Lokalna Grupa Działania PONIDZIE

Uwaga zmiana instrukcji wypełniania wniosku

Informujemy, że ukazała się zaktualizowana INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU 0  PRZYZNANIE POMOCY  na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014– 2020

Instrukcja do pobrania

Realizacja operacji metodą „Zaprojektuj i wybuduj”-Wyjaśnienie.

Zachęcamy do zapoznania się z wyjaśnieniem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczącym zapisu Instrukcji wypełniania wniosku na operacje w ramach poddziałania 19.2, Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wyjaśnienie do pobrania

FORMULARZE WNIOSKÓW są już dostępne

Informujemy, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa   udostępniła wnioski w wersji edytowalnej Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Udostępnione wnioski dotyczą:

    I. Formularza wniosku o przyznanie pomocy w zakresie podejmowania działalności gospodarczej wraz z  instrukcją wypełniania wniosku o przyznanie pomocy i biznesplanem.
    II. Formularza wniosku z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej wraz z instrukcją wypełniania wniosku i biznesplanem.
    III. Formularza wniosku w zakresie projektów grantowych wraz z instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy i formularzem umowy o przyznaniu pomocy.

Wnioski dostępne są na stronie internetowej Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego:

www.prow2014-2020.sbrr.pl

Wnioski można pobrać z naszej strony internetowej :

www. lgdponidzie.pl w bocznej zakładce NABORY WNIOSKÓW NA OBSZARZE LGD PONIDZIE

OGŁOSZENIE

Po podpisaniu umowy z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego Lokalna Grupa Działania PONIDZIE przystępuje do realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.
W ramach wdrażania Strategii beneficjenci będą mogli składać wnioski do Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE zgodne z celami określanymi w LSR.
Cel ogólny 1 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz rozwój turystyczny obszaru LGD, Dopełnieniem celu ogólnego są przedstawione poniżej cele szczegółowe:
1.1 Ochrona cennych zasobów kulturowych i przyrodniczych,
1.2 Poprawa atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej,
1.3 Promocja Ponidzia,
Cel ogólny 2 Rozwój gospodarczy oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LGD Dopełnieniem celu ogólnego są przedstawione poniżej cele szczegółowe:
2.1 Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie edukacji, kultury, sportu i wypoczynku,
2.2 Rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy
Dopełnieniem celów ogólnych i szczegółowych są przedsięwzięcia, w ramach, których realizowane będą konkretne operacje zgodne z celami programu Leader 2014-2020
„Konserwator” – renowacja zabytków, prace konserwatorskie
„Spotkania na Ponidziu” – modernizacja oraz wyposażenie obiektów infrastruktury turystycznej, kulturalnej, rekreacyjnej
„Siła w naturze” – tworzenie lub modernizowanie szlaków turystycznych
„Ponidzie Poleca”- publikacje, gadżety, wydarzenia promocyjne, zakup strojów regionalnych i instrumentów muzycznych
„Aktywnie na Ponidziu” – warsztaty, szkolenia, kursy skierowane do osób do 26 roku życia, dla osób niepełnosprawnych oraz osób 50+, a także podnoszące świadomość ekologiczną,
„Rusz z kopyta” – podejmowanie oraz rozwój działalności gospodarczej

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: www.lgdponidzie.pl
lub w siedzibie biura:
Lokalna Grupa Działania PONIDZIE
ul. Słabska 13 28-400 Pińczów
tel.: 41 357-73-47

Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju

Po podpisaniu umowy z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego Lokalna Grupa Działania Ponidzie przystępuje do realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Planujemy ogłosić 6 naborów wniosków o różnorodnej tematyce. O środki finansowe będą mogły ubiegać się osoby fizyczne, przedsiębiorcy, fundacje, stowarzyszenia.
W ramach Przedsięwzięcia ”Rusz z kopyta” ogłoszone zostaną nabory na podejmowanie działalności gospodarczej i na rozwój działalności gospodarczej już istniejącej. Celem działania będzie rozwój przedsiębiorczości oraz wzrost zatrudnienia a co za tym idzie zmniejszenie bezrobocia.
W ramach Przedsięwzięcia „Spotkania na Ponidziu” dofinansowanie będą mogły uzyskać działania związane z tworzeniem lub rozszerzeniem oferty turystycznej, rekreacyjnej oraz kulturalnej. Dofinansowanie będą mogły uzyskać projekty związane z szeroko pojętą infrastrukturą.
Przedsięwzięcie „Konserwator” polegać będzie na dofinansowaniu projektów związanych z odrestaurowaniem zabytków. Celem przedsięwzięcia będzie realizacja operacji, które przyczynią się do ochrony posiadanego dziedzictwa.
W ramach Przedsięwzięcia „Siła w naturze” dofinansowanie będą mogły otrzymać projekty związane z budową, modernizacją i oznakowaniem szlaków turystycznych, pieszych, rowerowych, nordic wal king, kajakowych wraz z małą infrastrukturą.
Przedsięwzięcie „Aktywnie na Ponidziu” ma za zadanie dofinansować działania, które w swoich założeniach nastawione będą na wsparcie lokalnej aktywności poprzez szkolenia dla lokalnych liderów, zajęcia dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych podnoszące umiejętności i rozwijające zainteresowania.
Dwukrotnie zostanie ogłoszony nabór na Projekty Grantowe. W ramach tych projektów dofinansowanie będą mogły uzyskać projekty związane z „Ludowizną” regionu, obrzędami i zwyczajami, regionalnym językiem, promocją regionu, wykonywaniem publikacji oraz wydarzeniami charakterystycznymi dla LSR z obszaru działania LGD PONIDZIE. Będą to również działania mające na celu wsparcie lokalnej społeczności czy to poprzez szkolenia, koła zainteresowań lub działania proekologiczne na rzecz regionu.
Zapraszamy do odwiedzania nasze strony internetowej ponieważ już, wkrótce przedstawimy szczegółowy opis poszczególnych naborów.

Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju

Lokalna Grupa Działania Ponidzie przystępuje do realizacji działań określonych w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność. Wysokość pomoc będzie różna w zależności od rodzaju ogłaszanych naborów. Kryteria wyboru operacji do dofinansowania oraz zasady dokonywania ich zmian określone są przez LGD w LSR. Projekty, które zostaną zaakceptowane do dofinansowania muszą być poprawnie skonstruowane i opracowane zgodnie z wymaganą dokumentacją, ale przede wszystkim muszą rozwiązywać problemy zdiagnozowane na danym terenie, czyli powinny być zgodne z celami LSR.

W drugim półroczu 2016 roku będą ogłoszone nabory wniosków na zakładanie działalności gospodarczej, na tworzenie nowych lub modernizację obiektów infrastruktury turystycznej, kulturalnej, rekreacyjnej oraz ostatni nabór 2016 r.  na rozwój już istniejącego przedsiębiorstwa.

Harmonogram planowanych naborów wniosków jest dostępny na naszej stronie internetowej w zakładce dokumenty programowe.

Dodatkowo informujemy,że na naszej stronie internetowej w zakładce nabory są dostępne aktualne kryteria wyboru operacji  zatwierdzone Uchwałą Nr 1/2016 z dnia 05.05.2016 przez Radę

Umowa z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego podpisana.

Uprzejmie informujemy, że w dniu wczorajszym tj. 21 kwietnia 2016 r. Zarząd LGD PONIDZIE podpisał z Umowę z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego  o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Od tego momentu Lokalna Grupa Działania Ponidzie będzie mogła przystąpić do realizacji planu komunikacyjnego,  ogłaszania szkoleń które będą prowadziły do ogłaszania pierwszych konkursów dla beneficjentów. Szczegółowy harmonogram naborów zostanie wkrótce opracowany i zamieszczony na stronie www.lgdponidzie.pl. Zachęcamy do zapoznania się ze Strategią, która znajduje się w zakładce Dokumenty Programowe.

więcej informacji pod linkiem:

http://www.sejmik.kielce.pl/item/49920-umowy-ramowe-z-lgd-i-lgr-podpisane

Bezpłatne konsultacje na temat możliwości pozyskania dotacji z Funduszy Europejskich

Czym jest PROW 2014-2020?

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (PROW 2014-2020) został opracowywany na podstawie przepisów Unii Europejskiej, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 oraz aktów delegowanych i wykonawczych Komisji Europejskiej. Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, Program jest wkomponowany w całościowy system polityki rozwoju kraju, w szczególności poprzez mechanizm Umowy Partnerstwa. Umowa ta określa strategię wykorzystania środków unijnych na rzecz realizacji wspólnych dla UE celów określonych w unijnej strategii wzrostu „Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych danego państwa członkowskiego. Celem głównym PROW 2014 – 2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich. Program będzie realizował wszystkie sześć priorytetów wyznaczonych dla unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020, a mianowicie:
1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie i leśnictwie oraz obszarach wiejskich.
2. Zwiększenie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonego zarządzania lasami.
3. Wsparcie organizacji łańcucha żywnościowego, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, dorastania zwierząt oraz zarządzania ryzykiem w rolnictwie.
4. Odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie ekosystemów związanych z rolnictwem i leśnictwem.
5. Promowanie efektywnego gospodarowania zasobami i wspieranie przechodzenia w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu.
6. Promowanie włączenia społecznego, zmniejszenia ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.
Na wypłaty z PROW 2014-2020 przeznaczono, łącznie ponad 13,5 mld euro. W skład tej kwoty wchodzą środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz krajowe środki publiczne. Do tego można doliczyć 5,2 mld euro na rozwój infrastruktury wiejskiej, reorientację zawodową rolników i rozwój przedsiębiorczości z funduszy na realizację Polityki Spójności.
Jednym z działań, które realizowane będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) jest „LEADER”, czyli wspierany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS).
RLKS zachowuje podstawowe założenia metody LEADER, to jest:
1) oddolność (szeroki udział społeczności lokalnej w tworzeniu i realizacji strategii),
2) terytorialność (lokalna strategia rozwoju przygotowana dla danego, spójnego obszaru),
3) zintegrowanie (łączenie różnych dziedzin gospodarki, współpraca różnych grup interesu),
4) partnerstwo (lokalna grupa działania jako lokalne partnerstwo, w którym uczestniczą różne podmioty sektora publicznego, społecznego i gospodarczego;
5)innowacyjność w skali lokalnej,
6)decentralizacja zarządzania i finansowania,
7)sieciowanie i współpraca (wymiana doświadczenia dobrych praktyk)

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

W dniu 30 grudnia 2015 Zarząd Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE złożył wniosek o wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach konkursu ogłoszonego przez Zarządu Województwa Świętokrzyskiego na wybór LSR  współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.