2, w trosce o zdrowie Nas Wszystkich, prosimy o powstrzymywanie się od bezpośredniego załatwiania spraw na miejscu w siedzibie Biura.Zachęcamy do załatwiania spraw telefonicznie, drogą pocztową lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Pracownicy Biura są do Państwa dyspozycji codziennie od godz. 7.00 do 15.00 pod numerem telefonu: 41/357 7347

Wszelkie zapytania i wątpliwości można zgłaszać także drogą mailową na adres: biuro@lgdponidzie.pl

Dziękujemy za zrozumienie.

Warsztaty refleksyjne.

W dniu 21 luty 2020 roku odbył się wyjazd studyjny z elementami Warsztatu Refleksyjnego, w których brali udział pracownicy Biura LGD PONIDZIE, Członkowie Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej oraz włodarze gmin wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE i zaproszeni goście.

Celem szkolenia było podsumowanie minionego roku pod względem wdrażania LSR i działań LGD – zgodnie z zapisami umowy ramowej z 21 kwietnia 2016 roku, która nakłada obowiązek monitoringu i ewaluacji realizacji LSR. Podczas warsztatu omówiono bieżący stopień realizacji LSR, a w tym wskaźników, doradztwa oraz skuteczności działań LGD z zakresu realizacji LSR.

 

Dziękujemy uczestnikom za udział.

W dniu 21 luty 2020 r biuro LGD PONIDZIE oraz LCWP czynne do godz 9.00

Informujemy, że z powodu odbywających się warsztatów refleksyjnych w dniu 21 luty 2020 r. biuro LGD oraz Lokalnego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości będzie czynne do godziny 9.00

Lista ostateczna uczestników warsztatu refleksyjnego.

Zgodnie z zapisami Regulaminu uczestnictwa w wyjeździe studyjnym z elementami warsztatu refleksyjnego, przedstawiamy listę ostateczną uczestników warsztatu.

lista ostateczna

Walne Zebranie Członków LGD PONIDZIE.

Zarząd Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE informuje, że 5 marca 2020r. o godzinie 1200siedzibie Stowarzyszenia LGD PONIDZIE ul. Słabska 13 odbędzie się Walne Zebranie Członków LGD

 

Planowana tematyka zebrania:

 1. Otwarcie obrad
 2. Stwierdzenie kworum
 3. Wybranie przewodniczącego i protokolanta
 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. Uchwalenie zmian w LSR
 6. Sprawy różne

 

Szczegółowe informacje oraz projekty uchwał dostępne są w biurze LGD PONIDZIE ul. Słabska 13. Lokalna Strategia Rozwoju z proponowanymi zmianami poddana jest konsultacjom społecznym i wraz z formularzem zgłaszania uwag dostępna jest na stronie internetowej www.lgdponidzie.pl.

W przypadku braku kworum o godz. 1200 kolejny termin Walnego Zebrania Członków wyznacza się na dzień 5 marca 2020 o godzinie 1230siedzibie Stowarzyszenia LGD

PONIDZIE Pińczów ul. Słabska 13.  Uchwały podejmowane przez Walne Zebranie Członków obradujące w drugim terminie będą prawomocne przy obecności minimum 20% członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 

Lista wstępna uczestników warsztatu refleksyjnego.

Zgodnie z zapisami Regulaminu uczestnictwa w wyjeździe studyjnym z elementami warsztatu refleksyjnego, przedstawiamy listę wstępną uczestników warsztatu.

lista wstępna

Zaproszenie do udziału w drugim konkursie na projekty z PROW 2014-2020

Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD) ogłasza konkurs Rural Inspiration Awards (RIA) 2020 ukierunkowany na nowe priorytety strategiczne UE w dziedzinie Zielonego Ładu (Green Deal). Konkurs ma na celu wyróżnienie lokalnych inicjatyw, które promują działania na rzecz klimatu na obszarach wiejskich lub biogospodarkę.

Cele konkursu:

 • Lepsza promocja polityki rozwoju obszarów wiejskich i wkładu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w biogospodarkę i walkę ze zmianami klimatu.
 • Promowanie wymiany wiedzy i sieciowania wśród interesariuszy na wsi.
 • Wspieranie wspólnej pracy KSOW i ENRD, w szczególności w następujących zadaniach:

▪ zbieranie przykładów projektów na poziomie krajowym;
▪ promowanie dzielenia się przykładami na poziomie europejskim za pośrednictwem ENRD;
▪ ułatwianie wymiany tematycznej i analitycznej.

 • Wkład w prace grupy tematycznej ENRD ds. Biogospodarki i działań na rzecz klimatu organizowanej przez Punkt Kontaktowy ENRD w latach 2019–2020.

