Lokalna Grupa Działania PONIDZIE

Konkurs „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła VIII edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO. Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.
W ramach konkursu Kapituła oceni prace w dwóch kategoriach:
1. Prace naukowe (m. in. prace doktorskie), popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;
2. Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.
W konkursie preferowane są prace nowatorskie, interdyscyplinarne, wykazujące oryginalność w zakresie podjętej problematyki lub metodologii badań, napisane w sposób atrakcyjny dla potencjalnych czytelników Zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych. Nagrodzone prace będą mogły być wydane w postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar.
Termin nadsyłania prac mija 29 lipca 2016 r.
Zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych. Nagrodzone prace będą mogły być wydane w postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar.
Regulamin i wymagane dokumenty dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej organizatora www.fdpa.org.pl oraz są dostępne w formie wydruku w siedzibie Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa

Konkurs Dotacji dla gmin na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego ogłasza Konkurs Dotacji, polegający na udzieleniu dotacji na działania wspierające gminy Województwa Świętokrzyskiego w zakresie przygotowania lub aktualizowania programów rewitalizacji.
Konkurs ma na celu wsparcie gmin w uruchomieniu procesów zmierzających do prowadzenia rewitalizacji obszarów zdegradowanych, upowszechnienie rozumienia rewitalizacji jako procesu kompleksowych, interdyscyplinarnych przemian ukierunkowanych na wyprowadzenie z kryzysu obszarów zdegradowanych oraz wzmocnienie zdolności gmin do tworzenia mechanizmów partycypacji społecznej.
WNIOSKODAWCY: Gmina miejska, miejsko-wiejska, wiejska
MAKSYMALNA WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA DLA GMINY: 180 000 PLN jednocześnie nie więcej niż 90% wartości projektu. Wkład własny gminy wynosi minimum 10%.
KWALIFIKOWALNOŚĆ: Za koszty kwalifikowane mogą być uznane wydatki poniesione na rzecz złożonego projektu od dnia rozpoczęcia jego realizacji, jednak nie wcześniej niż od dnia 1 maja 2015r., do dnia zakończenia jego realizacji, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2016r. (Szczegółowe informacje w Regulaminie Konkursu).
TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKÓW: Formularz wniosku o przyznanie dotacji wraz z załącznikami należy składać od dnia 7 marca 2016r. do dnia 19 kwietnia 2016r. osobiście, wysłać pocztą lub kurierem (liczy się data wpływu do Urzędu) w zapieczętowanej kopercie, która musi być opatrzona napisem „Program rewitalizacji POPT” oraz zawierać pełną nazwę Wnioskodawcy i jego adres ,na poniższy adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Polityki Regionalnej
Ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce,
Piętro IV. pok.414 Sekretariat
Jednocześnie informujemy, ze w dniach 3-4 marca 2016r. odbędą się spotkania informacyjne na temat szczegółów dotyczących przedmiotowego konkursu.
Więcej informacji o konkursie i dokumenty do pobrania można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w zakładce konkursy.

Konkurs grantowy „Razem dla klimatu”

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa zaprasza do udziału w konkursie grantowym „Razem dla klimatu”, dofinansowanym ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie działań związanych z adaptacją do zmian klimatu. Termin naboru: od 19 marca 2016 r. do 2 kwietnia 2016 r.
Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, placówek oświatowych, lasów państwowych i innych instytucji zainteresowanych działalnością na rzecz ekologii i adaptacji do zmian klimatu działających na terenie woj. mazowieckiego, łódzkiego, lubelskiego i świętokrzyskiego.
Celem konkursu jest aktywizacja społeczeństwa w zakresie realizacji projektów dotyczących zmian klimatu oraz sposobów adaptacji do zmian klimatu.
W konkursie mogą być realizowane działania edukacyjne (szkolenia, warsztaty, konkursy, warsztaty, quizy, gry terenowe itp.) oraz inwestycyjne z elementem edukacyjno-informacyjnym (działania przeprowadzane na terenach ogólnodostępnych, nie będących własnością prywatną).
W ramach projektu można otrzymać dotacje od 5.000 do 30.000 pln.
Szczegóły znajdują się na stronie:www.klimat.fdpa.org.pl

 

Numer Identyfikacji Producenta nadany przez ARiMR

Lokalna Grupa Działania PONIDZIE pragnie poinformować wszystkich przyszłych beneficjentów, którzy chcą ubiegać się o dofinansowanie w ramach działania PROW 2014-2020, że jednym z wymogów jest posiadanie numeru identyfikacji producenta nadawanego zgodnie z ustawą z 23 października 2014r. o zmianie ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz.U.z 2014r. poz.1872 z późn. zm.) Z zapisu tego wynika, że pomoc jest przyznawana beneficjentowi, który spełnia warunki określone w paragrafie 3 rozporządzenia i któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.
Wymogi te są oparte o zapisy z Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach pod działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Jeżeli w chwili złożenia wniosku o przyznanie pomocy beneficjent nie będzie posiadał nadanego numeru identyfikacji producenta wniosek zostanie odrzucony już na wstępie podczas weryfikacji wniosku przez Radę Stowarzyszenia. W związku z tym prosimy osoby, które będą ubiegały się o nadanie takiego numeru w Powiatowym Biurze ARiMR o wcześniejsze złożenie wniosku.