Konkurs – Przyjazna wieś

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie „Przyjazna wieś”, gdzie Twoja inicjatywa ma szansę zdobyć uznanie, stać się źródłem inspiracji dla innych, a także przynieść Ci atrakcyjne nagrody o wartości nawet do 10 000 zł! Niezależnie od tego, czy jesteś rolnikiem, przedsiębiorcą, członkiem lokalnej organizacji, czy samorządu — to jest konkurs dla Ciebie.

„Przyjazna wieś” to konkurs, w którym atrakcyjne nagrody czekają na najciekawsze projekty zrealizowane dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w okresie programowania 2014-2020. Poszukujemy oryginalnych projektów i inspirujących inicjatyw, które miały pozytywny wpływ na polskie gospodarstwa rolne, przyczyniły się do ochrony środowiska i klimatu, a także wspierały rozwój lokalnych społeczności.

Na najlepsze projekty czekają atrakcyjne nagrody:

 • Za miejsce I — nagroda w kwocie 10 000,00 zł brutto
 • Za miejsce II — nagroda w kwocie 8 000,00 zł brutto.
 • Za miejsce III — nagroda w kwocie 6 000,00 zł brutto.

Projekty można zgłaszać w trzech kategoriach:

 • Kategoria I – Udoskonalenie konkurencyjności gospodarstw rolnych
 • Kategoria II – Rozwój lokalny, aktywizacja społeczna i integracja
 • Kategoria III – Ochrona środowiska i działania na rzecz klimatu

Formularz zgłoszeniowy i więcej informacji na temat konkursu:

https://ksow.pl/przyjazna-wies

Loading

XII KONGRES STOWARZYSZEŃ WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Pod hasłem „Między pasją a niewolnictwem. Praca w NGO”, 17 października w Filharmonii Świętokrzyskiej, już po raz dwunasty odbędzie się Kongres Stowarzyszeń Województwa Świętokrzyskiego. Organizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyska Rada Działalności Pożytku Publicznego oraz Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka. Zainteresowani udziałem w Kongresie mogą zgłaszać się do 15 października br.

Wydarzenie adresowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych i stowarzyszeń z terenu województwa świętokrzyskiego. Spotkanie będzie okazją do wymiany doświadczeń i zdobywania wiedzy, sprzyjającej pracy stowarzyszeń oraz nawiązywania nowych kontaktów pomiędzy organizacjami pozarządowymi i samorządem województwa.

Kongres zainauguruje 17 października, o godzinie 10, sesja plenarna w sali kameralnej Filharmonii Świętokrzyskiej. Gości przywitają, wskażą główne obszary problemowe i nakreślą ich zakres, Adam Jarubas, marszałek województwa świętokrzyskiego oraz Tomasz Rejmer, Komendant ZHP Chorągwi Kieleckiej. W roli gościa specjalnego wystąpi Wojciech Kaczmarczyk, dyrektor NIW, który przybliży zebranym działalność Narodowego Instytutu Wolności. Uczestnicy spotkania poznają m.in. podczas debaty oksfordzkiej zasady funkcjonowania ekonomii społecznej –NGO jako nowej formy prowadzenia biznesu. Porozmawiają też o wolontariacie i etatowej pracy w organizacji społecznej. (Szczegółowy program).

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 października br. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod adresem https://bit.ly/2DQJnUG

KONTAKT:
KANCELARIA ZARZĄDU UMWŚ
Anna Kudła
tel. 41 342 15 43
e-mail: anna.kudla@sejmik.kielce.pl

BIURO CHORĄGWI KIELECKIEJ ZHP
pwd. Martyna Wypych
tel. 507 739 946
e-mail: biuro@kielecka.zhp.pl
facebook.com/ChKieleckaZHP

PLAKAT-KONGRES-NGO-2018        zaproszenie-web-konferencja-ngo-2018

Loading

Na wsi najlepiej – 12 dobrych praktyk w turystyce wiejskiej-konkurs.

