Lokalna Grupa Działania PONIDZIE

Spotkanie konsultacyjne w Gminie Złota

W dniu 11 sierpnia 2017 roku o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy w Złotej odbędzie się spotkanie konsultacyjne dotyczące naboru wniosków o powierzenie grantu w zakresie :
– zachowanie dziedzictwa lokalnego,
– promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych
Zainteresowanych serdecznie zapraszamy
Do pobrania : PLAKAT

Spotkanie konsultacyjne w Gminie Działoszyce

W dniu 10 sierpnia 2017 roku o godzinie 13:00 w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Działoszycach odbędzie się spotkanie konsultacyjne dotyczące naboru wniosków o powierzenie grantu w zakresie :
– Zachowanie dziedzictwa lokalnego,
– promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych
zainteresowanych serdecznie zapraszamy
Do pobrania : PLAKAT

Spotkanie konsultacyjne w Gminie Michałów

W dniu 10 sierpnia 2017 roku o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy w Michałowie odbędzie się spotkanie konsultacyjne dotyczące naboru wniosków o powierzenie grantu w zakresie :
– zachowanie dziedzictwa lokalnego,
– promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych
Zainteresowanych serdecznie zapraszamy
Do pobrania : PLAKAT

Spotkanie konsultacyjne w Gminie Kije

W dniu 09 sierpnia 2017 roku o godzinie 10:00 w Samorządowej Instytucji Kultury „KASZTELANIA” w Kijach odbędzie się spotkanie konsultacyjne dotyczące naboru wniosków o powierzenie grantu w zakresie :
– zachowanie dziedzictwa lokalnego,
– promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych
Zainteresowanych serdecznie zapraszamy
Do pobrania
PLAKAT

Spotkanie konsultacyjne w Gminie Pińczów

W dniu 08 sierpnia 2017 roku o godzinie 10:00 w Budynku PGKiM ul. Słabska 13 w Pińczowie odbędzie się spotkanie konsultacyjne dotyczące naboru wniosków o powierzenie grantu w zakresie :
– zachowanie dziedzictwa lokalnego,
– promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych
Zainteresowanych serdecznie zapraszamy
Do pobrania
PLAKAT

Spotkania konsultacyjne

W związku ze zbliżającym się naborem wniosków o powierzenie grantu
w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
w zakresie:
– zachowanie dziedzictwa lokalnego
– promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych
Wszystkich zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania na ten cel informujemy, że pracownicy Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE rozpoczynają w miesiącu sierpniu spotkania konsultacyjne w każdej gminie
Poniżej przedstawiamy harmonogram spotkań w poszczególnych gminach termin oraz miejsce spotkań.
Harmonogram HARMONOGRAMHARMONOGRAM

Lista chętnych na festyn rodzinny zamknięta

Informujemy, że lista osób chętnych na festyn rodzinny pod nazwą „Ponidziański festyn rodzinny” została zamknięta . Mamy już komplet osób. Na osoby wpisane na listę uczestników czekamy 05 sierpnia o godzinie 10:00 w Pińczowie na przystanku Ciuchci „Expres Ponidzie” .

Zaktualizowany harmonogram zaplanowanych do uruchomienia do końca 2018 r. naborów wniosków z PROW 2014 – 2020

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaktualizowało harmonogram planowanych do uruchomienia do końca 2018 r. naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020. Jeszcze w lipcu przewidziane jest ogłoszenie terminu naboru wniosków o przyznanie „Wsparcia dla szkolenia doradców”, a w sierpniu o udzielenie pomocy na „Transfer wiedzy i działalność informacyjną”. W trzecim kwartale 2017 roku można się również spodziewać ogłoszenia terminów uruchomienia wsparcia na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”; „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” oraz przyznanie „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa”.
Do pobrania : harmonogram Harmonogram_PROW_2014-2020_do_konca_2018

Zapraszamy na festyn rodzinny

Od dnia 18 lipca 2017 roku przyjmujemy zapisy na festyn rodzinny pt „Ponidziański festyn rodzinny” organizowany z programu TESCO DECYDUJESZ POMAGAMY .
Festyn odbędzie się w dniu 05 sierpnia 2017r.
Zapisów należy dokonywać mailowo na adres : biuro@lgdponidzie.pl lub bezpośrednio w biurze LGD PONIDZIE ul. Słabska 13 Pińczów.
W tytule maila proszę wpisać festyn rodzinny. W treści maila podać imię nazwisko pesel , adres oraz numer telefonu. Dane potrzebne są do ubezpieczenia.
W programie min. :
– przejazd kolejką na trasie Pińczów-Umianowice –Pińczów,
– animatorzy do wspólnej zabawy,
-poczęstunek w formie bufetu
Ilość miejsc jest ograniczona.
do pobrania PLAKATPLAKAT

