Lokalna Grupa Działania PONIDZIE

Zakończenie przyjmowania wniosków o powierzenie grantu nr 2/2019.

Informujemy, że dnia 28.05.2019 r. zakończyliśmy przyjmowanie wniosków o powierzenie grantu nr  2/2019  w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014
-2020 z  udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
w zakresie:
-zachowanie dziedzictwa lokalnego
-promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.
Do dnia 28.05.2019 r do Biura LGD PONIDZIE wpłynęło 20 wniosków na łączną  kwotę ponad 290 tysięcy złotych.
Przypominamy, że wysokość dostępnych środków  w ramach naboru wynosi 193 564 zł.

.

Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE.

Zarząd Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE informuje, że 29 maja 2019r. o godzinie 12.00siedzibie Stowarzyszenia LGD PONIDZIE ul. Słabska 13 odbędzie się Walne Zebranie Członków LGD

Planowana tematyka zebrania:

 1. Otwarcie obrad
 2. Stwierdzenie kworum
 3. Wybranie przewodniczącego i protokolanta
 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. Sprawozdanie Zarządu LGD PONIDZIE za rok 2018 – Prezes Zarządu
 6. Sprawozdanie finansowe za rok 2018 – Skarbnik
 7. Sprawozdanie z działalności Rady za rok 2018 – Przewodniczący Rady
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2018 – Przewodniczący Komisji
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego oraz Zarządu
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej
 12. Uzupełnienie składu Rady na lata 2018-2020
 13. Uchwalenie zmian w LSR
 14. Sprawy różne

Szczegółowe informacje oraz projekty uchwał dostępne są w biurze LGD PONIDZIE ul. Słabska 13

W przypadku braku kworum o godz. 1200 kolejny termin Walnego Zebranie Członków wyznacza się na dzień 29 maja 2019 o godzinie 1230siedzibie Stowarzyszenia LGD

PONIDZIE Pińczów ul. Słabska 13.  Uchwały podejmowane przez Walne Zebranie Członków obradujące w drugim terminie będą prawomocne przy obecności minimum 20%  członków  zwyczajnych Stowarzyszenia.

Konsultacje zmiany LSR.

W związku z kwalifikowaniem się Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE  do ubiegania się o podwyższenie wysokości środków finansowych na wsparcie realizacji  operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na zasadach określonych w piśmie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 marca 2019 r.,Minister Rolnictwa – zasady przyznawania bonusów(1)

Zarząd Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE wszczyna procedurę aktualizacji LSR i przedstawia zaktualizowaną wersję dokumentu do konsultacji:LSR Ponidzie zmiany maj 2019

 1. W rozdziale III DIAGNOZA- OPIS OBSZARU I LUDNOŚCI

– Aktualizuje   się diagnozę obszaru w podpunkcie dotyczącym grup defaworyzowanych

 1. W rozdziale V Cele i wskaźniki

– W Tabeli 16. Cele i wskaźniki LSR zaktualizowane zostają wskaźniki związane z przedsiębiorczością oraz ze spotkaniami konsultacyjnymi. Zaktualizowana została również suma 2 celu ogólnego

– W tabeli 18. Tabelaryczna matryca logiczna powiązań diagnozy obszaru i ludności, analizy SWOT oraz celów i wskaźników zaktualizowane zostały wskaźniki produktu i rezulatu. Zmieniono wartość wskaźnika

– Liczba spotkań/ wydarzeń adresowanych do mieszkańców – 8 szt.

– Liczba osób uczestniczących w  spotkaniach informacyjno- konsultacyjnych-100 osób

– Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa (w tym 1 innowacyjne i 5 przez osoby bezrobotne)- 26 szt.  Konkurs

– Liczba utworzonych miejsc pracy (ogółem)- 32

W rozdziale VI SPOSÓB WYBORU I OCENY OPERACJI…

– w opisie aktualizuje poziom wsparcia na założenie działalności wyniesie  do 100 000 zł.

 1. W rozdziale VIII BUDŻET LSR

– Aktualizuje się kwoty na wdrażanie LSR (poddziałanie 19.2),  5 990 000 zł

– Aktualizuje się kwotę na Cel szczegółowy 2.2 Rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc, która wynosi 3 446 066,73 zł

 1. W załączniku 3 PLAN DZIAŁANIA

– Aktualizuje się kwoty w pozycjach w poszczególnych przedsięwzięciach zgodnie z podpisanymi umowami przez beneficjentów.

