Walne Zebranie Członków

Zarząd Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE informuje, że 30 maja 2023r. o godzinie 12.00 w HALI WIDOWISKOWO – SPORTOWEJ, ul. Republiki Pińczowskiej 42, 28-400 Pińczów odbędzie się Walne Zebranie Członków LGD Ponidzie.

Loading

Konsultacje Lokalnej Strategii Rozwoju

Lokalna Grupa Działania PONIDZIE przedkłada do konsultacji projekt Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. 

Projekt LSR maj 2023  

Prosimy o zgłaszanie uwag do projektu na załączonym formularzu i przesyłanie na adres e-mail: biuro@lgdponidzie.pl lub dostarczenie osobiście do Biura LGD PONIDZIE ul. 3 Maja 10, pokój 41, 28-400 Pińczów w godz. od 7:00 -15:00.
Formularz zgłaszania uwag: Formularz zgłaszania uwag
Konsultacje społeczne będą trwały do dnia 19.05.2023 r. 

Projekt LSR dostępny jest do wglądu również w biurze LGD Ponidzie ul. 3 Maja 10, pokój 41, 28-400 Pińczów w godz. od 7:00 -15:00. 

Konsultacje społeczne będą trwały do dnia 19.05.2023 r.

Przygotowanie LSR współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Loading

Życzenia

Loading

Warsztaty refleksyjne

W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej LSR, Lokalna Grupa Działania PONIDZIE organizuje warsztat refleksyjny, którego celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR.

Serdecznie zapraszamy na warsztat refleksyjny, który odbędzie się 24 lutego 2023 roku o godz. 10:00, w Hali Widowiskowo-Sportowej w Pińczowie, ul. Republiki Pińczowskiej 42, 28-400 Pińczów.
Liczba uczestników ograniczona, udział w warsztatach możliwy tylko po uprzednim potwierdzeniu przybycia, telefonicznie lub e-mailowo do dnia 17 lutego 2023r.
Telefon 41 373 38 60, email: biuro@lgdponidzie.pl.

Przypominamy, że zgodnie z Wytycznymi nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w pierwszej kolejności do udziału w warsztacie będą rekrutowani:

a) pracownicy biura LGD,

b) członkowie Zarządu, Komisji rewizyjnej i Rady LGD (wskazany udział przedstawicieli wszystkich sektorów)

c) przedstawiciel ŚBRR odpowiedzialny za PROW i RLKS

d) przedstawiciele JST z terenu LGD,

e) przedstawiciele organizacji członkowskich i innych LGD,

f) mieszkańcy obszaru (beneficjenci działań LGD),

Loading

Harmonogram spotkań informacyjnych dotyczących naboru 1/2023/G- koncepcje inteligentnych wsi.

W związku z ogłoszonym naborem nr 1/2023/G w zakresie : oddolnych i lokalnych koncepcji rozwoju wsi, mających na celu wypracowanie efektywnych i niestandardowych rozwiązań lokalnych problemów miejscowości wiejskich dzięki innowacyjnemu podejściu, zwanych dalej „koncepcjami inteligentnych wsi” informujemy o terminach spotkań z potencjalnymi wnioskodawcami w poszczególnych gminach :

Harmonogram spotkań konsultacyjnych  w gminach  dot.: oddolnych i lokalnych koncepcji rozwoju wsi, mających na celu wypracowanie efektywnych i niestandardowych rozwiązań lokalnych problemów miejscowości wiejskich dzięki innowacyjnemu podejściu, zwanych dalej „koncepcjami inteligentnych wsi”.
Nazwa gminy Adres spotkania Data spotkania Godzina spotkania
Gmina Kije SIK”KASZTELANIA”
28-404 Kije
ul. Kasztelańska 3
10.01.2023 r od godziny 12.00 do godz. 13.00
Gmina Pińczów Urząd Miasta i Gminy Pińczów
28-400 Pińczów
ul. 3 Maja 10
(świetlica na parterze)
10.01.2023 r od godziny 13.30 do godz. 14.30
Gmina Złota Urząd Gminy w Złotej
28-425 Złota
ul. Sienkiewicza 79
11.01.2023 r od godziny 13.30 do godz. 14.30
Gmina Michałów Urząd Gminy w Michałowie                          28-411 Michałów Michałów 115 09.01.2023 r od godziny 12.00 do godz. 13.00
Gmina Działoszyce Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Działoszycach
ul. Szkolna 5
28-440 Działoszyce
09.01.2023 od godziny 14.00 do godz. 15.00

