Lokalna Grupa Działania PONIDZIE

Rozpoczynamy kurs Pilarz -drwal.

Informujemy, że 6 lipca 2019 r. rozpoczynamy czwarty  kurs  organizowany w ramach projektu ,,Kreator Przedsiębiorczości’’

W trzech poprzednich kursach tj:

 • Eksploatacja urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1kW
 • Kurs operator żurawi przenośnych,
 • Operator wózka podnośnikowego

wzięło udział  aż 52 osoby. W czwartym kursie Pilarz –drwal  udział weźmie 17 osób.

Pierwsze spotkanie osób zakwalifikowanych na Kurs Pilarz-drwal  odbędzie się  6 lipca godz.8  w  Ośrodku  Kształcenia Zawodowego w Pińczowie , ul Żwirki i Wigury 40.

Serdecznie zapraszamy

 • Featured Post
 • Kreator Przedsiębiorczości.

  Przypominamy, że w Lokalnym Centrum Wspierania Przedsiębiorczości ul. Słabska 13, pok 2 od poniedziałku do piątku w godz. od 11.00 do 15.00 dyżur pełni Doradca Animator, który udzieli informacji na temat możliwości pozyskania dofinansowań z funduszy europejskich. W każdy wtorek w godz.  od 11.00 do 13.00 dyżur pełni Doradca Księgowa, która  udzieli informacji, porady w zakresie prowadzenia działalności, podatków, składek zus, sposobów rozliczania działalności gospodarczej i organizacji pozarządowych.

  Doradztwo w Biurze LCWP jest bezpłatne oraz dostępne dla każdego zainteresowanego.

  Serdecznie zapraszamy.

  Nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw”w kwocie 60 tyś złotych.

  Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w dniach od 31 maja do 29 czerwca 2019 r.

  Warunki i tryb udzielania pomocy określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności
  gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1813 z późn. zm.).

  Pomoc finansowa w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” może być przyznana rolnikowi, jeżeli m.in.:

  • jest posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego w rozumieniu art. 553 ustawy
   z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, z późn. zm.), obejmującego co najmniej 1 ha gruntów ornych, sadów, łąk trwałych, pastwisk trwałych, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów pod stawami lub gruntów pod rowami, lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2019 r. poz. 299 oraz poz. 303) w brzmieniu z dnia 12 grudnia 2014 r., położonych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, którego wielkość ekonomiczna jest mniejsza niż 13 tys. euro;
  • jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
  • jest pełnoletni w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy;
  • przedłożył biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa oraz zobowiązał się do zrealizowania tego biznesplanu;
  • w gospodarstwie, którego jest posiadaczem, prowadzi w celach zarobkowych, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb.

  Uznaje się, że rolnik prowadzi działalność rolniczą w celach zarobkowych, jeżeli:

  • działalność ta nie jest prowadzona w celach naukowo-badawczych;
  • jego:
   • dochody z rolnictwa – stanowią co najmniej 25% jego wszystkich dochodów lub
   • przychody z rolnictwa – stanowią co najmniej 25% wszystkich jego przychodów.

  Pomoc przyznaje się w wysokości 60 tys. zł (jednak nie więcej niż równowartość 15 tys. euro) i wypłaca się ją w dwóch ratach:

  • I rata wypłacana jest w wysokości 80% całkowitej wartości pomocy (nie więcej niż 48 tys. zł),
  • II rata wypłacana jest w wysokości 20% całkowitej wartości pomocy (nie więcej niż 12 tys. zł).

  Pomoc może być przyznana, jeżeli biznesplan przewiduje wydatki dotyczące działalności rolniczej w gospodarstwie lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie w kwocie stanowiącej co najmniej 100% kwoty pomocy, w tym inwestycje w środki trwałe o szacunkowej wartości równej co najmniej kwocie stanowiącej 80% kwoty pomocy.

  Złożone przez rolników wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Suma uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy.

  Formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz formularze załączników wraz z instrukcjami ich wypełniania są dostępne na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl (otwórz). Można je również otrzymać w oddziałach regionalnych i biurach powiatowych ARiMR.

