Informacja o pracy biura.

W dniu 01.12.2023 r biuro LGD PONIDZIE czynne do godziny 13.00

Loading

Informacja o pracy biura.

Informujemy, że  w dniu 24.11.2023r  biuro LD PONIDZIE będzie czynne do godziny 11.00 w związku z uczestnictwem pracowników biura w Walnym zebraniu Członków LGD.

Loading

Walne Zebranie Członków LGD PONIDZIE

Zarząd Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE informuje, że 24 listopada  2023r. o godzinie 12.00 w HALI WIDOWISKOWO – SPORTOWEJ, ul. Republiki Pińczowskiej 42, 28-400 Pińczów odbędzie się Walne Zebranie Członków LGD Ponidzie.

Loading

Spotkanie NOWA PERSPEKTYWA NOWE MOŻLIWOŚCI

W dniu  5.10.2023 r odbyło się spotkanie dla Pracowników i Pracodawców z naszego  powiatu. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za przybycie.

W linku znajdziecie dokumentację zdjęciową

https://wupkielce.praca.gov.pl/-/21988281-spotkanie-dla-pracodawcow-w-pinczowie

Loading

Informacja o pracy biura.

W dniu 5.10.2023 r ,w związku z uczestnictwem pracowników biura w wydarzeniu  NOWA PERSPEKTYWA -NOWE MOŻLIWOŚCI w godzinach od 8.45 do 12.45 ,biuro LGD PONIDZIE będzie nieczynne.

Loading

Szlak Blue Valley – konsultacje społeczne – ŚWIĘTOKRZYSKIE

ZAPROSZENIE NA KONSULTACJE SPOŁECZNE

Szanowni Państwo,

W imieniu Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla zapraszamy Państwa na konsultacje społeczne poświęcone utworzeniu ponadregionalnego produktu turystycznego o roboczej nazwie Blue Valley – Wiślanym Szlakiem.

Szlak ten będzie przebiegał przez 4 województwa (podkarpackie, świętokrzyskie, lubelskie i mazowieckie). W jego skład wejdą:

 • trasa rowerowa wzdłuż brzegów Wisły,
 • przystosowana dla kajakarzy infrastruktura wodna Wisły, Sanu, Wieprza, Chodelki, Wyżnicy i Nidy,
 • miejsca postojowe dla kamperów.

W ofercie szlaku znajdą się również atrakcje turystyczne, obiekty noclegowe i gastronomiczne zlokalizowane w pobliżu Wisły i jej dopływów.

Wnioski z planowanych konsultacji pomogą  lepiej wykorzystać zasoby Państwa gminy w projektowanym szlaku.
Do wyboru mają Państwo jeden z trzech terminów konsultacji:

Data

Czas trwania

Lokalizacja

4 października

13.30-15.30

Sandomierz

5 października

8.30-11.00

Kielce

5 października

14.00-15.30

Pińczów

Prosimy o zgłoszenie swojego uczestnictwa w konsultacjach na stronie:

Loading

Nabór na wolne stanowisko.

Dyrektor biura Lokalnej Grupy Działania Ponidzie ogłasza nabór na wolne stanowisko:

 Specjalista ds. ekonomicznych i kadrowych

 1. Nazwa i adres jednostki:
  Lokalna Grupa Działania PONIDZIE
  28-400 Pińczów
  3 Maja 10
 2. Nazwa stanowiska pracy:
  Specjalista ds. ekonomicznych i kadrowych
 3.  Wymiar czasu pracy:
  1/2 etatu.
 4.  Rodzaj umowy o pracę:
  Umowa o pracę na trzymiesięczny okres próbny z możliwością zatrudnienia na czas określony.
 5. Wymagania konieczne:
  Obywatelstwo polskie lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
  wykształcenie wyższe ekonomiczne lub średnie ekonomiczne,
  3 lata praktyki zawodowej w tym 1 rok przy obsłudze księgowej firmy lub organizacji pozarządowej,
  znajomość obsługi komputera (edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego),
  znajomość przepisów Prawo podatkowe, Ustawa o rachunkowości,
  niekaralność,
  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku
 6. Wymagania pożądane:
  Znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Ustawy o Stowarzyszeniach, Ustaw i rozporządzeń w zakresie działania „wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
  predyspozycje osobowościowe- asertywność, łatwość podejmowania decyzji, łatwość nawiązywania kontaktów, wysoka kultura osobista, dokładność, terminowość, komunikatywność,
  doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy,
  kursy i szkolenia w zakresie księgowości, kursy i szkolenia w zakresie funduszy unijnych,
 7. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: prowadzenie księgowości i sprawozdawczości finansowej, ewidencja zdarzeń na podstawie dowodów księgowych, prowadzenie ksiąg rachunkowych, gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych, sporządzanie sprawozdań finansowych, okresowa inwentaryzacja majątku stowarzyszenia, prowadzenie akt osobowych, sporządzanie i prowadzenie dokumentów kadrowych, prowadzenie dokumentacji płacowej oraz rozliczeniowej z ZUS i US
 8. Wymagane dokumenty:
  Źyciorys (CV),
  list motywacyjny,
  kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom),
  kserokopia posiadanych świadectw pracy,
  podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
  kwestionariusz osobowy,
  kserokopia innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i posiadane umiejętności.
  Kopie dokumentów powinny być uwierzytelnione własnym podpisem z klauzulą „za zgodność z oryginałem” oraz datą.
 9. Miejsce i termin składania dokumentów. Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie LGD Ponidzie, Pińczów ul. 3 Maja 10, pokój nr 41 w terminie do 16 października 2023 do godz. 15.00 (w przypadku wysłania dokumentów decyduje data i godzina ich doręczenia do siedziby LGD Ponidzie). Dokumenty należy składać w nieprzezroczystej kopercie z napisem: Dotyczy naboru na stanowisko: Specjalista ds. ekonomicznych i kadrowych. Dokumenty, które zostaną złożone po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Otwarcie ofert odbędzie się 17 października  o godz. 10.00  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej w siedzibie LGD Ponidzie. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 r. poz. 1781 ze zm.)”. Dokumenty zawarte w nadesłanych ofertach nie będą zwracane.

Loading

Kolejny projekt zakończony.

W dniu 4 września 2023 r. miało miejsce oficjalne otwarcie ogrodu sensorycznego usytułowanego przy Szkole Podstawowej w Młodzawach. To kolejny zakończony projekt, który został wybrany do realizacji przez Radę LGD PONIDZIE w ramach naboru wniosków w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Ogród sensoryczny to inaczej ogród zmysłów, założony po to, aby silniej niż „tradycyjne” ogrody, oddziaływać na nasze zmysły. Tu wszystkiego można dotknąć, posmakować, usłyszeć i powąchać…

Wniosek złożyły członkinie Stowarzyszenia Rozwoju Młodzaw NASZA PRZYSZŁOŚĆ, które prowadzą Szkołę Podstawową w Młodzawach. Parterem w realizacji było Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kwaszyn.  Jednak do realizacji projektu przyczyniło się również wiele innych instytucji, które pomogły przebrnąć przez liczne zobowiązania. Dlatego uroczystość uświetnili przedstawiciele instytucji i firm, które dołożyły tzw. cegiełkę do realizacji tj. Pan Ryszarda Barna – Wicestarosta Pińczowski, Pani Beata Kita – Wiceburmistrz Miasta i Gminy Pińczów, Pan Zdzisława Woźniak – przewodniczący Rady Miejskiej w Pińczowie, Pan Andrzej Głogowiec – prezes Wodociągów Pińczowskich, Panowie Sołtysi, Pani Joanna Niewiadomska – Majewicz – autorka projektu ogrodu, Pani Patrycja Bednarz-Jankowską – wykonawca z firmy Bednarz.

Serdecznie wszystkim dziękujemy a Stowarzyszeniu Rozwoju Młodzaw gratulujemy pomysłu!

Zapraszamy do współpracy w kolejnym okresie programowym!

Zdjęcia z uroczystości znajdziecie tutaj  http://spmlodzawy.pl/index.php/2023/09/04/uroczyste-otwarcie-ogrodu-sensorycznego/

https://pinczow.com.pl/aktualnosci/nowy-ogrod-na-nowy-rok.html

Loading

Informacja o pracy biura.

Informujemy, że w związku ze szkoleniem dla Lokalnych Grup Działania w dniu 05.09.2023 r., biuro LGD PONIDZIE będzie czynne do godz. 10.00.

W pilnych sprawach prosimy dzwonić na nr. tel: 692090356

Za utrudnienia przepraszamy.

Loading

Spotkanie dla Pracodawców. NOWA PERSPEKTYWA -NOWE MOŻLIWOŚCI !

