Lokalna Grupa Działania PONIDZIE

Informacja.

Informujemy, że w dniu 27.12.2019 r.  Biuro Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE oraz Lokalnego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości będzie nieczynne. W dniu 24.12.2019 r Biuro czynne będzie do godz. 11.00

XI Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Aktywnej AGROTRAVEL & ACTIVE LIFE

XI Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Aktywnej AGROTRAVEL & ACTIVE LIFE już za nami. Było smacznie, kolorowo i wesoło.Na stoisku można było spróbować pysznych ciast, pasztecików, pajdy ze smalce i ogórkiem a także żurku z jakiem i kiełbaską. Wszystko to przygotowały panie ze Stowarzyszenia Kobiet Wsi Włoszczowice. Nie zabrakło również ozdób bożonarodzeniowych wykonanych na szydełku przez Panią Małgorzatę Olejnik. Dziękujemy Panią oraz wszystkim osobom, które odwiedziły nasze stoisko.

Konkurs na najlepszy produkt turystyczny.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie na najlepszy produkt turystyczny ! Czekają znakomite nagrody!

Konkurs o którym mowa organizowany jest przez Regionalną Organizację Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego w ramach XI Międzynarodowych Targów Turystyki Wiejskiej i Aktywnej AGROTRAVEL&Active Life, które odbędą się w dniach 30.11-1.12.2019 r w Kielcach.

Konkurs na najlepszy produkt turystyczny podzielony  jest na trzy kategorie:

 • Najlepszy produkt turystyczny funkcjonujący na obszarach wiejskich, promujący zdrowy i aktywny tryb życia;
 • Najlepszy produkt turystyki prozdrowotnej;
 • Najlepszy produkt turystyki aktywnej.

Intencją organizatorów konkursu jest promocja turystyki prozdrowotnej i aktywnej, w szczególności związanej z obszarami wiejskimi, prezentacja dorobku polskiej wsi. Jednocześnie w konkursie mogą wziąć udział instytucje i podmioty działające także na obszarach zurbanizowanych, oferujące usługi prozdrowotne lub produkty turystyki aktywnej. Do konkursu mogą być zgłaszane produkty turystyczne o charakterze prozdrowotnym lub oferty turystyki aktywnej.

Konkurs jest bezpłatny ! Termin przesyłania zgłoszeń mija 18 listopada! Ogłoszenie wyników nastąpi podczas Uroczystej Gali XI Międzynarodowych Targów Turystyki Wiejskiej i Aktywnej AGROTRAVEL&Active Life, która odbędzie się 29 listopada o godzinie 20.00 w Hotelu BEST WESTERN Grand Hotel w Kielcach.

Regulamin konkursu:Regulamin-konkursu-na-najlepszy produkt turystyczny

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej.

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w terminie od dnia 30.09.2019 r. do dnia 29.10.2019 r. – nabór na operacje związane z podejmowaniem działalności pozarolniczej (nie ASF)

Warunki i tryb przyznawania pomocy, w tym szczegółowe informacje o prawach i obowiązkach beneficjentów, określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. poz. 1196, z późn. zm.), którego treść dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.gov.pl/rolnictwo oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) www.arimr.gov.pl.

W ramach przedmiotowego instrumentu wsparcia, w zakresie ogłoszonego naboru, pomoc przyznaje się na operacje związane z podejmowaniem działalności pozarolniczej, o których mowa w § 2a ust. 1 pkt. 2 ww. rozporządzenia.

Pomoc przyznawana jest w formie premii w wysokości:

1)    150 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy;

2)    200 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 2 miejsc pracy;

3)    250 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy.

Pomoc przyznawana jest:

1) osobie fizycznej, która:

a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

b) ma ukończone 18 lat w dniu składnia wniosku o przyznanie pomocy,

c) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik rolnika, nieprzerwanie od co najmniej 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Do ww. okresu 12 miesięcy wlicza się również podleganie ubezpieczeniu społecznemu z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);

2) beneficjentowi albo małżonkowi beneficjenta poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego Programem, o ile nie została ustanowiona rozdzielność majątkowa pomiędzy nimi.