  Wniosek o przyznanie pomocy składa się do dyrektora oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa, albo m.in. przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188) do dyrektora oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa.

  Informacje na temat poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 udzielane są w punktach informacyjnych w siedzibach biur powiatowych i oddziałów regionalnych ARiMR (adresy znajdują się na stronie www.arimr.gov.pl – otwórz) i pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84.

  „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” Premia w wysokości 150 tyś złotych.

  Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w dniach od 31 maja 2019 r. do 29 czerwca 2019 r.

  Warunki i tryb udzielania pomocy określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 759 i 1021 oraz z 2019 r. poz. 760).

  Pomoc finansowa w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” może być przyznana osobie fizycznej, która m.in.:

  • w dniu złożenia wniosku jest pełnoletnia i ma nie więcej niż 40 lat;
  • posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub je uzupełni;
  • rozpoczęła prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie (tzn. stała się właścicielem lub objęła w posiadanie gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha, jednak nie wcześniej niż w okresie 24 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy);
  • przedłożyła biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa oraz zobowiązała się do jego zrealizowania;
  • najpóźniej w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy rozpocznie jako kierujący prowadzenie działalności w gospodarstwie o wielkości ekonomicznej nie mniejszej niż 13 000  i nie większej niż 150 000 euro oraz powierzchni użytków rolnych równej co najmniej powierzchni minimalnej tj. średniej krajowej lub wojewódzkiej (w województwach, w których średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie jest niższa od średniej krajowej);
  • jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

  Pomoc przyznaje się w wysokości 150 000 zł i wypłaca się ją w dwóch ratach:

  • I rata wypłacana jest w wysokości 120 000 zł – po spełnieniu przez beneficjenta warunków, z zastrzeżeniem których została wydana decyzja o przyznaniu pomocy, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia tej decyzji,
  • II rata wypłacana jest w wysokości 30 000 zł – po realizacji biznesplanu.

  Pomoc może być przyznana na wydatki dotyczące działalności rolniczej w gospodarstwie lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie, w kwocie stanowiącej co najmniej 100% kwoty pomocy, w tym inwestycje w środki trwałe o szacunkowej wartości równej co najmniej kwocie stanowiącej 70% kwoty pomocy.

  Złożone przez rolników wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Suma uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy.

  Formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz formularze załączników wraz z instrukcjami ich wypełniania, są dostępne na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl (otwórz). Można je również otrzymać w oddziałach regionalnych i biurach powiatowych ARiMR.

  Wniosek o przyznanie pomocy składa się do dyrektora oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa, osobiście albo m.in. przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188) do dyrektora oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa.

  Informacje na temat poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 udzielane są w punktach informacyjnych w siedzibach biur powiatowych i oddziałów regionalnych ARiMR (adresy znajdują się na stronie www.arimr.gov.pl – otwórz) oraz pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84.

  Bezpłatne kursy w ramach projektu pn. „Nowy zawód – lepsze życie”

  Zapraszamy na szkolenie informacyjne pn.,,Dofinansowanie z funduszy europejskich dla przedsiębiorstw w 2019 roku”

  Pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, działających w Departamencie Polityki Regionalnej, po raz kolejny odwiedzą gminy z województwa świętokrzyskiego. Spotkają się tam z mieszkańcami, którzy chcą otrzymać praktyczne i ważne informacje o Funduszach Europejskich, aby potem móc skorzystać z dofinansowania.

  W Pińczowie, spotkanie odbędzie się 10 kwietnia w godz. 10:00 -15:00 w Lokalnym Centrum Wspierania Przedsiębiorczości ul.Słabska 13.

  Spotkanie poprowadzą specjaliści  Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich z Buska Zdroju.

  Zapraszamy do Lokalnego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości.

  Wyniki konsultacji LSR.

  Informujemy, że w dniu 5 marca 2019 r. zakończono konsultacje aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Do proponowanych zmian nie zgłoszono uwag.  Uwaga ! Bezpłatne kursy.