W dniu 5.10.2023 r serdecznie zapraszamy Pracodawców i Pracowników  na spotkanie dotyczące nowych możliwości rozwijania firm w kolejnym okresie programowym.

Spotkanie odbędzie się w Hali Widowiskowo Sportowej w Pińczowie ul. Republiki Pińczowskiej 42 . Godz 10.00 -12.00 .

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o przesyłanie zgłoszenia udziału w spotkaniu na adres biuro@lgdponidzie.pl

Zapraszamy !

Program spotkania 5.10.23 r.

Zaproszenie

Loading

Spotkania dotyczące podnoszenia kwalifikacji dla pracodawców i pracowników.

Już dziś zapraszamy Pracodawców i Pracowników na spotkanie które odbędzie się  5 października w Pińczowie w Hali Widowiskowo Sportowej w godzinach od 10.00 do 12.00.

Na spotkaniu Pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy zaprezentują  działania, które będą realizowane w obszarze rynku pracy w perspektywie finansowej 2021 – 2027.

Tematyka poszczególnych wydarzeń poświęcona będzie m.in. projektom wspierającym podnoszenie kwalifikacji pracowników, pracodawców i osób samozatrudnionych w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Przedstawione zostaną także zasady udzielania wsparcia kobietom powracającym na rynek pracy po zakończonym okresie opieki nad dziećmi. Zaprezentowane będą różne możliwości udzielania pomocy osobom zatrudnionym na umowach krótkoterminowych, umowach cywilno-prawnych oraz tzw. osobom ubogim pracującym, a także założenia projektów typu outplacement, skierowanych do pracowników zagrożonych zwolnieniem. Do udziału w spotkaniach zapraszamy pracodawców, wszystkich branż, przedstawicieli organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego.

Jednocześnie informujemy, że pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy, na prośbę przedstawicieli konkretnej branży, są gotowi na przeprowadzenie dedykowanego spotkania informacyjno-konsultacyjnego, dostosowanego do potrzeb i specyfiki danej branży.

Szczegółowe informacje i zapisy: e.szulc@wup.kielce.pl  tel. 41 364 16 22

Spotkania będą organizowane według następującego harmonogramu (pobierz)
Do pobrania ramowy program spotkań: (link)

Wydarzenia realizowane są wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej, Regionalną Organizacją Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyskim Związkiem Pracodawców Prywatnych Lewiatan oraz Lokalnymi Grupami Działania z terenu województwa świętokrzyskiego.

Loading

Nowa Lokalna Strategia Rozwoju 2023-2027

W dniu 30 maja 2023 r. zakończył się ostatni już etap tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

Członkowie Walnego Zebrania zatwierdzili projekt strategii. Zgodnie z zasadami ogłoszonego konkursu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego wniosek na wybór LSR którego załącznikiem jest LSR można składać do  7 czerwca 2023 r. Strategia jest efektem prac mieszkańców całego powiatu . Dziękujemy za zaangażowanie, cenne uwagi i wnioski złożone w trakcie jej tworzenia.

Click to access LSR-2023-2027-LGD-Ponidzie.pdf

Przygotowanie LSR współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Loading

Realizacja LSR .

Informujemy, że realizowane są  kolejne wnioski z naboru 2/2022 w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Przypominamy, że lista wniosków wybranych znajduje się tutaj https://lgdponidzie.pl/wp-content/uploads/2022/08/Lista-operacji-wybranych.pdf

Fundacja  Ekorozwój Ponidzia właśnie podpisała umowę na realizację inwestycji.  https://pinczow.com.pl/aktualnosci/pomnik-do-remontu.html

Partnerem Fundacji Ekorozwój jest Gmina Pińczów która przygotowuje i przekazuje dokumentację techniczną oraz wspiera w prawidłowej realizacji wykonania w zakresie prac  budowlanych.

Zakończenie prac zaplanowano na koniec października 2023 r .

 

 

Loading

Walne Zebranie Członków

Zarząd Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE informuje, że 30 maja 2023r. o godzinie 12.00 w HALI WIDOWISKOWO – SPORTOWEJ, ul. Republiki Pińczowskiej 42, 28-400 Pińczów odbędzie się Walne Zebranie Członków LGD Ponidzie.

Loading

Informacja.

W dniu 19.05.2023 r biuro LGD PONIDZIE  nieczynne.

Pracownicy biura będą uczestniczyli w szkoleniu.

Za utrudnienia przepraszamy .

Loading

Konsultacje Lokalnej Strategii Rozwoju

Lokalna Grupa Działania PONIDZIE przedkłada do konsultacji projekt Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. 

