HISTORIA LGD PONIDZIE

W dniu 5 września 2007 roku w trakcie spotkania zorganizowanego z inicjatywy Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów, 18 z pośród 28 uczestniczących w spotkaniu przedstawicieli różnych środowisk społecznych z obszaru powiatu pińczowskiego, powołało sześcioosobową grupę inicjatywną, powierzając jej działania na rzecz utworzenia stowarzyszenia, stosownie do przepisów ustawy z dnia 7 marca 2007 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Celem grupy było stworzenie silnej platformy społecznej na rzecz wzmocnienia tożsamości regionalnej oraz poprzez wiedzę, edukację i wsparcie dla korzyści płynących z wartości przyrodniczo-kulturowych dążenie do poprawy jakości życia. Decyzją Walnego Zebrania Członków w dnu 1 października 2007 roku doszło do powstania Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE. Zebranie założycielskie liczyło 27 osób, przedstawicieli m. in. jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, osób fizycznych rekomendowanych przez mieszkańców wsi lub koła gospodyń wiejskich z terenu powiatu pińczowskiego. Rejestracja stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym miała miejsce 22 lutego 2008 roku.
W okresie programowym 2007-2013 Lokalna Grupa Działania PONIDZIE dała się poznać, jako ważny podmiot działający na rzecz zrównoważonego rozwoju powiatu pińczowskiego. Rozwój ten rozpatrywać należy w aspekcie społecznym, gospodarczym, kulturalnym i przyrodniczym. Zrównoważony rozwój oznacza nie tylko finansowanie lokalnej przedsiębiorczości, ale także warsztatów, szkoleń, spotkań integracyjnych i wydawnictw promocyjnych warunkujących oddziaływanie w dłuższym okresie czasu. Z możliwości dofinansowania przedsięwzięć korzystają nie tylko firmy i przedsiębiorcy, ale również instytucje oraz organizacje pozarządowe. Wszystko to wpływa na uzyskanie wysokiego stopnia efektywności działalności biura LGD PONIDZIE. Stowarzyszenie działa wielokierunkowo i angażuje się we współpracę z wieloma instytucjami, co świadczy o świadomości konieczności budowania spójności społecznej i gospodarczej powiatu w oparciu o aktywizację wielu podmiotów. Przez cały okres programowy 2007-2013 za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE w ramach ogłoszonych konkursów zostało złożonych 225 wniosków, z czego 125 zostało ocenionych pozytywnie i zrealizowanych. W ramach operacji, których beneficjenci otrzymali dofinansowanie było m.in. 36 odremontowanych świetlic, na terenie obszaru LGD PONIDIE zostały zrealizowane 23 imprezy (promocyjne, kulturalne, sportowe). Zostało odrestaurowanych 10 obiektów wpisanych do rejestru zabytków, zostało wyposażonych 5 obiektów pełniących funkcje turystyczne i rekreacyjne. Utworzony został Punkt Informacji Turystycznej oraz strona internetowa poświęcona tej tematyce. Organizowane były również szkolenia i warsztaty o charakterze edukacyjnym, biznesowym oraz ekologicznym. Z dofinansowań skorzystali również rolnicy oraz przedsiębiorcy. W tym okresie zrealizowany został także projekt współpracy o kryptonimie AKTIW (Atrakcje Krajoznawczo Turystyczne Inicjatywa Wspólna). W projekt były zaangażowane 4 Lokalne Grupy Działania (LGD Dorzecze Wisły, LGD „Ziemia Jędrzejowski – Gryf”, LGD Perły Czarnej Nidy oraz LGD PONIDZIE).
Lokalna Grupa Działania PONIDZIE posiadając tak cenne doświadczenie w zakresie kreowania rozwoju lokalnego jest świadoma znaczenia kontynuowania tego procesu w przyszłości. Rozwój ten wymaga nie tylko dalszego kierunkowania, ale także dążenia do zwiększenia jego skali, co pozwoli na osiągnięcie trwałego wieloletniego efektu. Stowarzyszenie posiada zatem kluczowe cechy do realizacji LSR w kolejnym okresie.

Loading

Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%