Loading

Życzenia

Loading

Rozwiń firmę z Krajowym Funduszem Szkoleniowym

Przedsiębiorco!!!!Pracodawco!!!!!
Ważna informacja!!!!!!!
13 października 2022 roku , w godzinach 11.00-12.30, w sali konferencyjnej Hali Widowiskowo- Sportowej w Pińczowie odbędzie się spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla pracodawców pn.: „Rozwiń firmę z Krajowym Funduszem Szkoleniowym.”
Podczas spotkania pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy zaprezentują możliwości i zasady dofinansowania szkoleń, kursów zawodowych czy studiów podyplomowych.
Zgłoszenia należy przesyłać na adres z.podgorska@wup.kielce.pl w terminie do 6 października. Osoba do kontaktu Pani Żaneta Podgórska, tel. 41 36 41 622
Może być zdjęciem przedstawiającym 5 osób, biuro i tekst „.JÃ WOJEWÓDZKIU Krajowy KFS Fundusz Szkoleniowy Use relevant charts graphs SPOTKANIE INFORMACYJNO- KONSULTACYJNE Krajowy Fundusz Szkoleniowy dla pracodawców i pracowników 13 października 2022 godz. 11:00-14.00 Hala W idowiskowo- Sportowa POKSTiR Republiki ńczowskiej Pińczowie Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: z.podgorska@wup.kielce.pl do 06.10.2022”

Loading

Walne Zebranie Członków LGD Ponidzie

Zarząd Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE informuje, że 9 września 2022r. o godzinie 12.00 w HALI WIDOWISKOWO – SPORTOWEJ, ul. Republiki Pińczowskiej 42, 28-400 Pińczów odbędzie się Walne Zebranie Członków LGD Ponidzie.

Loading

Ogłoszenie o naborze 2/2022 -Infrastruktura

Informujemy, że Zarząd LGD Ponidzie ogłosił nabór wniosków 2/2022 w zakresie:

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, lub
rekreacyjnej, lub kulturalnej.
Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:
od 06.06.2022 do 20.06.2022

Pełna dokumentacja naboru dostępna jest tutaj: Ogłoszenia o naborach oraz wyniki | Lokalna Grupa Działania PONIDZIE (lgdponidzie.pl) 

Wzory wniosków dostępne są tutaj: Operhttps://lgdponidzie.pl/operacje-w-ramach-poddzialania-19-2-z-wylaczeniem-projektow-grantowych-oraz-operacji-w-zakresie-podejmowania-dzialalnosci-gospodarczej-inne-wlasne/acje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Inne/Własne) | Lokalna Grupa Działania PONIDZIE (lgdponidzie.pl)

Loading

Loading

Nabór 1/2022

ZARZĄD LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PONIDZIE
działającej na terenie gmin:
Działoszyce, Kije, Michałów, Pińczów, Złota
OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW nr 1/2022 o PRZYZNANIE POMOCY
na operacje w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
w zakresie: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.
Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:
od 14.03.2022 do 28.03.2022

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów, pok. 41 od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00. Ostateczny termin składania wniosków upływa 28.03.2022 roku o godzinie 15:00.
Pełna treść ogłoszenia znajduje się zakładce – NABORY WNIOSKÓW https://lgdponidzie.pl/stowarzyszenie/nabory/
Wzory wniosków znajdują się zakładce – WZORY WNIOSKÓW, UMÓW I INSTRUKCJE https://lgdponidzie.pl/operacje-w-ramach-poddzialania-19-2-z-wylaczeniem-projektow-grantowych-oraz-operacji-w-zakresie-podejmowania-dzialalnosci-gospodarczej-inne-wlasne/
Zapraszamy do zapoznania się z warunkami wsparcia.