– zwiększa się kwotę na realizacje wskaźnika Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa (w tym 1 innowacyjne i 5 przez osoby bezrobotne) przy jednoczesnym wzroście wskaźnika do realizacji

– aktualizuje się kwoty związane z realizację LSR

 1.  Aktualizuje się plan komunikacji w II połowie 2019 roku, dokładając spotkania informacyjno- konsultacyjne w każdej gminie przed każdym naborem
 2. W tabeli 23 INDYKATYWNY BUDŻET PLAN KOMUNIKACYJNEGO

Aktualizuje się koszty zadań w poszczególnych wierszach.

 1. Aktualizuje się Załącznik 5 Budżet LSR Wysokość wsparcia finansowego EFSI w ramach LSR w ramach poszczególnych poddziałań.
 2. Aktualizuje się Plan finansowy w zakresie poddziałania 19.2 PROW 2014-2020
 3. W całej strategii aktualizuje się inne dane związane z wyżej wypisanymi zmianami
 4. W całym dokumencie poprawia się drobne literówki i oczywiste omyłki.

Prosimy o zgłaszanie uwag do wprowadzonych zmian na załączonym formularzu i przesyłanie na adres e-mail: biuro@lgdponidzie.pl lub dostarczenie  osobiście do Biura LGD PONIDZIE ul. Słabska 13, 28-400 Pińczów w godz. od 7.00 -15.00.
Formularz zgłaszania uwag

Konsultacje społeczne będą trwały przez okres co najmniej 14 dni tj. do dnia 23.05.2019 r.

Ogłaszamy nabór wniosków nr 2/2019 o powierzenie grantu.

Zarząd Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE ogłasza nabór nr 2/2019 wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie:

-zachowanie dziedzictwa lokalnego

-promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

W ramach projektu grantowego planowane są do realizacji zadania realizujące przedsięwzięcie „Ponidzie poleca”
Wnioski o powierzenie grantu  można składać w terminie:
od 13.05.2019 do 28.05.2019 w biurze LGD Ponidzie ul. Słabska 13, 28-400 Pińczów
Treść ogłoszenia, procedury, załączniki oraz wzory oświadczeń do pobrania w zakładce Nabory wniosków lub

https://lgdponidzie.pl/stowarzyszenie/nabory/

Poradnik dla Wnioskodawców i beneficjentów – konkurencyjny tryb wyboru wykonawców

 Informujemy, że na stronie internetowej ARiMR zamieszczony został Poradnik dla Wnioskodawców i Beneficjentów w sprawie konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji w ramach PROW na lata 2014 – 2020 wersja 2_2019

Diagnoza obszaru działania LGD PONIDZIE.

Przypominamy, że trwają konsultacje dotyczące propozycji zakresów z jakich LGD PONIDZIE powinno ogłosić nabory wniosków pod warunkiem uzyskania dodatkowego dofinansowania na wdrażanie LSR.
Na Państwa propozycje czekamy do 30 kwietnia 2019 roku.

Dokumenty do pobrania:

Arkusz_Pomyslu_LSR zmiana pod bonus

Informacja dodatkowa

Ankiety można dostarczyć osobiście do biura LGD PONIDZIE ul.Słabska 13 w godz od 7.00 do 15.00  lub przesłać na adres biuro@lgdponidzie.pl

Życzenia Świąteczne.

Anulowanie naboru nr 1/2019 wniosku o powierzenie grantu.

Informujemy, że nabór nr 1/2019 wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie:

-zachowanie dziedzictwa lokalnego

-promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

zostaje anulowany z powodu błędnie wyliczonej kwoty dostępnych środków w LSR. Nabór zostanie ogłoszony po zaktualizowaniu LSR oraz podpisaniu aneksu do umowy ramowej.

VII Bieg na Grochowiska.

Za nami VII edycja Biegu na Grochowiska. Największa i najstarsza impreza biegowa Ponidzia  przyciągnęła w tym roku do Pińczowa blisko 140 biegaczy.

Jak co roku, uczestnicy biegu  mieli również okazję obejrzeć wspaniałą inscenizację historyczną, upamiętniającą bitwę pod Grochowiskami.