Pomoc udzielana będzie na podejmowanie pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), zgodnie ze „Szczegółowym wykazem działalności pozarolniczych, w zakresie których może być przyznana pomoc”, stanowiącym załącznik do ww. rozporządzenia.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wzór biznesplanu, wzory oświadczeń, formularz wniosku o płatność wraz z instrukcjami ich wypełniania są udostępnione na stronie internetowej ARiMR www.arimr.gov.pl (otwórz). Wniosek o przyznanie pomocy należy wypełnić zgodnie z instrukcją, zwracając szczególną uwagę na wszystkie wymagane pozycje i załączniki, których niewypełnienie lub niedołączenie do wniosku będzie skutkowało nieprzyznaniem pomocy.

Wniosek o przyznanie pomocy składa się do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy.

Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej przez ARiMR przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji. O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie kryteriów wyboru operacji określonych w przepisach § 10 ust. 2a ww. rozporządzenia.

Informacje na temat poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 udzielane są w punktach informacyjnych w siedzibach biur powiatowych i oddziałów regionalnych ARiMR (adresy znajdują się na stronie www.arimr.gov.pl – otwórz) i pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84.

Lista ostateczna Grantobiorców wybranych do dofinansowania.

W związku z brakiem odwołań informujemy, że w zakładce Ogłoszenie o naborach oraz wyniki https://lgdponidzie.pl/stowarzyszenie/nabory/

zamieszczono ostateczną listę Grantobiorców wybranych i niewybranych do dofinansowania w naborze trwającym od 13.05.2019 do 28.05.2019 r. w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w zakresie:

– zachowanie dziedzictwa lokalnego – promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

Zawarcie umów powierzenia grantu z Grantobiorcami mieszczącymi się w limicie dostępnych środków,  nastąpi w miejscu i terminie wyznaczonym po podpisaniu umowy przez Lokalną Grupę Działania PONIDZIE  z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego.

 

Zapraszamy na rajd rowerowy Szlakiem Ponidziańskich Madonn.

Ogłoszenie o naborze wniosków w zakresie podejmowania działalności gospodarczej 3/2019

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Ponidzie  ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy nr 3/2019 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

Wsparcie przyznawane jest w formie premii w wysokości 63000,00 zł na jednego Beneficjenta.

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE ul. Słabska  13 w terminie   od 2.09. 2019 od  23.09.2019 do godziny 15.00

Wszystkie niezbędne dokumenty dostępne są w zakładce https://lgdponidzie.pl/stowarzyszenie/nabory/

Wzory wniosków https://lgdponidzie.pl/podejmowanie-dzialalnosci-gospodarczej/

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami wsparcia.

Wyniki oceny wniosków grantowych 2/2019

Informujemy,że w zakładce  ,,ogłoszenia o  naborach oraz wyniki” zamieszczono listę ocenionych/wybranych wniosków grantowych z naboru 2/2019.

NABÓR WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTU 2/2019  zrealizowano  w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie:

– zachowanie dziedzictwa lokalnego

– promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

ocenionych przez Radę LGD Ponidzie.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami

https://lgdponidzie.pl/stowarzyszenie/nabory/

Harmonogram spotkań dotyczących podejmowania działalności gospodarczej.

Wsparcie na rozwój działalności .

ROZWIJAJ FIRMĘ W ŚWIĘTOKRZYSKIEM

Świętokrzyscy przedsiębiorcy – właściciele zarówno dużych firm, jak i przedstawiciele small business’u, mogą skorzystać ze wsparcia finansowego na rozwój działalności, oferowanego przez Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego. Instytucja, powołana przez Zarząd Województwa, od 9 lat wspiera inwestycje mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w regionie.