  Serdecznie zapraszamy mieszkańców powiatu pińczowskiego  do Lokalnego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości .W ramach projektu współpracy ,,Kreator Przedsiębiorczości” organizujemy bezpłatne kursy.Szczegóły na plakacie:Plakat Kursy

  Przypominamy, że w LCWP dyżury pełnią Animator Doradca oraz Doradca Księgowa.

  W Lokalnym Centrum uzyskacie informacje o bieżących oraz przyszłych konkursach, naborach wniosków na rozpoczęcie,rozwój działalności gospodarczej.Lokalne Centrum czynne jest codziennie w godzinach od 11.00 do 15.00.Doradca Księgowa udziela porad  w każdy wtorek w godzinach od 11.00 do 13.00.

  Serdecznie zapraszamy!

  Rusza nabór wniosków na małe przetwórstwo

  31 stycznia oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą przyjmowały wnioski na tzw. małe przetwórstwo. W tegorocznym naborze, który potrwa do 1 marca 2019 r, wprowadzono szereg  korzystnych zmian i ułatwień, m. in. zwiększono kwotę dofinansowania oraz rozszerzono grono osób, które mogą ubiegać się o takie wsparcie.

  Pomoc, jaką można otrzymać ramach „Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój” finansowanego z budżetu PROW 2014-2020, przyznawana jest  w formie refundacji do 50 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację inwestycji służących przetwórstwu m.in. mleka, mięsa, owoców i warzyw, zbóż i ziemniaków.

  Od tego roku z oferty skorzystać mogą dwie grupy beneficjentów:
  Pierwszą stanowią rolnicy, domownicy bądź małżonkowie rolników, którzy zdecydują się na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych. Maksymalna kwota dofinansowania, jaką mogą otrzymać została podniesiona z 300 do 500 tys. zł.

  Nowością jest druga grupa, którą tworzą rolnicy lub małżonkowie rolników prowadzący lub podejmujący prowadzenie działalności przetwórczej i sprzedaży produktów przetworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD). W tym przypadku, by uzyskać pomoc, nie jest wymagane prowadzenie działalności gospodarczej. Maksymalna kwota wsparcia wynosi natomiast 100 tys. zł.

  Katalog inwestycji, na które można otrzymać dofinansowanie, obejmuje m.in. budowę lub modernizacji budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności przetwórczej;  zakup oraz instalację maszyn lub urządzeń do przetwarzania i magazynowania, aparatury pomiarowej i kontrolnej. Z myślą o rolnikach zajmujących się RHD dotychczasowy katalog  rozszerzono m.in. o inwestycje związane z dostosowaniem pomieszczeń pomocniczych służących przygotowaniu posiłków (np. kuchni) i pomieszczeń gospodarczych służących do przechowywania produktów żywnościowych.

  W tegorocznym naborze wprowadzono również ułatwienia mające na celu zmniejszenie obciążeń administracyjnych na etapie przygotowania inwestycji. Składając wniosek o przyznanie pomocy rolnicy nie będą zobligowani do przedkładania wymaganych dotychczas przez ARiMR decyzji czy pozwoleń. Będzie je można dostarczyć na etapie rozliczania inwestycji, a więc już po zawarciu umowy o dofinansowanie.

  Szczegółowe informacje na temat zasad i warunków ubiegania się o pomoc w ramach „Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój” dostępne są na portalu internetowym www. arimr.gov.pl oraz w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.

  Więcej informacji – otwórz

  Dokumenty aplikacyjne – otwórz

  Zapraszamy również do punktów informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.

  HARMONOGRAM NABORÓW WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE W TRYBIE KONKURSOWYM NA ROK 2019 DLA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 2014-2020

  Zachęcamy do zapoznania się z przyjętym  dnia 23.01.2019 nowym  Harmonogramem Naborów Wniosków o Dofinansowanie w Trybie konkursowym na rok 2019  dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.
  Harmonogram http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/index.php/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/dokumenty-regionalne/item/156-harmonogram-naborow-wnioskow-o-dofinansowanie-dla-rpows-2014-2020

  Zapraszamy na II Forum Konferencyjne dla Przedsiębiorców

  Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas oraz  Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach Arkadiusz Piecyk

  zapraszają przedsiębiorców do udziału w konferencji:

  BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH I AKTUALNE 
  MOŻLIWOŚCI WSPARCIA ROZWOJU ŚWIĘTOKRZYSKICH FIRM

  Kielce, 11 października 2018 r.
  Hotel Kongresowy (dawny Exbud), al. Solidarności 34, Kielce

  Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
  Rejestracji można dokonać wypełniając poniższy formularz rejestracyjny.
  Liczba miejsc jest ograniczona.

