Konsultacje procedur wyboru operacji w ramach wdrażania LSR

Lokalna Grupa Działania PONIDZIE przedkłada do konsultacji projekty procedur wraz z załącznikami dotyczące wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju w okresie 2023-2027  

Prosimy o zgłaszanie uwag do projektów na załączonym formularzu i przesyłanie na adres e-mail: biuro@lgdponidzie.pl lub dostarczenie osobiście do Biura LGD PONIDZIE ul. 3 Maja 10, pokój 41, 28-400 Pińczów w godz. od 7:00 -15:00.

Procedura ustalania niebudzących wątpliwości interpretacyjnych kryteriów wyboru operacji

Procedura oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju

Zał. 1 Karta oceny wniosku o wsparcie

Zał. 2 Deklaracja poufności i bezstronności członka Rady

Zał. 3 Formularz rejestru grup interesów członków rady LGD

Zał. 4 Wzór pisma P1 wzywającego go do złożenia wyjaśnień

Zał. 5 Wzór pisma P2 do wnioskodawcy dotyczącego wyniku oceny operacji

Zał. 6 Karta rozpatrzenia protestu

Zał. 7 Wzór pisma P3 do wnioskodawcy dotyczący wezwania do uzupełnienia złożonego protestu

Zał. 8 Wzór pisma P4 do wnioskodawcy dotyczycącego pozostawienia złożonego protestu bez rozpatrzenia

Zał. 9 Wzór pisma do wnioskodawcy o wyniku ponownej oceny operacji


Procedura wyboru i oceny grantobiorców

Zał.1 Kryteria wyboru grantobiorców

Zał. 2 Karta oceny wniosku o powierzenie grantu

Zał. 3 Deklaracja poufności i bezstronności członka Rady

Zał. 4 Wniosek o powierzenie grantu

Zał. 5 Wzór umowy powierzenia grantu

Zał.6 Sprawozdanie z realizacji powierzonego grantu

Formularz zgłaszania uwag

Konsultacje społeczne będą trwały do dnia 01.03.2024 r. 

Projekty dokumentów dostępne są do wglądu również w biurze Lokalnej Grupy Działania Ponidzie ul. 3 Maja 10, pokój 41, 28-400 Pińczów w godz. od 7:00 -15:00. 

Loading

Nabór na wolne stanowisko.

Dyrektor biura Lokalnej Grupy Działania Ponidzie ogłasza nabór na wolne stanowisko:

 Specjalista ds. ekonomicznych i kadrowych

 1. Nazwa i adres jednostki:
  Lokalna Grupa Działania PONIDZIE
  28-400 Pińczów
  3 Maja 10
 2. Nazwa stanowiska pracy:
  Specjalista ds. ekonomicznych i kadrowych
 3.  Wymiar czasu pracy:
  1/2 etatu.
 4.  Rodzaj umowy o pracę:
  Umowa o pracę na trzymiesięczny okres próbny z możliwością zatrudnienia na czas określony.
 5. Wymagania konieczne:
  Obywatelstwo polskie lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
  wykształcenie wyższe ekonomiczne lub średnie ekonomiczne,
  3 lata praktyki zawodowej w tym 1 rok przy obsłudze księgowej firmy lub organizacji pozarządowej,
  znajomość obsługi komputera (edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego),
  znajomość przepisów Prawo podatkowe, Ustawa o rachunkowości,
  niekaralność,
  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku
 6. Wymagania pożądane:
  Znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Ustawy o Stowarzyszeniach, Ustaw i rozporządzeń w zakresie działania „wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
  predyspozycje osobowościowe- asertywność, łatwość podejmowania decyzji, łatwość nawiązywania kontaktów, wysoka kultura osobista, dokładność, terminowość, komunikatywność,
  doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy,
  kursy i szkolenia w zakresie księgowości, kursy i szkolenia w zakresie funduszy unijnych,
 7. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: prowadzenie księgowości i sprawozdawczości finansowej, ewidencja zdarzeń na podstawie dowodów księgowych, prowadzenie ksiąg rachunkowych, gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych, sporządzanie sprawozdań finansowych, okresowa inwentaryzacja majątku stowarzyszenia, prowadzenie akt osobowych, sporządzanie i prowadzenie dokumentów kadrowych, prowadzenie dokumentacji płacowej oraz rozliczeniowej z ZUS i US
 8. Wymagane dokumenty:
  Źyciorys (CV),
  list motywacyjny,
  kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom),
  kserokopia posiadanych świadectw pracy,
  podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
  kwestionariusz osobowy,
  kserokopia innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i posiadane umiejętności.
  Kopie dokumentów powinny być uwierzytelnione własnym podpisem z klauzulą „za zgodność z oryginałem” oraz datą.
 9. Miejsce i termin składania dokumentów. Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie LGD Ponidzie, Pińczów ul. 3 Maja 10, pokój nr 41 w terminie do 16 października 2023 do godz. 15.00 (w przypadku wysłania dokumentów decyduje data i godzina ich doręczenia do siedziby LGD Ponidzie). Dokumenty należy składać w nieprzezroczystej kopercie z napisem: Dotyczy naboru na stanowisko: Specjalista ds. ekonomicznych i kadrowych. Dokumenty, które zostaną złożone po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Otwarcie ofert odbędzie się 17 października  o godz. 10.00  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej w siedzibie LGD Ponidzie. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 r. poz. 1781 ze zm.)”. Dokumenty zawarte w nadesłanych ofertach nie będą zwracane.