Zasada konkurencyjności w ramach PROW 2014-2020

W dniu 6 czerwca 2017 roku o godzinie 11:00 w siedzibie biura LGD PONIDZIE przy ulicy Słabskiej 13 odbędzie się spotkanie informacyjne odnośnie stosowania zasad konkurencyjności w ramach PROW 2014-2020.
Wszystkich beneficjentów którzy podpisali umowy na realizację zadań z zakresu Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, lub rekreacyjnej, lub kulturalnej serdecznie zapraszamy.
Więcej informacji można uzyskać pod adresem
LGD PONIDZIE ul. Słabska 13
Tel. 41 357 73 47 lub na stronie www.lgdponidzie.pl

Konsultacje zmian w Kryteriach wyboru grantobiorców

Zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków w drugiej połowie 2017 roku planujemy ogłosić kolejne nabory wniosków. Tym razem będą to projekty grantowe Aby uprościć proces przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy oraz w celu uniknięcia błędów w ocenie złożonych wniosków Zarząd zaproponował wprowadzić zmiany w obowiązujących kryteriach. Poniżej proponowane zmiany:
Kryterium Operacja jest innowacyjna zaproponowano wykreślić „…Istotne będzie wprowadzanie innowacyjności w obszarze ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatycznym, czy zwalczania ubóstwa”…” przy czym nacisk powinien być przeniesiony z rozproszonych działań na wspólną, wykorzystując różne narzędzia akcję promocyjno-informacyjną, ludowość oraz powrót do tradycji, kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów, tradycyjne zawody i rzemiosła „
Kryterium Działalność, której dotyczy operacja, przyczyni się do zwiększenia kwalifikacji mieszkańców, pobudzenia aktywności grup defaworyzowanych i wzmocnienia ich więzi z miejscem zamieszkania zaproponowano dopisać:
– działania skierowane do 3 grup defaworyzowanych- 3 pkt.
-. działania skierowane do 2 grup defaworyzowanych- 2 pkt.
– działania skierowane do 1grupy defaworyzowanych- 1 pkt.
Dołożono również zapis w opisie kryterium „ W opisie operacji należy wyszczególnić do jakich grup defaworyzowanych dedykowany jest projekt”
Kryterium Grantobiorca korzystał z doradztwa prowadzonego przez pracowników LGD i/lub wziął udział w szkoleniu dotyczącym danego Konkursu zaproponowano rozgraniczyć punkty za poszczególne formy doradztwa. Zaproponował aby w tym kryterium dopisać:
– Grantobiorca korzystał z doradztwa w biurze lub uczestniczył w spotkaniu informacyjnym- 1 pkt.
– Grantobiorca uczestniczył w spotkaniu i korzystał z doradztwa w biurze- 2 pkt.
– Grantobiorca nie uczestniczył w spotkaniu i nie korzystał z doradztwa- 0 pkt.
Dołożono również zapis w opisie kryterium wyboru „ W dniu składania wniosku za doradztwo nie będą przyznawane punkty”
Kryterium Doświadczenie grantobiorcy w realizowaniu projektów zaproponowano pozostawić punkty za:
– grantobiorca zrealizował 3 i więcej projektów – 2 pkt.
– grantobiorca zrealizował 1 – 2 projektów –1 pkt.
– grantobiorca nie zrealizowali żadnego projektu – 0 pkt.
Kryterium Promocja LGD zaproponowano aby w opisie umieścić informację, iż promocja LGD musi zostać umieszczona w zestawieniu rzeczowo- finansowym, oraz zgodnie z księgą wizualizacji. Kryterium: Czas realizacji operacji krótszy niż 9 miesięcy- zostało dołożone do kryteriów
– z opisu wniosku wynika, że czas realizacji projektu jest krótszy lub równy 6 miesięcy- 2pkt.
– z opisu wniosku wynika, że czas realizacji projektu jest krótszy lub równy 9 miesięcy- 1 pkt.
W kryterium dotyczącym wkładu własnego zaproponowano aby zmniejszyć wkład własny do nie mniej niż 5% z uwagi na fakt iż organizacje pozarządowe nie posiadają funduszy.

