• Featured Post
 • Konsultacje procedur wyboru operacji w ramach wdrażania LSR

  Lokalna Grupa Działania PONIDZIE przedkłada do konsultacji projekty procedur wraz z załącznikami dotyczące wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju w okresie 2023-2027  

  Prosimy o zgłaszanie uwag do projektów na załączonym formularzu i przesyłanie na adres e-mail: biuro@lgdponidzie.pl lub dostarczenie osobiście do Biura LGD PONIDZIE ul. 3 Maja 10, pokój 41, 28-400 Pińczów w godz. od 7:00 -15:00.

  Procedura ustalania niebudzących wątpliwości interpretacyjnych kryteriów wyboru operacji

  Procedura oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju

  Zał. 1 Karta oceny wniosku o wsparcie

  Zał. 2 Deklaracja poufności i bezstronności członka Rady

  Zał. 3 Formularz rejestru grup interesów członków rady LGD

  Zał. 4 Wzór pisma P1 wzywającego go do złożenia wyjaśnień

  Zał. 5 Wzór pisma P2 do wnioskodawcy dotyczącego wyniku oceny operacji

  Zał. 6 Karta rozpatrzenia protestu

  Zał. 7 Wzór pisma P3 do wnioskodawcy dotyczący wezwania do uzupełnienia złożonego protestu

  Zał. 8 Wzór pisma P4 do wnioskodawcy dotyczycącego pozostawienia złożonego protestu bez rozpatrzenia

  Zał. 9 Wzór pisma do wnioskodawcy o wyniku ponownej oceny operacji


  Procedura wyboru i oceny grantobiorców

  Zał.1 Kryteria wyboru grantobiorców

  Zał. 2 Karta oceny wniosku o powierzenie grantu

  Zał. 3 Deklaracja poufności i bezstronności członka Rady

  Zał. 4 Wniosek o powierzenie grantu

  Zał. 5 Wzór umowy powierzenia grantu

  Zał.6 Sprawozdanie z realizacji powierzonego grantu

  Formularz zgłaszania uwag

  Konsultacje społeczne będą trwały do dnia 01.03.2024 r. 

  Projekty dokumentów dostępne są do wglądu również w biurze Lokalnej Grupy Działania Ponidzie ul. 3 Maja 10, pokój 41, 28-400 Pińczów w godz. od 7:00 -15:00. 

  Loading

  Umowa ramowa na wdrażanie nowej LSR podpisana!

  Logo PROW 2021-2027

  W dniu  9 stycznia Zarząd Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE podpisał Umowę Ramową na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju.

  Nasz budżet to 1 703 586,00 €. W ramach otrzymanych środków będziemy realizować 3 cele :

  Cel 1. Poprawa atrakcyjności turystycznej i osiedleńczej obszaru LGD PONIDZIE.

  Cel 2. Rozwój kapitału społecznego oraz integracja społeczna.

  Cel 3. Ożywienie społeczno-gospodarcze na obszarach wiejskich.

  Cel 1 przyczyni się do promocji obszaru LSR, jako miejsca atrakcyjnego turystycznie oraz zachęci ludzi do osiedlania się. LSR stawia sobie za cel stworzenie wspólnej przestrzeni dla wszystkich mieszkańców regionu oraz turystów.

  Cel 2.zapewni  wsparcie działań pozwalających ugruntować i rozwijać regionalną tożsamość i dziedzictwo kulturowe, co pozwoli zbudować poczucie przynależności i identyfikacji z regionem.

  Cel 3 to dofinansowanie rozwoju pozarolniczej działalności gospodarczej.

  Już w 2024 roku ruszamy z pierwszymi naborami !

  Więcej informacji https://www.swietokrzyskie.pro/miliony-na-lokalne-strategie-rozwoju/

  Loading

  Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%