Loading

Warsztaty refleksyjne

W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej LSR, Lokalna Grupa Działania PONIDZIE organizuje warsztat refleksyjny, którego celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR.

Serdecznie zapraszamy na warsztat refleksyjny, który odbędzie się 18 lutego 2022 roku w Agroturystyce Sabat, Bełk 101, 28-313 Imielno.
Ze względów organizacyjnych i w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną wywołaną koronawirusem SARS-CoV-2, rozporządzeniami władz państwowych i koniecznością zadbania o zdrowie uczestników warsztatów, prosimy o uczestnictwo w spotkaniu jednego reprezentanta zgłaszanej instytucji. Liczba uczestników ograniczona, udział w warsztatach możliwy tylko po uprzednim potwierdzeniu przybycia, telefonicznie lub e-mailowo do dnia 14 lutego 2022r.
Telefon 41 373 38 60, email: biuro@lgdponidzie.pl.

Przypominamy, że zgodnie z Wytycznymi nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w pierwszej kolejności do udziału w warsztacie będą rekrutowani:

a) pracownicy biura LGD,

b) członkowie Zarządu, Komisji rewizyjnej i Rady LGD (wskazany udział przedstawicieli wszystkich sektorów)

c) przedstawiciel ŚBRR odpowiedzialny za PROW i RLKS

d) przedstawiciele JST z terenu LGD,

e) przedstawiciele organizacji członkowskich i innych LGD,

f) mieszkańcy obszaru (beneficjenci działań LGD),

Loading

Wkrótce ruszamy z naborem wniosków w ramach przedsięwzięcia „RUSZ Z KOPYTA”

Lokalna Grupa Działania PONIDZIE  w związku z otrzymaniem  dodatkowych środków finansowych, o czym informowaliśmy w październiku, planuje  na przełomie lutego i marca ogłosić nabór wniosków na podejmowanie działalności gospodarczej   w ramach przedsięwzięcia ,,RUSZ Z KOPYTA’’.

Podstawowe zasady ubiegania się o środki na założenie działalności zostały opisane w aktualnościach pod linkiem: Przypominamy podstawowe zasady ubiegania się o środki na założenie działalności gospodarczej. | Lokalna Grupa Działania PONIDZIE (lgdponidzie.pl)

Na naszej stronie w zakładce wzory wniosków, umów i  instrukcje dostępne są również aktualne wzory obowiązujących dokumentów. PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ | Lokalna Grupa Działania PONIDZIE (lgdponidzie.pl)

 

W przypadku dodatkowych pytań i wątpliwości, pracownicy służą pomocą.

W trosce o zdrowie Nas Wszystkich,  zachęcamy do załatwiania spraw telefonicznie, drogą pocztową lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Pracownicy Biura pozostają do Państwa dyspozycji codziennie od godz. 7.00 do 15.00 pod numerem telefonu: 41/357 7347 oraz pod adresem biuro@lgdponidzie.pl

W okresie przyjmowania wniosków będzie istniała możliwość uzyskania doradztwa osobiście w naszym biurze w zakresie przygotowania wniosku , przygotowania dokumentów i załączników. Doradztwo będzie udzielane pojedynczym osobom, wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym z pracownikami biura dokładnego terminu zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami .

Loading

Informacja o pracy biura

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Biura Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE z dnia 20.12.2021 r. w dniu 24 grudnia 2021 r. (Wigilia) biuro będzie nieczynne.

Loading

Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%