Lokalna Grupa Działania PONIDZIE

Konsultacje zmiany LSR.

W związku z kwalifikowaniem się Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE  do ubiegania się o podwyższenie wysokości środków finansowych na wsparcie realizacji  operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na zasadach określonych w piśmie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 grudnia  2019 r. Minister Rolnictwa zasady przyznawania bonusów  Zarząd Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE wszczyna procedurę aktualizacji LSR .

Proponowane zmiany zaznaczono na zielono LSR Ponidzie zmiany luty 2020

Prosimy o zgłaszanie uwag do wprowadzonych zmian na załączonym formularzu i przesyłanie na adres e-mail: biuro@lgdponidzie.pl lub dostarczenie  osobiście do Biura LGD PONIDZIE ul. Słabska 13, 28-400 Pińczów w godz. od 7.00 -15.00.

Formularz zgłaszania uwag: Formularz-zgłaszania-uwag-LSR

Konsultacje społeczne będą trwały do dnia 02.03.2020 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków w zakresie podejmowania działalności gospodarczej 3/2019

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Ponidzie  ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy nr 3/2019 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

Wsparcie przyznawane jest w formie premii w wysokości 63000,00 zł na jednego Beneficjenta.

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE ul. Słabska  13 w terminie   od 2.09. 2019 od  23.09.2019 do godziny 15.00

Wszystkie niezbędne dokumenty dostępne są w zakładce https://lgdponidzie.pl/stowarzyszenie/nabory/

Wzory wniosków https://lgdponidzie.pl/podejmowanie-dzialalnosci-gospodarczej/

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami wsparcia.

Harmonogram 2019 – planowane nabory wniosków w ramach PROW 2014-2020

Zapraszamy do zapoznania się z zatwierdzonym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi harmonogramem planowanych do ogłoszenia lub przeprowadzenia w 2019 r. naborów wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Podane terminy mogą ulec zmianie.

Aktualny harmonogram – otwórz

Przekaż gospodarstwo, weź pieniądze z PROW 2014 – 2020 – wnioski można składać od 28 września

Od 28 września do 27 października 2018 r. będzie można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 6.5 „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi”. Termin i warunki przyznawania wsparcia zostały podane do publicznej wiadomości przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji  Modernizacji Rolnictwa 28 sierpnia br.

Jest to trzeci nabór wniosków z tego poddziałania realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pomoc taka może być przyznana rolnikowi – osobie fizycznej, który spełnia następujące warunki:

 • jest wpisany do ewidencji producentów;
 • jest pełnoletni;
 • uczestniczy w systemie dla małych gospodarstw, który jest częścią płatności bezpośrednich;
 • przekaże w sposób trwały posiadane gospodarstwo rolne, w tym zwierzęta gospodarskie, innemu rolnikowi, który jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą na własny rachunek działalność rolniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i który zobowiąże się do prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie utworzonym w wyniku powiększenia przez okres co najmniej 5 lat;
 • nie będzie prowadził działalności rolniczej przez co najmniej przez 5 lat, licząc od dnia przekazania gospodarstwa rolnego;
 • po przekazaniu gospodarstwa rolnego nie będzie podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę w Biurze Powiatowym ARiMR , właściwym ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. Wniosek można również wysłać listem  poleconym.

Wysokość pomocy stanowi 120% rocznej płatności, do której rolnik kwalifikuje się w ramach systemu dla małych gospodarstw. Premia naliczana jest od daty trwałego przekazania gospodarstwa rolnego do 31 grudnia 2020 roku. Wsparcie wypłacane jest jednorazowo.

Limit środków przeznaczonych na premie dla rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi w PROW 2014-2020 wynosi prawie 30 mln euro.

Więcej informacji

100 tys zł Premie dla młodych rolników

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w dniach od 29 czerwca 2018 r. do 30 lipca 2018 r.

Warunki i tryb udzielania pomocy określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 759 z późn. zm.).

