Lokalna Grupa Działania PONIDZIE

Beneficjent: Gmina Michałów

Tytuł operacji : Utworzenie centrum rekreacyjnego w miejscowości Michałów

Dofinansowanie:   24 694,34 zł

W ramach projektu uporządkowano i zagospodarowano teren wokół rzeki Mierzawy. Przed rzeką utworzono małą plażę i stworzono molo oraz zamontowano ławeczki do siedzenia. Projekt jest nowatorski  na  terenie gminy, dzięki  atrakcyjnemu położeniu może powstać ciekawa baza turystyczna na Ponidziu. Zaplanowano stworzenie jednego z najpopularniejszych obiektów rekreacyjno-imprezowych na terenie Ponidzia..  

Utworzenie centrum rekreacyjnego w miejscowości Michałów

Beneficjent: Gminna Biblioteka Publiczna w Michałowie

Tytuł operacji: Poznaj mnie poznaj siebie- warsztaty kulturalne w 2012-2014

Dofinansowanie: 12 593,60 zł

Celem projektu jest podniesienie jakości życia mieszkańców obszaru Ponidzia oraz rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez  organizację warsztatów kulturalnych. Projekt jest zgodny z celami  Osi 3 PROW w zakresie  poprawy jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich.

 

Poznaj mnie poznaj siebie- warsztaty kulturalne w 2012-2014

Beneficjent: Gmina Michałów

Tytuł operacji: Utworzenie ścieżek zdrowia na terenie gminy Michałów

Dofinansowanie:   20 662,00 zł

Gmina Michałów w ramach niniejszego projektu zagospodarowała posiadany teren poprzez zakup i oznakowanie elementów małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. W tym celu utworzono ścieżki zdrowia na terenie Gminy Michałów. Stworzono ciąg ścieżek zdrowia w miejscowościach Węchadłów, Tomaszów, Kołków, Wrocieryż, Tur Górny, który rozciąga się przez całą gminę tworząc nową bazę turystyczną Ponidzia i uzupełnia już istniejącą. Aktywny wypoczynek i rekreacja stwarzają olbrzymie pole swobodnego spędzania wolnego czasu.

 

Utworzenie ścieżek zdrowia na terenie gminy Michałów