Z pomocy finansowej mogą korzystać zarówno przedsiębiorcy, których firmy już działają na rynku, jak i ci, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki w biznesie, a zaprezentują interesujący pomysł na start-up. Warunkiem uzyskania pożyczki jest działanie na terenie województwa świętokrzyskiego.

Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego umożliwia otrzymanie wsparcia m.in. na zakup środków trwałych, maszyn, urządzeń, środków transportu, wyposażenia, ale też np. na zakup praw majątkowych, licencji i oprogramowania komputerowego czy rozwój nowych technologii stosowanych w firmie. Otrzymane pieniądze można również przeznaczyć na zakup nieruchomości zabudowanej. Maksymalna wysokość pożyczki to 1 mln zł. Wspierane będą również rozwiązania innowacyjne, a także technologie informacyjno-komunikacyjne zastosowane w procesach biznesowych.

Osoby, starające się o uzyskanie pożyczki, nie muszą okazać się wkładem własnym, a okres spłaty należności to aż 5 lat z 6-miesięcznym okresem karencji. Fundusz umożliwia także elastyczny dobór zabezpieczenia pożyczki, uzależniony od sytuacji finansowej firmy.

W ciągu 9 lat funkcjonowania Funduszu instytucja udzieliła ponad 700 pożyczek na łączną kwotę 195 mln zł.

Więcej informacji o pożyczkach dla firm – na stronie internetowej Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego.

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej – do 250 tyś

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” – na obszarach objętych ASF w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

w terminie od dnia 30 sierpnia 2019 r. do dnia 28 września 2019 r. nabór na operacje związane z rozpoczynaniem pozarolniczej działalności gospodarczej w gospodarstwach, które prowadzą produkcję trzody chlewnej, na obszarach wyznaczonych w związku ze zwalczaniem choroby afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Warunki i tryb przyznawania pomocy, w tym szczegółowe informacje o prawach i obowiązkach beneficjentów, określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1196, z 2017 r. poz. 1013, z 2018 r. poz. 1071 oraz z 2019 r. poz. 922), którego treść dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.gov.pl/web/rolnictwo oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

W ramach przedmiotowego instrumentu wsparcia, w zakresie ogłoszonego naboru pomoc przyznaje się na operacje związane z rozpoczynaniem pozarolniczej działalności gospodarczej oraz zaprzestaniem chowu i hodowli świń na obszarach wiejskich, na których są położone gospodarstwa, w których jest prowadzony chów lub hodowla świń, wymienionych w części I, II lub III załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich i uchylającej decyzję wykonawczą 2014/178/UE (Dz. Urz. UE L 295 z 11.10.2014, str. 63, z późn. zm.).

Uznaje się, że chów lub hodowla świń jest prowadzona w gospodarstwach na obszarach, wyszczególnionych w ww. częściach załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r., jeżeli siedziba stada świń znajduje się na tym obszarze, zgodnie z rejestrem zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, o którym mowa
w przepisach ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 1149). Informacje o ww. obszarach wraz z przekierowaniem na stronę internetową Głównego Inspektoratu Weterynarii zostały zamieszczone na stronie internetowej ARiMR.

Pomoc przyznawana jest w formie premii w wysokości:

1)    150 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy;

2)    200 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 2 miejsc pracy;

3)    250 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy.

Pomoc przyznaje się rolnikowi, małżonkowi rolnika lub domownikowi rolnika, który m.in. podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie, nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Pomoc udzielana będzie na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności, zgodnie ze szczegółowym wykazem działalności pozarolniczej, w zakresie których może być przyznana pomoc, stanowiącym załącznik do ww. rozporządzenia. Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wzór biznesplanu, wzory oświadczeń, formularz wniosku o płatność wraz z Instrukcjami ich wypełniania są udostępnione na stronie internetowej ARiMR (otwórz). Wniosek o przyznanie pomocy należy wypełnić zgodnie z Instrukcją, zwracając szczególną uwagę na wszystkie wymagane pozycje i załączniki, których niewypełnienie lub niedołączenie do wniosku będzie skutkowało nieprzyznaniem pomocy.

