Lokalna Grupa Działania PONIDZIE

Pomoc dla Kół Gospodyń Wiejskich w 2019 r

Koła gospodyń wiejskich również i w tym roku mogą ubiegać się w ARiMR o pomoc finansową na prowadzoną przez nie działalność statutową. Łącznie na ten cel przeznaczono w 2019 r. 40 mln zł.

ARiMR wnioski o wsparcie przyjmuje od 7 maja 2019 r., czyli od momentu wejścia w życie rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich oraz jej wysokości. Wnioski można składać do 31 października 2019 r., chyba, że wcześniej wyczerpana zostanie tegoroczna pula środków przewidziana na ten cel.

Dofinansowanie dla pojedynczego koła uzależnione jest od liczby członków i może wynieść do 5 tys. zł.

Wniosek o pomoc:

Instrukcja wypełniania wniosku o pomoc – otwórz

Sprawozdanie z wydatkowania pomocy – otwórz

Trwa nabór wniosków o przyznanie pomocy na „Restrukturyzację małych gospodarstw”.

Do 27 lipca trwa nabór wniosków o przyznanie pomocy na „Restrukturyzację małych gospodarstw”
Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Pomoc w tym naborze przeznaczona jest dla rolników gospodarujących na terenach objętych afrykańskim pomorem świń, którzy planują zrezygnować z hodowli trzody chlewnej i zająć się innym rodzajem działalności. Mogą otrzymać na ten cel bezzwrotną premię w wysokości 60 tys. zł. Jest ona wypłacana w dwóch ratach – pierwszą w wysokości 48 tys. zł (80 proc. premii) rolnik może otrzymać po doręczeniu decyzji o przyznaniu pomocy, a drugą ratę 12 tys. zł (20 proc.) po zrealizowaniu biznesplanu.

Więcej informacji:

https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-63-restrukturyzacja-malych-gospodarstw-na-obszarach-objetych-asf.html

Bonus dla LGD Ponidzie.

Miło nam poinformować , że Lokalna Grupa Działania Ponidzie w nagrodę za skuteczne wydatkowanie środków oraz  za sprawną realizację zadań powierzonych w ramach PROW 2014-2020 otrzymała dodatkowy bonus. W ramach działania koniecznym była zmiana LSR oraz podpisanie aneksu do umowy ramowej .

Otrzymany bonus LGD Ponidzie będzie mogła wykorzystać na ogłaszanie kolejnych konkursów, jednakże wyłącznie na te kategorie projektów, które są związane z tworzeniem miejsc pracy na obszarach wiejskich.

Dzięki skutecznemu wdrażaniu LSR mieszkańcy z naszego obszaru będą mogli liczyć na dodatkowe środki w wysokości

590 000,00 zł

Zachęcamy do zapoznania się z  prezentacją dotyczącą przyznanych bonusów:

http://www.prow2014-2020.sbrr.pl/aktualnosci/zapisz/575-prezentacja-ibis-28-06-2019-bonusy-pptx/16/241

Informacja.

W dniu 26 czerwca z powodu upałów biuro LGD PONIDZIE  oraz biuro LCWP czynne  do godz. 13.30. Za utrudnienia przepraszamy.

Rozpoczynamy kurs Pilarz -drwal.

Informujemy, że 6 lipca 2019 r. rozpoczynamy czwarty  kurs  organizowany w ramach projektu ,,Kreator Przedsiębiorczości’’

W trzech poprzednich kursach tj:

 • Eksploatacja urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1kW
 • Kurs operator żurawi przenośnych,
 • Operator wózka podnośnikowego

wzięło udział  aż 52 osoby. W czwartym kursie Pilarz –drwal  udział weźmie 17 osób.

Pierwsze spotkanie osób zakwalifikowanych na Kurs Pilarz-drwal  odbędzie się  6 lipca godz.8  w  Ośrodku  Kształcenia Zawodowego w Pińczowie , ul Żwirki i Wigury 40.

Serdecznie zapraszamy

Kreator Przedsiębiorczości.