Pomoc finansowa w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” może być przyznana osobie fizycznej, która m.in.:

 • w dniu złożenia wniosku jest pełnoletnia i ma nie więcej niż 40 lat;
 • posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub je uzupełni;
 • przed dniem złożenia wniosku stała się właścicielem lub objęła w posiadanie gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha;
 • przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, lecz nie wcześniej niż w okresie 24 miesięcy przed dniem złożenia tego wniosku, rozpoczęła prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym;
 • przedłożyła biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa oraz zobowiązała się do jego zrealizowania;
 • najpóźniej w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy rozpocznie jako kierujący prowadzenie działalności w gospodarstwie o wielkości ekonomicznej 13 000 – 150 000 euro i powierzchni użytków rolnych równej co najmniej średniej krajowej lub wojewódzkiej (w województwach, w których średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie jest niższa od średniej krajowej).

Pomoc przyznaje się w wysokości 100 000 zł. i wypłaca się ją w dwóch ratach:

 • I rata wypłacana jest w wysokości 80% całkowitej wartości pomocy – po spełnieniu przez beneficjenta warunków, z zastrzeżeniem których została wydana ta decyzja, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy,
 • II rata wypłacana jest w wysokości 20% całkowitej wartości pomocy – po realizacji biznesplanu.

Pomoc może być przyznana na wydatki dotyczące działalności rolniczej w gospodarstwie lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie, w kwocie stanowiącej co najmniej 100% kwoty pomocy, w tym inwestycje w środki trwałe o szacunkowej wartości równej co najmniej kwocie stanowiącej 70% kwoty pomocy.

Złożone przez rolników wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Suma uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz formularze załączników wraz z instrukcjami ich wypełniania, są dostępne na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa   http://arimr.gov.pl

Można je również otrzymać w oddziałach regionalnych i biurach powiatowych ARiMR.

Wniosek składa się osobiście lub przez upoważnioną osobę, albo przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1481, z późn. zm.) do dyrektora oddziału regionalnego Agencji, właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa.

Informacje na temat poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 udzielane są w punktach informacyjnych w siedzibach biur powiatowych i oddziałów regionalnych ARiMR (adresy znajdują się na stronie www.arimr.gov.pl – otwórz) oraz pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84.

Pomoc finansowa w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw”

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w dniach od 18 czerwca do 17 lipca 2018 r.

W dniu 11 maja 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pomoc finansowa w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” może być przyznana rolnikowi albo małżonkowi rolnika, jeżeli m.in.:

 • jest posiadaczem gospodarstwa rolnego położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o wielkości ekonomicznej mniejszej niż 10 tys. euro,
 • prowadząc działalność rolniczą podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie nieprzerwanie przez co najmniej 2 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy i w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie prowadzi działalności potwierdzonej wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • przedłożył biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa oraz zobowiązał się do zrealizowania tego biznesplanu.

Pomoc przyznaje się w wysokości 60 tys. zł. (jednak nie więcej niż równowartość 15 tys. euro) i wypłaca się ją w dwóch ratach:

 • I rata wypłacana jest w wysokości 80% całkowitej wartości pomocy (nie więcej niż 48 tys. zł.),
 • II rata wypłacana jest w wysokości 20% całkowitej wartości pomocy (nie więcej niż 12 tys. zł.).

Pomoc może być przyznana na wydatki dotyczące działalności rolniczej w gospodarstwie lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie w kwocie stanowiącej co najmniej 100% kwoty pomocy, w tym inwestycje w środki trwałe o szacunkowej wartości równej co najmniej kwocie stanowiącej 80% kwoty pomocy.

Złożone przez rolników wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Suma uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz formularze załączników wraz z instrukcjami ich wypełniania są dostępne na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl. Można je również otrzymać w oddziałach regionalnych i biurach powiatowych ARiMR.

Wniosek składa się osobiście lub przez upoważnioną osobę, albo przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1481, z późn. zm.) do dyrektora oddziału regionalnego Agencji, właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa.

Informacje na temat poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 udzielane są w punktach informacyjnych w siedzibach biur powiatowych i oddziałów regionalnych ARiMR (adresy znajdują się na stronie www.arimr.gov.pl) i pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84.

