Lokalna Grupa Działania PONIDZIE

Limity środków na działania Osi 4

Przyznane środki na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju

 

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Odnowa i rozwój wsi
Małe projekty