Jako współorganizatorzy imprezy serdecznie gratulujemy Uczestnikom,  oraz dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w organizację biegu.

Zachęcamy do obejrzenia relacji fotograficznej z biegu https://www.facebook.com/biegnagrochowiska/

Zapraszamy

Zapraszamy na spotkanie informacyjno-konsultacyjne do Złotej i Kij.

W dniu 20.03.2019 roku o godz. 10.00  w Urzędzie Gminy Złota odbędzie się spotkanie informacyjno- konsultacyjne dot. naboru wniosków o powierzenie grantu w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego oraz promocji obszaru objętego LSR

Dnia 21.03.2019 roku w Samorządowej Instytucji Kultury ,,Kasztelania” o godz. 9.30 odbędzie się spotkanie informacyjno- konsultacyjne dot. naboru wniosków o powierzenie grantu w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego oraz promocji obszaru objętego LSR.

Serdecznie zapraszamy na spotkania.

Zapraszamy na spotkanie informacyjno-konsultacyjne.Pińczów.

Dnia 19.03.2019 roku w siedzibie LGD PONIDZIE, ul. Słabska 13  o godz. 10.00 odbędzie się spotkanie informacyjno- konsultacyjne dot. naboru wniosków o powierzenie grantu w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego oraz promocji obszaru objętego LSR.

Zapraszamy serdecznie.

Zapraszamy na spotkanie informacyjno-konsultacyjne.Działoszyce.

Dnia 18.03.2019 roku w Miejsko Gminnym Centrum Kultury w Działoszycach o godz. 11.00 odbędzie się spotkanie informacyjno- konsultacyjne dot. naboru wniosków o powierzenie grantu w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego oraz promocji obszaru objętego LSR.

Zapraszamy serdecznie.

Zapraszamy na spotkanie informacyjno-konsultacyjne.Michałów.

Dnia 18.03.2019 roku w Urzędzie Gminy w Michałowie o godz. 9.00 odbędzie się spotkanie informacyjno- konsultacyjne dot. naboru wniosków o powierzenie grantu w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego oraz promocji obszaru objętego LSR.

Zapraszamy serdecznie.

Zapraszamy na spotkanie dla organizacji pozarządowych.

Dnia 15.03.2019 o godz. 12.00 w biurze LGD PONIDZIE odbędzie się  spotkanie dot. rozliczania projektów grantowych, realizacji LSR oraz księgowości w organizacjach pozarządowych.

Zapraszamy do udziału.

Zapraszamy na spotkanie informacyjno-konsultacyjne.

Dnia 15.03.2019 roku w siedzibie biura LGD PONIDZIE ul. Słabska 13 o godz. 12.00 odbędzie się spotkanie informacyjno- konsultacyjne o zasięgu powiatowym dot. naboru wniosków o powierzenie grantu w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego oraz promocji obszaru objętego LSR.

Zapraszamy serdecznie.

Bitwa Regionów-konkurs.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, organizuje V edycję konkursu kulinarnego
„Bitwa Regionów” dla Kół Gospodyń Wiejskich–drużyny składające się maksymalnie z trzech osób.
Patronat nad konkursem objęło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem przedsięwzięcia jest promowanie regionalnych potraw przygotowanych z polskich produktów.
Konkurs jest przeprowadzany w trzech etapach:
I etap–to weryfikacja zgłoszeń w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa w Oddziale Terenowym w Kielcach,
II etap–przygotowanie potrawy przez zakwalifikowane zespoły podczas trwania
Świętokrzyskiego Święta Zalewajki w Hucie Szklanej tj. 14 lipca 2019 r.
III etap-Finał konkursu. Najlepsze drużyny z całego kraju spotkają się we wrześniu br. podczas Targów „Smaki Regionów” w Poznaniu.
Zgłoszenia do udziału w konkursie należy wysyłać za pomocą formularza
umieszczonego na stronie www.bitwaregionow.pl
We wniosku należy podać nazwę Koła Gospodyń Wiejskich i dane korespondencyjne, a także listę kulinarnych osiągnięć oraz nazwę potrawy konkursowej z przepisem i opisem. Warunkiem udziału w „Bitwie Regionów” jest zgłoszenie tylko jednego dania. Zamieszczenie zdjęcia potrawy nie jest
obowiązkowe.
Regulamin konkursu umieszczony jest na stronie:
http://www.kowr.gov.pl/regulamin.pdf
Przed przesłaniem zgłoszenia należy obowiązkowo zapoznać się z regulaminem oraz warunkami udziału w konkursie.Na zgłoszenia czekamy do 31marca 2019 r.
W razie pytań  kontakt:
Magdalena Surmacz, tel: 604061788, mail:magdalena.surmacz@kowr.gov.pl
Urszula Luty,tel: 602492425, mail:urszula.luty@kowr.gov.p