Kategorie tematyczne konkursu:

 1. Biogospodarka: projekty / działania w tej kategorii obejmują produkcję odnawialnych zasobów biologicznych oraz przekształcanie tych zasobów i odpadów w produkty o wartości dodanej, w tym żywność, paszę, produkty pochodzenia biologicznego i bioenergię.
 2. Łagodzenie zmian klimatu: projekty / działania ograniczające emisję gazów cieplarnianych lub usuwające dwutlenek węgla z atmosfery.
 3. Dostosowanie do klimatu: projekty / działania mające na celu zwiększenie odporności europejskiego rolnictwa i leśnictwa na niekorzystne skutki zmian klimatu.

Warunki udziału:

 1. Wszystkie zgłaszane projekty muszą być finansowane z PROW 2014-2020 w ramach wszystkich działań PROW: od typowych projektów inwestycyjnych (np. w ramach M04, M06, M07), a także szerszych projektów (np. szkolenia w ramach M01, usługi doradcze M02, współpraca M16), jak również przykłady działań obszarowych (na przykład wykorzystanie przez rolnika / grupę rolników wsparcia rolnośrodowiskowego w ramach M10 lub wsparcia ekologicznego w ramach M11 lub działań związanych z leśnictwem w ramach M08), oraz innych inicjatyw współfinansowanych z EFRROW.
 2. Finaliści zeszłorocznego konkursu RIA 2018-2019  (2018-2019 RIA shortlisted entries) nie mogą uczestniczyć w obecnym konkursie.
 3. Zasadniczo projekty powinny być zakończone. W przypadku zgłoszenia projektu trwającego, powinien być on na bardzo zaawansowanym etapie wdrażania.
 4. Projekty mogą być zgłaszane w jednej z trzech kategorii tematycznych.
 5. Projekty należy zgłaszać na formularzu zgłoszeniowym. Przy opisie projektu należy uwzględnić następujące elementy:
 • Tytuł projektu/ podstawowe informacje (daty, rodzaj beneficjenta, działanie PROW 2014-2020, cele sczegółowe i priorytet {FA/PA}, finansowanie)
 • Przyczyna złożenia zgłoszenia na konkurs
 • Podsumowanie opisu projektu/działania
 • Kontekst – dlaczego projekt jest potrzebny?
 • Cele projektu
 • Działania
 • Rezultaty: korzyści bezpośrednie, wartość sieciowania, możliwość przenoszenia
 • Synergie z innymi politykami unijnymi
 • Dane kontaktowe, strona internetowa i dodatkowe informacje.

Zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej do 18 lutego 2020 r. na adresy poczty elektronicznej JC KSOW: ksow@cdr.gov.pl i a.markuszewska@cdr.gov.pl podpisane oraz w wersji elektronicznej edytowalnej.

Zgłoszenia można wypełniać w języku polskim lub angielskim.

Najciekawsze sześć projektów z Polski zostanie w wersji angielskiej przekazane przez JC KSOW do ENRD najpóźniej do 1 marca 2020 r. Spośród zgłoszeń przekazanych przez krajowe sieci obszarów wiejskich państw członkowskich UE zostanie wyłonionych 15 projektów na krótką listę, po 5 projektów w każdej kategorii. Trzech zwycięzców kategorii tematycznych zostanie wybranych przez jury oraz jeden zwycięzca zostanie wybrany w głosowaniu internetowym. Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się w czerwcu br. podczas seminarium ENRD dot. Biogospodarki i działań na rzecz klimatu.

JC KSOW będzie na bieżąco informowała o przebiegu konkursu na portalu KSOW www.ksow.pl. Tak jak w przypadku poprzedniego konkursu RIA, JC KSOW będzie wspierać podmioty zgłaszające projekty do konkursu.

Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować do Agaty Markuszewskiej
z JC KSOW, tel. 22 623 28 38.

Zapraszamy do udziału w konkursie.

Formularz zgłoszeniowy – pobierz

Priorytety PROW 2014 – 2020 i cele szczegółowe – pobierz

 

OTWARTY KONKURS NA LOGO PROJEKTU WSPÓŁPRACY ŚWiAT – ŚWIĘTOKRZYSKA WSPÓLNA I AKTYWNA TURYSTYKA

Zapraszamy do udziału w konkursie na LOGO PROJEKTU WSPÓŁPRACY ŚWiAT. Organizatorem konkursu jest Lokalna Grupa Działania „Królewskie Ponidzie”. Konkurs trwa od 29.01.2020 do 07.02.2020  roku. Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres siedziby Lokalnej Grupy Działania „Królewskie Ponidzie” ul. Grotta 3, 28 – 100 Busko – Zdrój.

Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w wysokości 2 000,00 brutto.

Więcej szczegółów:

Regulamin_Konkursu na logo ŚWiAT

Zalacznik_nr_1_do_Regulaminu

Wzór umowy

Warsztaty refleksyjne.

