Pokaż jak piękny jest nasz region

Trwa nabór prac w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym “Ach, Świętokrzyskie czaruje” organizowanym w ramach obchodów jubileuszu 20-lecia Województwa Świętokrzyskiego. Fotograficy-amatorzy mogą nadsyłać prace do 28 września.
Konkurs ma celu pokazanie, jak piękny, inspirujący i ciekawy pod względem turystycznym jest nasz region. Dla artystów fotografików, którzy zajmują się fotografią nieprofesjonalnie, jest on okazją do pokazania swoich prac szerszej publiczności – nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronach i fanpage’ach organizatorów oraz pokazane na wystawie pokonkursowej w WDK.
Do udziału w konkursie zapraszają Wojewódzki Dom Kultury i Regionalna Organizacja Turystyczna województwa świętokrzyskiego.
Dodatkowych informacji nt. konkursu udzielają pracownicy Działu Animacji i Edukacji Kulturalnej WDK, nr tel.: 41 36 55 141 / 142; e-mail: artystyczny@wdk-kielce.pl

Loading

„Moja rodzina podczas wspólnej zabawy” – konkurs plastyczny

Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie zaprasza dzieci w wieku 6-10 lat do wzięcia udziału w konkursie pt. „Moja rodzina podczas wspólnej zabawy”. Termin nadsyłania prac upływa 5 sierpnia br.
Uczestnicy konkursu muszą za pomocą rysunku – pokazać jak spędzają wolny czas z rodzicami lub opiekunami. Tematem może być wspólna zabawa, gra, podróżowanie, uprawianie sportu itp.
Rysunek należy wykonać samodzielnie na kartce papieru w formacie A4. Podpisaną na odwrocie pracę (imię, nazwisko, wiek, adres i telefon) należy wysłać do 5 sierpnia na adres: Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie, ul. Kornela Makuszyńskiego 1, 28-133 Pacanów z dopiskiem na kopercie „KONKURS”.
Wyniki zostaną ogłoszone na stronie www.centrumbajki.pl do 9 sierpnia 2018 roku, a rozdanie nagród nastąpi 12 sierpnia o godzinie 16:00 podczas wydarzenia Twórcze Spotkania Rodzinne „Rodzina to Siła”.
Koordynacja Konkursu: Klaudia Patyna i Anna Pasternak biblioteka@pacanow.eu, tel. 41 37 65 088.
Do pobrania
regulamin-konkursu.-moja-rodzina-podzcas-wspólnej-zabawy.2018

Loading

Konkurs dla OSP „Ochotnicza Straż Pożarna w służbie mieszkańców wsi”

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza konkurs dla OSP „Ochotnicza Straż Pożarna w służbie mieszkańców wsi”.
Przedmiotem konkursu jest przygotowanie prezentacji multimedialnej i zaprezentowanie jej wśród mieszkańców, uczniów przedszkoli i szkół z terenów wiejskich w sposób zgodny z regulaminem konkursu. Celem przeprowadzanej kampanii jest dążenie do ograniczenia wypadków oraz poprawy ochrony zdrowia wśród rolników i członków ich rodzin.
Konkurs podzielony jest na dwa etapy: wojewódzki i ogólnopolski. W pierwszym (1.06-15.08.2018 r.) powołane w każdym Oddziale Regionalnym ARiMR jury wyłoni 5 najlepszych prac konkursowych. Wszystkie wyróżnione OSP otrzymają torby medyczne do ratowania życia ludzkiego. Prezentacja najlepiej oceniona przez Oddział Regionalny, weźmie udział w drugim etapie (27.08-2.09.2018 r.), w którym na fejsbukowym profilu ARiMR odbędzie się publiczne głosowanie. Jednostka OSP, której projekt zgromadzi najwięcej głosów otrzyma nagrodą rzeczową w postaci defibrylatora AED. Nagrodą za zajęcie II miejsca będzie zestaw treningowy składający się z fantoma i defibrylatora, a zdobywca III miejsca otrzyma pilarkę spalinową.
Prace konkursowe można przesyłać od 1 czerwca 2018 r. do 15 sierpnia 2018 r. na adres właściwego Oddziału Regionalnego ARiMR.
Regulamin_konkursu_Ochotnicza_Straz_Pozarna_w_sluzbie_mieszkancow_wsi_ostateczna2
Zalacznik_nr_1_-_Adresy_OR
Zalacznik_nr_2_-_Oswiadczenie_o_przekazaniu_praw_autorskich
Plakat_konkursowy