Wyniki konsultacji LSR.

Informujemy, że w dniu 5 marca 2019 r. zakończono konsultacje aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Do proponowanych zmian nie zgłoszono uwag.Zapraszamy na spotkania konsultacyjno – informacyjne.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców powiatu pińczowskiego na spotkania informacyjno- konsultacyjne  dotyczące planowanych naborów wniosków o powierzenie grantu w zakresach :

 • zachowanie dziedzictwa lokalnego
 • promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

Szczegóły na plakacie.Harmonogram spotkań

Przypominamy również ,że w LCWP trwają zapisy na bezpłatne kursy: operator wózka podnośnikowego ,operator żurawi przenośnych.

Zostały ostatnie wolne miejsca!

Konsultacje Regionalne dla Kół Gospodyń Wiejskich – zaproszenie

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zaprasza na spotkanie „Należność i rozwój Kół Gospodyń Wiejskich bez obaw i obowiązków” w Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu Chęcińskim w dniu 25 marca 2019r.

Konsultacje dotyczyć będą finansowego wsparcia dla Kół Gospodyń Wiejskich, wydatkowania i rozliczania środków finansowych na ich działalność. Spotkanie poprowadzą Sekretarz Stan Andżelika Możdżanowska oraz poseł na Sejm RP Andrzej Kryj. Ponadto na konsultacje zostali zaproszeni przedstawiciele Urzędu Skarbowego i ARiMR w Kielcach.

KGW z terenu powiatu pińczowskiego mogą zgłaszać 1-2 osobowe delegacje reprezentujące konkretne koło na załączonym wniosku, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 marca 2019 na adres krzyzanowska.w@powiat.kielce.pl

Konsultacje zmiany LSR.

Zarząd Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE wszczyna procedurę aktualizacji LSR i przedstawia zaktualizowaną wersję dokumentu do konsultacji: LSR Ponidzie zmiany luty 2019

1.W rozdziale V CELE I WSKAŹNIKI

– Usuwa się z opisu projektu współpracy o roboczej nazwie „Świętokrzyska Wspólna i Aktywna Turystyka” – ŚWIAT informację o utworzeniu wspólnego portalu z aplikacją z dostępem do Internetu.
– W Tabeli 16. Cele i wskaźniki LSR zaktualizowane zostają sumy kwot celu szczegółowego
2.W rozdziale VI SPOSÓB WYBORU I OCENY OPERACJI
– w opisie aktualizuje się wielkość środków przeznaczonych na nabory grantowe. Aktualna kwota wynosi 787 034,00 zł.
3.W rozdziale VIII BUDŻET LSR
– Aktualizuje się kwoty na poszczególne działania zgodnie z budżetem LSR
4.W załączniku 3 PLAN DZIAŁANIA
– Aktualizuje się kwoty w pozycjach w poszczególnych przedsięwzięciach zgodnie z podpisanymi umowami przez beneficjentów.
5.W tabeli 23 INDYKATYWNY BUDŻET PLAN KOMUNIKACYJNEGO
Aktualizuje się koszty zadań w poszczególnych wierszach.
6.W całej strategii aktualizuje się inne dane związane z wyżej wypisanymi zmianami
7.W całym dokumencie poprawia się drobne literówki i oczywiste omyłki.

Prosimy o zgłaszanie uwag do wprowadzonych zmian na załączonym formularzu i przesyłać na adres e-mail: biuro@lgdponidzie.pl
Formularz zgłaszania uwag
Harmonogram konsultacji
Konsultacje społeczne będą trwały przez okres co najmniej 14 dni tj. do dnia 05.03.2019 r.