Lokalna Grupa Działania PONIDZIE

Uchwalenie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju przez Walne Zebranie Członków LGD.

W dniu 5 marca 2020 r w siedzibie Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE odbyło się Walne Zebranie Członków LGD.

Głównym punktem zebrania było uchwalenie przez Walne Zebranie Członków zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez społeczność.Przypomnijmy, że w związku z zatwierdzeniem przez komisję Europejską w dniu 16 grudnia 2019 roku zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2010, w wyniku której zwiększony został budżet działania LEADER zaistniała możliwość uzyskania dodatkowych środków na realizację LSR. Urząd Marszałkowski dokonał oceny realizacji wskaźników i zakresu finansowego, w wyniku, którego LGD Ponidzie otrzymało informację o kwalifikowaniu się do dodatkowego wsparcia. Zarząd na posiedzeniu w dniu 30.01.2020 r. podjął decyzję dotyczącą przygotowania zmian w LSR w celu ubiegania się o dodatkowe środki i ustalił zwołanie WZC w celu aktualizacji LSR, gdyż uchwalanie istotnych zmian dotyczących kierunków i programu działania w tym aktualizacja zakontraktowanych środków na poszczególne przedsięwzięcia LSR należy do kompetencji Walnego Zebrania Członków.

Po analizie naniesionych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju podjęto uchwałę w sprawie zmian w LSR. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Zaktualizowana Strategia dostępna jest na naszej stronie internetowej https://lgdponidzie.pl/lokalna-strategia-rozwoju/

Komunikat dotyczący załatwiania spraw w Lokalnej Grupie Działania PONIDZIE oraz Lokalnym Centrum Wspierania Przedsiębiorczości.

Mając na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov-2, w trosce o zdrowie Nas Wszystkich, prosimy o powstrzymywanie się od bezpośredniego załatwiania spraw na miejscu w siedzibie Biura.Zachęcamy do załatwiania spraw telefonicznie, drogą pocztową lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Pracownicy Biura są do Państwa dyspozycji codziennie od godz. 7.00 do 15.00 pod numerem telefonu: 41/357 7347

Wszelkie zapytania i wątpliwości można zgłaszać także drogą mailową na adres: biuro@lgdponidzie.pl

Dziękujemy za zrozumienie.

Warsztaty refleksyjne.

W dniu 21 luty 2020 roku odbył się wyjazd studyjny z elementami Warsztatu Refleksyjnego, w których brali udział pracownicy Biura LGD PONIDZIE, Członkowie Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej oraz włodarze gmin wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE i zaproszeni goście.

Celem szkolenia było podsumowanie minionego roku pod względem wdrażania LSR i działań LGD – zgodnie z zapisami umowy ramowej z 21 kwietnia 2016 roku, która nakłada obowiązek monitoringu i ewaluacji realizacji LSR. Podczas warsztatu omówiono bieżący stopień realizacji LSR, a w tym wskaźników, doradztwa oraz skuteczności działań LGD z zakresu realizacji LSR.

 

Dziękujemy uczestnikom za udział.

W dniu 21 luty 2020 r biuro LGD PONIDZIE oraz LCWP czynne do godz 9.00

Informujemy, że z powodu odbywających się warsztatów refleksyjnych w dniu 21 luty 2020 r. biuro LGD oraz Lokalnego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości będzie czynne do godziny 9.00

Lista ostateczna uczestników warsztatu refleksyjnego.

Zgodnie z zapisami Regulaminu uczestnictwa w wyjeździe studyjnym z elementami warsztatu refleksyjnego, przedstawiamy listę ostateczną uczestników warsztatu.

lista ostateczna

Walne Zebranie Członków LGD PONIDZIE.

Zarząd Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE informuje, że 5 marca 2020r. o godzinie 1200siedzibie Stowarzyszenia LGD PONIDZIE ul. Słabska 13 odbędzie się Walne Zebranie Członków LGD

 

Planowana tematyka zebrania:

 1. Otwarcie obrad
 2. Stwierdzenie kworum
 3. Wybranie przewodniczącego i protokolanta
 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. Uchwalenie zmian w LSR
 6. Sprawy różne

 

Szczegółowe informacje oraz projekty uchwał dostępne są w biurze LGD PONIDZIE ul. Słabska 13. Lokalna Strategia Rozwoju z proponowanymi zmianami poddana jest konsultacjom społecznym i wraz z formularzem zgłaszania uwag dostępna jest na stronie internetowej www.lgdponidzie.pl.