Przypominamy, że w Lokalnym Centrum Wspierania Przedsiębiorczości ul. Słabska 13, pok 2 od poniedziałku do piątku w godz. od 11.00 do 15.00 dyżur pełni Doradca Animator, który udzieli informacji na temat możliwości pozyskania dofinansowań z funduszy europejskich. W każdy wtorek w godz.  od 11.00 do 13.00 dyżur pełni Doradca Księgowa, która  udzieli informacji, porady w zakresie prowadzenia działalności, podatków, składek zus, sposobów rozliczania działalności gospodarczej i organizacji pozarządowych.

Doradztwo w Biurze LCWP jest bezpłatne oraz dostępne dla każdego zainteresowanego.

Uwaga!

Dni doradztwa oraz godziny mogą ulegać zmianom. Prosimy o śledzenie aktualności na stronie oraz informacji w  zakładce  PROJEKTY I DOTACJE  -KREATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.

Serdecznie zapraszamy.

Zakończenie przyjmowania wniosków o powierzenie grantu nr 2/2019.

Informujemy, że dnia 28.05.2019 r. zakończyliśmy przyjmowanie wniosków o powierzenie grantu nr  2/2019  w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014
-2020 z  udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
w zakresie:
-zachowanie dziedzictwa lokalnego
-promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.
Do dnia 28.05.2019 r do Biura LGD PONIDZIE wpłynęło 20 wniosków na łączną  kwotę ponad 290 tysięcy złotych.
Przypominamy, że wysokość dostępnych środków  w ramach naboru wynosi 193 564 zł.

.

Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE.

Zarząd Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE informuje, że 29 maja 2019r. o godzinie 12.00siedzibie Stowarzyszenia LGD PONIDZIE ul. Słabska 13 odbędzie się Walne Zebranie Członków LGD

Planowana tematyka zebrania:

 1. Otwarcie obrad
 2. Stwierdzenie kworum
 3. Wybranie przewodniczącego i protokolanta
 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. Sprawozdanie Zarządu LGD PONIDZIE za rok 2018 – Prezes Zarządu
 6. Sprawozdanie finansowe za rok 2018 – Skarbnik
 7. Sprawozdanie z działalności Rady za rok 2018 – Przewodniczący Rady
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2018 – Przewodniczący Komisji
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego oraz Zarządu
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej
 12. Uzupełnienie składu Rady na lata 2018-2020
 13. Uchwalenie zmian w LSR
 14. Sprawy różne

Szczegółowe informacje oraz projekty uchwał dostępne są w biurze LGD PONIDZIE ul. Słabska 13

W przypadku braku kworum o godz. 1200 kolejny termin Walnego Zebranie Członków wyznacza się na dzień 29 maja 2019 o godzinie 1230siedzibie Stowarzyszenia LGD

PONIDZIE Pińczów ul. Słabska 13.  Uchwały podejmowane przez Walne Zebranie Członków obradujące w drugim terminie będą prawomocne przy obecności minimum 20%  członków  zwyczajnych Stowarzyszenia.

Konsultacje zmiany LSR.

W związku z kwalifikowaniem się Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE  do ubiegania się o podwyższenie wysokości środków finansowych na wsparcie realizacji  operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na zasadach określonych w piśmie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 marca 2019 r.,Minister Rolnictwa – zasady przyznawania bonusów(1)

Zarząd Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE wszczyna procedurę aktualizacji LSR i przedstawia zaktualizowaną wersję dokumentu do konsultacji:LSR Ponidzie zmiany maj 2019

 1. W rozdziale III DIAGNOZA- OPIS OBSZARU I LUDNOŚCI

– Aktualizuje   się diagnozę obszaru w podpunkcie dotyczącym grup defaworyzowanych

 1. W rozdziale V Cele i wskaźniki

– W Tabeli 16. Cele i wskaźniki LSR zaktualizowane zostają wskaźniki związane z przedsiębiorczością oraz ze spotkaniami konsultacyjnymi. Zaktualizowana została również suma 2 celu ogólnego

– W tabeli 18. Tabelaryczna matryca logiczna powiązań diagnozy obszaru i ludności, analizy SWOT oraz celów i wskaźników zaktualizowane zostały wskaźniki produktu i rezulatu. Zmieniono wartość wskaźnika

– Liczba spotkań/ wydarzeń adresowanych do mieszkańców – 8 szt.