Lokalna Grupa Działania PONIDZIE zaprasza do udziału w Wyjeździe studyjnym z elementami warsztatu refleksyjnego do: Restauracji  Hamer Lunch s.c, Ul. Batalionów Chłopskich 43, 28-400 Pińczów w dniu 21.02.2020 r. Celem wyjazdu jest przeprowadzenie warsztatu refleksyjnego zgodnie z „Wytycznymi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na   lata 2014-2020.  Formularz zgłoszeniowy należy składać do dnia 17.02.2020  roku do godziny 15:00 w biurze LGD PONIDZIE.

 

Przypominamy, że w pierwszej kolejności na wyjazd będą rekrutowani:

 1. a) pracownicy biura LGD,
 2. b) członkowie Zarządu, Komisji rewizyjnej i Rady LGD (wskazany udział przedstawicieli wszystkich sektorów)
 3. c) przedstawiciel ŚBRR odpowiedzialny za PROW i RLKS
 4. d) przedstawiciele JST z terenu LGD,
 5. e) przedstawiciele organizacji członkowskich i innych LGD,
 6. f) mieszkańcy obszaru ( beneficjenci działań LGD),

 

Serdecznie zapraszamy !

Formularz zgłoszeniowy:załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy

Program wyjazdu:załącznik nr 2 Program wyjazdu

Regulamin warsztatów: Regulamin warsztatów

 

Informacja o możliwości ubiegania się LGD PONIDZIE o dodatkowe środki na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR

Szanowni Państwo,

W dniu wczorajszym wpłynęła do naszego biura informacja o zmianie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w wyniku której zwiększony został budżet działania LEADER. Równocześnie otrzymaliśmy informację, że LGD Ponidzie spełnia warunki ubiegania się o dodatkowe środki.

W związku z faktem, iż LGD ubiegając się o zwiększenie środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR zobligowana jest do przeznaczenia co najmniej 50% tych środków na operacje dotyczące rozwoju przedsiębiorczości, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2-4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, prosimy wszystkie osoby zainteresowane złożeniem wniosków o przyznanie pomocy z zakresu: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej, oraz Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej o wypełnienie arkusza pomysłu i dostarczenie (osobiście) do biura LGD PONIDZIE Ul. Słabska 13 w terminie do 29 stycznia br.

Deklaracja Państwa o potencjalnym zainteresowaniu złożeniem wniosku aplikacyjnego na podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej pozwoli nam podjąć racjonalną decyzję o przeznaczeniu środków na jeden z wymienionych zakresów.

Informujemy również, że składane do LGD wnioski o przyznanie pomocy oceniane są zgodnie z Procedurą oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 a arkusz pomysłu jest jednym z kryteriów oceny punktowej przy ewentualnej ocenie złożonego wniosku.

Pobierz   

Nabór wniosków na realizację operacji w ramach M16 Współpraca.

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Ogłasza III nabór wniosków o przyznanie pomocy na realizację operacji w ramach działania M16 Współpraca objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Nabór wniosków o przyznanie pomocy będzie trwał od dnia 13 stycznia 2020 r. do dnia 21 lutego 2020 r.
Formularze wniosku o przyznanie pomocy (WoPP), wniosku o płatność (WoP) wraz z instrukcjami ich wypełniania oraz formularz umowy o przyznaniu pomocy zostały udostępnione na stronie internetowej ARiMR www.arimr.gov.pl w zakładce „Pobierz wniosek”.

Informacje na temat działania „Współpraca” objętego PROW na lata 2014 -2020 udzielane są w Centrali ARiMR i pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84.

Więcej informacji – otwórz

Pobierz wniosek – otwórz

Szkolenie ”Wsparcie działań informujących i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym”.

W związku z uruchomieniem naboru wniosków w ramach poddziałania 3.2 „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” objętego PROW 2014-2020, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zaprasza wszystkich zainteresowanych skorzystaniem z pomocy do udziału w szkoleniu.

Zakres szkolenia: sposób i poprawność wypełniania wniosku o przyznanie pomocy, zagadnienia związane z kwalifikowalnością kosztów, zagadnienia związane ze zobowiązaniami wynikającymi z umowy oraz realizacją umowy.

Zgłoszenie udziału w szkoleniu należy przesłać mailem na adres: poddzialanie3.2@kowr.gov.pl do dnia 7 stycznia 2020 r. wraz z podaniem danych kontaktowych (w tym adresu e-mail)

Termin i forma szkolenia jest uzależniona od liczby zgłoszeń.

Więcej informacji o naborze wniosków w ramach poddziałania 3.2 jest dostępne na stronie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa: http://www.kowr.gov.pl/promocja/prow/prow-2014-2020/wsparcie-dzialan-informacyjnych-i-promocyjnych-realizowanych-przez-grupy-producentow-na-rynku-wewnetrznym.

 

Zgłoszenia przyjmowane są tylko do 7 stycznia 2020 r.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”