Lokalna Grupa Działania PONIDZIE

Zmiana ustawy o PROW 2014-2020.

Informujemy, że w dniu 17 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw.
Przypominamy, że Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (PROW 2014-2020) został opracowywany na podstawie przepisów Unii Europejskiej, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 oraz aktów delegowanych i wykonawczych Komisji Europejskiej. Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, Program jest wkomponowany w całościowy system polityki rozwoju kraju, w szczególności poprzez mechanizm Umowy Partnerstwa. Umowa ta określa strategię wykorzystania środków unijnych na rzecz realizacji wspólnych dla UE celów określonych w unijnej strategii wzrostu „Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych danego państwa członkowskiego.
Celem głównym PROW 2014 – 2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.
Ustawa dostępna jest na naszej stronie w zakładce (na górze strony) STOWARZYSZENIE-LEGISLACJA.

Uwaga! Wybór oferty na wykonanie inwestycji oraz dostawę towaru lub usługi w ramach PROW 2014 – 2020 tylko w trybie konkurencyjnym.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 18 stycznia 2017 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej.
Dokument został zamieszczony na naszej stronie internetowej w zakładce Legislacja.

W celu zapewnienia wnioskodawcom/beneficjentom PROW 2014 – 2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przygotowuje specjalny portal, na którym wnioskodawcy / beneficjenci działań / poddziałań realizowanych w ramach PROW 2014 – 2020 będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe, np. na wykonanie usługi lub zakup maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności. Portal zostanie udostępniony do 18 marca br., natomiast 30 dni przed planowanym udostępnieniem Portalu, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opublikuje szczegółowe informacje dotyczące jego lokalizacji, obsługi oraz o sposobie nabywania uprawnień niezbędnych do zalogowania się na Portalu.
Od dnia uruchomienia portalu ofertowego, zamieszczenie zapytania ofertowego będzie jedynym sposobem pozyskania wykonawcy / dostawcy.

Oznacza to, że dotychczasowy tryb wysyłania trzech zapytań ofertowych do wybranych wykonawców / dostawców, zostaje zastąpiony publikacją zapytania ofertowego na Portalu Ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Przypominamy, że obowiązek stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców dotyczy wnioskodawców oraz beneficjentów pomocy i pomocy technicznej, przyznawanej w ramach PROW 2014-2020 w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych, tj.:
• wnioskodawców / beneficjentów, którzy nie są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych – dla wszystkich zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji o wartości powyżej 20 tys. zł netto;
• wnioskodawców / beneficjentów zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych – dla wszystkich zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji o wartości powyżej 20 tys. zł netto i zamówień o wartości poniżej 30 tys. euro oraz dla zamówień wyłączonych spod ustawy o zamówieniach publicznych na podstawie przepisów o zamówieniach sektorowych.

Dla spraw wszczętych i zakończonych zawarciem (tzn. podpisaniem) umowy o przyznaniu pomocy przed dniem 18 stycznia 2017 r. stosuje się Zasady konkurencyjności, wynikające z umowy o przyznaniu pomocy wraz z załącznikami.

Sprawozdawczo-Wyborcze Walne zebranie Członków LGD.

Zarząd Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE informuje, że 21 lutego 2017r. o godzinie 12.00 w siedzibie Stowarzyszenia w Pińczowie ul. Słabska 13 odbędzie się Sprawozdawczo – Wyborcze Walne Zebranie Członków LGD