– Liczba osób uczestniczących w  spotkaniach informacyjno- konsultacyjnych-100 osób

– Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa (w tym 1 innowacyjne i 5 przez osoby bezrobotne)- 26 szt.  Konkurs

– Liczba utworzonych miejsc pracy (ogółem)- 32

W rozdziale VI SPOSÓB WYBORU I OCENY OPERACJI…

– w opisie aktualizuje poziom wsparcia na założenie działalności wyniesie  do 100 000 zł.

 1. W rozdziale VIII BUDŻET LSR

– Aktualizuje się kwoty na wdrażanie LSR (poddziałanie 19.2),  5 990 000 zł

– Aktualizuje się kwotę na Cel szczegółowy 2.2 Rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc, która wynosi 3 446 066,73 zł

 1. W załączniku 3 PLAN DZIAŁANIA

– Aktualizuje się kwoty w pozycjach w poszczególnych przedsięwzięciach zgodnie z podpisanymi umowami przez beneficjentów.

– zwiększa się kwotę na realizacje wskaźnika Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa (w tym 1 innowacyjne i 5 przez osoby bezrobotne) przy jednoczesnym wzroście wskaźnika do realizacji

– aktualizuje się kwoty związane z realizację LSR

 1.  Aktualizuje się plan komunikacji w II połowie 2019 roku, dokładając spotkania informacyjno- konsultacyjne w każdej gminie przed każdym naborem
 2. W tabeli 23 INDYKATYWNY BUDŻET PLAN KOMUNIKACYJNEGO

Aktualizuje się koszty zadań w poszczególnych wierszach.

 1. Aktualizuje się Załącznik 5 Budżet LSR Wysokość wsparcia finansowego EFSI w ramach LSR w ramach poszczególnych poddziałań.
 2. Aktualizuje się Plan finansowy w zakresie poddziałania 19.2 PROW 2014-2020
 3. W całej strategii aktualizuje się inne dane związane z wyżej wypisanymi zmianami
 4. W całym dokumencie poprawia się drobne literówki i oczywiste omyłki.

Prosimy o zgłaszanie uwag do wprowadzonych zmian na załączonym formularzu i przesyłanie na adres e-mail: biuro@lgdponidzie.pl lub dostarczenie  osobiście do Biura LGD PONIDZIE ul. Słabska 13, 28-400 Pińczów w godz. od 7.00 -15.00.
Formularz zgłaszania uwag

Konsultacje społeczne będą trwały przez okres co najmniej 14 dni tj. do dnia 23.05.2019 r.

Nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw”w kwocie 60 tyś złotych.

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w dniach od 31 maja do 29 czerwca 2019 r.

Warunki i tryb udzielania pomocy określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności
gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1813 z późn. zm.).

Pomoc finansowa w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” może być przyznana rolnikowi, jeżeli m.in.:

 • jest posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego w rozumieniu art. 553 ustawy
  z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, z późn. zm.), obejmującego co najmniej 1 ha gruntów ornych, sadów, łąk trwałych, pastwisk trwałych, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów pod stawami lub gruntów pod rowami, lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2019 r. poz. 299 oraz poz. 303) w brzmieniu z dnia 12 grudnia 2014 r., położonych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, którego wielkość ekonomiczna jest mniejsza niż 13 tys. euro;
 • jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
 • jest pełnoletni w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy;
 • przedłożył biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa oraz zobowiązał się do zrealizowania tego biznesplanu;
 • w gospodarstwie, którego jest posiadaczem, prowadzi w celach zarobkowych, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb.

Uznaje się, że rolnik prowadzi działalność rolniczą w celach zarobkowych, jeżeli:

 • działalność ta nie jest prowadzona w celach naukowo-badawczych;
 • jego:
  • dochody z rolnictwa – stanowią co najmniej 25% jego wszystkich dochodów lub
  • przychody z rolnictwa – stanowią co najmniej 25% wszystkich jego przychodów.