  Program Konferencji

   

  Informacja w ramach działania Lokalnego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości.

  Poradnik dla Wnioskodawców PROW 2014-2020

  Informujemy, że w związku z ogłoszonym naborem wniosków o  ,,Pomoc ma rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła ,,Poradnik dla Wnioskodawców Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Poddziałanie 6.2 Pomoc na Rozpoczęcie Pozarolniczej Działalności Gospodarczej  na obszarach wiejskich ” Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/Publikacje-biblioteka/2018/ARiMR_br_Broszura_1.3_-_Poradnik_dla_wnioskodawcow_-_2018_148x210_22-06-2018.pdf

   

   

  Informacja w ramach działania Lokalnego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

   

  Dyżury w ramach projektu Kreator Przedsiębiorczości.

  Zapraszamy do Biura Lokalnego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości ul: Słabska 13, lok nr 2,  28-400 Pińczów  codziennie w godzinach :

  Doradca Animator:  od 11.00 -15.00

  Doradca Księgowa: w każdy wtorek  od 11.00 -13.00

  Uwaga! Każda osoba zgłaszająca się do LCWP musi złożyć ankietę /wywiad w celu określenia potrzeb. W przypadku dużej ilości osób chętnych na spotkanie z księgową o terminie spotkania  będzie decydowała data zgłoszenia.

  Księgowa udzieli pomocy w zakresie m. in. 

  • wybór  formy opodatkowania nowopowstałej  firmy,
  • zakładanie profilu zaufanego.(profil zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwiać sprawy urzędowe online w serwisach administracji publicznej,bez wychodzenia z domu.)
  •  tworzenia oraz przesyłania jednolitych  plików kontrolnych (jednolity plik kontrolny JPK ma za zadanie ułatwiać i usprawniać proces kontroli przez Urząd Skarbowy) Przedsiębiorcy zobowiązani są przepisami prawa składać raporty na rzecz organów skarbowych w jednolitym formacie, a to zobowiązuje ich do korzystania wyłącznie z takich programów, które plik kontrolny generują lub pozwalają na jego utworzenie
  • sprawozdania stowarzyszeń /fundacji
  • rozliczenie roczne osób fizycznych 
  • składki/ulgi ZUS  dla nowych firm
  • i inne 

  Animator pomoże w odnalezieniu możliwości form dofinansowania na rozwój działalności gospodarczej ,rozpoczęcie działalności gospodarczej, podniesienie kwalifikacji zawodowych.

  Porada księgowej i animatora udzielane są bezpłatnie.

  Więcej informacji w zakładce PROJEKTY I DOTACJE/KREATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

  Kontakt z biurem LCWP : tel 41 3577347

   

  100 tys. zł na rozpoczęcie działalności pozarolniczej – wnioski można składać od 15 października

  Od 15 października do 13 listopada 2018 r. będzie można składać w oddziałach regionalnych ARiMR wnioski o przyznanie 100 tys. zł „Premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”. Pomoc taka jest finansowana z budżetu PROW 2014 – 2020, a tegoroczny nabór jest drugim z kolei przewidzianym dla całego kraju – poprzedni został przeprowadzony w 2017 roku. W tegorocznym naborze do wykorzystania jest 1,98 mld zł

  O premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej mogą ubiegać się rolnicy, domownicy, małżonkowie rolnika, którzy m.in. podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie , nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Do tego okresu wlicza się również podleganie ubezpieczeniu społecznemu z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). Pomoc może być również przyznana beneficjentowi albo małżonkowi beneficjenta poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego PROW 2014 – 2020. Innym bardzo ważnym warunkiem skorzystania ze 100 tys. premii jest to, że starający się o nią, nie mogą być wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego w ciągu 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

  Z pomocy nie mogą skorzystać osoby, które są wspólnikami spółki wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego lub skorzystały z następujących instrumentów wsparcia: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego PROW 2007-2013, „Premie dla młodych rolników”, „Restrukturyzacja małych gospodarstw” objętych PROW 2014 – 2020.

