Lokalna Grupa Działania PONIDZIE

Projekt Współpracy pod nazwą „ Świętokrzyska Wspólna i Aktywna Turystyka „ -ŚWiAT

Lokalna Grupa Działania PONIDZIE przystępuje do realizacji projektu pod nazwą „ Świętokrzyska Wspólna i Aktywna Turystyka „ –ŚWiAT. Projekt będzie realizowany wspólnie z Lokalną Grupą Działania Królewskie Ponidzie, Lokalną Grupą Działania Ziemia Jędrzejowska „ GRYF”, Lokalną Grupą Działania Perły Czarnej Nidy oraz Lokalną Grupą Działania Dorzecze Wisły.
Projekt ma na celu zinwentaryzowanie, uporządkowanie i oznakowanie a następnie szeroką promocję turystycznych szlaków ponidziańskich i powiślańskich na obszarze realizacji.
Projekt przyczyni się do rozwoju oferty i produktu dla turystyki aktywnej, bazującej i wykorzystującej w sposób zintegrowany różnorodne zasoby i walory: naturalne, krajobrazowe, przyrodnicze, kulturowe oraz istniejącą i rozwijaną infrastrukturę szlaków na obszarze objętym projektem.

W ramach tego projektu LGD Ponidzie zamontuje w każdej z gmin powiatu pińczowskiego tablice informacyjne z oznakowaniem szlaków turystycznych i atrakcji turystycznych. Wykonane zostaną też mapy turystyczne oddzielnie dla każdej z gmin. W zakresie infrastruktury turystycznej w poszczególnych gminach planuje się budowę obiektów małej architektury.

Kwota przeznaczona na realizację projektu wynosi  113 933,27 złotych.