W przypadku braku kworum o godz. 1200 kolejny termin Walnego Zebrania Członków wyznacza się na dzień 5 marca 2020 o godzinie 1230siedzibie Stowarzyszenia LGD

PONIDZIE Pińczów ul. Słabska 13.  Uchwały podejmowane przez Walne Zebranie Członków obradujące w drugim terminie będą prawomocne przy obecności minimum 20% członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 

Lista wstępna uczestników warsztatu refleksyjnego.

Zgodnie z zapisami Regulaminu uczestnictwa w wyjeździe studyjnym z elementami warsztatu refleksyjnego, przedstawiamy listę wstępną uczestników warsztatu.

lista wstępna

Zaproszenie do udziału w drugim konkursie na projekty z PROW 2014-2020

Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD) ogłasza konkurs Rural Inspiration Awards (RIA) 2020 ukierunkowany na nowe priorytety strategiczne UE w dziedzinie Zielonego Ładu (Green Deal). Konkurs ma na celu wyróżnienie lokalnych inicjatyw, które promują działania na rzecz klimatu na obszarach wiejskich lub biogospodarkę.

Cele konkursu:

 • Lepsza promocja polityki rozwoju obszarów wiejskich i wkładu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w biogospodarkę i walkę ze zmianami klimatu.
 • Promowanie wymiany wiedzy i sieciowania wśród interesariuszy na wsi.
 • Wspieranie wspólnej pracy KSOW i ENRD, w szczególności w następujących zadaniach:

▪ zbieranie przykładów projektów na poziomie krajowym;
▪ promowanie dzielenia się przykładami na poziomie europejskim za pośrednictwem ENRD;
▪ ułatwianie wymiany tematycznej i analitycznej.

 • Wkład w prace grupy tematycznej ENRD ds. Biogospodarki i działań na rzecz klimatu organizowanej przez Punkt Kontaktowy ENRD w latach 2019–2020.

Kategorie tematyczne konkursu:

 1. Biogospodarka: projekty / działania w tej kategorii obejmują produkcję odnawialnych zasobów biologicznych oraz przekształcanie tych zasobów i odpadów w produkty o wartości dodanej, w tym żywność, paszę, produkty pochodzenia biologicznego i bioenergię.
 2. Łagodzenie zmian klimatu: projekty / działania ograniczające emisję gazów cieplarnianych lub usuwające dwutlenek węgla z atmosfery.
 3. Dostosowanie do klimatu: projekty / działania mające na celu zwiększenie odporności europejskiego rolnictwa i leśnictwa na niekorzystne skutki zmian klimatu.

Warunki udziału:

 1. Wszystkie zgłaszane projekty muszą być finansowane z PROW 2014-2020 w ramach wszystkich działań PROW: od typowych projektów inwestycyjnych (np. w ramach M04, M06, M07), a także szerszych projektów (np. szkolenia w ramach M01, usługi doradcze M02, współpraca M16), jak również przykłady działań obszarowych (na przykład wykorzystanie przez rolnika / grupę rolników wsparcia rolnośrodowiskowego w ramach M10 lub wsparcia ekologicznego w ramach M11 lub działań związanych z leśnictwem w ramach M08), oraz innych inicjatyw współfinansowanych z EFRROW.
 2. Finaliści zeszłorocznego konkursu RIA 2018-2019  (2018-2019 RIA shortlisted entries) nie mogą uczestniczyć w obecnym konkursie.
 3. Zasadniczo projekty powinny być zakończone. W przypadku zgłoszenia projektu trwającego, powinien być on na bardzo zaawansowanym etapie wdrażania.
 4. Projekty mogą być zgłaszane w jednej z trzech kategorii tematycznych.
 5. Projekty należy zgłaszać na formularzu zgłoszeniowym. Przy opisie projektu należy uwzględnić następujące elementy:
 • Tytuł projektu/ podstawowe informacje (daty, rodzaj beneficjenta, działanie PROW 2014-2020, cele sczegółowe i priorytet {FA/PA}, finansowanie)
 • Przyczyna złożenia zgłoszenia na konkurs
 • Podsumowanie opisu projektu/działania
 • Kontekst – dlaczego projekt jest potrzebny?
 • Cele projektu
 • Działania
 • Rezultaty: korzyści bezpośrednie, wartość sieciowania, możliwość przenoszenia
 • Synergie z innymi politykami unijnymi
 • Dane kontaktowe, strona internetowa i dodatkowe informacje.

Zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej do 18 lutego 2020 r. na adresy poczty elektronicznej JC KSOW: ksow@cdr.gov.pl i a.markuszewska@cdr.gov.pl podpisane oraz w wersji elektronicznej edytowalnej.

Zgłoszenia można wypełniać w języku polskim lub angielskim.

Najciekawsze sześć projektów z Polski zostanie w wersji angielskiej przekazane przez JC KSOW do ENRD najpóźniej do 1 marca 2020 r. Spośród zgłoszeń przekazanych przez krajowe sieci obszarów wiejskich państw członkowskich UE zostanie wyłonionych 15 projektów na krótką listę, po 5 projektów w każdej kategorii. Trzech zwycięzców kategorii tematycznych zostanie wybranych przez jury oraz jeden zwycięzca zostanie wybrany w głosowaniu internetowym. Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się w czerwcu br. podczas seminarium ENRD dot. Biogospodarki i działań na rzecz klimatu.

JC KSOW będzie na bieżąco informowała o przebiegu konkursu na portalu KSOW www.ksow.pl. Tak jak w przypadku poprzedniego konkursu RIA, JC KSOW będzie wspierać podmioty zgłaszające projekty do konkursu.

Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować do Agaty Markuszewskiej
z JC KSOW, tel. 22 623 28 38.

Zapraszamy do udziału w konkursie.

Formularz zgłoszeniowy – pobierz

Priorytety PROW 2014 – 2020 i cele szczegółowe – pobierz

 

OTWARTY KONKURS NA LOGO PROJEKTU WSPÓŁPRACY ŚWiAT – ŚWIĘTOKRZYSKA WSPÓLNA I AKTYWNA TURYSTYKA

Zapraszamy do udziału w konkursie na LOGO PROJEKTU WSPÓŁPRACY ŚWiAT. Organizatorem konkursu jest Lokalna Grupa Działania „Królewskie Ponidzie”. Konkurs trwa od 29.01.2020 do 07.02.2020  roku. Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres siedziby Lokalnej Grupy Działania „Królewskie Ponidzie” ul. Grotta 3, 28 – 100 Busko – Zdrój.

Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w wysokości 2 000,00 brutto.

Więcej szczegółów:

Regulamin_Konkursu na logo ŚWiAT

Zalacznik_nr_1_do_Regulaminu

Wzór umowy

Warsztaty refleksyjne.

Lokalna Grupa Działania PONIDZIE zaprasza do udziału w Wyjeździe studyjnym z elementami warsztatu refleksyjnego do: Restauracji  Hamer Lunch s.c, Ul. Batalionów Chłopskich 43, 28-400 Pińczów w dniu 21.02.2020 r. Celem wyjazdu jest przeprowadzenie warsztatu refleksyjnego zgodnie z „Wytycznymi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na   lata 2014-2020.  Formularz zgłoszeniowy należy składać do dnia 17.02.2020  roku do godziny 15:00 w biurze LGD PONIDZIE.

 

Przypominamy, że w pierwszej kolejności na wyjazd będą rekrutowani:

 1. a) pracownicy biura LGD,
 2. b) członkowie Zarządu, Komisji rewizyjnej i Rady LGD (wskazany udział przedstawicieli wszystkich sektorów)
 3. c) przedstawiciel ŚBRR odpowiedzialny za PROW i RLKS
 4. d) przedstawiciele JST z terenu LGD,
 5. e) przedstawiciele organizacji członkowskich i innych LGD,
 6. f) mieszkańcy obszaru ( beneficjenci działań LGD),

 

Serdecznie zapraszamy !

Formularz zgłoszeniowy:załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy

Program wyjazdu:załącznik nr 2 Program wyjazdu

Regulamin warsztatów: Regulamin warsztatów

 

Informacja o możliwości ubiegania się LGD PONIDZIE o dodatkowe środki na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR

Szanowni Państwo,

W dniu wczorajszym wpłynęła do naszego biura informacja o zmianie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w wyniku której zwiększony został budżet działania LEADER. Równocześnie otrzymaliśmy informację, że LGD Ponidzie spełnia warunki ubiegania się o dodatkowe środki.

W związku z faktem, iż LGD ubiegając się o zwiększenie środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR zobligowana jest do przeznaczenia co najmniej 50% tych środków na operacje dotyczące rozwoju przedsiębiorczości, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2-4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, prosimy wszystkie osoby zainteresowane złożeniem wniosków o przyznanie pomocy z zakresu: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej, oraz Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej o wypełnienie arkusza pomysłu i dostarczenie (osobiście) do biura LGD PONIDZIE Ul. Słabska 13 w terminie do 29 stycznia br.