Planowana tematyka zebrania:
1. Otwarcie posiedzenia
2. Stwierdzenie kworum
3. Wybranie przewodniczącego i protokolanta
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Sprawozdanie Zarządu LGD PONIDZIE za rok 2016 – Prezes Zarządu
6. Sprawozdanie finansowe za rok 2016 – Skarbnik
7. Sprawozdanie z działalności Rady za rok 2016 – Przewodniczący Rady
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2016 – Przewodniczący Komisji
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego oraz Zarządu
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej
12. Wybór Rady na lata 2017-2020
a) wybór Komisji Skrutacyjnej
b) zgłaszanie kandydatów
c) wybory
13. Sprawy różne
Szczegółowe informacje oraz projekty uchwał dostępne są w biurze LGD PONIDZIE ul. Słabska 13
W przypadku braku kworum o godz. 1200 kolejny termin Walnego Zebranie Członków wyznacza się na dzień 21 lutego 2017 o godzinie 1230 w siedzibie Stowarzyszenia LGD
PONIDZIE Pińczów ul. Słabska 13. Uchwały podejmowane przez Walne Zebranie Członków obradujące w drugim terminie będą prawomocne przy obecności minimum 20% członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

Telefoniczna rejestracja firmy.

Od stycznia 2017 r. możesz zarejestrować firmę w CEIDG przez telefon, dzwoniąc pod numer 801 055 088.
Zalety telefonicznej rejestracji firmy
• Nie musisz samodzielnie wypełniać papierowego wniosku – zrobi to za Ciebie konsultant.
• Nie musisz posiadać dostępu do internetu ani rejestrować się w serwisie CEIDG, żeby założyć firmę „na odległość’.
• Jeśli masz wątpliwości, w każdym momencie możesz przerwać telefoniczne wypełnianie wniosku i skontaktować się ponownie w dogodnym dla Ciebie terminie z konsultantem i dokończyć proces rejestracji.
• W całym procesie wypełniania wniosku towarzyszy Ci konsultant, który od razu wyjaśni wszystkie Twoje wątpliwości dotyczące zakładania firmy.
• Twoja firma będzie zarejestrowana dopiero po podpisaniu przez Ciebie wniosku np. w urzędzie gminy. Możesz to zrobić w dowolnym momencie, a do tego czasu informacje w Twoim wniosku możesz skorygować przez telefon lub w serwisie CEIDG.
• Z wykorzystaniem profilu zaufanego, bankowości internetowej lub podpisu elektronicznego, przygotowany przez telefon wniosek możesz zaimportować do CEIDG i podpisać elektronicznie, bez konieczności wizyty w urzędzie.
Jak skorzystać z telefonicznej rejestracji?
• Zadzwoń pod numer 801 055 088 i połącz się z konsultantem. Infolinia dostępna jest w dni powszednie od 8:00 do 16:00. Koszt połączenia jest uzależniony od taryfy Twojego operatora.
• Podaj wszystkie dane niezbędne do wypełnienia wniosku rejestracyjnego. Konsultant wprowadzi dane do systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Jeśli masz pytania dotyczące zasad rejestracji firmy, konsultant pomoże Ci wyjaśnić wszystkie wątpliwości.
• Po zakończeniu rozmowy z konsultantem, otrzymasz SMS z numerem Twojego wniosku. Zachowaj ten numer.
• Udaj się do dowolnego urzędu gminy i podaj numer wniosku, który otrzymałeś w SMS-ie. Urzędnik odszuka, wydrukuje Twój wniosek i przedłoży do podpisu. Pamiętaj, żeby zabrać ze sobą dowód tożsamości.
Więcej informacji na stronie Ministerstwa Rozwoju.

Informacja dla beneficjentów Małych Projektów.

Informujemy, iż Beneficjenci, którzy otrzymali płatność w roku 2015 z Małych Projektów zobowiązani są do złożenia ankiety monitorującej w terminie do 31 stycznia 2017r..

Wzór ankiety i instrukcja jej wypełnienia dostępne są na stronie Biura PROW ŚBRR w części Sprawozdawczość Beneficjenta –  http://www.prow.sbrr.pl/index,32,56,87,pl.html

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2017.