Loading

Konkurs „Świętokrzyskie to my”

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach – Biuro Komunikacji Społecznej zaprasza Uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego do udziału w konkursie pn. „Świętokrzyskie to my…” organizowanego w ramach obchodów jubileuszu 20.lecia województwa świętokrzyskiego. Na prace w formie eseju, pracy plastycznej w formie plakatu, prezentacji multimedialnej lub filmiku można składać do 30 kwietnia.
Prace konkursowe mogą mieć formę: pracy pisemnej w formie eseju, pracy plastycznej w formie plakatu, prezentacji multimedialnej lub filmiku. Wykonane indywidualnie lub w zespołach. Każda forma prezentacji musi nawiązywać do hasła obchodów 20.lecia Samorządu Województwa Świętokrzyskiego „Świętokrzyskie to my….”. Zadaniem uczniów będzie napisanie bądź pokazanie jak młodzi ludzie postrzegają swoją rolę w regionie świętokrzyskim, jak utożsamiają się z nim, co mogą zrobić dla jego rozwoju. Pokaż, napisz, że „Świętokrzyskie to my!”.
Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.
Organizatorem konkursu jest Biuro Komunikacji Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.
Do pobrania
regulamin konkursu_20 lecie-1

Loading

Dotacje na rozwój firm

Pod koniec lutego 2018 r. rusza nabór wniosków organizowany przez Polską Agencje Rozwoju Przedsiębiorczości. Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców z województw: świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego.

Konkurs jest podzielony na dwie rundy. Runda konkursu obejmuje nabór projektów, ocenę spełniania kryteriów wyboru projektów i rozstrzygnięcie właściwej instytucji w zakresie wyboru projektów do dofinansowania.

 Terminy

1) dla rundy I – od 27 lutego 2018 r. do 29 marca 2018 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00);
2) dla rundy II – od 30 lipca 2018 r. do 4 września 2018 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).

Jakie projekty mogą uzyskać dofinansowanie?

W ramach naboru dofinansowaniu podlegają projekty obejmujące kompleksowe, indywidualne, profilowane pod odbiorcę działania związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności wnioskodawcy.

 Co można sfinansować?

Koszty w zakresie opracowania i przygotowania do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z wyjściem na rynki zagraniczne.
obejmujące:
1) koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych, dotyczących opracowania zaprezentowanego we wniosku o dofinansowanie nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP, poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku;
2) koszty usług doradczych, świadczonych przez doradców zewnętrznych, związanych z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP;
3) koszty innych usług, świadczonych przez wyspecjalizowane podmioty zewnętrzne, komplementarnych względem zakupywanych usług doradczych i związanych bezpośrednio z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP;
4) koszty udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych, o łącznej wartości nie przekraczającej 49% kosztów kwalifikowalnych projektu;
5) koszty zakupu wartości niematerialnych i prawnych w formie autorskich praw majątkowych lub licencji, związanych z nabyciem oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności oraz doradztwo z tym związane.

 Kto może otrzymać?

 O dofinansowanie mogą ubiegać się firmy spełniające kryteria mikro przedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej, tj. na obszarze województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego, zarejestrowane co najmniej od 12 miesięcy.

 Pula do podziału  

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 100 000 000,00 zł.

Maksymalne dofinansowanie wynosi 85 % kosztów projektu.