Projekt LSR maj 2023  

Prosimy o zgłaszanie uwag do projektu na załączonym formularzu i przesyłanie na adres e-mail: biuro@lgdponidzie.pl lub dostarczenie osobiście do Biura LGD PONIDZIE ul. 3 Maja 10, pokój 41, 28-400 Pińczów w godz. od 7:00 -15:00.
Formularz zgłaszania uwag: Formularz zgłaszania uwag
Konsultacje społeczne będą trwały do dnia 19.05.2023 r. 

Projekt LSR dostępny jest do wglądu również w biurze LGD Ponidzie ul. 3 Maja 10, pokój 41, 28-400 Pińczów w godz. od 7:00 -15:00. 

Konsultacje społeczne będą trwały do dnia 19.05.2023 r.

Przygotowanie LSR współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Loading

Projekt Zmian Lokalnej Strategii Rozwoju

Lokalna Grupa Działania PONIDZIE  przedkłada do konsultacji projekt zmian Lokalnej Strategii Rozwoju.

Projekt zmian LSR- kwiecień 2023

Zmiany zaznaczono kolorem turkusowym.

Prosimy o zgłaszanie uwag do wprowadzonych zmian na załączonym formularzu i przesyłanie na adres e-mail: biuro@lgdponidzie.pl lub dostarczenie osobiście do Biura LGD PONIDZIE ul. 3 Maja 10, pokój 41, 28-400 Pińczów w godz. od 7:00 -15:00.
Formularz zgłaszania uwag: Formularz-zgłaszania-uwag-LSR
Konsultacje społeczne będą trwały do dnia 05.05.2023 r.

Loading

Życzenia

Loading

DNI OTWARTYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że w dniach 12-14 maja 2023r. odbędą się Dni Otwarte Funduszy Europejskich organizowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy z regionami wdrażającymi programy unijne. W tym roku przypada jubileuszowa X edycja. Mając na względzie powyższe, zapraszamy beneficjentów PROW 2014-2020 oraz PO RYBY 2014-2020, którzy podczas udziału w akcji będą mogli zaprezentować zrealizowane operacje oraz świadczone przez siebie usługi. Rejestracja uczestników możliwa jest pod adresem:https://www.swietokrzyskie.pro/nie-zwlekaj-zglos-sie-do-dni-otwartych-funduszy-europejskich/

Serdecznie zapraszamy !

Loading

Realizacja LSR.

Miło jest nam Państwa poinformować, że nasi beneficjenci z naboru 1/2022 ogłoszonego w zakresie „Utworzenie nowego przedsiębiorstwa” rozpoczęło zakładanie i prowadzenie swoich działalności gospodarczych. W ramach naboru powstanie aż 11 nowych firm to między innymi : Agencja Reklamy PEGAZ -Krystyna Kucybała, Mobilne studio tatuażu Wild Child Tatto -Agata Kostecka, Wynajem maszyn -Dorota Książek ,Elektronika pojazdów ELMAT – Mateusz Burek, Organizacja i prowadzenie imprez okolicznościowych MUSIC IS LIFE -Damian Wątek, Wojciech Szymański- Odkrywcy Natury -oferta kulturalna i edukacyjna  https://odkrywcynatury.pl/ , Biuro projektowe InDream- Damian Kucybała, EGBUD-wypożyczanie rusztowań Sebastian Golowski, eSSa TECHNIK Sebastian Stanek-produkcja sprzętu- wyposażenia hydraulicznego i pneumatycznego , Andrzej Cichoń -Magiczny Ogród usługi ogrodnicze, WULKAN konserwacja i naprawa samochodów – Grzegorz Bąk.

Kolejne umowy podpisali również beneficjenci z naboru 2/2022 tj.  „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” i niebawem rozpoczną inwestycje. W ramach rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury na terenie gminy Kije powstanie miasteczko ruchu drogowego oraz ogród deszczowy. https://kije.pl/kategoria/aktualnosci/page/2/  W gminie Pińczów w miejscowości Młodzawy powstanie ogród sensoryczny. Natomiast na terenie gminy Michałów zostanie zagospodarowany teren w miejscowościach Sędowice, Zagajówek, Michałów. W Złotej zostanie wybudowana altana rekreacyjna oraz wyremontowana scena. Celem projektów jest podniesienie atrakcyjności rekreacyjno – kulturalnej i turystycznej poszczególnych miejscowości.

Loading