„Ulga na Start” w ramach poddziałania 19.2 (rozpoczęcie działalności gospodarczej)

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 06.03.2018r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646) wprowadzającej zmiany dla przyszłych przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, dot. możliwości skorzystania przez ww. osoby z tzw. „ulgi na start”, uprzejmie informujemy, iż beneficjenci podziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW 2014-2020 w zakresie operacji na podejmowanie działalności gospodarczej, którzy nie podjęli działalności gospodarczej we własnym imieniu, do której stosuje się przepisy ww. ustawy, do 30.04.2018r., mają możliwość skorzystania z uprawnienia wynikającego z art. 18 ust. 1 ustawy stanowiącego, że przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy (…) nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej.

Beneficjenci, którzy chcą skorzystać bądź skorzystali już z „ulgi na start” tzn. świadomie nie złożyli w ramach wniosku o płatność pierwszej transzy dokumentów ZUS w związku z ww. uprawnieniem obowiązani są podpisać oświadczenia dot. korzystania w ramach poddziałania 19.2. zawierające dane identyfikujące beneficjenta, jego oświadczenie dotyczące korzystania z uprawnień wynikających z art. 18 ust 1 ww. ustawy oraz zobowiązanie dotyczące zgłoszenia się do ubezpieczenia społecznego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania działalności gospodarczej, do dnia złożenia wniosku o płatność drugiej transzy. Nadmieniamy  również, że nie będzie konieczne aneksowanie już zawartych umów o przyznanie pomocy w ww. zakresie.

Obecnie ARiMR prowadzi prace nad zmianą formularza umowy dla operacji na podejmowanie działalności gospodarczej uwzględniające ww. uprawnienia dla nowych beneficjentów. Uaktualniana jest również instrukcja wniosku o płatność.

Zachęcamy również do zapoznania się z informacjami na stronie http://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/zmiany-w-ubezpieczeniach-wprowadzone-przez-konstytucje-biznesu-/1874820

Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji.

Uprzejmie informujemy, że ARiMR opublikowała formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO) dla operacji realizowanych w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”   objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020.

Dokumenty zostały opublikowane w zakładce:

Wzory wniosków, umów i instrukcje (http://www.prow2014-2020.sbrr.pl/dzialania/wsparcie-dla-rozwoju-lokalnego-w-ramach-inicjatywy-leader-rlks/wdrazanie-lokalnych-strategii-rozwoju/wzory-wnioskow-umow-i-instrukcje )

oraz dostępne są na stronie internetowej:

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

Dni Otwarte Funduszy Europejskich

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel zaprasza wszystkich Beneficjentów PROW 2007-2013 oraz PROW 2014-2020, do wzięcia udziału w V edycji Dni Otwartych Funduszy Europejskich.
Pokażcie swoje osiągnięcia mieszkańcom i turystom podczas specjalnie organizowanego zwiedzania zrealizowanego przez Was przedsięwzięcia. Zaproponujcie odwiedzającym specjalne atrakcje, które uświetnią Waszą ofertę.
Akcja realizowana w dniach 11-13 maja 2018 r., przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, to szereg wydarzeń w ramach których chcemy pokazać, że nasze projekty mają wpływ na rozwój nie tylko regionów czy kraju, lecz także Europy.
W „Dniach Otwartych Funduszy Europejskich” można wziąć udział udostępniając swój projekt odwiedzającym przynajmniej na jeden dzień, w terminie od 11 do 13 maja 2018r.
Dodatkową formą promocji jest strona internetowa www.dniotwarte.eu, gdzie znajdą się informacje o poszczególnych projektach wraz z opisem oferowanych atrakcji.
Udział w „Dniach Otwartych Funduszy Europejskich” można zgłosić wypełniając elektroniczny formularz, który udostępniony zostanie na stronie: www.dniotwarte.eu.
Źródło: http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Dni-Otwarte-Funduszy-Europejskich2
Do pobrania
regulamin DOFE 2018