 Forma pomocy

Pomoc finansowa w ramach działania 1.2 jest udzielana w formie bezzwrotnego wsparcia
finansowego.

Dokumentacja

Pełna dokumentacja naboru tj. regulamin i wszystkie niezbędne załączniki potrzebne do złożenia wniosku znajdują się na stronie Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pod linkiem: https://popw.parp.gov.pl/dokumentacja/dokumentacja-do-dzialania-1-2-internacjonalizacja-msp-1-konkurs-2018-r

Loading

Konkurs-najlepsze gospodarstwo ekologiczne w województwie świętokrzyskim

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach organizuje konkurs na najlepsze gospodarstwo ekologiczne w województwie świętokrzyskim. Konkurs realizowany jest w dwóch kategoriach: „Ekologia-Środowisko” i „Ekologiczne gospodarstwo towarowe”. Zwycięzcy z województwa świętokrzyskiego zostaną zgłoszeni do krajowego etapu konkursu, gdzie konkurować będą z gospodarstwami z terenu całego kraju.

W konkursie może brać udział:

  • rolnik, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
  • rolnik, który wytwarza produkty rolnictwa ekologicznego i posiada aktualny certyfikat wydany przez upoważnioną jednostkę certyfikującą;
  • rolnik, którego gospodarstwo spełnienia wymogi wzajemnej zgodności;
  • rolnik, który nie był laureatem (nie został sklasyfikowany na miejscach 1, 2 na szczeblu wojewódzkim w latach 2014-2015.
  • rolnik może być zgłoszony do udziału w konkursie tylko w jednej kategorii.

Zgłoszenia należy przesyłać na załączonym formularzu, pocztą, na adres:

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach
Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

lub na adres e-mail: ekologia@sodr.pl

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 31 lipca 2016 r.

Podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas Dożynek Wojewódzkich w dniu 4 września 2016 roku w Końskich.

Dodatkowe informacje:

Przewodniczący komisji konkursowej Marian Szałda
tel.: 507 111 241 lub 41 372 22 84
e-mail: ekologia@sodr.pl.

Do pobrania:
Regulamin konkursu
Formularz zgłoszeniowy

Loading

Ogłoszenie o konkursie na najlepszą książkę kucharską

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” w porozumieniem z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłasza konkurs im. Stanisława Czernieckiego na najlepszą książkę o lokalnych i regionalnych kulinariach w 2016 r. Zgłoszenia należy przesyłać maksymalnie do 1 września 2016 r. Rozstrzygnięcie nastąpi podczas VI Festiwalu Rosołu 11 września 2016 r. w Trzcianie. Nagrodą w konkursie jest puchar i dyplom Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zachęcamy do zgłaszania Państwa
publikacji, które nie brały jeszcze udziału w poprzednich edycjach konkursu. Linki do publikacji z poprzednich edycji zawarto w regulaminie.

Pobierz:

Formularz zgłoszeniowy – najlepsza publikacja kulinarna

Regulamin Konkursu

Szczegóły w regulaminie konkursu.

Biuro LGD „Dolina Raby”
Chrostowa 1A
32-742 Sobolów
tel/fax 14 685 44 44
kom 600 856 618
biuro@dolinaraby.pl
www.dolinaraby.pl

 

Loading

,,Ciżbą śpiwanie,, w Kijach.

Serdecznie zapraszamy miłośników folkloru świętokrzyskiego oraz tradycyjnej pieśni biesiadnej na:

                III Konkursowy Przegląd Pieśni Ludowej „Ciżbą śpiwanie” 2016.

Przegląd odbędzie się 21.08.2016 r. o godz. 17:00 w obiektach SIK Kasztelania w Kijach.

Zespoły rywalizować będą o nagrodę główną im. Ks. Władysława Siarkowskiego ufundowaną przez Bank Spółdzielczy w Pińczowie. Jury nagrodzi również zespoły innymi nagrodami i wyróżnieniami

Zainteresowany zespół, nie później niż do 12.08.2015 r., przesyła drogą elektroniczną lub pocztową na adres organizatora kartę zgłoszenia.