Potrafisz skutecznie przyciągać turystów na wieś i umilać im pobyt? Weź udział w konkursie, w którym Polska Organizacja Turystyczna wybierze 12 dobrych praktyk w turystyce wiejskiej. Jako zwycięzca skorzystasz z całego wachlarza działań promocyjnych. Otrzymasz wyjątkową szansę, by zaprezentować swoją praktykę w albumie, który ukaże się w nakładzie 10 tys. egzemplarzy. Odwiedzą Cię fotograf i bloger turystyczny. Efekty sesji fotograficznej pozwolą Ci wzbogacić promocję oferty. A wpisy na blogach i relacje filmowe zobaczą tysiące osób interesujących się podróżami. Podziel się swoim doświadczeniem i pokaż magię polskiej wsi.

Jak wykorzystamy dobre praktyki

Z atrakcyjnymi miejscami i usługami świadczonymi przez laureatów konkursu będzie się można zapoznać na stronach Polskiej Organizacji Turystycznej, w artykułach prasowych i mediach społecznościowych. Celem naszego przedsięwzięcia jest stworzenie pierwszego w Polsce katalogu dobrych praktyk w turystyce wiejskiej. Doświadczenia w kreowaniu produktów turystycznych na wsi będą dla innych cennym drogowskazem w rozwoju i wprowadzaniu w życie własnych pomysłów.

Więcęj informacji znajdziesz tutaj  https://nawsinajlepiej.polska.travel/

W przypadku pytań dotyczących konkursu prosimy o kontakt:
tel. +48 605 166 002, +48 602 510 538
tel./fax: +48 61 849 90 40
Organizatorem konkursu jest:
Polska Organizacja Turystyczna
ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
tel.: +48 22 536 70 70
fax: +48 22 536 70 04

Loading

Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw -III EDYCJA

Projekt „Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw – III edycja” to kontynuacja działań Stowarzyszenia Integracja i Rozwój prowadzonych w latach 2014-2017 polegających na regrantingu środków finansowych wspierających realizację oddolnych inicjatyw na terenie województwa świętokrzyskiego. W ramach III edycji projektu, realizowane będzie zadanie publiczne ukierunkowane na wspieranie liderów lokalnych, rozwój młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Zadania te będą realizowane poprzez działania doradczo-animacyjne i przyznawanie mikrograntów – dotacji do 5000,00 zł na realizację małych, lokalnych inicjatyw lub finansowanie lokalnych przedsięwzięć grup niefromalnych kwotami do 5000,00 zł na inicjatywę. Dzięki wsparciu doradczemu zainteresowani uzyskają również informacje w zakresie realizacji i rozliczenia mikrograntów.

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Integracja i Rozwój w okresie V 2018 – XII 2019.

W ramach projektu przewiduje się trzy nabory wniosków:

I nabór – w okresie 20-24.08.2018 r. 

II nabór – luty 2019 r.

III nabór – II kwartał 2019 r. (Nabór ten będzie organizowany wyłącznie w tych gminach lub powiatach, w których JST wyrazi gotowość partycypacji finansowej w kosztach projektu poprzez przekazanie środków samorządowych na finansowanie w 50% kosztów inicjatyw. Pozostałe 50% środków będzie zapewnione w ramach projektu).

O zasadach ubiegania się o mikrodotację i warunkach udział w innych formach wsparcia w projekcie przeczytają Państwo w  „Regulaminie projektu”. Zasady tworzenia wniosków o dofinansowanie oraz szczegółowe informacje dotyczące pracy z generatorem wniosków zostały opisane w „Instrukcji wypełniania wniosku”.

Uczestnicy

W projekcie zaplanowane jest wsparcie w postaci:

– wypłaty mikrodotacji na realizację inicjatyw oddolnych;
– działań szkoleniowych i animacyjnych służących wsparciu w zakresie ubiegania się i rozliczenia mikrograntów.

I. O mikrogranty może się ubiegać:


a)      Grupa nieformalna

Grupa co najmniej 3 osób pełnoletnich, zamieszkałych na terenie województwa świętokrzyskiego, nieposiadających osobowości prawnej. Osoby wchodzące w skład grupy nieformalnej nie mogą należeć do organu statutowego żadnej zarejestrowanej organizacji pozarządowej. Oznacza to np., że osoby takie nie mogą wchodzić w skład zarządu czy komisji rewizyjnej. Mogą natomiast współpracować z organizacją pozarządową – być jej pracownikami, współpracownikami,wolontariuszami czy członkami stowarzyszenia.