W dniu 22 grudnia 2016 roku Zarząd Lokalnej Grupy Działania Ponidzie ogłosił
NABÓR WNIOSKÓW NR 1/2017 o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim przez rozwijanie działalności gospodarczej w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie. Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od10.01.2017r do 31.01.2017r.
Pełna treść ogłoszenia oraz wymagane dokumenty dostępne są w bocznej zakładce NABORY WNIOSKÓW/OGŁOSZENIA O NABORACH ORAZ WYNIKI.
Wzory wniosków, załączniki, instrukcje oraz biznesplan dostępne są do pobrania w bocznej zakładce WZORY WNIOSKÓW I UMÓW/WZORY WNIOSKÓW UMÓW I INSTRUKCJE/ Projekty inne z wyłączeniem projektów grantowych i podejmowania działalności gospodarczej.

Zainteresowane podmioty zachęcamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia wraz z załącznikami oraz dodatkowymi oświadczeniami niezbędnymi do złożenia wniosku.

INFORMACJA

W dniu 23 grudnia 2016 roku (piątek) Biuro Lokalnej Grupy Działania Ponidzie będzie czynne do godz. 11.00

Informacja.

Informacja dla wnioskodawców składających wnioski do naboru nr 2/2016 na operacje w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Przypominany o obowiązku zapoznania się treścią załączników do ogłoszenia o naborze.
Ogłoszenie wraz z załącznikami dostępne jest w bocznej zakładce NABORY WNIOSKÓW /OGŁOSZENIA O NABORACH ORAZ WYNIKI/Nabór nr 2/2016.

Generator wniosków do poddziałania 19.2

Uprzejmie informujemy, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zakończyła pracę nad Generatorami Wniosków o przyznanie pomocy dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.
W związku z tym osoby zainteresowane zachęcamy do zapoznania się z Generatorem, który dostępny jest pod adresem: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

Zbiór pytań i odpowiedzi dla podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy na rozwój działalności gospodarczej.

Zachęcamy do zapoznania się ze zbiorem pytań i odpowiedzi w zakresie poddziałania 19.2, „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.
Zbiór pytań i odpowiedzi dostępny jest w naszej bocznej zakładce NABORY WNIOSKÓW/PYTANIA I ODPOWIEDZI.

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2016.

Zarząd Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE ogłasza NABÓR WNIOSKÓW nr 2/2016 o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
Treść ogłoszenia oraz wymagane dokumenty są do pobrania w bocznej zakładce NABORY WNIOSKÓW/OGŁOSZENIE O NABORACH ORAZ WYNIKI.
Wzory wniosków, umów oraz instrukcje są do pobrania w bocznej zakładce WZORY WNIOSKÓW, UMÓW I INSTRUKCJE.

Nabory wniosków nr 1/2016 -WYNIKI.

Informujemy, że w zakładce NABORY WNIOSKÓW- OGŁOSZENIE O NABORACH są już dostępne wyniki naborów wniosków na operacje w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE działającej na terenie gmin: Działoszyce, Kije, Michałów, Pińczów, Złota w zakresie: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) przez podejmowanie działalności gospodarczej.
Od podjętej decyzji przysługuje prawo do wniesienia protestu zgodnie z Regulaminem naboru wniosków oraz Ustawą z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 art. 53 ust2 i 3. Protest wnosi się w formie pisemnej do ZW za pośrednictwem LGD w terminie do 7 dni od dnia doręczenia informacji o wyniku oceny operacji.
Przypominamy, że wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 1 500 000, 00 zł.Wsparcie przyznawane jest w formie premii w wysokości 100 000, 00 zł na jednego Beneficjenta. Warunkiem udzielenia wsparcia, jest osiągnięcie minimum 10 punktów w ocenie według kryteriów wyboru operacji.

Realizacja operacji metodą „Zaprojektuj i wybuduj”-Wyjaśnienie.