  Firma, która zostanie założona dzięki temu wsparciu, może zajmować się m.in. sprzedażą detaliczną prowadzoną w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, sprzedażą produktów nierolniczych, rzemiosłem, rękodzielnictwem, prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, usługami opieki nad dziećmi, osobami starszymi, niepełnosprawnymi, a także działalnością informatyczną, architektoniczną i inżynierską, usługami rachunkowości, księgowymi, audytorskimi, technicznymi czy działalnością weterynaryjną. Pełna lista rodzajów działalności objętych wsparciem jest opublikowana w załączniku do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 25 lipca 2016 r. – przejdź

  Każdy złożony wniosek zostanie poddany ocenie punktowej. Na podstawie liczby przyznanych punktów ustalona zostanie kolejność przyznawania pomocy w poszczególnych województwach. Punkty można otrzymać m.in. gdy ubiegający się o pomoc będzie miał w dniu złożenia wniosku nie więcej niż 40 lat, będzie beneficjentem albo małżonkiem beneficjenta poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi”. Ponadto brana pod uwagę będzie skala bezrobocia w powiecie, w którym realizowane będzie przedsięwzięcie, to czy podjęta działalność gospodarcza będzie innowacyjna, a także ile nowych miejsc pracy zostanie utworzonych.

  Premia w wysokości 100 tys. zł. będzie wypłacana w dwóch ratach. Najpierw 80% premii zostanie wypłacone gdy beneficjent spełnieni warunki określone w wydanej decyzja o przyznaniu pomocy, a będzie miał na to 9 miesięcy liczone od dnia doręczenia takiej decyzji. Pozostałe 20% premii beneficjent otrzyma po realizacji biznesplanu.

  Dokumenty aplikacyjne – otwórz

  Informacja w ramach działania Lokalnego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

  Bezpłatny kurs w ramach projektu Kreator Przedsiębiorczości.

  Zapraszamy mieszkańców powiatu pińczowskiego na bezpłatny kurs: eksploatacja urządzeń,instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV. Zapisy osobiście w Lokalnym Centrum Wspierania Przedsiębiorczości adres:Pińczów, ul. Słabska 13, do dnia 30.09.2018 r. Po zakończeniu kursu oraz pozytywnym wyniku egzaminu, każdy uczestnik otrzyma świadectwo kwalifikacyjne. Planowany termin kursu Październik 2018 r.Więcej szczegółów na plakacie.

  Czas na zmiany.

  Zapraszamy mieszkańców woj. świętokrzyskiego do udziału w projekcie ,,Czas na zmiany’’ w ramach rekrutacji do grupy 4 tj. kandydatów na staże i szkolenia. Każdy Potencjalny Uczestnik zaznacza, jakim szkoleniem jest zainteresowany najbardziej.
  Diagnoza potrzeb i pośrednictwo pracy dla grupy 4 rozpocznie się 27 sierpnia. Dokumenty do tej grupy będą przyjmowane do 22 sierpnia. Największym zainteresowaniem cieszy się kurs na sprzedawcę, operatora maszyn CNC i montera OZE i to jedno z tych szkoleń rozpocznie się najwcześniej tj. w pierwszej połowie września.

  Szczegóły naboru znajdziecie na stronie http://czasnazmiany.consultor.pl/?o-projekcie 

  Biuro projektu w Kielcach
  Ul. Sandomierska 89
  25-318 Kielce

  Tel. kom.: 500 026 613

  Informacja w ramach działania Lokalnego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości.