Deklaracja Państwa o potencjalnym zainteresowaniu złożeniem wniosku aplikacyjnego na podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej pozwoli nam podjąć racjonalną decyzję o przeznaczeniu środków na jeden z wymienionych zakresów.

Informujemy również, że składane do LGD wnioski o przyznanie pomocy oceniane są zgodnie z Procedurą oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 a arkusz pomysłu jest jednym z kryteriów oceny punktowej przy ewentualnej ocenie złożonego wniosku.

Pobierz   

Nabór wniosków na realizację operacji w ramach M16 Współpraca.

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Ogłasza III nabór wniosków o przyznanie pomocy na realizację operacji w ramach działania M16 Współpraca objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Nabór wniosków o przyznanie pomocy będzie trwał od dnia 13 stycznia 2020 r. do dnia 21 lutego 2020 r.
Formularze wniosku o przyznanie pomocy (WoPP), wniosku o płatność (WoP) wraz z instrukcjami ich wypełniania oraz formularz umowy o przyznaniu pomocy zostały udostępnione na stronie internetowej ARiMR www.arimr.gov.pl w zakładce „Pobierz wniosek”.

Informacje na temat działania „Współpraca” objętego PROW na lata 2014 -2020 udzielane są w Centrali ARiMR i pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84.

Więcej informacji – otwórz

Pobierz wniosek – otwórz

Szkolenie ”Wsparcie działań informujących i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym”.

W związku z uruchomieniem naboru wniosków w ramach poddziałania 3.2 „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” objętego PROW 2014-2020, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zaprasza wszystkich zainteresowanych skorzystaniem z pomocy do udziału w szkoleniu.

Zakres szkolenia: sposób i poprawność wypełniania wniosku o przyznanie pomocy, zagadnienia związane z kwalifikowalnością kosztów, zagadnienia związane ze zobowiązaniami wynikającymi z umowy oraz realizacją umowy.

Zgłoszenie udziału w szkoleniu należy przesłać mailem na adres: poddzialanie3.2@kowr.gov.pl do dnia 7 stycznia 2020 r. wraz z podaniem danych kontaktowych (w tym adresu e-mail)

Termin i forma szkolenia jest uzależniona od liczby zgłoszeń.

Więcej informacji o naborze wniosków w ramach poddziałania 3.2 jest dostępne na stronie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa: http://www.kowr.gov.pl/promocja/prow/prow-2014-2020/wsparcie-dzialan-informacyjnych-i-promocyjnych-realizowanych-przez-grupy-producentow-na-rynku-wewnetrznym.

 

Zgłoszenia przyjmowane są tylko do 7 stycznia 2020 r.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Życzenia Świąteczne.

Informacja.

Informujemy, że w dniu 27.12.2019 r.  Biuro Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE oraz Lokalnego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości będzie nieczynne. W dniu 24.12.2019 r Biuro czynne będzie do godz. 11.00

XI Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Aktywnej AGROTRAVEL & ACTIVE LIFE

XI Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Aktywnej AGROTRAVEL & ACTIVE LIFE już za nami. Było smacznie, kolorowo i wesoło.Na stoisku można było spróbować pysznych ciast, pasztecików, pajdy ze smalce i ogórkiem a także żurku z jakiem i kiełbaską. Wszystko to przygotowały panie ze Stowarzyszenia Kobiet Wsi Włoszczowice. Nie zabrakło również ozdób bożonarodzeniowych wykonanych na szydełku przez Panią Małgorzatę Olejnik. Dziękujemy Panią oraz wszystkim osobom, które odwiedziły nasze stoisko.

Konkurs na najlepszy produkt turystyczny.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie na najlepszy produkt turystyczny ! Czekają znakomite nagrody!

Konkurs o którym mowa organizowany jest przez Regionalną Organizację Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego w ramach XI Międzynarodowych Targów Turystyki Wiejskiej i Aktywnej AGROTRAVEL&Active Life, które odbędą się w dniach 30.11-1.12.2019 r w Kielcach.

Konkurs na najlepszy produkt turystyczny podzielony  jest na trzy kategorie:

 • Najlepszy produkt turystyczny funkcjonujący na obszarach wiejskich, promujący zdrowy i aktywny tryb życia;
 • Najlepszy produkt turystyki prozdrowotnej;
 • Najlepszy produkt turystyki aktywnej.