Zapraszamy do konsultacji „Kryteriów wyboru grantobiorców.
Konsultacje będą trwały od 16.05.2017 r. do 02.06.2017r.
Wypełniony formularz prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: biuro@lgdponidzie.pl lub osobiście do biura LGD PONIDZIE ul. Słabska 13 28-400 Pińczów
Pobierz
KRYTERIA WYBORU
FORMULARZ ZGŁOSZENIA UWAG-Kryteria-wyboru

Uroczyste wręczenie czeku

W dniu dzisiejszym tj.12 maja 2017 roku na ręce Prezesa Zarządu pana Janusza Zielińskiego został przekazany w sklepie TESCO w Pińczowie symboliczny czek jako dowód wygranej w programie „Decydujesz, pomagamy”. Przypomnijmy, że to Lokalna Grupa Działania PONIDZIE została zwycięzcą II Edycji Programu TESCO „ Decydujesz, Pomagamy”. Nasz projekt „Ponidziański Festyn Rodzinny „ uzyskał największą liczbę głosów za wszystkie serdecznie dziękujemy.
Galeria zdjęć :

LGD PONIDZIE zwycięzcą II edycji programu TESCO „Decydujesz Pomagamy

Pragniemy poinformować, że Lokalna Grupa Działania PONIDZIE została Lokalnym Zwycięzcą Drugiej Edycji Programu TESCO „DECYDUJESZ POMAGAMY” organizowanego przez sklepy TESCO wraz z Fundacją Tesco Dzieciom.
Nasz projekt pt „PONIDZIAŃSKI FESTYN RODZINNY „otrzymał 12 839 głosów. https://pomagamy.tesco.pl/list-of-projects.
Wszystkim osobom, które oddały swój głos na nasz projekt Zarząd i pracownicy Lokalnej Grupy Działania Ponidzie serdecznie dziękują.

Festyn Rodzinny planowany jest w dniu 5 sierpnia 2017 roku. O szczegółach będziemy informować Państwa w lipcu. Zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej.

Spotkania informacyjne

Informujemy, że w związku z realizacją projektu LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie rozpoczynamy spotkania w gminach powiatu pińczowskiego.
Na spotkaniach udzielane będą szczegółowe informacje odnośnie możliwości pozyskania środków na założenie własnej działalności gospodarczej. W trakcie spotkania będzie można wypełnić i złoży dokumenty rekrutacyjne.
Chętnych pozyskaniem dofinansowania serdecznie zapraszamy .

Poniżej przedstawiamy miejsce i terminy spotkań w poszczególnych gminach :
1) 24.04.2017r godz. 1000 – Samorządowa Instytucja Kultury „ KASZTELANIA” w Kijach
2) 25.04.2017r.godz. 1000 – Miejsko-Gminne Centrum Kultury ul. Ogrodowa 6 Działoszyce
3) 26.04.2017r.godz. 1000- Urząd Gminy w Złotej ul. Sienkiewicza 79
4) 27.04.2017r.godz. 900- Gminna Biblioteka Publiczna w Michałowie

LGD-owskie wparcie w biznesowym starcie

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy w dniu 20 kwietnia 2017roku o godzinie 11.00 na spotkanie informacyjne odnośnie projektu LGD-owskie wparcie w biznesowym starcie .
Miejsce spotkania siedziba Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania PONIDZIE
ul. Słabska 13 Pińczów (Budynek PGKiM)
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 41 357 73 47 lub bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia
Serdecznie zapraszamy
Każdy uczestnika spotkania otrzyma drobny upominek.