b)      Młoda organizacja pozarządowa

Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie, wpisany do KRS lub innego właściwego rejestru nie wcześniej niż 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o przyznanie mikrodotacji. Dodatkowo przychód takiej organizacji za ostatni zamknięty rok obrotowy nie przekracza kwoty 25 tys. zł. Młoda organizacja pozarządowa, aby wziąć udział w projekcie, musi mieć siedzibę, oddział, filię lub inną wyodrębnioną jednostkę organizacyjną na terenie województwa świętokrzyskiego, co będzie weryfikowane na podstawie danych z formularza wniosku o mikrodotację oraz w oparciu o dane z KRS lub właściwego rejestru.
Aby młoda organizacja pozarządowa mogła otrzymać mikrodotację nie może zalegać z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, PFRON lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami. Wydatki zaplanowane we wniosku o mikrodotację nie mogą być objęte podwójnym finansowaniem, to znaczy ich finansowaniem lub refundacją w ramach składanego wniosku oraz równocześnie w ramach innych środków publicznych lub innych wspólnotowych instrumentów finansowych.


c)      Grupa samopomocowa

Dobrowolny zespół osób, którego aktywne działanie skierowane jest na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia jego członków. Jeżeli grupa samopomocowa nie posiada osobowości prawnej, to wsparcie przysługuje jej na zasadach przewidzianych dla grup nieformalnych. W takiej sytuacji,
grupa samopomocowa musi spełniać wszystkie wymogi określone dla grup nieformalnych. Będzie ona też zaliczona do projektu jako grupa nieformalna. Jeśli grupa samopomocowa będzie posiadać osobowość prawną, będzie mogła ubiegać się o wsparcie jako młoda organizacja pozarządowa, o ile spełnia wszystkie wymogi określone dla młodych organizacji pozarządowych.


d)     Organizacja pozarządowa (tzw. patron)

Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie. Patroni mogą ubiegać się o przyznanie mikrodotacji na realizację projektu ze sfery pożytku publicznego, dzięki któremu konkretna grupa nieformalna będzie miała możliwość realizacji lokalnego przedsięwzięcia. Patron będzie traktowany jako realizator projektu w rozumieniu art. 2 pkt 6 Ustawy, natomiast faktycznym odbiorcą wsparcia będzie grupa nieformalna.


II. Z działań animacyjno-doradczych, mogą skorzystać:


– przedstawiciele grup nieformalnych, grup samopomocowych oraz młodych organizacji pozarządowych;
– inne aktywne osoby działające w społecznościach lokalnych (m.in. przedstawiciele dłużej działających organizacji pozarządowych, partnerzy społeczni, przedstawiciele administracji), które mają potrzebę zwiększenia swojej wiedzy w zakresie realizacji oddolnych inicjatyw i wsparcia organizacji pozarządowych/grup nieformalnych w pozyskiwaniu mikrodotacji.

Doradztwa prowadzone będą w formie telefonicznej, mailowej, jak również będzie istniała możliwość osobistej konsultacji z doradcą – animatorem.

W ramach konsultacji możliwa będzie weryfikacja, na ile zaplanowana koncepcja projektu jest zgodna z kształtem konkursu.

Projekt prowadzi:

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój

ul. Warszawska 27/1, 25-518 Kielce

tel. 41 386 66 27

Więcej informacji na stronie :https://www.fio.sir.com.pl/

Projekt jest realizowany w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, finansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Loading

Ruszył konkurs Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju „Wspólnie o Funduszach Europejskich”

Wspólnie  o Funduszach Europejskich” to konkurs dla organizacji pozarządowych, partnerów społeczno-gospodarczych i władz miejskich na najlepsze inicjatywy informujące o możliwościach korzystania ze środków unijnych.Wydarzenia muszą zostać zrealizowane do końca października 2018 r.

Oferty można składać: 

 • do  22 czerwca 2018 r.

– w wersji elektronicznej (zgodnie z załączonym Formularzem Ofertowym) na adres: promocja@miir.gov.pl z dopiskiem: Oferta na konkurs „Wspólnie o FE”

Jeśli zdecydujesz się na udział w konkursie, zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami na temat naboru.

