Życzenia Wielkanocne

Życzenia Wielkanocne

Loading

IV Bieg na Grochowiska

Ruszyły zapisy do IV Biegu na Grochowiska. Zapisy są możliwe na stronie 4Run Pińczów.

Istotne linki:

Kontakt z organizatorami:
Paweł Bardzyński, tel 505331215,
e-mail: p.bardzynski@gmail.com,

Biuro zawodów:
02.04.2016 godz. 8:30 – 11:30

Start zawodów:  02.04.2016 12:00:00
Koniec zawodów: 02.04.2016 14:00:00

 

 

Loading

Czym są Fundusze Szwajcarskie i jaką korzyść przynoszą.

Fundusz Szwajcarski inaczej określany jest jako Program Szwajcarski i jest formą pomocy zagranicznej przyznawanej przez Szwajcarię dla nowych państw członkowskich w Unii Europejskiej. Warto podkreślić, iż od czasu podpisania umów międzynarodowych z nowymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej zawartych 20 grudnia 2007 roku w Bernie Szwajcaria przekazała ponad 1 mld franków szwajcarskich na realizację celów określonych w podpisanych programach współpracy.

Szwajcarskie Programy Współpracy mają na celu zmniejszenie różnic pomiędzy wysoko rozwiniętymi krajami a nowymi członkami Unii Europejskiej. Właśnie dzięki nim możliwe jest wsparcie lokalnych inicjatyw gospodarczych na obszarach peryferyjnych i słabiej rozwiniętych województw Polski południowo-wschodniej. Wsparcie finansowe przekazywane jest również na wyposażenie i szkolenia polskich służb celnych, modernizację przejść granicznych oraz na poprawę infrastruktury związanej z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Największe środki finansowe – tj. ponad 198 mln franków szwajcarskich skierowano na rozwój infrastruktury ochrony środowiska, w tym w inwestycje w odnawialne źródła energii. Działania te ukierunkowane są na poprawę stanu środowiska, m.in. dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technicznym.  Niezwykle istotny jest także fakt, iż środki przeznaczone na realizację Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy stanowią bezzwrotną formę pomocy dzięki temu większa ilość interesantów może skorzystać z takiej pomocy.

Efekty Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

 • 1 149 realizowanych projektów grantowych, w ramach których udzielono dotacji na rozwój przedsiębiorczości na terenie słabiej rozwiniętych województw Polski południowo-wschodniej,
 • na budynkach publicznych i prywatnych zamontowano ponad 11 500 instalacji solarnych,
 • usunięto 60 008 ton azbestu z 22 220 budynków, a 176 najuboższym beneficjentom zainstalowano nowe dachy,
 • zrekultywowano 3 składowiska odpadów komunalnych,
 • zmodernizowano 18 km sieci ciepłowniczej,
 • zlikwidowano 43 grupowe węzły ciepłownicze, a w ich miejsce wybudowano 473 nowe indywidualne węzły ciepłownicze,
 • przeprowadzono kompleksową termomodernizację 3 szpitali wojewódzkich,
 • zakupiono 78 pojazdów dla służby celnej oraz 14 dla policji,
 • zakupiono 4 spalinowe zespoły trakcyjne oraz planuje się zakup 6 elektrycznych zespołów trakcyjnych,
 • zidentyfikowano 15 gatunków rzadkich ptaków oraz 48 gatunków rzadkich pająków,
 • przeprowadzono renaturalizację 5 starorzeczy, z których usunięto 124 m³ odpadów i zanieczyszczeń.
 • 489 mln franków szwajcarskich (37% całości środków) zostało przeznaczonych na realizację programów współpracy dla Polski

Osoby zainteresowane Funduszami Szwajcarskimi zapraszamy do zapoznania się z stroną Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Loading

Nabór wniosków na mikro dotacje z Stowarzyszenia Integracja i Rozwój

Ruszył nabór wniosków na mikro dotacje z Stowarzyszenia Integracja i Rozwój realizowanych w ramach projektu „Świętokrzyskiego Funduszu Młodych Inicjatyw. Wzmocnienie oddziaływania inicjatyw lokalnych w poprzez animację oraz udzielanie małych grantów” dla grup nieformalnych, samopomocowych i organizacji pozarządowych.

Możliwa kwota do uzyskania w ramach dofinansowania wynosi do 5 000 zł a termin składania wniosków od 01.02.2016r (od godz 8:00) do 05.02.2016 (do godz. 16:00). Więcej informacji na temat naboru wniosków dostępny jest w linku poniżej.

Link do artykułu na stronie:

www.fio.sir.com.pl

Loading

Bezpłatne konsultacje na temat możliwości pozyskania dotacji z Funduszy Europejskich

Loading

Fundusze europejskie.

Fundusze europejskie.

Polska jest obecnie największym beneficjentem pomocy unijnej. W latach 2014-2020 Unia Europejska przeznaczyła dla naszego kraju 82,5 mld euro. Fundusze zostaną zainwestowane w zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki, poprawę spójności społecznej i terytorialnej kraju, w podnoszenie sprawności i efektywności administracji. Najważniejszym celem programów unijnych jest poprawa poziomu życia mieszkańców dzięki wzrostowi gospodarczemu i wzrostowi zatrudnienia.