Organizatorzy nie przewidują ograniczeń wiekowych dla uczestników!

Wszelkich informacji udzielają:

– Andrzej Żądło – Dyrektor SIK Kasztelania 601-22-99-77

– Krzysztof Hynek – Instruktor ds. organizacji imprez SIK Kasztelania – 533-980-123

 

Loading

Mikrogranty dla grup nieformalnych i organizacji pozarządowych.

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój  prowadzi projekt pn. „Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw”. W Ramach projektu przeprowadzono już 12 naborów wniosków.

W dniach 6-10 czerwca br., Stowarzyszenie Integracja i Rozwój będzie prowadzić ostatni nabór wniosków o dofinansowanie w ramach wspomnianego projektu, dlatego można jeszcze skorzystać z szansy na pozyskanie  środków finansowych. Projekt jest adresowany do  grup nieformalnych oraz organizacji pozarządowych, które są  zarejestrowane w KRS nie dłużej niż 18 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie i mogą uzyskać mikro dotacje w wysokości do 5 000 złotych. Środki te można pozyskać na realizację różnorodnych inicjatyw lokalnych z zakresu sfery pożytku publicznego lub w przypadku organizacji pozarządowych – również na działania związane z rozwojem podmiotu.

Mikroprojekty są realizowane wyłącznie przez osoby zamieszkałe na terenie województwa świętokrzyskiego lub podmioty pozarządowe, które mają siedzibę na terenie naszego województwa.

Szczegóły na temat projektu oraz zasad udziału w  naborze wniosków dostępne są na stronie internetowej www.fio.sir.com.pl oraz pod numerem telefonu 41 361 04 92 w. 23.

Loading

Konkurs „Świętokrzyskie w klubowych barwach”

Klub Sportowy Vive Kielce ogłasza konkurs na wykonanie zdjęcia  z  klubowymi barwami  w jednym z ciekawych miejsc w województwie świętokrzyskim i wysłać je na adres marketing@vtkielce.pl

Konkurs „Świętokrzyskie w klubowych barwach” adresowany jest do wszystkich, jego uczestnicy nie muszą być mieszkańcami województwa świętokrzyskiego.

Zwycięzcy konkursu mogą liczyć na atrakcyjne nagrody.

Przyjmowanie prac konkursowych do 12 maja br.

Regulamin i szczegóły konkursu dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w zakładce Konkursy.

 

Loading

Posiedzenie Rady LGD PONDZIE

Dnia 05.05.2016 roku o godzinie 15.30 w biurze Stowarzyszenia LGD PONIDZIE ul. Słabska 13 odbędzie się Posiedzenie Rady. Celem posiedzenia będzie analiza wyników konsultacji oraz  podjęcie Uchwały dot. zmiany  „kryteriów  wyboru operacji – konkurs – operacje dotyczące podejmowania lub rozwoju działalności gospodarczej” oraz „kryteriów wyboru operacji – konkurs – operacje inne niż dotyczące podejmowania lub rozwijania działalności gospodarczej”.

Loading

XIII edycja konkursu wojewódzkiego„Piękne i bezpieczne gospodarstwo agroturystyczne”

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach
zaprasza rolników świadczących usługi agroturystyczne do udziału w XIII edycji konkursu wojewódzkiego. Celem konkursu jest m.in. upowszechnianie wśród rolników znaczenia bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie oraz podnoszenie jakości świadczonych usług.

Współorganizatorami konkursu są Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Kielcach, Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach i Świętokrzyska Federacja Agroturystyki i Turystyki Wiejskiej „Ziemia Świętokrzyska”.

Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie przyjmowane będą do 16 maja 2016 r. poprzez specjalistki ds. przedsiębiorczości, wiejskiego gospodarstwa domowego i agroturystyki w Powiatowych Zespołach Doradczych ŚODR. Szczegółowe kryteria naboru i zasady udziału w konkursie określone zostały w Regulaminie.