Pomoc przyznaje się w wysokości 60 tys. zł (jednak nie więcej niż równowartość 15 tys. euro) i wypłaca się ją w dwóch ratach:

 • I rata wypłacana jest w wysokości 80% całkowitej wartości pomocy (nie więcej niż 48 tys. zł),
 • II rata wypłacana jest w wysokości 20% całkowitej wartości pomocy (nie więcej niż 12 tys. zł).

Pomoc może być przyznana, jeżeli biznesplan przewiduje wydatki dotyczące działalności rolniczej w gospodarstwie lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie w kwocie stanowiącej co najmniej 100% kwoty pomocy, w tym inwestycje w środki trwałe o szacunkowej wartości równej co najmniej kwocie stanowiącej 80% kwoty pomocy.

Złożone przez rolników wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Suma uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz formularze załączników wraz z instrukcjami ich wypełniania są dostępne na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl (otwórz). Można je również otrzymać w oddziałach regionalnych i biurach powiatowych ARiMR.

Wniosek o przyznanie pomocy składa się do dyrektora oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa, albo m.in. przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188) do dyrektora oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa.

Informacje na temat poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 udzielane są w punktach informacyjnych w siedzibach biur powiatowych i oddziałów regionalnych ARiMR (adresy znajdują się na stronie www.arimr.gov.pl – otwórz) i pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84.

„Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” Premia w wysokości 150 tyś złotych.

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w dniach od 31 maja 2019 r. do 29 czerwca 2019 r.

Warunki i tryb udzielania pomocy określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 759 i 1021 oraz z 2019 r. poz. 760).

Pomoc finansowa w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” może być przyznana osobie fizycznej, która m.in.:

 • w dniu złożenia wniosku jest pełnoletnia i ma nie więcej niż 40 lat;
 • posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub je uzupełni;
 • rozpoczęła prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie (tzn. stała się właścicielem lub objęła w posiadanie gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha, jednak nie wcześniej niż w okresie 24 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy);
 • przedłożyła biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa oraz zobowiązała się do jego zrealizowania;
 • najpóźniej w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy rozpocznie jako kierujący prowadzenie działalności w gospodarstwie o wielkości ekonomicznej nie mniejszej niż 13 000  i nie większej niż 150 000 euro oraz powierzchni użytków rolnych równej co najmniej powierzchni minimalnej tj. średniej krajowej lub wojewódzkiej (w województwach, w których średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie jest niższa od średniej krajowej);
 • jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Pomoc przyznaje się w wysokości 150 000 zł i wypłaca się ją w dwóch ratach:

 • I rata wypłacana jest w wysokości 120 000 zł – po spełnieniu przez beneficjenta warunków, z zastrzeżeniem których została wydana decyzja o przyznaniu pomocy, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia tej decyzji,
 • II rata wypłacana jest w wysokości 30 000 zł – po realizacji biznesplanu.

Pomoc może być przyznana na wydatki dotyczące działalności rolniczej w gospodarstwie lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie, w kwocie stanowiącej co najmniej 100% kwoty pomocy, w tym inwestycje w środki trwałe o szacunkowej wartości równej co najmniej kwocie stanowiącej 70% kwoty pomocy.

Złożone przez rolników wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Suma uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz formularze załączników wraz z instrukcjami ich wypełniania, są dostępne na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl (otwórz). Można je również otrzymać w oddziałach regionalnych i biurach powiatowych ARiMR.

Wniosek o przyznanie pomocy składa się do dyrektora oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa, osobiście albo m.in. przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188) do dyrektora oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa.

Informacje na temat poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 udzielane są w punktach informacyjnych w siedzibach biur powiatowych i oddziałów regionalnych ARiMR (adresy znajdują się na stronie www.arimr.gov.pl – otwórz) oraz pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84.

Ogłaszamy nabór wniosków nr 2/2019 o powierzenie grantu.