Pliki do pobrania:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/56707/Zasady_naboru_ofert_2018.pdf

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/56715/Formularz_Ofertowy_2018.doc

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/56710/wzor_umowy_zasadniczej_2018.pdf

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/56711/Raport_z_realizacji_wydarzenia_2018.pdf

Jeżeli masz pytania dotyczące dokumentacji, możesz je zadać za pośrednictwem adresu e-mail: promocja@miir.gov.pl lub pod numerem telefonu 22 273 73 82.

Loading

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach PROW 2014-2020

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 14 maja 2018 r. do 29 czerwca 2018 r.

Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach, Biuro PROW www.prow.sbrr.pl oraz na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego Biuro PROW, pokój 1110 i 1134 w godzinach 730 -1530  oraz pod numerem telefonu: 41 330-10-77.

Informacje o działaniu oraz wzory wniosków i instrukcje dostępne są tutaj.

Loading

Praca dla Ciebie – dofinansowanie na doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy oraz pokrycie części kosztów wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach projektu.

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa zaprasza do udziału w projekcie „ Praca dla Ciebie ” realizowanego w ramach RPO WŚ 10.2.1.

Projekt skierowany jest do osób powyżej 29 roku życia, bezrobotnych lub biernych zawodowo, kobiet lub mężczyzn, zamieszkałych na terenie województwa świętokrzyskiego, które spełniają jedno z poniższych kryteriów:

– osoba o niskich kwalifikacjach zawodowych (wykształcenie maksymalnie ponadgimnazjalne),

– osoba po 50 roku życia,

– kobieta,

– osoba z niepełnosprawnością,

– osoba długotrwale bezrobotna.

Projekt skierowany jest również do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z siedzibą

w województwie świętokrzyskim, tworzących nowe stanowiska pracy.

Przedsiębiorcy zatrudniający w/w osoby otrzymają dofinansowanie na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy oraz części kosztów wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach projektu.

Nabór Uczestników w terminie 14-30 maja 2018 r. Wnioski przyjmowane będą w godz. od 8.00 do 15.00.

Szczegółowe informacje na stronie  http://www.siph.com.pl/pl/OSiph/Projekty/Strony/173

Loading

Szkolenie dla przedstawicieli firm MŚP oraz dużych przedsiębiorstw, innowatorów, wynalazców i naukowców.

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej zaprasza do udziału w szkoleniu „Szybka ścieżka- dotacje na badania przemysłowe i prace rozwojowe prowadzone przez przedsiębiorstwa”.

Celem szkolenia jest zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności aplikowania o środki w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa tzw. szybka ścieżka. Omówione zostaną warunki udziału w konkursach, kryteria formalne, zasady tworzenia projektów oraz praktyczne wskazówki dla firm planujących aplikowanie.

Szkolenie poprowadzi Pan Stanisław Rogoziński, ekspert z wieloletnim doświadczeniem w skutecznym aplikowaniu o środki w ramach konkursów NCBR, PARP oraz programów ramowych UE. Zajmuje się projektami związanymi z transferem technologii oraz interim managementem. Posiada szerokie doświadczenie zdobyte podczas pracy dla firm z wielkiej czwórki, funduszy VC oraz organizacji badawczych.

Szkolenie odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2018 roku w Best Western Grand Hotel, Kielce, ul. Sienkiewicza 78 sala Jodłowa, w godzinach 9:30-15:15.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy przedstawicieli firm MŚP oraz dużych przedsiębiorstw, innowatorów, wynalazców i naukowców.

Udział w szkoleniu należy zgłaszać do dnia 20 kwietnia 2018 na załączonym formularzu zgłoszeniowym e-mailem: een@siph.com.pl lub faxem na numer 41368 02 78.

Program oraz formularz zgłoszeniowy –http://www.siph.com.pl/download.php?id=2226

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Loading

II nabór wniosków,, Samozatrudnienie w OSI-Obszarze Strategicznej Interwencji”

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach zaprasza do udziału w projekcie „Samozatrudnienie w OSI – Obszarze Strategicznej Interwencji” realizowanego w ramach RPO WŚ 10.4.1.
Nabór będzie prowadzony w terminie od 16.04.2018 do 27.04.2018 do godziny 15.00.