Konsultacje zmian w Kryteriach wyboru grantobiorców

Zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków w drugiej połowie 2018 roku planujemy ogłosić kolejny nabór wniosków o powierzenie grantu.
Podczas Warsztatów refleksyjnych, które odbyły się w dniach 9-10 luty 2018 roku uczestnicy zaproponowali wprowadzenie zmian w obowiązujących kryteriach wyboru grantobiorców tak, aby uprościć proces przygotowywania wniosków o powierzenie grantu oraz unikać ewentualnych błędów w ocenie złożonych wniosków.
Na podstawie raportu z warsztatów refleksyjnych przygotowane zostały propozycje zmian. W załączniku przedstawione zostały kryteria wyboru grantobiorców z propozycjami zmian. Proponowane zmiany zostały zaznaczone na żółty kolor, informacje do usunięcia zostały przekreślone.
Zapraszamy do konsultacji Kryteriów wyboru grantobiorców.
Konsultacje będą trwały od 23.03.2018 r. do 09.04.2018r.
Wypełniony formularz zgłaszania uwag prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: biuro@lgdponidzie.pl lub dostarczyć osobiście do biura LGD PONIDZIE ul. Słabska 13, 28-400 Pińczów
Do Pobrania:
Kryteria wyboru grantobiorców- konsultacje
Formularz-zgłaszania-uwag-Kryteria-wyboru-

Obowiązek beneficjentów w zakresie złożenia ankiety monitorującej.

Przypominamy!
Beneficjenci, którzy realizowali projekty w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność za pośrednictwem LGD PONIDZIE i otrzymali płatność końcową zobowiązani są do złożenia ankiety monitorującej 2014-2020.
Link do ankiety

Ankiety

Konsultacje dotyczące zmian w LSR

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PONIDZIE informuje o rozpoczęciu procesu aktualizacji LSR i potrzebie konsultacji społecznych w celu wprowadzenia zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Celem aktualizacji jest dostosowanie wskaźników produktu i rezultatu określonych w Strategii do obowiązujących wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 5/3/2017
Uwagi do proponowanych zmian lub nowe propozycje zmian można zgłaszać do dnia 15.03.2018 r. do godz. 10.00 pocztą elektroniczną na adres biuro@lgdponidzie.pl lub osobiście w Biurze LGD, ul. Słabska 13 28-400 Pińczów w godzinach pracy biura.
Lokalna Strategia Rozwoju – zmiany marzec 2018
Formularz zgłaszania uwag LSR
Wyjaśnienia dotyczące proponowanych zmian

Zmiana dotycząca konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców

W związku z wejściem w życie w dniu 21.02.2018 r. ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 311), zmianie ulegają przepisy dotyczące konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji.

Najważniejsze zmiany wprowadzone w przepisach dotyczących konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców to:

 • zwiększenie progu, od jakiego obowiązuje konkurencyjny tryb wyboru wykonawców z 20 tys. zł do równowartości 30 tys. Euro,
 • umożliwienie ustalania jednego kryterium oceny ofert – ceny lub kosztu,
 • umożliwienie wyłączenia stosowania zasady konkurencyjności w przypadku dobrowolnego zastosowania konkurencyjnych trybów udzielania zamówienia publicznego (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony),
 • określenie terminu, w jakim należy dokonać ustalenia wartości zadania – nie wcześniej niż 3 miesiące, a w przypadku zadań dotyczących robót budowlanych – 6 miesięcy, przed dniem udostępnienia zapytania ofertowego albo – gdy nie udostępniono zapytania ofertowego – przed dniem zawarcia umowy z wykonawcą,
 • doprecyzowanie sposobu postępowania w przypadku braku możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty – w takiej sytuacji podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej oraz beneficjent może zawrzeć umowę na wykonanie tego zadania z wybranym przez siebie wykonawcą, niepowiązanym osobowo lub kapitałowo,
 • uregulowanie sposobu postępowania w sytuacji, gdy wykonawca wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie wyboru wykonawcy danego zadania uchyla się od zawarcia umowy na wykonanie tego zadania – w takiej sytuacji podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej oraz beneficjent może zawrzeć umowę z wykonawcą, którego oferta była kolejną najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ponownego postępowania.