  Pomoc dla MŚP

  Informujemy,że Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego wprowadził  do swojej oferty  nową pożyczkę na wyjątkowo atrakcyjnych warunkach

  Szczegóły pożyczki:

  Pożyczka dla MŚP od 1,85%

  • Inwestycyjna – do 100% przedsięwzięcia inwestycyjnego brutto

  Cel na jaki można uzyskać Pożyczkę dla MŚP

  • zakup środków trwałych: maszyny, urządzenia, środki transportu, wyposażenie (w tym wdrożenie TIK w przedsiębiorstwach)
  • adaptacja/remont/modernizacja nieruchomości oraz nakłady na budowę/rozbudowę posiadanych nieruchomości
  • zakup gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji (max. 10% jednostkowej pożyczki)
  • kapitał obrotowy (max. 50% jednostkowej pożyczki, bezpośrednio związany z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego)

  Warunki udzielania Pożyczki dla MŚP

  • oprocentowanie pożyczki de minimis – aktualnie 1,85%, stałe w całym okresie finansowania
  • oprocentowanie pożyczki na warunkach rynkowych – na poziomie stopy bazowej KE oraz marży, aktualnie od 2,45%
  • brak prowizji za udzielenie pożyczki lub wcześniejszą spłatę
  • wkład własny na poziomie od 0% dla podmiotów działających dłużej niż 24 m-ce i od 10% dla podmiotów działających krócej
  • okres spłaty do 60 miesięcy, karencja w spłacie kapitału do 6 miesięcy
  • zabezpieczenie pożyczki uzależnione od sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotu
  • możliwość uzyskania pożyczki wyłącznie pod oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji Pożyczkobiorcy, o którym mowa w art. 777 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego złożone w formie aktu notarialnego w przypadku pożyczek nie przekraczających kwoty 135 000 zł

  Dla kogo przeznaczona jest Pożyczka dla MŚP

  • mikro, małych i średnich przedsiębiorców
  • podmiotów posiadających siedzibę lub działających oraz planujących założenie działalności na terenie Województwa Świętokrzyskiego najpóźniej w dniu zawarcia umowy pożyczki
  • przedsiębiorców nie posiadających zaległości w ZUS i US oraz terminowo regulujących zobowiązania wobec instytucji finansowych.
  • Regulamin pożyczki,karta produktu ,umowa inwestycyjna  oraz więcej informacji do pobrania na stronie http://fpws.eu/oferta/pozyczka-dla-msp-od-185/

  Informacja w ramach Działania Lokalnego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości.

   

  Lokalne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

  Przypominamy ,że w ramach projektu współpracy ,,Kreator Przedsiębiorczości” w budynku  PGKIM w Pińczowie na ul. Słabskiej 13  działa Lokalne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości .

  Zapraszamy do biura od poniedziałku do piątku w  godz 11.00 do 15.00.

  Doradztwo księgowe w każdy wtorek od godz 11.00 do 13.00

  Szczegóły na plakacie

  Lokalne Grupy Działania Kreatorami Przedsiębiorczości.

  Miło jest nam Państwa poinformować ,że LGD Ponidzie zostało partnerem największego w kraju projektu współpracy „Kreator przedsiębiorczości” realizowanego w ramach działania LEADER, finansowanego z PROW 2014-2020.

  Uczestnikami projektu jest 21 Lokalnych Grupa Działania, najwięcej – 14 z województwa świętokrzyskiego, 2 z Wielkopolski, po jednym z województw: łódzkiego, śląskiego, lubelskiego i małopolskiego oraz partner ze Słowacji.

  W ramach Kreatora Przedsiębiorczości powstanie m. in. 17 Lokalnych Centrów Wspierania Przedsiębiorczości. Jedno z LCWP będzie działało również na terenie Pińczowa . Lokalne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości – skierowane będzie do osób, które chcą założyć własną działalność gospodarczą, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych prowadzących taką działalność. W ramach działań Centrów organizowane będą szkolenia, kursy, wizyty studyjne krajowe i zagraniczne, a także udzielana będzie pomoc z zakresu prawa, księgowości, biznesu i marketingu.

  Niebawem poinformujemy Państwa o dalszych działaniach.

  Galerię zdjęć z podpisania umowy znajdziecie tutaj   https://www.swietokrzyskie.pro/lgd-kreatorzy-przedsiebiorczosci-z-unijnym-dofinansowaniem/