Loading

Projekt Zmian Lokalnej Strategii Rozwoju

Lokalna Grupa Działania PONIDZIE  przedkłada do konsultacji projekt zmian Lokalnej Strategii Rozwoju.

Projekt zmian LSR- kwiecień 2023

Zmiany zaznaczono kolorem turkusowym.

Prosimy o zgłaszanie uwag do wprowadzonych zmian na załączonym formularzu i przesyłanie na adres e-mail: biuro@lgdponidzie.pl lub dostarczenie osobiście do Biura LGD PONIDZIE ul. 3 Maja 10, pokój 41, 28-400 Pińczów w godz. od 7:00 -15:00.
Formularz zgłaszania uwag: Formularz-zgłaszania-uwag-LSR
Konsultacje społeczne będą trwały do dnia 05.05.2023 r.

Loading

Ogłoszenie o naborze wniosków 1/2023/G – Powierzenie grantu

Informujemy, że Zarząd LGD Ponidzie ogłosił nabór wniosków 1/2023/G w zakresie: oddolnych i lokalnych koncepcji rozwoju wsi, mających na celu wypracowanie efektywnych i niestandardowych rozwiązań lokalnych problemów miejscowości wiejskich dzięki innowacyjnemu podejściu, zwanych dalej „koncepcjami inteligentnych wsi”.
Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:
od 16.01.2023 do 30.01.2023

Pełna dokumentacja naboru dostępna jest tutaj: Ogłoszenia o naborach oraz wyniki | Lokalna Grupa Działania PONIDZIE (lgdponidzie.pl) 

Wzory wniosków dostępne są tutaj: Wzory wniosków – GRANTY

Loading

KONKURS DLA DZIENNIKARZY

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego oraz Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zaprasza dziennikarzy prasowych, radiowych, telewizyjnych i internetowych do udziału w konkursie z zakresu ekonomii społecznej.

Cele Konkursu:

Pobudzenie w środowisku dziennikarskim zainteresowania ekonomią społeczną.
Wyróżnienie podjętych inicjatyw, realizowanych w obszarze ekonomii społecznej na terenie województwa świętokrzyskiego.
Pogłębienie wiedzy mieszkańców województwa świętokrzyskiego o lokalnych inicjatywach w obszarze ekonomii społecznej.
Konkurs skierowany jest do dziennikarzy i twórców publikujących w mediach: prasie, radiu, telewizji i portalach internetowych. Zasięg medium to minimum teren jednej gminy z terenu województwa świętokrzyskiego.
WIĘCEJ INFORMACJI

Loading

Informacja o pracy biura

W dniu 7 czerwca 2021 roku w godzinach 11:00 do 15:00 biuro Lokalnej Grupy Działania Ponidzie w związku z odbywającym się Walnym Zebraniem Członków będzie nieczynne.
Za utrudnienia przepraszamy.