Intencją organizatorów konkursu jest promocja turystyki prozdrowotnej i aktywnej, w szczególności związanej z obszarami wiejskimi, prezentacja dorobku polskiej wsi. Jednocześnie w konkursie mogą wziąć udział instytucje i podmioty działające także na obszarach zurbanizowanych, oferujące usługi prozdrowotne lub produkty turystyki aktywnej. Do konkursu mogą być zgłaszane produkty turystyczne o charakterze prozdrowotnym lub oferty turystyki aktywnej.

Konkurs jest bezpłatny ! Termin przesyłania zgłoszeń mija 18 listopada! Ogłoszenie wyników nastąpi podczas Uroczystej Gali XI Międzynarodowych Targów Turystyki Wiejskiej i Aktywnej AGROTRAVEL&Active Life, która odbędzie się 29 listopada o godzinie 20.00 w Hotelu BEST WESTERN Grand Hotel w Kielcach.

Regulamin konkursu:Regulamin-konkursu-na-najlepszy produkt turystyczny

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej.

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w terminie od dnia 30.09.2019 r. do dnia 29.10.2019 r. – nabór na operacje związane z podejmowaniem działalności pozarolniczej (nie ASF)

Warunki i tryb przyznawania pomocy, w tym szczegółowe informacje o prawach i obowiązkach beneficjentów, określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. poz. 1196, z późn. zm.), którego treść dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.gov.pl/rolnictwo oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) www.arimr.gov.pl.

W ramach przedmiotowego instrumentu wsparcia, w zakresie ogłoszonego naboru, pomoc przyznaje się na operacje związane z podejmowaniem działalności pozarolniczej, o których mowa w § 2a ust. 1 pkt. 2 ww. rozporządzenia.

Pomoc przyznawana jest w formie premii w wysokości:

1)    150 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy;

2)    200 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 2 miejsc pracy;

3)    250 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy.

Pomoc przyznawana jest:

1) osobie fizycznej, która:

a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

b) ma ukończone 18 lat w dniu składnia wniosku o przyznanie pomocy,

c) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik rolnika, nieprzerwanie od co najmniej 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Do ww. okresu 12 miesięcy wlicza się również podleganie ubezpieczeniu społecznemu z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);

2) beneficjentowi albo małżonkowi beneficjenta poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego Programem, o ile nie została ustanowiona rozdzielność majątkowa pomiędzy nimi.

Pomoc udzielana będzie na podejmowanie pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), zgodnie ze „Szczegółowym wykazem działalności pozarolniczych, w zakresie których może być przyznana pomoc”, stanowiącym załącznik do ww. rozporządzenia.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wzór biznesplanu, wzory oświadczeń, formularz wniosku o płatność wraz z instrukcjami ich wypełniania są udostępnione na stronie internetowej ARiMR www.arimr.gov.pl (otwórz). Wniosek o przyznanie pomocy należy wypełnić zgodnie z instrukcją, zwracając szczególną uwagę na wszystkie wymagane pozycje i załączniki, których niewypełnienie lub niedołączenie do wniosku będzie skutkowało nieprzyznaniem pomocy.

Wniosek o przyznanie pomocy składa się do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy.

Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej przez ARiMR przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji. O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie kryteriów wyboru operacji określonych w przepisach § 10 ust. 2a ww. rozporządzenia.

Informacje na temat poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 udzielane są w punktach informacyjnych w siedzibach biur powiatowych i oddziałów regionalnych ARiMR (adresy znajdują się na stronie www.arimr.gov.pl – otwórz) i pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84.

Lista ostateczna Grantobiorców wybranych do dofinansowania.

W związku z brakiem odwołań informujemy, że w zakładce Ogłoszenie o naborach oraz wyniki https://lgdponidzie.pl/stowarzyszenie/nabory/

zamieszczono ostateczną listę Grantobiorców wybranych i niewybranych do dofinansowania w naborze trwającym od 13.05.2019 do 28.05.2019 r. w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w zakresie:

– zachowanie dziedzictwa lokalnego – promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

Zawarcie umów powierzenia grantu z Grantobiorcami mieszczącymi się w limicie dostępnych środków,  nastąpi w miejscu i terminie wyznaczonym po podpisaniu umowy przez Lokalną Grupę Działania PONIDZIE  z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego.

 

Zapraszamy na rajd rowerowy Szlakiem Ponidziańskich Madonn.