Zachęcamy do zapoznania się z wyjaśnieniem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczącym zapisu Instrukcji wypełniania wniosku na operacje w ramach poddziałania 19.2, Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wyjaśnienie do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE – wyniki

Zarząd Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE informuje, że w związku z ogłoszonym ZAPYTANIEM OFERTOWYM W PRZEDMIOCIE OPRACOWANIA PROJEKTU GRAFICZNEGO I WYDRUKU KALENDARZY NA ROK 2017 w wyniku oceny złożonych ofert do realizacji zadania wybrana została firma
Z-D Poligraficzny DZIAMSKI -GRYSKA .
Wybrana firma spełnia wymagania formalne i przedstawiła najkorzystniejszą ofertę cenową.
Wszystkim oferentom dziękujemy za udział w procedurze i złożenie ofert.

Zapytanie ofertowe dotyczące kalendarzy na rok 2017.

Lokalna Grupa Działania PONIDZIE zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie projektu graficznego i wydruk kalendarzy na rok 2017. Szczegóły zapytania do pobrania kalendarz-2017-zapytanie-ofertowe lub w bocznej zakładce ZAPYTANIA OFERTOWE

Informacja dla osób składających wnioski na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Informujemy, że na stronie ARiMR został zamieszczony dokument INFORMACJE POMOCNICZE PRZY WYPEŁNIANIU BIZNESPLANU w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Osoby składające wnioski na rozpoczęcie działalności gospodarczej zachęcamy do zapoznania się z jego zapisami. Plik do pobrania tutaj.

Informacja dla beneficjentów składających wniosek o przyznanie pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

 

Informacja dla beneficjentów składających wniosek o przyznanie pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w naborze trwającym od 03.10.2016 do 18.10.2016 r.

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi wymaganych dodatkowych dokumentów określonych w obowiązujących przepisach prawa, potwierdzających spełnienie kryteriów wyboru operacji oraz warunków udzielenia wsparcia do wniosku informujemy, że dodatkowymi dokumentami powinny być: w przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy zaświadczenie o zarejestrowaniu, a w przypadku osób bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP oświadczenie o byciu bezrobotnym.

Wzór oświadczenia do pobrania. oswiadczenia

Osoby niepełnosprawne załączają orzeczenie o niepełnosprawności, legitymację osoby niepełnosprawnej lub inny stosowny dokument (kserokopia, oryginał do wglądu.)

Informujemy również, że: zgodnie z pkt.10 wykazu załączników należy załączyć „Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis” Formularz powinien być zgodny z załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis. Formularz dostępny na stronie https://uokik.gov.pl/wzory_formularzy_pomocy_de_minimis.php………………..

Aktualny wzór do pobrania

formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_-_rozporzadzenie_ke_nr_1407_2013_obowiazuje_od_dnia_15112014

Przypominamy również, że decyzja  środowiskowa załączana w przypadku operacji ,dla których jest wymagana zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.z 2013 r. poz.1409,z późn. zm. powinna być opatrzona stemplem właściwego organu administracji budowlanej, wpisem na decyzji lub zaświadczeniem ww. organu –starostwa, że decyzja stała się ostateczna.

Wzór oświadczenia do pobrania .

oswiadczenie-ostateczna-decyzja-srodowiskowa

Aby wybrać najkorzystniejszą ofertę do realizacji planowanej operacji beneficjenci powinni przygotować odpowiednie zapytanie ofertowe. Poniżej przedstawiamy przykładowy formularz.

Wzór zapytania ofertowego.

zapytanie_ofertowe_wzor3

 

 

Uwaga ! Zmienione formularze wniosków.

W związku z  wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. 2016 poz. 1390) informujemy, że uległy zmianie formularze wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność oraz umów o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020.