Głównym kryterium podziału środków finansowych Unii na poszczególne państwa członkowskie jest poziom produktu krajowego brutto (PKB) na mieszkańca. Regiony o poziomie PKB na mieszkańca w granicach 75% – 90% średniego poziomu unijnego zaliczane są do regionów w okresie przejściowym, a bardziej rozwinięte to te, których PKB na mieszkańca osiąga 90% lub więcej średniej unijnej.

Przeznaczone środki przez Fundusze Europejskie mogą zostać wykorzystane na wiele sposobów. Jednym z najpowszechniejszych sposobów spożytkowania tych środków jest rozwój działalności gospodarczej istniejących małych i średnich przedsiębiorstw, a także wspieranie powstawania nowych działalności. W tym celu prowadzonych jest wiele działań mających na celu rozwijanie przedsiębiorczości oraz świadomości mieszkańców Polski. Istotnym elementem tego programu są nabory wniosków pozwalających pozyskać środki na rozwój, dokształcenie bądź promocję działalności, koncepcji oraz idei podnoszących świadomość i poziom życia mieszkańców kraju członkowskiego.

Rozdzielenie 82,5 mld euro z Funduszy Europejskich to potężne zadanie organizacyjne. Aby ten proces przebiegał sprawnie, powstał system instytucji zajmujących się przyznawaniem dotacji i sprawdzaniem prawidłowości wydawania pieniędzy.

Osoby, które są zainteresowane obecnymi ofertami naborów zapraszamy do zapoznania się z stroną https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl . Lista aktualnych ofert naborów znajduje się w linku <<link>>

Loading

Czym jest PROW 2014-2020?

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (PROW 2014-2020) został opracowywany na podstawie przepisów Unii Europejskiej, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 oraz aktów delegowanych i wykonawczych Komisji Europejskiej. Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, Program jest wkomponowany w całościowy system polityki rozwoju kraju, w szczególności poprzez mechanizm Umowy Partnerstwa. Umowa ta określa strategię wykorzystania środków unijnych na rzecz realizacji wspólnych dla UE celów określonych w unijnej strategii wzrostu „Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych danego państwa członkowskiego. Celem głównym PROW 2014 – 2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich. Program będzie realizował wszystkie sześć priorytetów wyznaczonych dla unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020, a mianowicie:
1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie i leśnictwie oraz obszarach wiejskich.
2. Zwiększenie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonego zarządzania lasami.
3. Wsparcie organizacji łańcucha żywnościowego, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, dorastania zwierząt oraz zarządzania ryzykiem w rolnictwie.
4. Odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie ekosystemów związanych z rolnictwem i leśnictwem.
5. Promowanie efektywnego gospodarowania zasobami i wspieranie przechodzenia w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu.
6. Promowanie włączenia społecznego, zmniejszenia ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.
Na wypłaty z PROW 2014-2020 przeznaczono, łącznie ponad 13,5 mld euro. W skład tej kwoty wchodzą środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz krajowe środki publiczne. Do tego można doliczyć 5,2 mld euro na rozwój infrastruktury wiejskiej, reorientację zawodową rolników i rozwój przedsiębiorczości z funduszy na realizację Polityki Spójności.
Jednym z działań, które realizowane będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) jest „LEADER”, czyli wspierany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS).
RLKS zachowuje podstawowe założenia metody LEADER, to jest:
1) oddolność (szeroki udział społeczności lokalnej w tworzeniu i realizacji strategii),
2) terytorialność (lokalna strategia rozwoju przygotowana dla danego, spójnego obszaru),
3) zintegrowanie (łączenie różnych dziedzin gospodarki, współpraca różnych grup interesu),
4) partnerstwo (lokalna grupa działania jako lokalne partnerstwo, w którym uczestniczą różne podmioty sektora publicznego, społecznego i gospodarczego;
5)innowacyjność w skali lokalnej,
6)decentralizacja zarządzania i finansowania,
7)sieciowanie i współpraca (wymiana doświadczenia dobrych praktyk)

Loading

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

W dniu 30 grudnia 2015 Zarząd Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE złożył wniosek o wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach konkursu ogłoszonego przez Zarządu Województwa Świętokrzyskiego na wybór LSR  współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

Loading

Wytyczne Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ws. działań związanych z realizacją RLKS

W grudniu 2015 roku zostały udostępnione nowe wytyczne Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 1/1/2015 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dokument ten stanowi istotne źródło informacji na temat przeprowadzanych konkursów i wyboru wniosków składanych przez podmioty inne niż LGD oraz wytycznych w zakresie realizacji projektów grantowych. Wytyczne zawarte w tym dokumencie nie tylko są istotne dla działania lokalnych grup działania, ale także zawierają informacje, które są niezwykle pomocne dla osób starających się o uzyskanie dofinansowania. Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z wytycznymi.

Loading