Zarząd Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE ogłasza nabór nr 2/2019 wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie:

-zachowanie dziedzictwa lokalnego

-promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

W ramach projektu grantowego planowane są do realizacji zadania realizujące przedsięwzięcie „Ponidzie poleca”
Wnioski o powierzenie grantu  można składać w terminie:
od 13.05.2019 do 28.05.2019 w biurze LGD Ponidzie ul. Słabska 13, 28-400 Pińczów
Treść ogłoszenia, procedury, załączniki oraz wzory oświadczeń do pobrania w zakładce Nabory wniosków lub

https://lgdponidzie.pl/stowarzyszenie/nabory/

Poradnik dla Wnioskodawców i beneficjentów – konkurencyjny tryb wyboru wykonawców

 Informujemy, że na stronie internetowej ARiMR zamieszczony został Poradnik dla Wnioskodawców i Beneficjentów w sprawie konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji w ramach PROW na lata 2014 – 2020 wersja 2_2019

Diagnoza obszaru działania LGD PONIDZIE.

Przypominamy, że trwają konsultacje dotyczące propozycji zakresów z jakich LGD PONIDZIE powinno ogłosić nabory wniosków pod warunkiem uzyskania dodatkowego dofinansowania na wdrażanie LSR.
Na Państwa propozycje czekamy do 30 kwietnia 2019 roku.

Dokumenty do pobrania:

Arkusz_Pomyslu_LSR zmiana pod bonus

Informacja dodatkowa

Ankiety można dostarczyć osobiście do biura LGD PONIDZIE ul.Słabska 13 w godz od 7.00 do 15.00  lub przesłać na adres biuro@lgdponidzie.pl

Informacja o zakończeniu projektu,, LGD-owskie wsparcie w biznesowym stracie”

Dnia 05.04.2019 r. otrzymaliśmy informację o pozytywnej weryfikacji ostatecznego wniosku o płatność wraz z informacją o zamknięciu projektu ,,LGD- owskie wsparcie w biznesowym starcie’’ W związku z powyższym zgodnie z warunkami Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości § 5 pkt.4 można zwracać się  pisemnie o zwrot weksla.

Wniosek  o zwrot oraz potwierdzenie zwrotu podpisują te same osoby które podpisały weksel.

Wzór wniosku o zwrot w załączeniu. wniosek o zwrot weksla 1

W ramach projektu”LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie” na terenie powiatu pińczowskiego powstało aż 10 nowych firm z różnych branż m.in. kiosk, dwa warsztaty samochodowe, dwie firmy remontowo budowlane, usługi pieczenia ciast, rękodzieło, usługi spawalnicze, usługi pielęgnacji ogrodów oraz myjnia samochodowa parowa.

Dziękujemy Uczestnikom  za udział w projekcie.

Życzenia Świąteczne.

Bezpłatne kursy w ramach projektu pn. „Nowy zawód – lepsze życie”

Zapraszamy na szkolenie informacyjne pn.,,Dofinansowanie z funduszy europejskich dla przedsiębiorstw w 2019 roku”

Pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, działających w Departamencie Polityki Regionalnej, po raz kolejny odwiedzą gminy z województwa świętokrzyskiego. Spotkają się tam z mieszkańcami, którzy chcą otrzymać praktyczne i ważne informacje o Funduszach Europejskich, aby potem móc skorzystać z dofinansowania.

W Pińczowie, spotkanie odbędzie się 10 kwietnia w godz. 10:00 -15:00 w Lokalnym Centrum Wspierania Przedsiębiorczości ul.Słabska 13.

Spotkanie poprowadzą specjaliści  Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich z Buska Zdroju.

Zapraszamy do Lokalnego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości.

Anulowanie naboru nr 1/2019 wniosku o powierzenie grantu.

Informujemy, że nabór nr 1/2019 wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie:

-zachowanie dziedzictwa lokalnego

-promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

zostaje anulowany z powodu błędnie wyliczonej kwoty dostępnych środków w LSR. Nabór zostanie ogłoszony po zaktualizowaniu LSR oraz podpisaniu aneksu do umowy ramowej.