Projekt skierowany jest do osób: powyżej 29 roku życia, bezrobotnych, poszukujących pracy (pozostających bez zatrudnienia), nieaktywnych zawodowo lub osób odchodzących z rolnictwa zamieszkałych na terenie obszarów wiejskich OSI – Obszaru Strategicznej Interwencji, tj. następujących gmin:
• powiat buski: Wiślica, Tuczępy, Stopnica, Solec-Zdrój, Pacanów, Nowy Korczyn, Gnojno
• powiat jędrzejowski: Wodzisław, Słupia Jędrzejowska, Oksa, Nagłowice, Małogoszcz, Imielno
• powiat kazimierski: Skalbmierz, Opatowiec, Kazimierza Wielka, Czarnocin; Bejsce
• powiat kielecki: Raków, Pierzchnica, Mniów, Łopuszno, Łagów, Bodzentyn
• powiat konecki: Stąporków, Smyków, Słupia (konecka), Ruda Maleniecka, Radoszyce, Gowarczów, Fałków
• powiat opatowski: Wojciechowice, Tarłów, Sadowie, Opatów, Lipnik, Iwaniska, Baćkowice
• powiat ostrowiecki: Waśniów, Kunów, Ćmielów, Bodzechów, Bałtów;
• powiat pińczowski: Złota, Michałów, Działoszyce
• powiat sandomierski: Wilczyce, Samborzec, Obrazów, Łoniów, Koprzywnica, Klimontów, Dwikozy
• powiat starachowicki: Wąchock, Mirzec
• powiat staszowski: Szydłów, Osiek, Oleśnica
• powiat skarżyski: Bliżyn
• powiat włoszczowski: Secemin, Radków, Moskorzew, Kluczewsko,

znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
• kobiety,
• osoby po 50 roku życia,
• z niepełnosprawnościami,
• długotrwale bezrobotne,
• niskowykwalifikowane.

Formy wsparcia przewidziane w Projekcie:
1. Wsparcie szkoleniowo-doradcze, tj.:
– 16 godzinny cykl szkoleniowy w zakresie przedsiębiorczości oraz
– 5 godzin doradztwa w przygotowaniu biznes planu.
2. Wsparcie finansowe (inwestycyjne) w wysokości do 24.000 zł – bezzwrotna dotacja przeznaczona na wydatki związane z zakupem środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, itp. niezbędnych do rozpoczęcia działalności gospodarczej.
3. Wsparcie pomostowe w wysokości do 10800,00 zł (12 miesięcy x 900 zł) – bezzwrotna dotacja na bieżące koszty w pierwszych roku działalności firmy (ZUS, księgowość, najem lokalu, telefon, itp.).
4. Wsparcie pomostowe doradcze – 6 godzin doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej oraz rozliczenia środków finansowych uzyskanych w ramach Projektu.

Wsparcie finansowe oraz pomostowe stanowi pomoc de minimis w formie dotacji bezzwrotnej w wysokości do 100% wydatków kwalifikowanych – wkład własny nie jest wymagany.
Aby zakwalifikować się do projektu należy spełniać przynajmniej 1 z powyższych kryteriów.Dokumenty do pobrania oraz wszystkie niezbędne informacje dostępne są na stronie  http://www.siph.com.pl/pl/OSiph/Projekty/Strony/172

Loading

III nabór wniosków w ramach projektu DOTACJE NA START

W dniach od 16 do 27 kwietnia 2018 r.Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu rozpoczął III nabór wniosków rekrutacyjnych do projektu „Dotacje na start”. Wszystkie dokumenty niezbędne do prawidłowego aplikowania do projektu znajdują na stronie www.dotacjenastart.pl w zakładce – Chcę uczestniczyć w projekcie.
Projekt skierowany jest do mieszkańców z terenów:Powiat buski, gminy: Stopnica, Solec- Zdrój, Pacanów, Wiślica, Tuczępy, Nowy Korczyn, Gnojno,Powiat ostrowiecki, gminy: Waśniów, Kunów, Ćmielów, Bodzechów, Bałtów,Powiat opatowski, gminy: Wojciechowice, Tarłów, Sadowie, Opatów, Lipnik, Iwaniska, Baćkowice,Powiat sandomierski, gminy: Wilczyce, Samborzec, Obrazów, Łoniów, Koprzywnica, Klimontów, Dwikozy,Powiat staszowski, gminy: Szydłów, Osiek, Oleśnica,Powiat kazimierski, gminy: Skalbmierz, Opatowiec, Kazimierza Wielka, Czarnocin, Bejsce,Powiat pińczowski, gminy: Złota, Michałów, Działoszyce.Okres realizacji projektu: od 01.09.2017 do 31.08.2019r.
Szczegóły dotyczące rekrutacji oraz zasad przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej przekazywane będą na stronie projektu: www.dotacjenastart.pl.
Biurem projektu właściwym dla Kandydatów z terenu powiatów: sandomierskiego, opatowskiego, ostrowieckiego i staszowskiego jest biuro projektu w Sandomierzu, pl. Ks. J. Poniatowskiego 2, 27-600 Sandomierz, tel. 15 833 34 09, dla Kandydatów z terenu powiatów: buskiego, kazimierskiego i pińczowskiego jest biuro projektu w Busku- Zdroju, ul. Kościuszki 60, 28-100 Busko- Zdrój, tel. 41 378 13 16.