ŚWIĘTA

Dotacje na założenie działalności gospodarczej

Przypominamy, że Lokalna Grupa Działania PONIDZIE w partnerstwie z 14-toma LGD-ami woj. Świętokrzyskiego realizuje projekt „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”. Zapraszamy do udziału w tym projekcie mieszkańców gminy Pińczów, Kije, Michałów, Działoszyce oraz Złota.
Projekt skierowany jest do osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, powyżej 29 roku życia (na dzień rozpoczęcia udziału w projekcie ukończone 30 lat), które w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie prowadziły własnej firmy.
W projekcie mogą wziąć udział osoby:
– bezrobotne (zarejestrowane w PUP muszą posiadać I lub II profil pomocy określany przez PUP) , poszukujące pracy, bierne zawodowo,
– odchodzące z rolnictwa lub członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, których gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych,
– osoby z w/w grup znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby z terenów wiejskich, osoby po 50 roku życia, osoby nisko wykwalifikowane, osoby długotrwale bezrobotne.
Forma wsparcia:

1. Szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej

2. Doradztwo grupowe i indywidualne z zakresu zakładania działalności gospodarczej

3. Wsparcie finansowe na założenie działalności gospodarczej: 21 000,00 zł

4. Wsparcie pomostowe przez okres 6 miesięcy w kwocie 1 100 zł/mies.
Rekrutacja do projektu planowana jest w drugiej połowie kwietnia 2017 r.

Dokumenty odnośnie projektu są do pobrania w bocznej zakładce Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej

Targi AGROTRAVEL 2017

W dniach 07-09 kwietnia 2017 roku Lokalna Grupa Działania PONIDZIE weźmie udział w IX Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki  AGROTRAVEL .

AGROTRAVEL  to jedyna w swoim rodzaju, wyspecjalizowana pod kątem produktu turystyki wiejskiej impreza wystawiennicza. Wydarzenie, co roku jest platformą do spotkań nowych przedsiębiorców z potencjalnymi, biznesowi partnerami. Tutaj, co roku nawiązywane są biznesowe relacje, których wynikiem jest rozwój markowych i sieciowych produktów turystyki wiejskiej.

Jest to impreza promująca walory turystyczne w naszym regionie, przyciągająca wystawców i zwiedzających nie tylko z Polski ale także z zagranicy.

Podczas wystawy będzie można wziąć udział w konferencji naukowej „ Turystyka prozdrowotna na obszarach wiejskich” przewidziano również cykl ciekawych i bezpłatnych warsztatów.

. Czekamy na Państwa  Hala F Stoisko17

DOTACJE NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Lokalna Grupa Działania PONIDZIE zaprasza mieszkańców gmin  Pińczów, Kije, Michałów, Działoszyce i Złota do udziału w projekcie „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”  realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Poddziałanie 10.4.1
Projekt realizowany jest w partnerstwie 14-tu LGD Województwa Świętokrzyskiego.

Formy wsparcia:

1. Szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej

2. Doradztwo grupowe i indywidualne z zakresu zakładania działalności gospodarczej

3. Wsparcie finansowe na założenie działalności gospodarczej: 21 000,00 zł

4. Wsparcie pomostowe przez okres 6 miesięcy w kwocie 1 100,00 zł/mies.

Projekt skierowany jest do osób fizycznych nieposiadających zatrudnienia, powyżej 29 r. życia zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej z woj. świętokrzyskiego:

– osoby bezrobotne poszukujące pracy, pozostające bez zatrudnienia i nieaktywne zawodowo w tym: kobiety, osoby powyżej 50 r. życia, osoby z niepełnosprawnością, nieaktywne zawodowo, niskowykwalifikowane,

– osoby odchodzące z rolnictwa zarejestrowane jako bezrobotne oraz członkowie ich rodzin (gosp. rolne nie przekraczające 2 ha przeliczeniowych)

– osoby zarejestrowane jako bezrobotne muszą posiadać I lub II profil pomocy.

Do pobrania:
Cel projektu i dane do kontaktu

informacja o projekcie

Festyn Rodzinny

 

W związku z zakwalifikowaniem   się do drugiego etapu naszego wniosku  pod nazwą „Ponidziański Festyn Rodzinny”  z programu „Decydujesz, pomagamy” ogłoszonego przez TESCO  zwracamy się z prośbą o oddawanie głosów na nasz projekt. Każdy kto zrobi zakupy  w sklepie TESCO w Pińczowie otrzyma żeton uprawniający  do głosowania

 Zwycięzca głosowania w danym obszarze otrzyma grant w wysokości 5 000 zł.

Głosowanie rozpoczęło się od dnia 08 marca 2017 roku i potrwa do 04 kwietnia 2017 roku

Na ten projekt można glosować w następujących sklepach: Pińczów Batalionów Chłopskich 77, Miechów Racławicka 26, Kazimierza Wielka 1 Maja 14b

Serdecznie zapraszamy do udziału w głosowaniu.  

Do pobrania :  PLAKAT NOWY 2