Zmieniona ustawa wprowadza zasadę, iż decydującym momentem dla oceny konieczności stosowania przepisów dotyczących konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców obowiązujących w ramach danego postępowania jest moment zamieszczenia zapytania ofertowego na portalu ogłoszeń ARiMR. Przy ocenie tej nie ma natomiast znaczenia moment zawarcia z beneficjentem umowy o przyznaniu pomocy. W praktyce oznacza to, że nowe zasady mogą mieć zastosowanie zarówno do beneficjentów, którzy zawarli umowy o przyznaniu pomocy przed wejściem w życie znowelizowanych przepisów (jednak nie wcześniej niż w dniu 18.01.2017 r.), jak i do tych, którzy umowy zawrą w dniu wejścia w życie tych przepisów lub po tym dniu.
Szczegółowe warunki i tryb konkurencyjnego wyboru wykonawców i warunki dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej zostały zawarte w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U. poz. 396), dostosowanym do zmian przepisów ustawy PROW 2014-2020.

Regulacje wprowadzane nowym rozporządzeniem są co do zasady znane podmiotom. Należy jednak zwrócić uwagę na następujące, nie wynikające wprost ze zmiany ustawy, nowe przepisy rozporządzenia, w porównaniu do rozporządzenia z dnia 13 stycznia 2017 r.:

 • brak obowiązku obligatoryjnego przedłużenia terminu składania ofert w przypadku zmiany zapytania ofertowego (obowiązek taki zaistnieje tylko przy zmianie istotnej),
 • brak minimalnego terminu, o jaki należy przedłużyć termin składania ofert( dotychczas obowiązek przedłużenia terminu o co najmniej 3/7 dni),
 • doprecyzowanie, iż w toku badania i oceny ofert beneficjent może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert (przy czym niedopuszczalne jest prowadzenie między beneficjentem a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści),
 • dodanie dodatkowego elementu do protokołu z postępowania w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo- finansowym operacji (wykaz ofert),
 • określenie warunków dotyczących wezwania do złożenia ofert dodatkowych jeżeli złożono dwie lub więcej ofert o takiej samej najniższej cenie lub o takim samym najniższym koszcie,
 • uwzględnienie możliwości udzielenia zamówienia publicznego w częściach (w przypadku, gdy zamawiający udziela zamówienia publicznego w częściach i niezgodność dotyczy jednego postępowania – zmniejszenie jest obliczane w odniesieniu do wartości tego postępowania, a nie całego zamówienia publicznego),
 • brak sumowania zmniejszeń obliczonych metodą dyferencyjną i wskaźnikową (do wszystkich stwierdzonych niezgodności stosuje się zmniejszenie z tytułu niezgodności, skutkującej zmniejszeniem o najwyższej wartości).

Powyższe zmiany są dla beneficjentów korzystne (np. brak obowiązku przedłużenia terminu składania ofert, brak sumowania zmniejszeń) lub nie nakładają na nich obowiązków niemożliwych do zrealizowania na dowolnym etapie trwania postępowania w sprawie wyboru wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo- finansowym operacji (np. załączanie wykazu ofert do protokołu czy publikowanie tego wykazu na portalu ogłoszeń ARiMR).

Link do rozporządzenia znajduje się poniżej:

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/396/1

Lista wyjazdu studyjnego

 

Poniżej przedstawiamy listę uczestników wyjazdu studyjnego z elementami  warsztatu  refleksyjnego w dniach  09-10 luty 2018 roku

lista uczestników warsztatu refleksyjnego – Kopia

Zaproszenie na warsztaty refleksyjne.

Lokalna Grupa Działania PONIDZIE zaprasza do udziału w Wyjedzie studyjnym z elementami warsztatu refleksyjnego do Kompleksu Rekreacyjnego „Sielsko na Wygodzie” w dniach 9-10.02.2018 r. Celem wyjazdu jest przeprowadzenie warsztatu refleksyjnego zgodnie z „Wytycznymi nr 5/3/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na   lata 2014-2020” Formularz zgłoszeniowy należy składać do 02.02.2018 roku do godziny 15:00 w biurze LGD PONIDZIE.