Loading

STARTUJĄ NOWE PROJEKTY DLA OSÓB PO 3O-TCE

Wojewódzki Urząd Pracy ogłosił listę projektów dofinasowanych w ramach działania 10.2 „Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Mogą z nich skorzystać osoby bezrobotne i bierne zawodowo po 30 -tym roku życia.Aby skorzystać z wybranego projektu należy zgłosić się bezpośrednio do jego realizatora. Zapraszamy do zapoznania się z listą instytucji realizujących Działanie 10.2
http://www.wup.kielce.pl/komunikaty_aktualnosci/item/411-startuj%C4%85-nowe-projekty-dla-os%C3%B3b-po-3o-tce

Loading

Fundusz Sprawiedliwości dla strażaków z OSP

Ogłoszono nabór wniosków ze środków Funduszu Sprawiedliwości dedykowany dla strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych województwa świętokrzyskiego. Maksymalna pula środków do wykorzystania wynosi 5 milionów 500 tysięcy złotych. O wsparcie mogą się ubiegać gminy i miasta na prawach powiatu. Za ich pośrednictwem sprzęt ratowniczy trafi do poszczególnych jednostek OSP z terenu województwa świętokrzyskiego, które potrzebują specjalistycznego wyposażenia do ratowania życia i zdrowia ludzi.

Gmina lub miasto na prawach powiatu, po zebraniu zapotrzebowania od Ochotniczych Straży Pożarnych ze swojego terenu, składa wniosek do Ministra Sprawiedliwości o udzielenie dotacji na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia, tj. defibrylatorów, toreb ratowniczych lub innego sprzętu, z wyłączeniem pojazdów.

Fundusz Sprawiedliwości, są to środki finansowe pochodzące od skazanych, nie od podatników. Przekazanie tych funduszy dla OSP w całej Polsce pozwala na realne zwiększenie pomocy dla ofiar wypadków. Strażacy-ochotnicy są często pierwsi na miejscu wypadków drogowych i to od ich natychmiastowej pomocy zależy życie poszkodowanych. Niosą pomoc z wielkim oddaniem, a często z narażeniem własnego życia. Dzięki przygotowanemu w Ministerstwie Sprawiedliwości programowi finansowanemu z Funduszu Sprawiedliwości, do Ochotniczych Straży Pożarnych w całym kraju trafi nowoczesny sprzęt ratowniczy o wartości ponad 100 milionów złotych.

Wszystkich informacji dotyczących naboru oraz szczegółów związanych z przygotowaniem wniosku udzielą druhnom i druhom Oddziały Terenowe Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.
W województwie świętokrzyskim jest to: Biuro Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSPRP, 25-324 Kielce, ul. Sandomierska 81, tel.: +48 41 368-16-67, e-mail: kielce@zosprp.pl.
Dane kontaktowe do pozostałych województw zamieszczone są na stronie ZOSPRP

Loading

Świętokrzyskie dla aktywnych

„Świętokrzyskie dla aktywnych” to projekt skierowany do osób po 50. roku życia i nisko wykwalifikowanych, które chciałyby zdobyć nowy zawód. Prawie milion złotych na szkolenia dla tej grupy osób  przeznaczył Zarząd Województwa Świętokrzyskiego. 19 lutego umowę podpisali Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego i Izabela Łajs, właścicielka Akademii Zdrowia w Kielcach. Pieniądze pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

