Lokalna Grupa Działania PONIDZIE

Konsultacje dotyczące zmian w LSR

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PONIDZIE informuje o rozpoczęciu procesu aktualizacji LSR i potrzebie konsultacji społecznych w celu wprowadzenia zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Celem aktualizacji jest dostosowanie wskaźników produktu i rezultatu określonych w Strategii do obowiązujących wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 5/3/2017
Uwagi do proponowanych zmian lub nowe propozycje zmian można zgłaszać do dnia 15.03.2018 r. do godz. 10.00 pocztą elektroniczną na adres biuro@lgdponidzie.pl lub osobiście w Biurze LGD, ul. Słabska 13 28-400 Pińczów w godzinach pracy biura.
Lokalna Strategia Rozwoju – zmiany marzec 2018
Formularz zgłaszania uwag LSR
Wyjaśnienia dotyczące proponowanych zmian

Ogłoszony został nabór wniosków o przyznanie pomocy na „Modernizacje gospodarstw rolnych

od 19 lutego do 20 marca 2018 r.ARiMR będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy na „Modernizację gospodarstw rolnych” w obszarze „d”, związanym z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu. Wsparcie to finansowane jest z budżetu PROW 2014 – 2020.

O pomoc mogą ubiegać się rolnicy posiadający gospodarstwa, których wielkość ekonomiczna mieści się w przedziale od 10 tys. euro do 200 tys. euro. Wyjątek od tej reguły stanowią rolnicy, którzy będą wspólnie składać  wniosek o przyznanie dofinansowania na inwestycje w tym typie operacji. Wówczas łączna wielkość ekonomiczna należących do nich gospodarstw musi wynieść co najmniej 15 tys. euro, a w roku w którym zostanie złożony przez nich wniosek o wypłatę płatności ostatecznej, gospodarstwo każdego z nich osiągnie wielkość ekonomiczną przynajmniej 10 tys. euro.

Wsparcie przyznawane jest w postaci dofinansowania poniesionych kosztów na realizację danej inwestycji. Poziom dofinansowania wynosi standardowo 50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych. Może on być wyższy i wynieść 60%, ale tylko w przypadku gdy o pomoc ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek o wsparcie składa wspólnie kilku rolników.

Pieniądze można otrzymać na inwestycje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu – maksymalna kwota wsparcia nie może przekroczyć 500 tys. zł, przy czym w przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem, lub budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których jest prowadzona produkcja zwierzęca, w tym ich wyposażaniem – maksymalna wysokość pomocy wynosi 200 tys. zł.

Złożone przez rolników wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Suma uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy.

Wnioski będą przyjmowały oddziały regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce realizacji inwestycji. Można je będzie również złożyć za pośrednictwem biura powiatowego ARiMR, podlegającego pod dany OR. W przypadku osób wspólnie wnioskujących wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć w oddziale regionalnym ARiMR właściwym ze względu na położenie gospodarstw osób wspólnie wnioskujących, przy czym jeżeli gospodarstwa tych osób są położone na obszarze więcej niż jednego województwa, wniosek należy złożyć w tym województwie, w którym jest położona największa część tych gospodarstw, za wyjątkiem sytuacji, w których realizacja operacji obejmuje inwestycje budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego lub inwestycje związane z zakładaniem sadów lub plantacji krzewów owocowych, gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat wówczas wniosek należy złożyć w oddziale regionalnym Agencji właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji.

Więcej informacji  na stronie :

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-413-modernizacja-gospodarstw-rolnych/modernizacja-gospodarstw-rolnych-nabor-19-lutego-20-marca-2018-r.html

INFORMACJE DOTYCZĄCE BIZNESPLANU

Informujemy, że na stronie Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego zamieszczone zostały wyjaśnienia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczące uzupełniania biznesplanu. Wyjaśnieniu te można pobrać z naszej strony internetowej z zakładki – NABORY WNIOSKÓW/PYTANIA I ODPOWIEDZI

 

Odpowiedzi na pytania

ZAPYTANIE OFERTOWE

Lokalna Grupa Działania PONIDZIE zaprasza niniejszym do złożenia oferty cenowej dotyczącej przeprowadzenia szkolenia dla Członków Rady oraz pracowników biura LGD PONIDZIE. Szczegóły zapytania znajdują się w bocznej zakładce – Zapytania ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE

Lokalna Grupa Działania PONIDZIE zaprasza niniejszym do złożenia oferty cenowej dotyczącej wykonania tablicy informacyjnej do siedziby biura. Szczegóły zapytania znajdują się w bocznej zakładce – Zapytania ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE – wyniki

Zarząd LGD PONIDZIE informuje, że do biura LGD wpłynęło 30 ofert dotyczących opracowania projektu graficznego oraz wydruku broszury informacyjnej poświęconej metodom i sposobom przyznawania dofinansowania w ramach inicjatywy LEADER programu PROW 2014-2020. Najkorzystniejszą ofertą była oferta firmy R2 Print Adam Rytter z Płocka. Firma ta zaproponowała najniższą cenę brutto i została wybrana do realizacji zadania.
Dziękujemy wszystkim wykonawcom za udział w procedurze i złożenie ofert.

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 3.06.2016 – korekta

Szanowni Państwo,
W załączeniu przedstawiamy skorygowane zapytanie ofertowe dotyczące projektu i wykonania broszury informacyjnej poświęconej metodom i sposobom przyznawania dofinansowania w ramach inicjatywy LEADER programu PROW 2014-2020.

W związku z dokonaną korektą błędnej ilości stron Zapytanie ofertowe z dnia 3.06.2016 r. jest unieważnione.
Zakres prac i warunki uczestnictwa w realizacji zadania przedstawione są w załączonym skorygowanym zapytaniu ofertowym – skorygowane zapytanie ofertowe do pobrania

W przypadku zainteresowania prosimy o przesyłanie ofert zgodnie z warunkami przedstawionymi w treści załączonego zapytania.

Skorygowane zapytanie ofertowe do pobrania