Formularz zgłoszeniowy
Program wyjazdu
Regulamin wyjazdu

 

 

 

Harmonogram PROW 2014-2020 na ten rok

Jest aktualny harmonogram wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na rok 2018. Zaprezentował go wiceminister rolnictwa Ryszard Zarudzki.
– Harmonogram przygotowaliśmy we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, analizując jednocześnie dotychczasowe działania i głosy partnerów społecznych – powiedział wiceszef resortu rolnictwa. Poinformował, że w programie wprowadzane są zmiany, które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom beneficjentów. Do tego potrzebna jest jednak akceptacja Komisji Europejskiej.
– Procedowana obecnie modyfikacja PROW 2014-2020 obejmuje pakiet 24 zmian o charakterze technicznym, merytorycznym oraz finansowym – wyjaśnił wiceminister Zarudzki.
Planowany harmonogram naboru w 2018 r. wniosków z PROW 2014 – 2020 – otwórz harmonogram PROW 2018

Uwaga zmiana instrukcji wypełniania wniosku

Informujemy, że ukazała się zaktualizowana INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU 0  PRZYZNANIE POMOCY  na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014– 2020

Instrukcja do pobrania

Realizacja operacji metodą „Zaprojektuj i wybuduj”-Wyjaśnienie.

Zachęcamy do zapoznania się z wyjaśnieniem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczącym zapisu Instrukcji wypełniania wniosku na operacje w ramach poddziałania 19.2, Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wyjaśnienie do pobrania

FORMULARZE WNIOSKÓW są już dostępne

Informujemy, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa   udostępniła wnioski w wersji edytowalnej Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Udostępnione wnioski dotyczą:

  I. Formularza wniosku o przyznanie pomocy w zakresie podejmowania działalności gospodarczej wraz z  instrukcją wypełniania wniosku o przyznanie pomocy i biznesplanem.
  II. Formularza wniosku z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej wraz z instrukcją wypełniania wniosku i biznesplanem.
  III. Formularza wniosku w zakresie projektów grantowych wraz z instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy i formularzem umowy o przyznaniu pomocy.

Wnioski dostępne są na stronie internetowej Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego:

www.prow2014-2020.sbrr.pl

Wnioski można pobrać z naszej strony internetowej :

www. lgdponidzie.pl w bocznej zakładce NABORY WNIOSKÓW NA OBSZARZE LGD PONIDZIE

OGŁOSZENIE

Po podpisaniu umowy z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego Lokalna Grupa Działania PONIDZIE przystępuje do realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.
W ramach wdrażania Strategii beneficjenci będą mogli składać wnioski do Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE zgodne z celami określanymi w LSR.
Cel ogólny 1 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz rozwój turystyczny obszaru LGD, Dopełnieniem celu ogólnego są przedstawione poniżej cele szczegółowe:
1.1 Ochrona cennych zasobów kulturowych i przyrodniczych,
1.2 Poprawa atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej,
1.3 Promocja Ponidzia,
Cel ogólny 2 Rozwój gospodarczy oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LGD Dopełnieniem celu ogólnego są przedstawione poniżej cele szczegółowe:
2.1 Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie edukacji, kultury, sportu i wypoczynku,
2.2 Rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy
Dopełnieniem celów ogólnych i szczegółowych są przedsięwzięcia, w ramach, których realizowane będą konkretne operacje zgodne z celami programu Leader 2014-2020
„Konserwator” – renowacja zabytków, prace konserwatorskie
„Spotkania na Ponidziu” – modernizacja oraz wyposażenie obiektów infrastruktury turystycznej, kulturalnej, rekreacyjnej
„Siła w naturze” – tworzenie lub modernizowanie szlaków turystycznych
„Ponidzie Poleca”- publikacje, gadżety, wydarzenia promocyjne, zakup strojów regionalnych i instrumentów muzycznych
„Aktywnie na Ponidziu” – warsztaty, szkolenia, kursy skierowane do osób do 26 roku życia, dla osób niepełnosprawnych oraz osób 50+, a także podnoszące świadomość ekologiczną,
„Rusz z kopyta” – podejmowanie oraz rozwój działalności gospodarczej

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: www.lgdponidzie.pl
lub w siedzibie biura:
Lokalna Grupa Działania PONIDZIE
ul. Słabska 13 28-400 Pińczów
tel.: 41 357-73-47