Konsultacje procedur wyboru operacji w ramach wdrażania LSR.

Lokalna Grupa Działania PONIDZIE przedkłada do konsultacji projekty procedur wraz z załącznikami dotyczące wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju w okresie 2023-2027

Prosimy o zgłaszanie uwag do projektów na załączonym formularzu i przesyłanie na adres e-mail: biuro@lgdponidzie.pl lub dostarczenie osobiście do Biura LGD PONIDZIE ul. 3 Maja 10, pokój 41, 28-400 Pińczów w godz. od 7:00 -15:00.

Formularz zgłaszania uwag

Konsultacje społeczne będą trwały do dnia 02.05.2024 r.

Projekty dokumentów dostępne są do wglądu również w biurze Lokalnej Grupy Działania Ponidzie ul. 3 Maja 10, pokój 41, 28-400 Pińczów w godz. od 7:00 -15:00

Granty :

Kryteria_wyboru_grantobiorców

Procedura wyboru grant

zał. nr 1 Procedura ustalania i zmiany kryteriów wyboru grantobiorców

zał. nr 2 Karta_weryfikacji_formalnej_wniosku_grantowego

zał. nr 3 Karta oceny według kryteriów wyboru grantobiorcy

zał. nr 4 Wniosek o powierzenie grantu_kor

zał. nr 5 Wzor umowy powierzenia grantu

zał. nr 6 Sprawozdanie z realizacji powierzonego grantu

zał. nr 7 oświadczenie o bezstr. i rejestr int

załącznik nr 8 rejestr interesów

Konkurs:

Kryteria_wyboru_konkurs

procedura ustalania kryteriów

Procedura oceny i wyboru operacji

załącznik nr 1 Karta_weryfikacji_wniosku

załącznik nr 2a-Karta informacyjna członka Rady

załącznik nr 2-Deklaracja poufności i bezstronności

załącznik nr 3 rejestr interesów członków Rady.docx

załącznik nr 4-pismo P1 wzywające go do złożenia wyjaśnień

załącznik nr 5-pismo P2 do wnioskodawcy dotyczące wyniku oceny.docx

załącznik nr 6 karta oceny protestu

załącznik nr 7-pisma P3 do wnioskodawcy uzupełnienie protestu

załącznik nr 8-pisma P4 do wnioskodawcy pozostawienia protestu bez rozpatrzenia

załącznik nr 9-pismo P5 do wnioskodawcy po przekazaniu protestu oceny przez ZW

Loading

Harmonogram planowanych przez Lokalną Grupę Działania naborów wniosków o wsparcie w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w roku 2024

Konsultacje procedur wyboru operacji w ramach wdrażania LSR

Lokalna Grupa Działania PONIDZIE przedkłada do konsultacji projekty procedur wraz z załącznikami dotyczące wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju w okresie 2023-2027  

Prosimy o zgłaszanie uwag do projektów na załączonym formularzu i przesyłanie na adres e-mail: biuro@lgdponidzie.pl lub dostarczenie osobiście do Biura LGD PONIDZIE ul. 3 Maja 10, pokój 41, 28-400 Pińczów w godz. od 7:00 -15:00.

Procedura ustalania niebudzących wątpliwości interpretacyjnych kryteriów wyboru operacji

Procedura oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju

Zał. 1 Karta oceny wniosku o wsparcie

Zał. 2 Deklaracja poufności i bezstronności członka Rady

Zał. 3 Formularz rejestru grup interesów członków rady LGD

Zał. 4 Wzór pisma P1 wzywającego go do złożenia wyjaśnień

Zał. 5 Wzór pisma P2 do wnioskodawcy dotyczącego wyniku oceny operacji

Zał. 6 Karta rozpatrzenia protestu

Zał. 7 Wzór pisma P3 do wnioskodawcy dotyczący wezwania do uzupełnienia złożonego protestu

Zał. 8 Wzór pisma P4 do wnioskodawcy dotyczycącego pozostawienia złożonego protestu bez rozpatrzenia

Zał. 9 Wzór pisma do wnioskodawcy o wyniku ponownej oceny operacji


Procedura wyboru i oceny grantobiorców

Zał.1 Kryteria wyboru grantobiorców

Zał. 2 Karta oceny wniosku o powierzenie grantu

Zał. 3 Deklaracja poufności i bezstronności członka Rady

Zał. 4 Wniosek o powierzenie grantu

Zał. 5 Wzór umowy powierzenia grantu

Zał.6 Sprawozdanie z realizacji powierzonego grantu

Formularz zgłaszania uwag

Konsultacje społeczne będą trwały do dnia 01.03.2024 r. 

Projekty dokumentów dostępne są do wglądu również w biurze Lokalnej Grupy Działania Ponidzie ul. 3 Maja 10, pokój 41, 28-400 Pińczów w godz. od 7:00 -15:00. 

Loading

Umowa ramowa na wdrażanie nowej LSR podpisana!

Logo PROW 2021-2027

W dniu  9 stycznia Zarząd Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE podpisał Umowę Ramową na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju.

Nasz budżet to 1 703 586,00 €. W ramach otrzymanych środków będziemy realizować 3 cele :

Cel 1. Poprawa atrakcyjności turystycznej i osiedleńczej obszaru LGD PONIDZIE.

Cel 2. Rozwój kapitału społecznego oraz integracja społeczna.

Cel 3. Ożywienie społeczno-gospodarcze na obszarach wiejskich.

Cel 1 przyczyni się do promocji obszaru LSR, jako miejsca atrakcyjnego turystycznie oraz zachęci ludzi do osiedlania się. LSR stawia sobie za cel stworzenie wspólnej przestrzeni dla wszystkich mieszkańców regionu oraz turystów.

Cel 2.zapewni  wsparcie działań pozwalających ugruntować i rozwijać regionalną tożsamość i dziedzictwo kulturowe, co pozwoli zbudować poczucie przynależności i identyfikacji z regionem.

Cel 3 to dofinansowanie rozwoju pozarolniczej działalności gospodarczej.

Już w 2024 roku ruszamy z pierwszymi naborami !

Więcej informacji https://www.swietokrzyskie.pro/miliony-na-lokalne-strategie-rozwoju/

Loading

Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%