Aktualne wzory wniosków można  pobranić z naszej strony, zakładka: wzory wniosków, umów, procedury i kryteria wyboru lub ze strony ARiMR

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

Konkurs plastyczny „Moje marzenia”

Konkurs plastyczny „Moje marzenia”

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zaprasza do udziału w konkursie plastycznym „Moje marzenia”.  Konkurs skierowany jest do podopiecznych placówek działających w obszarze włączenia społecznego, w tym warsztatów terapii zajęciowej, domów pomocy społecznej, środowiskowych domów samopomocy, stowarzyszeń itp.
Celem przedsięwzięcia jest promowanie talentów plastycznych osób ze sfery integracji społecznej, która jest jednym z obszarów wspieranych przez  Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Ważnym aspektem konkursu jest także pokazanie szerokiemu gronu odbiorców efektów pracy świętokrzyskich instytucji, które  na co dzień pracują w dziedzinie włączenia społecznego.

Do konkursu można zgłaszać prace w trzech kategoriach: „Malarstwo i witraż”, „Rysunek i grafika” oraz „Inne formy artystyczne”.  W obrazach, rysunkach, rzeźbach i innych nadesłanych dziełach można ująć dowolne tematy, ukazujące w formie artystycznej marzenia Autorów.

Prace konkursowe prosimy nadsyłać lub dostarczać osobiście do dnia 31.10.2016 r. na adres: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, ul. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce, w kopertach (opakowaniach) z dopiskiem: „Moje Marzenia”. Ogłoszenie wyników nastąpi w grudniu br.

Dodatkowe informacje można uzyskać w  Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego pod nr tel. 041 349 89 23.

Regulamin konkursu „Moje marzenia” do pobrania  regulamin_Moje_marzenia_2016

 

Oddaj głos na projekt w budżecie obywatelskim.

Od  1 do 20 września, mieszkańcy Miasta Pińczowa mogą głosować na wybrane projekty, które zostały zweryfikowane pozytywnie przez Zespół Opiniujący do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. Głosować może każda osoba zamieszkała w Pińczowie, która w dniu głosowania ukończyła  16 lat. Kartę do głosowania można pobrać ze strony www.pinczow.com.pl.

Na realizację projektów Urząd Miasta i Gminy Pińczów przeznaczy ponad 520 tysięcy złotych.

Projekty na które można oddawać swoje głosy przedstawiamy poniżej:

– Informacja w zasięgu ręki – infokiosk w parku miejskim w Pińczowie, koszt – 12 000 zł

– Siłownia pod chmurką na osiedlu Podgórze, koszt –  37 000 zł

– Raj dla dzieci, wygoda dla rodziców – plac zabaw na plaży (OSiR), koszt –  70 000 zł

– Ścieżka zdrowia dla malucha (Przedszkole Nr 3), koszt –  37 000 zł

– Budowa chodnika przy ulicy Bednarskiej, koszt –  99 000 zł

– Budowa chodnika przy ulicy Wiosennej w Pińczowie, koszt –  95 000 zł

– Sekcja piłki ręcznej dla dzieci roczniki 2006-2002 (Zespół Szkół Nr 1, ul. 7 Źródeł 7), koszt – 50 000 zł

– Mały plac zabaw + siłownia pod chmurką (osiedle Witosa), koszt –  50 000 zł

– Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Sikorskiego 9, koszt –  14 000 zł

– Wykonanie chodnika ul. H. Kołłątaja 8, koszt –  8000 zł

– Wykonanie parkingu ul. Jana Pawła II, koszt –  50 000 zł

– Wykonanie parkingu ul. Sikorskiego, koszt –  50 000 zł

– Wykonanie parkingu ulica Piastowska, koszt –  40 000 zł

Na jeden z powyższych projektów można głosować w następujących miejscach:

  1. Urząd Miejski w Pińczowie, ulica 3 Maja 10,
  2. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Pińczowie, ulica Nowy Świat 3,
  3. Zespół Szkół Nr 1 w Pińczowie, ulica Szkolna 2,
  4. Muzeum Regionalne w Pińczowie, ulica Marszałka J. Piłsudskiego 2a
  5. Zespół Szkół w Pińczowie, ulica 7 Źródeł 7,
  6. Gimnazjum Nr 2 w Pińczowie, ulica 1 Maja 5.

 

Zachęcamy do głosowania.