Wniosek o przyznanie pomocy składa się do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy.

Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej przez ARiMR przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji. O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie kryteriów wyboru operacji określonych w przepisach § 10 ust. 2 ww. rozporządzenia.

Informacje na temat poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 udzielane są w punktach informacyjnych w siedzibach biur powiatowych i oddziałów regionalnych ARiMR (adresy znajdują się na stronie www.arimr.gov.pl – otwórz) i pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84.

Nowości w aktualnym harmonogramie PROW 2014-2020

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uaktualniło harmonogram tegorocznych naborów wniosków w ramach PROW na lata 2014-2020. Znalazły się w nim dwie nowości.

Jeszcze w tym roku rolnicy będą mogli ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o pomoc finansową na inwestycje w tzw. małą retencję i rolniczy handel detaliczny.

Pierwszy z nowych naborów wniosków zaplanowano na wrzesień. W ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” na inwestycje w nawadnianie rolnicy będą mogli otrzymać dotację w wysokości do 100 tys. zł. Pieniądze będzie można przeznaczyć na obiekty i urządzenia chroniące gospodarstwa przed suszą, w tym  m.in. na budowę zbiorników wodnych, studni głębinowych, zakup systemów nawadniających i pomiarowych.

Z kolei w październiku ma ruszyć nabór wniosków na „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” przeznaczony dla tych rolników, którzy zajmują się lub chcą podjąć działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD). Wsparcie o jakie mogą się ubiegać wynosi maksymalnie 100 tys. zł. W katalogu inwestycji, na które można otrzymać dofinansowanie, są m.in. budowa lub modernizacja budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności przetwórczej, dostosowanie pomieszczeń do przechowywania produktów żywnościowych oraz służących przygotowaniu posiłków, zakup potrzebnych do tego sprzętów i urządzeń.

Obok nowości jest także jedna zmiana. Otóż w porównaniu z 2018 r. rośnie premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Zamiast dotychczasowych 100 tys. zł w tym roku można będzie uzyskać od 150 do nawet 250 tys. zł. Wnioski o takie wsparcie będzie można składać w Agencji już w sierpniu.

Aktualny harmonogram naborów wniosku w ramach PROW 2014-2020 – otwórz

Trwa nabór wniosków o przyznanie pomocy na „Restrukturyzację małych gospodarstw”.

Do 27 lipca trwa nabór wniosków o przyznanie pomocy na „Restrukturyzację małych gospodarstw”
Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Pomoc w tym naborze przeznaczona jest dla rolników gospodarujących na terenach objętych afrykańskim pomorem świń, którzy planują zrezygnować z hodowli trzody chlewnej i zająć się innym rodzajem działalności. Mogą otrzymać na ten cel bezzwrotną premię w wysokości 60 tys. zł. Jest ona wypłacana w dwóch ratach – pierwszą w wysokości 48 tys. zł (80 proc. premii) rolnik może otrzymać po doręczeniu decyzji o przyznaniu pomocy, a drugą ratę 12 tys. zł (20 proc.) po zrealizowaniu biznesplanu.

Więcej informacji:

https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-63-restrukturyzacja-malych-gospodarstw-na-obszarach-objetych-asf.html

Bonus dla LGD Ponidzie.

Miło nam poinformować , że Lokalna Grupa Działania Ponidzie w nagrodę za skuteczne wydatkowanie środków oraz  za sprawną realizację zadań powierzonych w ramach PROW 2014-2020 otrzymała dodatkowy bonus. W ramach działania koniecznym była zmiana LSR oraz podpisanie aneksu do umowy ramowej .