Więcej informacji na stronie  www.sodr.pl/

 

Loading

Trwa akcja” Nestlé porusza Polskę”

Trwa akcja „Nestlé porusza Polskę” – do 10 marca mogą zgłaszać się gminy, które chcą zawalczyć o siłownie terenowe od Nestlé
Gminy mogą zgłaszać się do akcji „Nestlé porusza Polskę”! A jest o co walczyć – w 16 lokalizacjach, które otrzymają najwięcej głosów podczas głosowania internetowego, firma Nestlé ufunduje nowoczesne siłownie terenowe dla mieszkańców. Zapraszamy do wysyłania zgłoszeń!
W akcji „Nestlé porusza Polskę” mogą brać udział gminy z całej Polski, zarówno miejskie jak i wiejskie. Pierwszy krok należy do przedstawicieli Urzędów Gmin – aby wziąć udział w akcji wystarczy do 10 marca wysłać zgłoszenie na wskazany adres mailowy. Każda gmina ma szansę na wygraną, ponieważ o tym gdzie powstaną siłownie zadecydują lokalne społeczności podczas głosowania internetowego, które rozpocznie się już 5 kwietnia.
Nowoczesne i świetnie wyposażone siłownie na świeżym powietrzu powstaną w 16 zwycięskich lokalizacjach i będą mogły stać się miejscem spotkań, w którym lokalna społeczność będzie aktywnie spędzać czas. To prezent od firmy Nestlé z okazji 150. urodzin firmy!
Jak zgłosić się do konkursu?
1. Aby zgłosić się do konkursu przedstawiciel Urzędu Gminy do 10 marca 2016 r. musi wyrazić chęć wzięcia udziału w konkursie wysyłając mail na adres: gminy@4frame.pl i wskazać osobę kontaktową.
2. Następnie otrzyma zaproszenie zawierające login i hasło do indywidualnego konta gminy znajdującego się na dedykowanym konkursowi panelu.
3. Po zalogowaniu możliwe będzie zgłaszanie wybranych lokalizacji, które spełniają wymogi zawarte w regulaminie.
• Udział w konkursie jest całkowicie bezpłatny.
Najważniejsze terminy
• Do 10 marca – gminy mogą zgłaszać swój udział w konkursie.
• Od 12 marca do 4 kwietnia przeprowadzana będzie weryfikacja zgłoszeń.
• Od 5 kwietnia do 30 czerwca – ogólnopolskie głosowanie internetowe.
• Lista zwycięzców zostanie ogłoszona w lipcu.
• Jak głosować?
• Głosowanie odbywać się będzie drogą internetową, poprzez oficjalną stronę akcji Nestlé porusza Polskę, która zostanie uruchomiona na początku kwietnia. Każdy zainteresowany będzie mógł oddać jeden głos dziennie, przez cały czas trwania konkursu. Start 5 kwietnia!
• Dodatkowo w panelu dla gmin dostępne będą materiały promocyjne, które będą mogły one wykorzystywać w celu zachęcania mieszkańców do głosowania.

Loading

Konkurs „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła VIII edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO. Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.
W ramach konkursu Kapituła oceni prace w dwóch kategoriach:
1. Prace naukowe (m. in. prace doktorskie), popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;
2. Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.
W konkursie preferowane są prace nowatorskie, interdyscyplinarne, wykazujące oryginalność w zakresie podjętej problematyki lub metodologii badań, napisane w sposób atrakcyjny dla potencjalnych czytelników Zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych. Nagrodzone prace będą mogły być wydane w postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar.
Termin nadsyłania prac mija 29 lipca 2016 r.
Zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych. Nagrodzone prace będą mogły być wydane w postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar.
Regulamin i wymagane dokumenty dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej organizatora www.fdpa.org.pl oraz są dostępne w formie wydruku w siedzibie Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa

Loading

Konkurs Dotacji dla gmin na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego ogłasza Konkurs Dotacji, polegający na udzieleniu dotacji na działania wspierające gminy Województwa Świętokrzyskiego w zakresie przygotowania lub aktualizowania programów rewitalizacji.
Konkurs ma na celu wsparcie gmin w uruchomieniu procesów zmierzających do prowadzenia rewitalizacji obszarów zdegradowanych, upowszechnienie rozumienia rewitalizacji jako procesu kompleksowych, interdyscyplinarnych przemian ukierunkowanych na wyprowadzenie z kryzysu obszarów zdegradowanych oraz wzmocnienie zdolności gmin do tworzenia mechanizmów partycypacji społecznej.
WNIOSKODAWCY: Gmina miejska, miejsko-wiejska, wiejska
MAKSYMALNA WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA DLA GMINY: 180 000 PLN jednocześnie nie więcej niż 90% wartości projektu. Wkład własny gminy wynosi minimum 10%.
KWALIFIKOWALNOŚĆ: Za koszty kwalifikowane mogą być uznane wydatki poniesione na rzecz złożonego projektu od dnia rozpoczęcia jego realizacji, jednak nie wcześniej niż od dnia 1 maja 2015r., do dnia zakończenia jego realizacji, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2016r. (Szczegółowe informacje w Regulaminie Konkursu).
TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKÓW: Formularz wniosku o przyznanie dotacji wraz z załącznikami należy składać od dnia 7 marca 2016r. do dnia 19 kwietnia 2016r. osobiście, wysłać pocztą lub kurierem (liczy się data wpływu do Urzędu) w zapieczętowanej kopercie, która musi być opatrzona napisem „Program rewitalizacji POPT” oraz zawierać pełną nazwę Wnioskodawcy i jego adres ,na poniższy adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Polityki Regionalnej
Ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce,
Piętro IV. pok.414 Sekretariat
Jednocześnie informujemy, ze w dniach 3-4 marca 2016r. odbędą się spotkania informacyjne na temat szczegółów dotyczących przedmiotowego konkursu.
Więcej informacji o konkursie i dokumenty do pobrania można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w zakładce konkursy.

Loading

„Fundusze w obiektywie”

 

Portal internetowy „Mapa Dotacji” jest organizatorem konkursu„Fundusze w obiektywie”. Aby wziąć w nim udział wystarczy do 15 marca przesłać zdjęcie i opis projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich. Konkurs adresowany jest do osób interesujących się projektami unijnymi. Spośród wszystkich zgłoszeń wybrane zostaną najciekawsze i nagrodzone bonami upominkowymi.
W konkursie można zgłaszać zdjęcia i opisy projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich. Wystarczy wejść na stronę www.mapadotacji.gov.pl i zamieścić opis projektu wraz ze zdjęciem. Szczegółowe zasady konkursu zostały określone w Regulaminie dostępnym na stronie www.mapadotacji.gov.pl
Zgłoszenia należy przesyłać do 15 marca 2016 r.

Portal „Mapa Dotacji” jest kompleksową bazą projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich. Zawiera ponad 201 tys. projektów, które krok po kroku zmieniają Polskę.
Portal gromadzi podstawowe informacje o projektach realizowanych już od ponad dekady. Wiele z nich posiada również bazę fotograficzną i szersze opisy.

Loading

IX edycja ogólnopolskiego konkursu „Seniorzy w akcji”

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności ogłaszają IX edycję ogólnopolskiego konkursu „Seniorzy w akcji” inkubator + dotacje.
Konkurs skierowany jest *do osób 60+ lub do par międzypokoleniowych (osoba 60+ i osoba do 35. roku życia)*, które mają pomysł na projekt społeczny, chcą pracować nad jego rozwojem i zrealizować go przy wsparciu ekspertów. Stawiamy na działania przyczyniające się do *wypracowania trwałych zmian społecznych na poziomie lokalnym*.
więcej informacji pod linkiem http://www.seniorzywakcji.pl/?a=630

Loading

Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%