Lokalna Grupa Działania PONIDZIE

Limity środków na działania Osi 4 przyznane dla LGD Ponidzie

Wypłacone beneficjentom środki w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju w okresie programowym 2007-2013

 

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Odnowa i rozwój wsi
Małe projekty