Loading

W dniu 4 czerwca 2021 roku biuro LGD Ponidzie będzie nieczynne

Zgodnie z zarządzeniem Nr 4/2021 Dyrektora Biura Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE, w zamian za dzień świąteczny w dniu 01 maja 2021 roku, który przypadał w dzień wolny od pracy (sobota), dla pracowników Biura Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE ustalony został dzień wolny od pracy w dniu 4 czerwca 2021 r.

Loading

Informacja o pracy Biura – praca zdalna

W związku z trwającą sytuacją epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenieniem się choroby COVID – 19, a także zaleceniami Ministra Zdrowia dotyczącymi pracy zdalnej, Zarząd Lokalnej Grupy Działania Ponidzie informuje, że lokal Biura LGD Ponidzie od dnia 30.03.2021 r. do 09.04.2021 r. będzie zamknięty. Zatrudnieni w Biurze LGD pracownicy będą pracować w formie pracy zdalnej, pozostając do dyspozycji w godzinach pracy Biura t.j. od 7.00 do 15.00 (od poniedziałku do piątku) pod numerami telefonów:

Dyrektor Biura Zieliński Janusz – 664 730 971,

Specjalista ds. wdrażania LSR Nakonieczna Beata – 692 090 356

oraz adresem poczty e-mail: biuro@lgdponidzie.pl

W razie konieczności osobistego spotkania się z pracownikiem prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

Z poważaniem

Janusz Zieliński

Loading

Nabór wniosków 2/2020

ZARZĄD LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PONIDZIE
działającej na terenie gmin:
Działoszyce, Kije, Michałów, Pińczów, Złota
OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW nr 2/2020 o PRZYZNANIE POMOCY
na operacje w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:
od 16.11.2020 do 30.11.2020
Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00. Ostateczny termin składania wniosków upływa 30.11.2020 roku o godzinie 15:00.
Wsparcie przyznawane jest w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 300 000,00 zł na jednego Beneficjenta.
Pełna treść ogłoszenia znajduje się zakładce – NABORY WNIOSKÓW https://lgdponidzie.pl/stowarzyszenie/nabory/
Wzory wniosków znajdują się zakładce – WZORY WNIOSKÓW, UMÓW I INSTRUKCJE https://lgdponidzie.pl/operacje-w-ramach-poddzialania-19-2-z-wylaczeniem-projektow-grantowych-oraz-operacji-w-zakresie-podejmowania-dzialalnosci-gospodarczej-inne-wlasne/
Zapraszamy do zapoznania się z warunkami wsparcia.

Loading

Zmiana siedziby

Informujemy, że Biuro LGD Ponidzie zostaje przeniesione do budynku przy ulicy 3 Maja 10 pok. 41 i 42. (Budynek Urzędu Miejskiego w Pińczowie)
Biuro czynne będzie w godzinach 7.00 – 15.00 .
W dniu 18.08.2020 Biuro będzie nieczynne z uwagi na przeprowadzkę.
Jednocześnie informujemy, że kontakt telefoniczny możliwy będzie pod nowym numerem telefonu: 41 373 38 60

Loading

Walne Zebranie Członków LGD PONIDZIE

Informuję, że 20 lipca 2020 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Stowarzyszenia ul. Słabska 13, odbędzie się Walne Zebranie Członków LGD PONIDZIE.

Planowana tematyka zebrania:
1. Otwarcie obrad
2. Stwierdzenie kworum
3. Wybranie przewodniczącego i protokolanta
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Sprawozdanie Zarządu LGD PONIDZIE za rok 2019 – Prezes Zarządu
6. Sprawozdanie finansowe za rok 2019 – Skarbnik
7. Sprawozdanie z działalności Rady za rok 2019 – Przewodniczący Rady
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego oraz Zarządu
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady
10. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
a) Wystąpienie przewodniczącego komisji rewizyjnej z wnioskiem o udzielenie absolutorium
b) Podjęcie uchwały
11. Wybór Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej na lata 2020-2024
a) Wybór Komisji Skrutacyjnej
b) Zgłaszanie kandydatów
c) Wybory
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w LSR
13. Sprawy różne