Otrzymany bonus LGD Ponidzie będzie mogła wykorzystać na ogłaszanie kolejnych konkursów, jednakże wyłącznie na te kategorie projektów, które są związane z tworzeniem miejsc pracy na obszarach wiejskich.

Dzięki skutecznemu wdrażaniu LSR mieszkańcy z naszego obszaru będą mogli liczyć na dodatkowe środki w wysokości

590 000,00 zł

Zachęcamy do zapoznania się z  prezentacją dotyczącą przyznanych bonusów:

http://www.prow2014-2020.sbrr.pl/aktualnosci/zapisz/575-prezentacja-ibis-28-06-2019-bonusy-pptx/16/241

Informacja.

W dniu 26 czerwca z powodu upałów biuro LGD PONIDZIE  oraz biuro LCWP czynne  do godz. 13.30. Za utrudnienia przepraszamy.

Zakończenie przyjmowania wniosków o powierzenie grantu nr 2/2019.

Informujemy, że dnia 28.05.2019 r. zakończyliśmy przyjmowanie wniosków o powierzenie grantu nr  2/2019  w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014
-2020 z  udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
w zakresie:
-zachowanie dziedzictwa lokalnego
-promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.
Do dnia 28.05.2019 r do Biura LGD PONIDZIE wpłynęło 20 wniosków na łączną  kwotę ponad 290 tysięcy złotych.
Przypominamy, że wysokość dostępnych środków  w ramach naboru wynosi 193 564 zł.

.

Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE.

Zarząd Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE informuje, że 29 maja 2019r. o godzinie 12.00siedzibie Stowarzyszenia LGD PONIDZIE ul. Słabska 13 odbędzie się Walne Zebranie Członków LGD

Planowana tematyka zebrania:

 1. Otwarcie obrad
 2. Stwierdzenie kworum
 3. Wybranie przewodniczącego i protokolanta
 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. Sprawozdanie Zarządu LGD PONIDZIE za rok 2018 – Prezes Zarządu
 6. Sprawozdanie finansowe za rok 2018 – Skarbnik
 7. Sprawozdanie z działalności Rady za rok 2018 – Przewodniczący Rady
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2018 – Przewodniczący Komisji
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego oraz Zarządu
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej
 12. Uzupełnienie składu Rady na lata 2018-2020
 13. Uchwalenie zmian w LSR
 14. Sprawy różne

Szczegółowe informacje oraz projekty uchwał dostępne są w biurze LGD PONIDZIE ul. Słabska 13

W przypadku braku kworum o godz. 1200 kolejny termin Walnego Zebranie Członków wyznacza się na dzień 29 maja 2019 o godzinie 1230siedzibie Stowarzyszenia LGD

PONIDZIE Pińczów ul. Słabska 13.  Uchwały podejmowane przez Walne Zebranie Członków obradujące w drugim terminie będą prawomocne przy obecności minimum 20%  członków  zwyczajnych Stowarzyszenia.

Konsultacje zmiany LSR.

W związku z kwalifikowaniem się Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE  do ubiegania się o podwyższenie wysokości środków finansowych na wsparcie realizacji  operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na zasadach określonych w piśmie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 marca 2019 r.,Minister Rolnictwa – zasady przyznawania bonusów(1)

Zarząd Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE wszczyna procedurę aktualizacji LSR i przedstawia zaktualizowaną wersję dokumentu do konsultacji:LSR Ponidzie zmiany maj 2019

 1. W rozdziale III DIAGNOZA- OPIS OBSZARU I LUDNOŚCI

– Aktualizuje   się diagnozę obszaru w podpunkcie dotyczącym grup defaworyzowanych

 1. W rozdziale V Cele i wskaźniki

– W Tabeli 16. Cele i wskaźniki LSR zaktualizowane zostają wskaźniki związane z przedsiębiorczością oraz ze spotkaniami konsultacyjnymi. Zaktualizowana została również suma 2 celu ogólnego

– W tabeli 18. Tabelaryczna matryca logiczna powiązań diagnozy obszaru i ludności, analizy SWOT oraz celów i wskaźników zaktualizowane zostały wskaźniki produktu i rezulatu. Zmieniono wartość wskaźnika

– Liczba spotkań/ wydarzeń adresowanych do mieszkańców – 8 szt.