W ramach projektu zorganizowane zostaną kursy przygotowujące do egzaminu czeladniczego – fryzjer i kosmetyczka, kursy masażu klasycznego, leczniczego, florystyka z elementami decoupage, dietetyk, sekretarka, kadry i płace, opiekun osób starszych, rejestratorka medyczna.
– To jest oferta, na którą rzeczywiście wiele osób czeka. Rynek gospodarczy jest bardzo dynamiczny, więc musimy mieć elastyczne mechanizmy odpowiadania na potrzeby. Bardzo dobrze, że te projekty są dedykowane osobom, które nie mają kwalifikacji, są w strefie wieku zagrożonego. Dlatego szukamy takich rozwiązań, żeby przygotować tych ludzi, żeby nabyli nowe umiejętności w takich branżach, które odpowiadają zapotrzebowaniu naszego świętokrzyskiego rynku – powiedział Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.
W sumie z projektu skorzystają 152 osoby.
– Myślę, że będzie to ciekawy projekt dla osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje, dokształcić się. Nie ma tu obwarowania, że muszą to być osoby bezrobotne, w dużej mierze skierowany jest do kobiet – poinformowała Izabela Łajs, szef Akademii Zdrowia w Kielcach.
Realizacja projektu rozpocznie się w marcu, ale już teraz osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach i kursach powinny się zgłosić do Akademii Zdrowia przy al. IX Wieków Kielc

Loading

Konkurs ofert „ Świętokrzyskie dla młodych „

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza otwarty konkurs ofert „Świętokrzyskie dla młodych”

 na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego o charakterze edukacyjnym i wychowawczym, wzmacniających postawy społeczne i obywatelskie młodzieży z regionu świętokrzyskiego w 2018 roku:

 Zadanie 1: wzmacnianie potencjału organizacji młodzieżowych i pracujących z młodzieżą oraz zwiększanie dostępu do informacji młodzieżowej,

Zadanie 2: podnoszenie kompetencji liderów grup młodzieżowych oraz tworzenie mechanizmów wsparcia merytorycznego i finansowego nieformalnym grupom młodzieżowym,

Zadanie 3: podnoszenie kompetencji osób dorosłych bezpośrednio pracujących z młodzieżą oraz pracujących na rzecz młodzieży.

Na realizację ww. zadań zaplanowano środki finansowe w wysokości 95 000 PLN.

Realizacja zadań ma przyczynić się do zwiększenia zaangażowania młodzieży w aktywność społeczną i obywatelską na terenie województwa świętokrzyskiego oraz podniesienia ich umiejętności społecznych. Umiejętności społeczne są rozumiane jako umiejętność pracy w grupie, zdolność do konstruktywnego porozumiewania się w różnych środowiskach, umiejętność budowania zaufania, zdolność do empatii, wykazywania się tolerancją, wyrażania i rozumienia różnych punktów widzenia, negocjowania, a także zdolność do uczestnictwa  w procesach podejmowania decyzji.

 1. Podmioty uprawnione do złożenia oferty
 1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty w niniejszym konkursie są działające w dziedzinie oświaty:
 • organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.),
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
 • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 • spółdzielnie socjalne,
 • spółki akcyjne i spółki z ograniczona odpowiedzialnością oraz kluby sportowe, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.).

Priorytetowo będą traktowane te projekty, które dają młodzieży możliwość praktycznego działania, wykorzystania nabytej wiedzy i umiejętności oraz angażują młodzież w procesy decyzyjne w ramach realizowanych w projektach działań, zgodnie z zasadą uczenie się przez działanie.

 1. Beneficjentami projektów powinni być przede wszystkim młodzi mieszkańcy województwa świętokrzyskiego w wieku 13-30 lat.

1.Ofertę należy złożyć do dnia 28 lutego 2018 roku.

UWAGA! Decyduje data wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego, potwierdzona pieczęcią wpływu (nie data stempla pocztowego).

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach www.sejmik.kielce.pl (zakładka „Konkursy”), w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Informacji w sprawie konkursu udzielają pracownicy Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Oddziału Edukacji i Nauki pod następującymi nr. tel. 41 341 69 09 lub 41 341 69 11.

 Więcej informacji i dokumenty do pobrania są dostępne na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w zakładce  KONKURSY

Loading

Ułatwienia dostępu

 • Skalowanie treści 100%
 • Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%