Szczegółowe informacje oraz projekty uchwał dostępne są w biurze LGD PONIDZIE ul. Słabska 13. Lokalna Strategia Rozwoju z proponowanymi zmianami poddana jest konsultacjom społecznym i wraz z formularzem zgłaszania uwag dostępna jest na stronie internetowej https://lgdponidzie.pl/konsultacje-zmian-lsr/

W przypadku braku kworum o godz. 1200 kolejny termin Walnego Zebrania Członków wyznacza się na dzień 20 lipca 2020 o godzinie 1230siedzibie Stowarzyszenia LGD

PONIDZIE Pińczów ul. Słabska 13.  Uchwały podejmowane przez Walne Zebranie Członków obradujące w drugim terminie będą prawomocne przy obecności minimum 20% członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną wywołaną korona wirusem SARS-CoV-2, rozporządzeniami władz państwowych i koniecznością zadbania o zdrowie członków stowarzyszenia, bardzo proszę o zabranie ze sobą maseczek. Osoby bez maseczek nie będą wpuszczone na salę obrad. W obradach uczestniczyć mogą tylko członkowie stowarzyszenia oraz osoby reprezentujące poszczególne organizacje.

Loading

Konsultacje zmian LSR.

Zgodnie z ustaleniami na warsztatach refleksyjnych w lutym oraz na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia w marcu bieżącego roku, wprowadzamy zmiany w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w celu zwiększenia wysokości środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji przedsięwzięcia 1.2.1 Spotkania na Ponidziu. W związku z powyższym rozpoczynamy procedurę aktualizacji LSR .
Proponowane zmiany zaznaczone zostały kolorem zielonym LSR Ponidzie zmiany czerwiec 2020
Prosimy o zgłaszanie uwag do wprowadzonych zmian na załączonym formularzu i przesyłanie na adres e-mail: biuro@lgdponidzie.pl lub dostarczenie osobiście do Biura LGD PONIDZIE ul. Słabska 13, 28-400 Pińczów w godz. od 7.00 -15.00.
Formularz zgłaszania uwag: Formularz-zgłaszania-uwag-LSR
Konsultacje społeczne będą trwały do dnia 09.07.2020 r.

Loading

Konsultacje dotyczące zmian w LSR

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PONIDZIE informuje o rozpoczęciu procesu aktualizacji LSR i potrzebie konsultacji społecznych w celu wprowadzenia zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Celem aktualizacji jest dostosowanie wskaźników produktu i rezultatu określonych w Strategii do obowiązujących wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 5/3/2017
Uwagi do proponowanych zmian lub nowe propozycje zmian można zgłaszać do dnia 15.03.2018 r. do godz. 10.00 pocztą elektroniczną na adres biuro@lgdponidzie.pl lub osobiście w Biurze LGD, ul. Słabska 13 28-400 Pińczów w godzinach pracy biura.
Lokalna Strategia Rozwoju – zmiany marzec 2018
Formularz zgłaszania uwag LSR
Wyjaśnienia dotyczące proponowanych zmian

Loading

Ogłoszony został nabór wniosków o przyznanie pomocy na „Modernizacje gospodarstw rolnych

od 19 lutego do 20 marca 2018 r.ARiMR będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy na „Modernizację gospodarstw rolnych” w obszarze „d”, związanym z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu. Wsparcie to finansowane jest z budżetu PROW 2014 – 2020.

O pomoc mogą ubiegać się rolnicy posiadający gospodarstwa, których wielkość ekonomiczna mieści się w przedziale od 10 tys. euro do 200 tys. euro. Wyjątek od tej reguły stanowią rolnicy, którzy będą wspólnie składać  wniosek o przyznanie dofinansowania na inwestycje w tym typie operacji. Wówczas łączna wielkość ekonomiczna należących do nich gospodarstw musi wynieść co najmniej 15 tys. euro, a w roku w którym zostanie złożony przez nich wniosek o wypłatę płatności ostatecznej, gospodarstwo każdego z nich osiągnie wielkość ekonomiczną przynajmniej 10 tys. euro.

Wsparcie przyznawane jest w postaci dofinansowania poniesionych kosztów na realizację danej inwestycji. Poziom dofinansowania wynosi standardowo 50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych. Może on być wyższy i wynieść 60%, ale tylko w przypadku gdy o pomoc ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek o wsparcie składa wspólnie kilku rolników.