– Liczba osób uczestniczących w  spotkaniach informacyjno- konsultacyjnych-100 osób

– Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa (w tym 1 innowacyjne i 5 przez osoby bezrobotne)- 26 szt.  Konkurs

– Liczba utworzonych miejsc pracy (ogółem)- 32

W rozdziale VI SPOSÓB WYBORU I OCENY OPERACJI…

– w opisie aktualizuje poziom wsparcia na założenie działalności wyniesie  do 100 000 zł.

 1. W rozdziale VIII BUDŻET LSR

– Aktualizuje się kwoty na wdrażanie LSR (poddziałanie 19.2),  5 990 000 zł

– Aktualizuje się kwotę na Cel szczegółowy 2.2 Rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc, która wynosi 3 446 066,73 zł

 1. W załączniku 3 PLAN DZIAŁANIA

– Aktualizuje się kwoty w pozycjach w poszczególnych przedsięwzięciach zgodnie z podpisanymi umowami przez beneficjentów.

– zwiększa się kwotę na realizacje wskaźnika Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa (w tym 1 innowacyjne i 5 przez osoby bezrobotne) przy jednoczesnym wzroście wskaźnika do realizacji

– aktualizuje się kwoty związane z realizację LSR

 1.  Aktualizuje się plan komunikacji w II połowie 2019 roku, dokładając spotkania informacyjno- konsultacyjne w każdej gminie przed każdym naborem
 2. W tabeli 23 INDYKATYWNY BUDŻET PLAN KOMUNIKACYJNEGO

Aktualizuje się koszty zadań w poszczególnych wierszach.

 1. Aktualizuje się Załącznik 5 Budżet LSR Wysokość wsparcia finansowego EFSI w ramach LSR w ramach poszczególnych poddziałań.
 2. Aktualizuje się Plan finansowy w zakresie poddziałania 19.2 PROW 2014-2020
 3. W całej strategii aktualizuje się inne dane związane z wyżej wypisanymi zmianami
 4. W całym dokumencie poprawia się drobne literówki i oczywiste omyłki.

Prosimy o zgłaszanie uwag do wprowadzonych zmian na załączonym formularzu i przesyłanie na adres e-mail: biuro@lgdponidzie.pl lub dostarczenie  osobiście do Biura LGD PONIDZIE ul. Słabska 13, 28-400 Pińczów w godz. od 7.00 -15.00.
Formularz zgłaszania uwag

Konsultacje społeczne będą trwały przez okres co najmniej 14 dni tj. do dnia 23.05.2019 r.

Ogłaszamy nabór wniosków nr 2/2019 o powierzenie grantu.

Zarząd Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE ogłasza nabór nr 2/2019 wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie:

-zachowanie dziedzictwa lokalnego

-promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

W ramach projektu grantowego planowane są do realizacji zadania realizujące przedsięwzięcie „Ponidzie poleca”
Wnioski o powierzenie grantu  można składać w terminie:
od 13.05.2019 do 28.05.2019 w biurze LGD Ponidzie ul. Słabska 13, 28-400 Pińczów
Treść ogłoszenia, procedury, załączniki oraz wzory oświadczeń do pobrania w zakładce Nabory wniosków lub

https://lgdponidzie.pl/stowarzyszenie/nabory/

Poradnik dla Wnioskodawców i beneficjentów – konkurencyjny tryb wyboru wykonawców

 Informujemy, że na stronie internetowej ARiMR zamieszczony został Poradnik dla Wnioskodawców i Beneficjentów w sprawie konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji w ramach PROW na lata 2014 – 2020 wersja 2_2019