Pieniądze można otrzymać na inwestycje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu – maksymalna kwota wsparcia nie może przekroczyć 500 tys. zł, przy czym w przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem, lub budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których jest prowadzona produkcja zwierzęca, w tym ich wyposażaniem – maksymalna wysokość pomocy wynosi 200 tys. zł.

Złożone przez rolników wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Suma uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy.

Wnioski będą przyjmowały oddziały regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce realizacji inwestycji. Można je będzie również złożyć za pośrednictwem biura powiatowego ARiMR, podlegającego pod dany OR. W przypadku osób wspólnie wnioskujących wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć w oddziale regionalnym ARiMR właściwym ze względu na położenie gospodarstw osób wspólnie wnioskujących, przy czym jeżeli gospodarstwa tych osób są położone na obszarze więcej niż jednego województwa, wniosek należy złożyć w tym województwie, w którym jest położona największa część tych gospodarstw, za wyjątkiem sytuacji, w których realizacja operacji obejmuje inwestycje budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego lub inwestycje związane z zakładaniem sadów lub plantacji krzewów owocowych, gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat wówczas wniosek należy złożyć w oddziale regionalnym Agencji właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji.

Więcej informacji  na stronie :

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-413-modernizacja-gospodarstw-rolnych/modernizacja-gospodarstw-rolnych-nabor-19-lutego-20-marca-2018-r.html

Loading

INFORMACJE DOTYCZĄCE BIZNESPLANU

Informujemy, że na stronie Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego zamieszczone zostały wyjaśnienia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczące uzupełniania biznesplanu. Wyjaśnieniu te można pobrać z naszej strony internetowej z zakładki – NABORY WNIOSKÓW/PYTANIA I ODPOWIEDZI

 

Odpowiedzi na pytania

Loading

ZAPYTANIE OFERTOWE

Lokalna Grupa Działania PONIDZIE zaprasza niniejszym do złożenia oferty cenowej dotyczącej przeprowadzenia szkolenia dla Członków Rady oraz pracowników biura LGD PONIDZIE. Szczegóły zapytania znajdują się w bocznej zakładce – Zapytania ofertowe

Loading

ZAPYTANIE OFERTOWE

Lokalna Grupa Działania PONIDZIE zaprasza niniejszym do złożenia oferty cenowej dotyczącej wykonania tablicy informacyjnej do siedziby biura. Szczegóły zapytania znajdują się w bocznej zakładce – Zapytania ofertowe

Loading

ZAPYTANIE OFERTOWE – wyniki

Zarząd LGD PONIDZIE informuje, że do biura LGD wpłynęło 30 ofert dotyczących opracowania projektu graficznego oraz wydruku broszury informacyjnej poświęconej metodom i sposobom przyznawania dofinansowania w ramach inicjatywy LEADER programu PROW 2014-2020. Najkorzystniejszą ofertą była oferta firmy R2 Print Adam Rytter z Płocka. Firma ta zaproponowała najniższą cenę brutto i została wybrana do realizacji zadania.
Dziękujemy wszystkim wykonawcom za udział w procedurze i złożenie ofert.

Loading

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 3.06.2016 – korekta

Szanowni Państwo,
W załączeniu przedstawiamy skorygowane zapytanie ofertowe dotyczące projektu i wykonania broszury informacyjnej poświęconej metodom i sposobom przyznawania dofinansowania w ramach inicjatywy LEADER programu PROW 2014-2020.

W związku z dokonaną korektą błędnej ilości stron Zapytanie ofertowe z dnia 3.06.2016 r. jest unieważnione.
Zakres prac i warunki uczestnictwa w realizacji zadania przedstawione są w załączonym skorygowanym zapytaniu ofertowym – skorygowane zapytanie ofertowe do pobrania

W przypadku zainteresowania prosimy o przesyłanie ofert zgodnie z warunkami przedstawionymi w treści załączonego zapytania.

Skorygowane zapytanie ofertowe do pobrania

Loading

Ułatwienia dostępu

 • Skalowanie treści 100%
 • Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%